<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0034/2020</NoDocSe>
PDF 125kWORD 42k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om harmonisering av direktstödet till jordbrukare</Titre>


<Depute>Viktor Uspaskich</Depute>


B9-0034/2020

Förslag till Europaparlamentets resolution om harmonisering av direktstödet till jordbrukare

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Direktstödet till jordbrukarna i de baltiska länderna är det lägsta i hela EU.

B. Enligt artikel 39 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är ett av den gemensamma jordbrukspolitikens grundläggande mål att tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard.

C. Jordbrukarna skapar stabilitet i landsbygden och bidrar till att bygga framtiden.

D. Ett av unionens grundläggande mål är att bevara små jordbruksföretag och familjejordbruk, och att stärkandet av medelklassen är grundläggande för stabiliteten i ett land.

E. Under sitt ordförandeskap i rådet föreslog Finland att Litauens budget skulle minskas med 2 miljarder euro för finansieringsperioden 2021–2027. Detta skulle påverka Litauens ekonomi och jordbruk kraftigt och ytterligare belasta de litauiska jordbrukarnas konkurrenskraft på den inre marknaden.

1. Europaparlamentet efterlyser en harmonisering av direktstödet till jordbrukare i hela EU.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att respektera artikel 39 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Senaste uppdatering: 23 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy