Forslag til beslutning - B9-0037/2020Forslag til beslutning
B9-0037/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid

10.1.2020 - (2019/2990(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Gunnar Beck, Marco Zanni, Nicolas Bay, Gerolf Annemans, Peter Kofod, Gilles Lebreton
for ID-Gruppen

Procedure : 2019/2990(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0037/2020
Indgivne tekster :
B9-0037/2020
Vedtagne tekster :

B9-0037/2020

Europa-Parlamentets beslutning om Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid

(2019/2990(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til de nationale forfatninger i EU's medlemsstater,

 der henviser til artikel 4, 5, 10, 12, 48 og 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

 der henviser til de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission 2019-2024, som blev fremlagt den 10. september 2019,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Europa er en enestående civilisation med græsk-romerske rødder, en kristen kultur og en tilslutning til værdierne frihed og ansvar; der henviser til, at denne civilisation er demokratiets vugge;

B. der henviser til, at der ikke er ét europæiske folk eller demos, men derimod europæiske nationer, der er bundet til deres specifikke kulturer og identiteter og deler fælles udfordringer, der skal imødegås;

C. der henviser til, at den nationale suverænitet tilhører de personer, der udøver den gennem deres repræsentanter; der henviser til, at disse repræsentanter derfor ikke har ret til at give afkald på eller delegere sådanne suveræne rettigheder uden effektiv kontrol;

D. der henviser til, at Den Europæiske Union blev grundlagt som et samfund af suveræne nationer med fælles interesser og med henblik på at nå fælles kommercielle mål;

E. der henviser til, at dette realistiske og begrænsede mål er blevet undergravet siden vedtagelsen af den europæiske fælles akt ved en værdibaseret idé om et føderalt Europa, som ikke deles af alle medlemsstater og har dannet grundlag for den igangværende udhuling af nationale identiteter, kulturer og demokratisk selvstyre i medlemsstaterne;

F. der henviser til, at medlemsstaternes borgere i mange år har opfordret til en Europæisk Union, der fremmer deres velstand og fælles interesser uden at true deres nationale identitet eller begrænse deres nationale suveræne rettigheder;

G. der henviser til, at EU i realiteten har ignoreret den voksende bekymring i offentligheden om "en stadig snævrere Union", og er gået i dybden med integrationsprojekter, der ser bort fra EU-borgernes bekymringer og deres fælles interesse i økonomisk velstand, intern sikkerhed og demokratisk selvbestemmelse;

H. der henviser til, at de nuværende traktater indeholder mange elementer af det fejlslagne udkast til forfatningstraktat, som blev mødt med udbredt folkelig modstand og blev forkastet ved folkeafstemninger i Frankrig og Nederlandene;

I. der henviser til, at skepsis over for og endda mistillid til Den Europæiske Union i dens nuværende form samt dens institutionelle funktion og mange af dets politiske retningslinjer vokser støt, og at resultaterne af de seneste valg til Europa-Parlamentet gør denne modstand mod en "stadig snævrere Union" til politisk virkelighed i mange lande, navnlig i flere af de lande, der stiftede EU;

J. der henviser til, at Den Europæiske Union har begået flere alvorlige fejl, f.eks. i forbindelse med oprettelsen af euroområdet og forfølgelsen af en åben indvandringspolitik, hvilket har udhulet tilliden til det europæiske samarbejde blandt medlemsstaternes borgere;

K. der henviser til, at forfølgelsen af det føderale mål for enhver pris udgjorde et afgørende bidrag til Det Forenede Kongeriges udtræden;

L. der henviser til, at EU søger at bygge på princippet om demokrati, men i praksis modsætter sig direkte og indirekte demokratisk bekræftelse gennem folkeafstemninger og effektiv national parlamentarisk ansvarlighed;

M. der henviser til, at medlemmerne af Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentets repræsentanter ved at lancere konferencen om Europas fremtid implicit har erkendt, at EU i sin nuværende form er utilfredsstillende;

Konferencen

1. noterer sig afholdelsen af konferencen om Europas fremtid og det bredt delte ønske om en dybtgående debat om omfanget og funktionsmåden af samarbejdet mellem staterne på det europæiske kontinent;

2. fastholder, at de politiske konklusioner fra denne konference bør være åbne og omfatte overvejelser af alle muligheder, herunder hjemtagelse af beføjelser fra centrum til medlemsstaterne og forslag, der sætter spørgsmålstegn ved dogmet om en "stadig snævrere Union"; mener i denne forbindelse, at det bør overvejes at koncentrere sig om gensidigt fordelagtigt internationalt samarbejde frem for en europæisk føderation samt reel respekt for nærheds- og proportionalitetsprincipperne, mellemstatsligt samarbejde og tilbagevenden til et system med enstemmighed eller konsensusbaseret beslutningstagning i Rådet;

3. understreger, at konferencen kun giver mening, hvis alle politiske kræfter er repræsenteret på alle niveauer; udtrykker bekymring over de åbenbare og gentagne forsøg i Europa-Parlamentet for at udelukke parlamentariske styrker og grupper, som går ind for en alternativ, mindre integreret europæisk vej;

Konferencens generelle rammer

4. noterer sig arbejdet i arbejdsgruppen om de praktiske aspekter af konferencens tilrettelæggelse; beklager, at selv om alle de politiske grupper blev indbudt til dens møder, var det ikke alle, der var i stand til at deltage i udarbejdelsen af dens konklusioner;

5. noterer sig det erklærede ønske om en gennemsigtig konference med hensyn til organisation, drøftelser, publikationer og konklusioner; understreger, at respekten for flersprogethed er det foretrukne middel til at nå dette mål ved at gøre alle udvekslinger og dokumenter tilgængelige på alle EU-sprog;

6. glæder sig over ambitionen om at opnå bred borgerdeltagelse i medlemsstaterne under hele konferencen; minder imidlertid om, at det er vigtigt ikke at forveksle inddragelse af borgerne med inddragelse af civilsamfundsaktører og navnlig NGO'er, der til tider forfølger deres egne særlige mål og ikke altid er repræsentative for folkets vilje eller den almene interesse;

7. understreger, at det egentlige spørgsmål, der skal behandles på denne konference, er EU's institutionelle organisation; mener, at selv om det er muligt at drøfte tematiske spørgsmål, kan konklusionerne ikke anses for at være bindende for hverken medlemsstaterne eller EU, som hver især har sine egne institutionelle procedurer for behandling af disse emner; påpeger, at valg (herunder valg til Europa-Parlamentet) er egnede midler til at omsætte folkelig suverænitet og politiske beslutninger til konkrete handlinger;

Organisation, sammensætning og tidsplan

8. udtrykker håb om, at deltagerne vil gå til konferencens forhandlinger på en seriøs og konsekvent måde, og mener, at en periode på to år vil føre til drøftelser af høj kvalitet, forudsat at betingelserne i denne beslutning overholdes;

9. er af den opfattelse, at konferencens struktur bør være så enkel som mulig, og at alle politiske kræfter bør være repræsenteret på alle beslutningsniveauer;

10. foreslår, at konferencen ledes af tre offentlige personer med den visdom, erfaring og neutralitet, der er nødvendig for at gennemføre og tilrettelægge debatterne uden at foregribe konklusionerne; er af den opfattelse, at den operationelle overvågning og revision bør foretages af et præsidium bestående af repræsentanter for Rådet, Kommissionen og de politiske grupper, der udgør Europa-Parlamentet;

11. mener, at plenarforsamlingen kunne bestå af en tredjedel repræsentanter for Europa-Parlamentet og to tredjedele af medlemmerne af de nationale forsamlinger under behørig hensyntagen til politisk pluralisme; erkender dog, at selv denne sammensætning giver anledning til problemer med politisk legitimitet;

12. er imod etableringen af borgerforummer, som under ingen omstændigheder kan anses for at være repræsentative for medlemsstaternes borgere; påpeger, at en sådan idé skaber enorme problemer med hensyn til udvælgelse af borgere, organisering af sådanne forummer i flere EU-medlemsstater, de omkostninger, der er forbundet med bidrag fra og betaling af disse borgere, samt disse borgeres reelle og vedvarende deltagelse i hele processen;

13. foreslår, at hvis borgernes effektive og direkte deltagelse respekteres som et organisationsprincip, bør kandidaterne udvælges ved lodtrækning, idet der lægges særlig vægt på at sikre, at de er repræsentative for medlemsstaternes demografi, og at der tages hensyn til den generationsmæssige, geografiske, sociologiske og erhvervsmæssige mangfoldighed;

14. er af den opfattelse, at den mest effektive, fair og ubestridelige måde at inddrage borgerne i medlemsstaterne på er direkte demokrati og navnlig anvendelse af folkeafstemninger;

15. fordømmer organisationen af forummer, der specifikt er helliget unges inddragelse, hvilket er i direkte modstrid med princippet om ligestilling af borgerne, uanset deres alder, når de når myndighedsalderen, således at de kan udøve deres rettigheder og pligter som borgere; mener desuden, at denne form for initiativ sandsynligvis vil føre til konflikter mellem generationerne, og at gensidig bistand mellem generationerne er et vigtigt grundlag for vores samfund;

Afslutning af konferencens arbejde

16. opfordrer konferencen til ved afslutningen af sit arbejde at udarbejde et enkelt begrundet dokument, der angiver, hvorvidt der er behov for at ændre EU's institutionelle funktion;

17. fastholder, at medlemsstaterne – hvis konferencen rent faktisk kræver ændringer af traktaterne – skal forelægge sådanne ændringer til en folkeafstemning, hvis deres forfatninger tillader det;

 

°

° °

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 14. januar 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik