Предложение за резолюция - B9-0037/2020Предложение за резолюция
B9-0037/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно позицията на Европейския парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа

10.1.2020 - (2019/2990(RSP))

съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Гунар Бек, Марко Дзани, Никола Бе, Херолф Анеманс, Петер Кофод, Жил Льобретон
от името на групата ID

Процедура : 2019/2990(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0037/2020
Внесени текстове :
B9-0037/2020
Приети текстове :

B9‑0037/2020

Резолюция на Европейския парламент относно позицията на Европейския парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа

(2019/2990(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид националните конституции на държавите – членки на ЕС,

 като взе предвид членове 4, 5, 10, 12, 48 и 50 от Договора за Европейския съюз,

 като взе предвид политическите насоки на следващия състав на Европейската комисия за периода 2019 – 2024 г., представени на 10 септември 2019 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Европа представлява уникална цивилизация с гръко-римски корени, християнска култура и привързаност към ценностите на свобода и отговорност; като има предвид, че тази цивилизация е люлката на демокрацията;

Б. като има предвид, че не съществува европейски народ или демос, а по-скоро европейски нации, привързани към своите специфични култури и идентичност и споделящи общи предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени;

В. като има предвид, че националният суверенитет принадлежи на хората, които го упражняват чрез своите представители; като има предвид, че тези представители следователно нямат право да се откажат от упражняването на подобни суверенни права или да ги делегират без ефективен контрол;

Г. като има предвид, че при основаването си Европейският съюз е общност на суверенни нации с общи интереси и за постигането на общи търговски цели;

Д. като има предвид, че тази реалистична и ясно ограничена цел бе компрометирана при приемането на Единния европейски акт заради основаната на ценности идея за федерална Европа, която не се споделя от всички държави членки и която послужи за основа на текущата ерозия на националната идентичност, културите и демократичното самоуправление в държавите членки;

Е. като има предвид, че вече в продължение на години гражданите на държавите членки призовават за Европейски съюз, който да насърчава техния просперитет и споделени интереси, без да застрашава тяхната национална идентичност или да ограничава националните им суверенни права;

Ж. като има предвид, че в действителност ЕС пренебрегва нарастващата загриженост на обществеността във връзка с идеята за „все по-тесен съюз“ и кове интеграционни проекти, без да държи сметка за тревогите на гражданите на ЕС и техния общ интерес за икономически просперитет, вътрешна сигурност и демократично самоопределяне;

З. като има предвид, че в настоящите Договори са включени много елементи от неуспешния проект за конституционен договор на ЕС, който срещна масова обществена съпротива и беше отхвърлен чрез референдуми във Франция и Нидерландия;

И. като има предвид, че скептицизмът и дори недоверието спрямо Европейския съюз в настоящия му вид, както и неговото институционално функциониране и много от неговите политически насоки, непрекъснато нарастват, и като има предвид, че резултатите от последните европейски избори изразяват противопоставянето на идеята за „все по-тесен съюз“ в политическата реалност на много държави, и то конкретно в няколко от държавите основателки;

Й. като има предвид, че Европейският съюз допусна няколко сериозни грешки, например във връзка със създаването на еврозоната и следването на политика на отворени врати в областта на имиграцията, които подкопаха доверието на гражданите на държавите членки в европейското сътрудничество;

К. като има предвид, че преследването на целта за федерация на всяка цена има решаващ принос за излизането на Обединеното кралство от ЕС;

Л. като има предвид, че ЕС претендира да се основава на принципа на демокрацията, но на практика се противопоставя на пряко и непряко демократично изявление чрез референдуми и ефективна национална парламентарна отчетност;

М. като има предвид, че с откриването на Конференцията за бъдещето на Европа членовете на Съвета, Комисията и представителите на Европейския парламент негласно признаха, че ЕС в настоящия си вид е незадоволителен;

Конференцията

1. отбелязва организирането на Конференцията за бъдещето на Европа и широко споделеното желание за задълбочен дебат относно обхвата и функционирането на сътрудничеството между държавите от европейския континент;

2. настоява политическите заключения от тази конференция да останат отворени и да включват разглеждането на всички възможности, включително връщането на правомощия от центъра към държавите членки и предложения, поставящи под въпрос догмата „все по-тесен Съюз“; във връзка с това счита, че съсредоточаването по-скоро върху взаимно изгодно международно сътрудничество, вместо към европейска федерация, както и върху истинско зачитане на принципите на субсидиарност и пропорционалност, междуправителствено сътрудничество и връщане към система за вземане на решения с единодушие или консенсус в рамките на Съвета, са пътища за размисъл, които следва да бъдат взети предвид;

3. подчертава, че от конференцията ще има смисъл само ако всички политически сили са представени на всички равнища; изразява загриженост относно очевидните и повтарящи се опити в Европейския парламент да бъдат изключат парламентарните сили и групи, които защитават алтернативата за по-слабо интеграционна европейска политика;

Обща рамка на конференцията

4. отбелязва работата на своята работна група по практическите аспекти на организацията на конференцията; изразява съжаление, че макар всички политически групи да бяха поканени на нейните заседания, не всички участваха в изготвянето на нейните заключения;

5. отбелязва заявената воля конференцията да бъде прозрачна по отношение на нейните организация, дискусии, публикации и заключения; подчертава, че зачитането на езиковото многообразие е предпочитаният инструмент за постигането на тази цел чрез осигуряването на превод на всички езици на ЕС до всички дискусии и документи;

6. приветства амбицията за постигане на широко участие на гражданите на държавите членки по време на цялата конференция; припомня обаче, че е важно да не се бърка участието на гражданите с участието на представители на гражданското общество, и по-специално с НПО, които понякога преследват свои собствени конкретни цели и не винаги изразяват обществената воля или общия интерес;

7. подчертава, че най-съществената тема на конференцията в действителност е институционалната организация на ЕС; счита, че макар да е възможен дебат относно тематичните въпроси, заключенията не могат да бъдат считани за обвързващи нито за държавите членки, нито за ЕС, защото те разполагат със собствени институционални процедури за разглеждане на тези въпроси; посочва, че изборите (включително за Европейски парламент) са подходящата възможност за изразяването на народния суверенитет и политическите решения в реални действия;

Организация, състав и график

8. изразява надежда, че участниците ще подходят към разискванията на Конференцията по задълбочен и отговорен начин и счита, че период от две години е подходящ за висококачествени дискусии, ако бъдат спазени условията, посочени в настоящата резолюция;

9. счита, че структурата на конференцията следва да бъде възможно най-опростена и че всички политически сили следва да бъдат представени на всички равнища на вземане на решения;

10. предлага Председателският съвет да бъде председателстван от три обществени лица, които притежават мъдростта, опита и неутралността, необходими за провеждане и организиране на дебатите, без да се влияе върху заключенията; изразява становището, че оперативният надзор и преглед на процесите следва да се извършват от Бюро, съставено от представители на Съвета, Комисията и политическите групи, съставляващи Европейския парламент;

11. счита, че пленарната асамблея би могла да бъде съставена от една трета представители на Европейския парламент и две трети членове на националните парламенти, при надлежно зачитане на политическия плурализъм; признава обаче, че дори такъв състав поражда проблеми с политическа легитимност;

12. противопоставя се на създаването на граждански форуми „Агора“, който при никакви обстоятелства не може да се считат за представителни за гражданите на държавите членки; посочва, че подобна идея поражда сериозни проблеми по отношение на подбора на гражданите, организацията на подобни форуми в няколко държави — членки на ЕС, разходите, свързани с приноса и заплащането на тези граждани, както и реалното и непрекъснато участие на тези граждани в целия процес;

13. предлага, в случай че принципът за ефективно и пряко участие на гражданите бъде зачетен като организационен принцип, кандидатите да се избират чрез теглене на жребий, като се обърне специално внимание на това да се гарантира, че те са демографски представителни за държавите членки и че са спазени възрастовите, географските, социологическите и социално-професионалните пропорции и различия;

14. счита, че най-ефективният, справедлив и безспорен начин за ангажиране на гражданите на държавите членки е пряката демокрация, и по-специално използването на референдуми;

15. осъжда организацията на граждански форуми „Агора“, специално посветени на участието на млади хора — идея, която пряко противоречи на принципа на равенство на всички пълнолетни граждани, независимо от възрастта им, което им дава възможност да упражняват правата и задълженията си като граждани; освен това счита, че този вид инициативи вероятно ще доведат до конфликти между поколенията, при положение че взаимопомощта между поколенията е важна основа за нашите общества;

Приключване на работата на конференцията

16. призовава конференцията в края на своята работа да представи един-единствен мотивиран документ, в който се посочва дали е необходимо да се промени институционалното функциониране на ЕС;

17. настоява, ако в заключенията на конференцията има призив за промени в Договорите, държавите членки да поставят въпроса за тези промени на референдум, ако техните конституции позволяват това;

 

°

° °

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

Последно осъвременяване: 14 януари 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност