Ontwerpresolutie - B9-0034/2020Ontwerpresolutie
B9-0034/2020

ONTWERPRESOLUTIE over een harmonisatie van de rechtstreekse betalingen aan landbouwers

1.10.2019

ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement

Viktor Uspaskich

B9-0034/2020

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een harmonisatie van de rechtstreekse betalingen aan landbouwers

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in de Baltische staten de laagste zijn in de hele EU;

B. overwegende dat overeenkomstig artikel 39 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie een van de fundamentele doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid erin bestaat de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren;

C. overwegende dat landbouwers de stabiliteit van de plattelandsgebieden garanderen en dat zij meebouwen aan de toekomst;

D. overwegende dat het behoud van kleine landbouwbedrijven en familiebedrijven een van de fundamentele doelstellingen van de Unie is; overwegende dat versterking van de middenklasse de basis vormt voor de stabiliteit van een land;

E. overwegende dat Finland tijdens zijn voorzitterschap van de Raad heeft voorgesteld om voor de financieringsperiode 2021-2027 de enveloppe die bestemd is voor Litouwen, met 2 miljard EUR te verlagen; overwegende dat deze maatregel de Litouwse economie en landbouw midscheeps zou treffen en het concurrentievermogen van de Litouwse landbouwers op de interne Europese markt nog meer zou aantasten;

1. vraagt een harmonisatie van de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in de hele Europese Unie;

2. verzoekt de lidstaten artikel 39 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie na te leven.

Laatst bijgewerkt op: 20 januari 2020
Juridische mededeling - Privacybeleid