Πρόταση ψηφίσματος - B9-0036/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0036/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

9.1.2020 - (2019/2990(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Dacian Cioloş, Guy Verhofstadt, Pascal Durand
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Manfred Weber, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Danuta Maria Hübner
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Iratxe García Pérez, Gabriele Bischoff, Domènec Ruiz Devesa
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Ska Keller, Philippe Lamberts, Daniel Freund
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Martin Schirdewan, Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


Διαδικασία : 2019/2990(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0036/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0036/2020
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0036/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

(2019/2990(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας[1], της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2], της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ[3], καθώς και της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης[4],

 έχοντας υπόψη την πρόταση της ορισθείσας Προέδρου της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, της 16ης Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο των πολιτικών κατευθύνσεων για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019‑2024, καθώς και τη διοργάνωση Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (εφεξής, η «Διάσκεψη»),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη γενική προσέγγιση όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της 9ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τη διοργάνωση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης,

 έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της ομάδας εργασίας της Διάσκεψης των Προέδρων, της 19ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 αυξήθηκε, γεγονός που καταδεικνύει την αύξηση της προσήλωσης και του ενδιαφέροντος των πολιτών όσον αφορά τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και την προσδοκία τους ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς και οι νέες κοινωνικές και διακρατικές προκλήσεις που δεν είχαν προβλεφθεί πλήρως κατά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των σημαντικών κρίσεων που έχει υποστεί η Ένωση καταδεικνύει ότι απαιτούνται διαδικασίες μεταρρύθμισης σε πολλούς τομείς διακυβέρνησης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας το 1957, η οποία επαναβεβαιώθηκε στη συνέχεια από όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και από όλα τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών σε κάθε νέο γύρο διαδοχικής ένταξης και σε κάθε τροποποίηση των συνθηκών, ήταν πάντοτε η δημιουργία μιας «διαρκώς στενότερης ένωσης μεταξύ των λαών της Ευρώπης»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει συναίνεση ότι η εντολή μιας Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να αφορά μια διαδικασία διάρκειας δύο ετών και ότι οι εργασίες της θα πρέπει να ξεκινήσουν κατά προτίμηση την Ημέρα της Ευρώπης (Ημέρα Schuman) στις 9 Μαΐου 2020 (ημέρα της 70ής επετείου της διακήρυξης Schuman) και να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2022·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διαδικασία της Διάσκεψης θα πρέπει να προσφέρει την ευκαιρία για στενή συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ σε μια άσκηση «από τη βάση προς την κορυφή», κατά την οποία οι απόψεις των πολιτών θα ακούγονται και θα συνεισφέρουν στις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της ΕΕ το οποίο είναι άμεσα εκλεγμένο από τους πολίτες της ΕΕ και θα πρέπει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία της Διάσκεψης·

Στόχος και αντικείμενο της Διάσκεψης

1. επιδοκιμάζει την πρόταση για μια Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και πιστεύει ότι, 10 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, είναι η κατάλληλη στιγμή για να δοθεί στους πολίτες της ΕΕ μια νέα ευκαιρία για τη διεξαγωγή μιας ουσιαστικής συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης, ούτως ώστε να διαμορφώσουμε την Ένωση στην οποία θέλουμε να ζούμε μαζί·

2. εκτιμά ότι η Διάσκεψη είναι μια ευκαιρία για να προσδιοριστεί τι κάνει καλά η ΕΕ και ποια νέα μέτρα χρειάζεται να λάβει για να επιτύχει καλύτερες επιδόσεις, να αυξήσει την ικανότητά της για δράση και να καταστεί περισσότερο δημοκρατική· θεωρεί ότι σκοπός της θα πρέπει να είναι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή, ώστε να υπάρχει απευθείας συνεργασία με τους πολίτες στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού διαλόγου και είναι της άποψης ότι, μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να προβλεφθεί ένας μόνιμος μηχανισμός για τη συμμετοχή των πολιτών στον προβληματισμό σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης·

3. υποστηρίζει ότι πριν από την έναρξη της διαδικασίας της Διάσκεψης, θα πρέπει να ξεκινήσει ένα στάδιο ακρόασης, ώστε οι πολίτες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ιδέες τους, να διατυπώσουν προτάσεις και να προτείνουν το δικό τους όραμα για το τι σημαίνει η Ευρώπη για αυτούς·

4. πιστεύει ότι η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της Διάσκεψης θα πρέπει να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύεται πλήρως η πολυμορφία των κοινωνιών μας· φρονεί ότι οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να οργανωθούν με τη χρήση των πλέον αποτελεσματικών, καινοτόμων και κατάλληλων πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών εργαλείων, και θα πρέπει να φτάνουν σε όλα τα μέρη της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε πολίτης μπορεί να έχει λόγο κατά τη διάρκεια των εργασιών της Διάσκεψης· θεωρεί ότι η εξασφάλιση της συμμετοχής των νέων θα είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων της Διάσκεψης·

5. υπογραμμίζει ότι η διαδικασία της Διάσκεψης θα πρέπει να είναι ανοικτή και διαφανής με ισορροπημένη, συμμετοχική και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση έναντι των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών· τονίζει ότι η συμμετοχή των πολιτών, της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και μιας σειράς ενδιαφερομένων φορέων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι βασικό στοιχείο αυτής της καινοτόμου και πρωτότυπης διαδικασίας·

6. θεωρεί ότι η Διάσκεψη θα πρέπει να είναι μια διαδικασία που διοικείται από διάφορα όργανα με καθορισμένες/ad hoc αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένων θεσμικών οργάνων, και με άμεση συμμετοχή των πολιτών·

7. προτείνει να προσφέρει η ολομέλεια της Διάσκεψης ένα ανοικτό φόρουμ για συζητήσεις μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων χωρίς προκαθορισμένο αποτέλεσμα, όπου θα ενσωματώνεται η συμβολή των Αγορών των Πολιτών και δεν θα περιορίζεται το αντικείμενο σε προκαθορισμένους τομείς πολιτικής ή προκαθορισμένες μεθόδους ολοκλήρωσης· θεωρεί ότι θα μπορούσαν να προσδιοριστούν το πολύ προκαθορισμένες πολιτικές προτεραιότητες, χωρίς ο κατάλογός τους να είναι εξαντλητικός, όπως π.χ.

  ευρωπαϊκές αξίες, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες,

  δημοκρατικές και θεσμικές πτυχές της ΕΕ,

  περιβαλλοντικές προκλήσεις και κλιματική κρίση,

  κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα,

  οικονομικά ζητήματα και ζητήματα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας,

  ψηφιακός μετασχηματισμός,

  ασφάλεια και ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο·

υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μη εξαντλητικό κατάλογο πολιτικών, που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως οδηγός για τη Διάσκεψη· προτείνει να χρησιμοποιηθούν ειδικές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου ως βοηθητικά στοιχεία για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και τη διεξαγωγή των συζητήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας της Διάσκεψης·

8. εκτιμά ότι η Διάσκεψη θα πρέπει να προβεί σε απολογισμό των πρωτοβουλιών που ανελήφθησαν κατά την περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019· θεωρεί ότι, προκειμένου να γίνει έγκαιρη προετοιμασία για τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές του 2024, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης οι εργασίες σχετικά με ζητήματα όπως το σύστημα του κορυφαίου υποψηφίου και τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες προθεσμίες και να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα διοργανικά, πολιτικά και νομοθετικά εργαλεία·

Οργάνωση, σύνθεση και διοικητική δομή της διαδικασίας της Διάσκεψης

9. προτείνει να απαρτίζεται η Διάσκεψη από μια σειρά οργάνων με διαφορετικές αρμοδιότητες, όπως: Ολομέλεια της Διάσκεψης, Αγορές των Πολιτών, Αγορές της Νεολαίας, διοικούσα επιτροπή και εκτελεστικό συμβούλιο συντονισμού· ζητεί να υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε όλα τα όργανα σε όλα τα επίπεδα της Διάσκεψης·

10. προτείνει να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της Διάσκεψης διάφορες θεματικές Αγορές των Πολιτών που θα αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες, και να αποτελούνται το πολύ από 200‑300 πολίτες, με τρεις ανά κράτος μέλος κατ’ ελάχιστο όριο, αριθμός που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την αρχή της φθίνουσας αναλογικότητας· τονίζει ότι θα πρέπει να λάβουν χώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ένωση και πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές (όσον αφορά τη γεωγραφία, το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και/ή το επίπεδο εκπαίδευσης)·

11. προτείνει περαιτέρω η επιλογή των συμμετεχόντων πολιτών από όλους τους πολίτες της ΕΕ να πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητους θεσμούς στα κράτη μέλη σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια και  να καθοριστούν κριτήρια ώστε να διασφαλιστεί ότι εκλεγμένοι πολιτικοί, ανώτεροι κυβερνητικοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι επαγγελματικών συμφερόντων δεν μπορούν να συμμετέχουν σε Αγορές των Πολιτών· ζητεί να έχουν οι Αγορές των Πολιτών διαφορετικούς συμμετέχοντες στις διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ κάθε επιμέρους θεματική Αγορά των Πολιτών πρέπει να απαρτίζεται από τους ίδιους συμμετέχοντες σε καθεμία από τις συνεδριάσεις της, προκειμένου να διασφαλιστούν η συνοχή και η συνέπεια· επιμένει ότι πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις κάθε θεματικής Αγοράς των Πολιτών, προκειμένου να παρέχεται υλικό για την Ολομέλεια της Διάσκεψης και να λαμβάνεται συνολική ενημέρωση σχετικά με τις διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια άλλης συνεδρίασης υπό μορφή διαλόγου· υπογραμμίζει ότι οι Αγορές των Πολιτών θα πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη συμφωνίας με συναίνεση και, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορεί να εκφράζεται η άποψη της μειοψηφίας·

12. προτείνει να διεξάγονται, εκτός από την Αγορά των Πολιτών, τουλάχιστον δύο Αγορές της Νεολαίας: μία κατά την έναρξη της Διάσκεψης και μία προς το τέλος της Διάσκεψης, δεδομένου ότι οι νέοι αξίζει να έχουν το δικό τους φόρουμ, καθώς οι νέες γενιές είναι το μέλλον της Ευρώπης και είναι εκείνοι που θα επηρεαστούν περισσότερο από κάθε απόφαση που λαμβάνεται σήμερα σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της ΕΕ· ζητεί να καθοριστεί η ηλικία των συμμετεχόντων μεταξύ 16 και 25 ετών και η επιλογή, το μέγεθος, το καθεστώς και οι μέθοδοι εργασίας να βασίζονται στα ίδια κριτήρια με εκείνα που ισχύουν για την Αγορά των Πολιτών·

13. ζητεί να γίνουν οι διευθετήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες (συμπεριλαμβανομένων των νέων) που συμμετέχουν στη διαδικασία της Διάσκεψης λαμβάνουν στήριξη όσον αφορά την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής και, κατά περίπτωση, τη διευθέτηση της λήψης άδειας απουσίας από την εργασία τους·

14. ζητεί να απαρτίζεται η ολομέλεια της Διάσκεψης από τα ακόλουθα μέλη:

  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκπροσωπεί τους πολίτες της Ένωσης, με 135 μέλη κατ’ ανώτατο όριο,

  το Συμβούλιο, που εκπροσωπεί τα κράτη μέλη, με 27 μέλη,

  τα εθνικά κοινοβούλια με δύο έως τέσσερα μέλη ανά κοινοβούλιο κράτους μέλους,

  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται από τους τρεις αρμόδιους Επιτρόπους,

  την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τέσσερα μέλη η καθεμία,

  τους κοινωνικούς εταίρους, σε επίπεδο ΕΕ με δύο μέλη o καθένας·

15. τονίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο κύκλος της ανάδρασης, εκπρόσωποι των θεματικών Αγορών των Πολιτών και της Νεολαίας θα προσκληθούν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα συμπεράσματά τους·

16. επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει να εκπροσωπείται σε υπουργικό επίπεδο και ότι οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων θα πρέπει να διασφαλίσουν ισόρροπη πολιτική εκπροσώπηση που αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη ποικιλομορφία τους· υπογραμμίζει ότι τα θεσμικά μέρη της Διάσκεψης θα συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι και ότι θα διασφαλίζεται αυστηρή ισότητα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και του Συμβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, αφετέρου· επιμένει ότι πρέπει να επιδιωχθεί συναίνεση επί των συστάσεων της ολομέλειας της Διάσκεψης ή τουλάχιστον ότι οι συστάσεις αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της πλειονότητας των εκπροσώπων καθενός εκ των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών κοινοβουλίων·

17. προτείνει να συνέρχεται η Διάσκεψη σε σύνοδο Ολομέλειας τουλάχιστον δύο φορές ανά εξάμηνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· προτείνει να εγκρίνει η ολομέλεια της Διάσκεψης κατά την πρώτη συνεδρίασή της σχέδιο εργασίας και, μετά από κάθε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διάσκεψης, να τίθεται στη διάθεση των συμμετεχόντων στη Διάσκεψη και του ευρέος κοινού έκθεση της ολομέλειας με συμπεράσματα και εκθέσεις των ομάδων εργασίας· είναι της άποψης ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διάσκεψης θα πρέπει να εγκριθούν τα τελικά συμπεράσματα, στα οποία θα συνοψίζονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας της Διάσκεψης στο σύνολό της·

18. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να παρασχεθεί στήριξη μέσω προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων και από εδραιωμένες και έμπειρες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους εμπειρογνώμονες· αναγνωρίζει τη σημασία της εμπειρογνωμοσύνης των ΜΚΟ, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και των ομάδων προβληματισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και καλεί όλες αυτές τις δομές να στηρίξουν τη διαδικασία της Διάσκεψης στα διάφορα επίπεδα και να παράσχουν στήριξη στα διάφορα όργανα·

19. θεωρεί ότι η Διάσκεψη θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή εκπροσώπων των υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών στις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης·

20. είναι της άποψης ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ θα θέσουν υπό την υψηλή τους αιγίδα τη Διάσκεψη, και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· θεωρεί ότι αυτή η υψηλή αιγίδα θα πρέπει να αποτελεί την εγγύηση για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, να έχει την εποπτεία της καθώς και να μεριμνήσει για την έναρξη της διαδικασίας της Διάσκεψης·

21. είναι της άποψης ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική πορεία της διαδικασίας στο σύνολό της και για όλα τα εμπλεκόμενα όργανα, η διαχείριση της διαδικασίας της Διάσκεψης θα πρέπει να διασφαλίζεται από μια διοικούσα επιτροπή και ένα εκτελεστικό συμβούλιο συντονισμού·

22. προτείνει να απαρτίζεται η διοικούσα επιτροπή από:

  εκπροσώπους του Κοινοβουλίου (με εκπροσώπηση όλων των πολιτικών ομάδων, καθώς και ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και ένα εκπρόσωπο του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου),

  εκπροσώπους του Συμβουλίου (Προεδρίες της ΕΕ),

  εκπροσώπους της Επιτροπής (τρείς αρμόδιοι Επίτροποι)·

ζητεί να διασφαλίζει η σύνθεση της διοικούσας επιτροπής πολιτική και θεσμική ισορροπία και όλα τα μέρη της διοικούσας επιτροπής να έχουν την ίδια βαρύτητα·

23. υποστηρίζει ότι η διοικούσα επιτροπή θα πρέπει να είναι αρμόδια για την προετοιμασία των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Διάσκεψης (σύνταξη ημερήσιων διατάξεων, εκθέσεων της Ολομέλειας και συμπερασμάτων) καθώς και για τις Αγορές των Πολιτών και της Νεολαίας και την εποπτεία των δραστηριοτήτων και την οργάνωση της διαδικασίας της Διάσκεψης·

24. προτείνει περαιτέρω να απαρτίζεται το εκτελεστικό συμβούλιο συντονισμού από τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ υπό την ηγεσία του Κοινοβουλίου· επιμένει ότι τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου συντονισμού πρέπει να ανήκουν στη διοικούσα επιτροπή· συνιστά να είναι το συμβούλιο αρμόδιο για την καθημερινή διαχείριση της διαδικασίας της Διάσκεψης, ιδίως την πρακτική οργάνωση της Διάσκεψης, τις ομάδες εργασίας, τις Αγορές των Πολιτών και οιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία καθορίζει η διοικούσα επιτροπή·

25. προτείνει να υποστηρίζεται η διαδικασία της Διάσκεψης από μια γραμματεία της οποίας τα μέλη θα πρέπει να προέρχονται από τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ·

Επικοινωνία στο πλαίσιο της διαδικασίας της Διάσκεψης και πολιτικό μνημόνιο

26. είναι της άποψης ότι η επικοινωνία με τους πολίτες, η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της Διάσκεψης και οι εργασίες και τα αποτελέσματα της Διάσκεψης είναι υψίστης σημασίας· τονίζει ότι όλα τα υφιστάμενα και τα νέα εργαλεία επικοινωνίας για την ψηφιακή συμμετοχή και τη συμμετοχή με φυσική παρουσία θα πρέπει να συντονίζονται μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, αρχής γενομένης από τους υφιστάμενους πόρους του Κοινοβουλίου και  των Γραφείων Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPLOs), ούτως ώστε οι πολίτες να μπορούν να ενημερώνονται συνεχώς για τη διαδικασία της Διάσκεψης και να παρακολουθούν τις εργασίες αμέσως μόλις αρχίζουν οι σύνοδοι της ολομέλειας και οι Αγορές των Πολιτών και της Νεολαίας·

27. είναι της άποψης ότι όλες οι συνεδριάσεις της Διάσκεψης (συμπεριλαμβανομένων των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και των Αγορών των Πολιτών και της Νεολαίας) θα πρέπει να μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου και να είναι ανοικτές στο κοινό· επιμένει ότι όλα τα έγγραφα που αφορούν τη Διάσκεψη, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών από τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πρέπει να δημοσιεύονται και ότι όλες οι εργασίες θα πρέπει να διεξάγονται στις επίσημες γλώσσες της Ένωσης·

28. είναι της άποψης ότι η διαδικασία της Διάσκεψης, ο σχεδιασμός, η δομή, το χρονοδιάγραμμα και η εμβέλειά της θα πρέπει να συμφωνηθούν από κοινού από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο στο πλαίσιο μνημονίου συνεννόησης·

Αποτελέσματα

29. ζητεί να διατυπωθούν από τη Διάσκεψη συγκεκριμένες συστάσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα θεσμικά όργανα και να μετουσιωθούν σε δράσεις, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών μετά από μια διαδικασία και μια συζήτηση δύο ετών·

30. ζητεί να αναληφθεί γενική δέσμευση από όλους τους συμμετέχοντες στη Διάσκεψη ότι θα διασφαλίσουν κατάλληλη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ρόλο και τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους·

31. δεσμεύεται να δώσει ουσιαστική συνέχεια στη Διάσκεψη χωρίς καθυστέρηση, με νομοθετικές προτάσεις, προτείνοντας τροποποιήσεις στις συνθήκες ή με άλλο τρόπο· καλεί τα άλλα δύο θεσμικά όργανα να αναλάβουν την ίδια δέσμευση·

°

° °

32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στην Προεδρία του Συμβουλίου.

 

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου