Διαδικασία : 2019/2956(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0040/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0040/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2020 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0005

<Date>{10/01/2020}10.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0040/2020</NoDocSe>
PDF 297kWORD 95k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία</Titre>

<DocRef>(2019/2956(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Bas Eickhout</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0040/2020

B9‑0040/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

(2019/2956(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που τέθηκε σε ισχύ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία[1],

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το Πρωτόκολλο του Κιότο,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά την 21η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP21) στο Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD),

 έχοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα και ολοκληρωμένα επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν τις επιζήμιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως τα παρουσίασε η διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC) με την ειδική έκθεσή της με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C», την πέμπτη έκθεση αξιολόγησης της (AR5) και την συναφή συγκεφαλαιωτική έκθεση, την ειδική έκθεσή της για την κλιματική αλλαγή και τη γη και την ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,

 έχοντας υπόψη την τεράστια απειλή της απώλειας βιοποικιλότητας που περιγράφεται στην προοριζόμενη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής περίληψη της έκθεσης συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, της 29ης Μαΐου 2019,

 έχοντας υπόψη την 25η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP25) που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη της Ισπανίας από τις 2 ως τις 15 Δεκεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη την 26η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς και το γεγονός ότι θα πρέπει όλα τα μέρη της UNFCCC να αυξήσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού,

 έχοντας υπόψη τη 15η διάσκεψη των μερών της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15), η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας τον Οκτώβριο του 2020 και στην οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με το παγκόσμιο πλαίσιο για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας για την περίοδο μετά το 2020,

 έχοντας υπόψη την δέκατη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) με θέμα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, του Νοεμβρίου 2019 (η έκθεση του 2019 για το χάσμα των εκπομπών),

 έχοντας υπόψη την πρώτη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) με θέμα την παραγωγή ορυκτών καυσίμων, του Δεκεμβρίου 2019 (η έκθεση του 2019 για το χάσμα της παραγωγής),

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με το Ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές το 2020,

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

 έχοντας υπόψη ότι έχουμε υπερβεί 4 από τα 9 πλανητικά όρια, όπως τα περιγράφει το Stockholm Resilience Center, με βάση τα οποία υπολογίζουμε έναν ασφαλή χώρο κινήσεων της ανθρωπότητας και την γενική κατάσταση του συστήματος της Γης,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2019 με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (COM(2019)0640),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25)[3],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης[4],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την κλιματική αλλαγή,

 έχοντας υπόψη τα πορίσματα και τις συστάσεις της επιτροπής συμμόρφωσης όσον αφορά την ανακοίνωση ACCC/C/2008/32 (Μέρος ΙΙ) σε ό,τι αφορά την συμμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συμφωνήθηκαν από την επιτροπή συμμόρφωσης της Σύμβασης του Aarhus στις 17 Μαρτίου 2017,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) για το 2030[6],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων[7],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική[8]

 έχοντας υπόψη την υπουργική διακήρυξη της Μάλτας «Medfish4Ever», της 30ής Μαρτίου 2017,

 έχοντας υπόψη την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 2019 (COM(2019) 0149),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιστημονικά στοιχεία που παραπέμπουν σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο κατά της ανθρώπινης ευημερίας στον πλανήτη λόγω της περιβαλλοντικής ζημίας που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, έχουν αναγνωριστεί επίσημα από τις κυβερνήσεις σε διεθνές επίπεδο τουλάχιστον από τη σύνοδο κορυφής του Ρίο για τη Γη, του 1992·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση “The Limits to Growth” του 1972 σχετικά με την προσομοίωση σε υπολογιστή μιας αλματώδους οικονομικής και πληθυσμιακής ανάπτυξης με πεπερασμένους πόρους έχει αποδειχθεί ένα επιστημονικώς αδιάβλητο σήμα κινδύνου το οποίο, δυστυχώς, έχουν αγνοήσει οι φορείς χάραξης πολιτικής τις τελευταίες δεκαετίες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση Stern που δημοσιεύτηκε το 2006 κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη μιας ισχυρής και έγκαιρης δράσης ως προς την αλλαγή του κλίματος υπερτερούν κατά πολύ των συνεπειών της αδράνειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση που αδρανήσουμε, αναμένεται να έχει η κλιματική αλλαγή συνολικό κόστος ισοδύναμο με την απώλεια τουλάχιστον 5% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) κάθε χρόνο, στον αιώνα τον άπαντα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές εκθέσεις που έχουν εκπονήσει, μεταξύ άλλων, η IPCC, η IPBES και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος καθιστούν σαφές ότι οι πολιτικές που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα απέχουν κατά πολύ από το να μπορούν να αποτρέψουν μια καταστροφική υπέρβαση της ικανότητας του πλανήτη να στηρίξει την ανθρώπινη ευημερία — ιδίως αν ληφθούν υπόψη η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 °C, η μείωση της βιοποικιλότητας, η διατάραξη των βιογεωχημικών ροών και, ως εκ τούτου, ο κίνδυνος οικολογικής κατάρρευσης·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις αυτές, μεταξύ άλλων, καθιστούν σαφές ότι τα αποτελεσματικά πολιτικά και τεχνολογικά μέτρα που απαιτούνται για την αποφυγή της υπέρβασης υπάρχουν ήδη, ότι είναι οικονομικώς και κοινωνικώς εφικτή η υλοποίησή τους και ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής οφείλουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους εντός της επόμενης δεκαετίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δόθηκε στην δημοσιότητα τον Απρίλιο του 2019 και την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του φθινοπώρου 2019, η αλλαγή του κλίματος απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους πολίτες της ΕΕ, αφού το 93 % των πολιτών της ΕΕ θεωρεί την κλιματική αλλαγή σοβαρό πρόβλημα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει παροτρύνει τη νέα Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε όλες οι προτάσεις της να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους στόχους του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 1,5 °C και της ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικοοικονομικό μοντέλο θα προσδώσει κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη και μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή μελλοντικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων των οποίων το κόστος υπερβαίνει κατά πολύ την επιβάρυνση που συνεπάγονται οι αναγκαίες για την μετάβαση χρηματοπιστωτικές επενδύσεις·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενέκρινε 5 000 δισεκατομμύρια EUR για τη διάσωση των τραπεζών κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ΕΚΤ διέθεσε 2 400 δισεκατομμύρια EUR μεταξύ 2015 και 2019 για το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία, η μετάβαση σε μια περισσότερο χορτοφαγική διατροφή έχει τη δυνατότητα να μετριάσει την επιβάρυνση της γης, να μειώσει τις εκπομπές αερίων της γεωργίας και να συμβάλει στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να εξασφαλιστεί μια Δίκαιη Μετάβαση πρέπει να διανείμουμε τα οφέλη χωρίς διακρίσεις, να προσεγγίσουμε ενεργά τους κοινωνικά αποκλεισμένους, προκειμένου ιδίως να εξαλείψουμε τις απαράδεκτες ανισότητες που εξακολουθούν να υφίστανται στην ΕΕ, και να εφαρμόσουμε αυστηρά την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει (και δεν ανταμείβεται)» κατά την κατανομή των δαπανών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της προφύλαξης, όπως κατοχυρώνεται στη ΣΛΕΕ, οφείλει να διέπει όλες τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ευθύνεται για το 10% περίπου των παγκόσμιων εκπομπών και ότι οφείλει, ως εκ τούτου, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να πρωταγωνιστήσει σε διεθνές επίπεδο στην προσπάθεια παρότρυνσης των διεθνών εταίρων της, και συγκεκριμένα των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας, της Ιαπωνίας και της Βραζιλίας, ώστε να διευρύνουν τις φιλοδοξίες τους·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δίκαιη Μετάβαση συνεπάγεται επίσης το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν ανεμπόδιστα στη δικαιοσύνη και να επιτυγχάνουν την πλήρη επιβολή της όσον αφορά τις κλιματικές και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της Ένωσης, των κρατών μελών της και του ιδιωτικού τομέα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή συμμόρφωσης της Σύμβασης του Aarhus διαπίστωσε ότι η ΕΕ δεν συμμορφώνεται με το άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4 της Σύμβασης όσον αφορά την προσφυγή των πολιτών στη δικαιοσύνη και τούτο διότι, ούτε ο κανονισμός του Aarhus, ούτε η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εφαρμόζουν ή τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εν λόγω παραγράφους, γεγονός που καθιστά την επανεξέταση του κανονισμού υποχρεωτική βάσει της Σύμβασης και όχι προαιρετική όπως υπονοείται στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Δεκεμβρίου 2019, το Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών αναγνώρισε ότι η κλιματική αλλαγή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και συγκεκριμένα τα άρθρα 2 και 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται συνεπώς να δράσουν ανεξαρτήτως των ενεργειών των διεθνών εταίρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση και ότι η προσχώρηση της Ένωσης στη Σύμβαση προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία αξιολόγησης και «ελέγχου καταλληλότητας» προκειμένου να εκτιμήσει τον βαθμό στον οποίο οι κανόνες που ισχύουν σε επίπεδο Ένωσης συμβάλλουν στην καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος και αυξάνουν την προστασία του περιβάλλοντος και τούτο ενόψει μιας ενδεχόμενης αναθεώρησης των εν λόγω κανόνων για το περιβαλλοντικό έγκλημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο πρέπει αναμφίβολα να διεξαχθεί κατά τρόπο συνεκτικό με τους φιλόδοξους στόχους που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

Ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

1. επαναλαμβάνει, εν συνεχεία της κήρυξης κλιματικής και περιβαλλοντικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία προέβη, ότι μια άμεση και φιλόδοξη δράση κρίνεται ζωτικής σημασίας προκειμένου να αποφευχθούν η υπερθέρμανση του πλανήτη στους 1,5 °C και η μαζική απώλεια βιοποικιλότητας· εκφράζει εν προκειμένω την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία από την Επιτροπή· πιστεύει ότι η Ένωση οφείλει να υιοθετήσει ένα μετασχηματιστικό, ολοκληρωμένο, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις συνεκτικό σχέδιο δράσης για την εξασφάλιση μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης σε όλες τις περιφέρειες και σε όλους τους διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, με στόχο τη διασφάλιση της ευημερίας όλου του κόσμου εντός των ορίων που θέτει ο πλανήτης·

2. τονίζει ότι πρέπει να αναγνωριστεί σε όλους τους ανθρώπους που ζουν στην Ευρώπη το θεμελιώδες δικαίωμα σε ένα ασφαλές, καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον και σε ένα σταθερό κλίμα, χωρίς διακρίσεις, δικαίωμα που πρέπει να είναι πλήρως εκτελεστό μέσω του συστήματος δικαιοσύνης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

3. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένα έργο μετασχηματιστικού χαρακτήρα που οφείλει να μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται αξία στις οικονομίες μας επαναφέροντας το οικονομικό μοντέλο μας εντός των ορίων της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς μας· επισημαίνει ότι, ενώ η εισοδηματική ανισότητα στην ΕΕ μεταξύ ομάδων υψηλών και χαμηλών εισοδημάτων έχει αυξηθεί μετά την κρίση, το εισοδηματικό μερίδιο του 20% στο χαμηλότερο άκρο έχει μειωθεί από το 2008 σε μόλις 7,7% του συνολικού εθνικού εισοδήματος· το μερίδιο των επενδύσεων (ιδιωτικών και δημόσιων) στην ΕΕ σε σύγκριση με το ΑΕγχΠ παραμένει κατώτερο των προ κρίσης επιπέδων και εξακολουθεί έως σήμερα να μην είναι σε θέση να διοχετεύσει σταθερά υψηλά επίπεδα αποταμιεύσεων σε παραγωγική χρήση· επισημαίνει ότι η οικονομία μας είναι υποταγμένη στις χρηματοπιστωτικές επιταγές και ότι, για τον λόγο αυτό, στην πραγματική οικονομία επικρατεί μία βραχυπρόθεσμη προσέγγιση χωρίς εχέγγυα βιωσιμότητας· επισημαίνει τον αυξημένο κίνδυνο να μετατραπούν οι επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα σε μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού με δυνητικά αρνητικές συνέπειες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τους επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

4. ζητεί μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που θα αντιμετωπίζει το τρέχον πρόβλημα της έλλειψης επενδύσεων και της ανισότητας αξιοποιώντας το σημερινό περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων για τις ιδιωτικές και τις δημόσιες επενδύσεις με σκοπό τον φιλοπεριβαλλοντικό επαναπροσανατολισμό της οικονομίας μας, τη μείωση των ανισοτήτων και την παροχή βασικών δημόσιων αγαθών στο μέλλον· ζητεί τον μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα ώστε να επανασυνδεθεί αυτός με την πραγματική οικονομία και να περιοριστεί παράλληλα η συστημική χρηματοπιστωτική αστάθεια, ιδίως μέσω της αντιμετώπισης του προβλήματος των μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού· αντιλαμβάνεται ότι, υφιστάμενες έναν εκ βάθρων ανατρεπτικό μετασχηματισμό, οι οικονομίες μας θα αντιμετωπίσουν απώλειες θέσεων απασχόλησης σε ορισμένους τομείς για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μπορεί και πρέπει να δώσει τολμηρές λύσεις, παρέχοντας νέα ποιοτική απασχόληση, κοινωνική ασφάλιση και προοπτική για τις πλέον πληγείσες περιοχές·

5. υπογραμμίζει ότι, αν και κατόρθωσαν η Ένωση και τα κράτη μέλη της να μειώσουν τις εκπομπές τους αερίων του θερμοκηπίου κατά 23% μεταξύ 1990 και 2018 καθώς συνέχιζαν παράλληλα να επιδιώκουν την οικονομική ανάπτυξη, το οικολογικό αποτύπωμα της Ευρώπης δεν παύει να είναι μεγάλο, όπως επιβεβαιώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με ερευνητές, χρειάζονται 2,8 πλανήτες σαν τη Γη για να καλυφθεί η συνολική ζήτηση για τους φυσικούς πόρους που απαιτεί η ευρωπαϊκή παραγωγή και κατανάλωση· υπογραμμίζει συνεπώς ότι η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στη σημαντική μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης, αλλά και στην αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργούν οι εισαγόμενες εκπομπές και το συνολικό παγκόσμιο αποτύπωμα της Ένωσης·

6. εκφράζει τη βαθιά λύπη του διότι η Επιτροπή περιγράφει σήμερα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως «νέα στρατηγική για την ανάπτυξη», όταν ο πρωταρχικός της στόχος πρέπει, αντιθέτως, να είναι η παροχή κοινής ευημερίας εντός των ορίων που θέτει ο πλανήτης· επιμένει ότι η Επιτροπή οφείλει να εξηγεί σαφώς ότι η αύξηση της προστιθέμενης οικονομικής αξίας, όπως ορίζεται συνήθως, είναι απολύτως εξαρτημένη από το πόσο αποτελεσματική είναι η προσπάθεια επίτευξης κλιματικών και λοιπών περιβαλλοντικών στόχων όταν επιλέγουμε μεταξύ διαφορετικών πολιτικών κατευθύνσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να επεξεργαστεί εναλλακτικές ως προς το ΑΕγχΠ μεθοδολογίες για τη μέτρηση της ευζωίας και της ευημερίας στην Ένωση και στα κράτη μέλη της·

7. θεωρεί ότι η την Ευρωπαϊκή Συμφωνία αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας μας και την στροφή της προς ένα πιο δίκαιο, χωρίς αποκλεισμούς, συνεργατικό, διαφανές και υπόλογο μοντέλο οικονομικής και δημόσιας διακυβέρνησης· καλεί την Επιτροπή να αδράξει την ευκαιρία αυτή για να επιτύχει τους εν λόγω στόχους στο πλαίσιο της προσέγγισής της για τον οικολογικό μετασχηματισμό·

8. πιστεύει ακράδαντα ότι η περιβαλλοντική φιλοδοξία της Πράσινης Συμφωνίας πρέπει να διέπει όλες τις εργασίες της νέας Επιτροπής, ιδίως διασφαλίζοντας ότι όλες οι νέες, νομοθετικές και μη, προτάσεις, καθώς και η σχετική ήδη υφιστάμενη νομοθεσία, συνάδουν με τους στόχους του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε θερμοκρασία κάτω των 1,5 °C, της ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας και του σεβασμού ορίων που θέτει ο πλανήτης·

9. πιστεύει ακράδαντα ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία οφείλει να καλλιεργήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να ευθυγραμμίσει όλους τους τομείς στον ίδιο δρόμο για την επίτευξη του ίδιου στόχου· θεωρεί ότι ο ολοκληρωμένος συντονισμός διαφορετικών πολιτικών προς μια ολιστική θεώρηση αποτελεί την πραγματική προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και πρέπει, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει και να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως ευρύτερο πλαίσιο που θα διαθέτει τη δέουσα δομή διακυβέρνησης και λεπτομερείς, ολοκληρωμένες και μετασχηματιστικές στρατηγικές ανά τομέα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι τρόποι με τους οποίους κάθε τομέας θα συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και θα συνοδεύεται από εκτιμήσεις των σχετικών χρηματοδοτικών αναγκών·

10. ζητεί να τεθεί το μετασχηματιστικό θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στο επίκεντρο ενός ανανεωμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ούτως ώστε να διασφαλιστεί, μέσω δεσμευτικών μέτρων, ότι οι κοινωνικοοικονομικές, μακροοικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές όλων των κρατών μελών θα συνεισφέρουν και θα συνάδουν πλήρως με τους σκοπούς και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

11. επιμένει ότι μια Δίκαιη Μετάβαση που πραγματικά δεν θέλει να αφήσει κανέναν άνθρωπο πίσω δεν πρέπει να αρκεστεί στην προσπάθεια μετριασμού ορισμένων οικονομικών επιπτώσεων στις επιχειρήσεις, αλλά οφείλει ανυπερθέτως να αντιμετωπίσει οικονομικές, περιφερειακές, γεωγραφικές, ηλικιακές, έμφυλες και άλλες ανισότητες στην ΕΕ με το να διασφαλίσει ότι τα οφέλη – συμπεριλαμβανομένων νέων θέσεων εργασίας στους πράσινους τομείς, χαμηλών λογαριασμών ενέργειας, καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρού πόσιμου νερού – θα κατανεμηθούν κατά τρόπο που να μειώνει αυτές ακριβώς τις ανισότητες και ότι οι δαπάνες θα βαρύνουν κατά κύριο λόγο εκείνους που, διαχρονικά, αποκόμισαν τα μεγαλύτερα οφέλη από τις δραστηριότητες που ευθύνονται για την κλιματική έκτακτη ανάγκη·

12. θεωρεί λυπηρή την απουσία της διάστασης του φύλου, των δράσεων και των στόχων από την ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει την συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και μια ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου δράση για το περιβάλλον και το κλίμα σε όλα τα επίπεδα· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει τόσο τη δέσμευση που ανέλαβε η Πρόεδρος Von der Leyen για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής, όσο και τις προτάσεις του Αντιπροέδρου Timmermans για την υιοθέτηση μιας διττής προσέγγισης σχετικά με το φύλο και την κλιματική αλλαγή και για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων που άπτονται του φύλου και του κλίματος σε όλες τις πτυχές της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής· υπενθυμίζει ότι μια ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων και στα κλιμάκια χάραξης πολιτικής και υλοποίησης μέτρων σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα·

Αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ για το κλίμα για το 2030 και το 2050

13. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι αναγνωρίστηκε ότι οι εθνικά καθοριζόμενες συνεισφορές (ΕΚΣ) της Ένωσης δεν συνάδουν με τη δέσμευση της Ένωσης να συμμορφωθεί με τους μακροπρόθεσμους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν επειγόντως τις δράσεις τους για το κλίμα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, έως τα τέλη Μαρτίου 2020, έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα που θα θεσπίζει ενωσιακό προϋπολογισμού για τον άνθρακα ενσωματωμένο στο δίκαιο της Ένωσης και θα διέπεται από την δέσμευση της Ένωσης να ενεργεί βάσει των πλέον πρόσφατων επιστημονικών στοιχείων προκειμένου να παραμείνουν εφικτοί ο στόχος της διατήρησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 1,5 °C, ο διευρυμένος στόχος σε όλο το φάσμα της οικονομίας για μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 65% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, καθώς και ο στόχος για επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση έως το 2040·

14. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου 2021, όλα τα σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια μέσα πολιτικής της Ένωσης και να τα ευθυγραμμίσει με τούτη τη διευρυμένη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κλιματική επιδίωξη, καθώς και να κλείσει επειγόντως κάθε νομικό κενό ή ασυνέπεια που υπάρχει στις τρέχουσες πολιτικές της Ένωσης ή στις διεθνείς δεσμεύσεις και δη σε ό,τι αφορά την πολιτική για τα βιοκαύσιμα και τη δασική βιομάζα στο πλαίσιο της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και του ΣΕΔΕ της ΕΕ, και να προτείνει, έως τα τέλη Ιουνίου 2020, ένα ενωσιακό στρατηγικό σχέδιο για το μεθάνιο που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους, μηχανισμούς και πολιτικές επιλογές σταδιακής κατάργησης και ταχείας δραστηριοποίησης για τη δραστική μείωση των εκπομπών μεθανίου σε όλους τους σχετικούς τομείς και δη στη γεωργία, στα απόβλητα και στην ενέργεια·

15. εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν προσδιόρισε στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κανενός είδους σχέδιο αναθεώρησης των κανονισμών για τα φθοριούχα αέρια· καλεί την Επιτροπή να αδράξει την ευκαιρία που συνιστά η αναθεώρηση του 2020 του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι γνωστές ελλείψεις που απειλούν τους φιλόδοξους στόχους της Ένωσης για το κλίμα, όπως είναι το παράνομο εμπόριο υδροφθορανθράκων (HFC) και η ανεπαρκής δράση κατά της χρήσης του εξαφθοριούχου θείου (SF6)·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του ως προς τον στόχο της διασφάλισης αποτελεσματικής τιμολόγησης του άνθρακα σε ολόκληρη την οικονομία και καλεί την Επιτροπή να αναλάβει μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ για την επίτευξη της ουδετερότητας του κλίματος έως το 2040, μεταξύ άλλων με την ουσιαστική αύξηση του συντελεστή γραμμικής μείωσης, την κατάργηση όλων των δωρεάν δικαιωμάτων, τη θέσπιση μιας αποτελεσματικής και αυξανόμενης τιμής του άνθρακα και την επέκταση του ΣΕΔΕ της ΕΕ στις θαλάσσιες μεταφορές· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να θεσπίσει έναν μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα με σκοπό την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο· πιστεύει ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας θα πρέπει να θέσει τέλος στην άδικη και περιβαλλοντικά επιζήμια φορολογική απαλλαγή που ισχύει επί του παρόντος για τα αεροπορικά και τα θαλάσσια καύσιμα, και να επιτύχει μια αποτελεσματική και δίκαιη τιμολόγηση του άνθρακα για όλους τους τομείς που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ· τονίζει ότι τέτοια μέτρα πρέπει να σχεδιάζονται με προσοχή ούτως ώστε να μην αυξάνονται οι ανισότητες και τάσσεται αναφανδόν υπέρ της κατανομής πρόσθετων φορολογικών εσόδων για τη μείωση των ανισοτήτων, για την απορρόφηση του κόστους για τα άτομα που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση και για τη διασφάλιση ότι κανένας άνθρωπος δεν θα μείνει πίσω κατά τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρο·

17. πιστεύει ότι όλα τα υπάρχοντα μέτρα για τη διαρροή άνθρακα πρέπει να αντικατασταθούν από πολιτικές και μέσα που θα εσωτερικεύουν όλες τις δαπάνες που συνδέονται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· εκφράζει σχετικά την ικανοποίησή του για την πρόταση δημιουργίας ενός συμβατού με τον ΠΟΕ μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, καθώς και για το ότι πρόκειται για εναλλακτική επιλογή και όχι για συμπλήρωμα των υφιστάμενων μέτρων· θεωρεί εντούτοις εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι η θέσπιση αυτού έχει ως προϋπόθεση το συνεχιζόμενο χάσμα μεταξύ της Ένωσης και των διεθνών εταίρων της ως προς τις φιλοδοξίες·

18. υπογραμμίζει ότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση μπορούν να βοηθήσουν την Ένωση και τα κράτη μέλη της να επιτύχουν τους στόχους τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για τη βιοποικιλότητα· επιμένει ότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην πηγή· εκφράζει την βαθιά ανησυχία του για τις αρνητικές τάσεις που παρατηρούνται όσον αφορά την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση της φύσης και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης, όπως αναφέρεται στην έκθεση του 2020 για την κατάσταση του περιβάλλοντος· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να δρομολογηθεί στρατηγική για «φυσικές λύσεις για το κλίμα» που θα περιλαμβάνει ένα νομικό πλαίσιο για τη διατήρηση της καλής οικολογικής κατάστασης των οικοσυστημάτων, για την εφαρμογή πολιτικής μηδενικής υποβάθμισης και για την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους προστασίας τουλάχιστον του 30% των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιώσιμης διαχείρισης των υπόλοιπων περιοχών·

19. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται επί της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ενσωμάτωση ενός νέου σεναρίου που θα προβλέπει μια οικονομία άκρως αποδοτική ως προς τη κατανάλωση ενέργειας και τη χρήση πόρων, πλήρως θεμελιωμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ολοκληρωτικά εξαρτώμενη από λύσεις εδραιωμένες μάλλον στα οικοσυστήματα παρά στις τεχνολογίες εξάλειψης άνθρακα που ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για τα οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και την επισιτιστική ασφάλεια, με απώτερο σκοπό την υποβολή της στην UNFCCC έως το 2020, σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της δρομολόγησης ενός ευρωπαϊκού συμφώνου για το κλίμα έως τα τέλη Μαρτίου 2020 με σκοπό τη συνεργασία με δημόσιους και μη κρατικούς παράγοντες σχετικά με τη δράση για το κλίμα· αναγνωρίζει τον εξέχοντα ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην διατύπωση φιλόδοξων στόχων για το κλίμα· καλεί τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο που είναι αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να εξασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· ζητεί να ενισχυθεί η προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και να αναγνωριστούν οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς ως τα καταλληλότερα κλιμάκια διακυβέρνησης για την πραγματοποίηση μιας αποφασιστικής στροφής προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

21. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αναθεώρηση του κανονισμού του Aarhus, της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη και της οδηγίας 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα εφαρμόζεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», μεταξύ άλλων με την εκπόνηση σαφών κανόνων περί ευθύνης των εταιρειών για περιβαλλοντικές ζημίες και με τη δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τα θύματα της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, τόσο σε εθνικό επίπεδο από όλα τα κράτη μέλη, όσο και σε επίπεδο Ένωσης·

22. πιστεύει ότι υπάρχει μια θεμελιώδης και ασυμβίβαστη αντίθεση μεταξύ των συμφερόντων της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και των πολιτικών που απαιτούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· επιμένει συνεπώς ότι είναι ανάγκη οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι εκπρόσωποί τους σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο, κατά τις επαφές τους με τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων ή όσους εργάζονται για την προώθηση των συμφερόντων της, να είναι πλήρως υπόλογοι και να ενεργούν με απόλυτη διαφάνεια· επιμένει επίσης ότι είναι ανάγκη να εφαρμοστούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων και όσοι εργάζονται για την προώθηση των συμφερόντων της λειτουργούν και ενεργούν με πλήρη λογοδοσία και διαφάνεια· καλεί την Επιτροπή να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις για ένα αναβαθμισμένο διοργανικό μητρώο διαφάνειας ώστε να συμπεριληφθεί η ουσιαστική συμμετοχή του Συμβουλίου της ΕΕ και όλων των μόνιμων αντιπροσωπιών·

23. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα έχει γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2030· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα ήδη από το 2016, κυρίως χάρη στις πολιτικές του για το περιβάλλον και το EMAS, χάρη στην αντιστάθμιση και στη χρήση πιστοποιητικών πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας· εκτιμά ότι το Κοινοβούλιο οφείλει να εντείνει τη δράση του για το κλίμα και να θέσει σε εφαρμογή πολιτικές ώστε να καταστεί το ίδιο κλιματικά ουδέτερο έως το 2030· αναθέτει στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την εντολή να συζητήσει και να συμφωνήσει έως τα τέλη του 2020 επί ενός οδικού χάρτη για την επίτευξη αυτού του στόχου·

Εφοδιασμός με καθαρή, προσιτή και ασφαλή ενέργεια

24. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή προτίθεται να απαλλάξει το ενεργειακό σύστημα από τις ανθρακούχες εκπομπές προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές το αργότερο έως το 2050 και, κατά προτίμηση, έως το 2040· εκφράζει περαιτέρω την ικανοποίησή του για την προτεραιότητα που δίνεται στην ενεργειακή απόδοση· καλεί επ’ αυτού την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την «αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση» σε όλους τους τομείς και σε όλες τις πολιτικές· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν ασχολείται με το φαινόμενο της «αναπήδησης» (rebound effect) που προκύπτει από τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης αν και έχει αποδειχθεί εμπειρικά ότι το φαινόμενο αυτό ακυρώνει σημαντικό ποσοστό των αρχικών κερδών· καλεί την Επιτροπή να το λάβει δεόντως υπόψη της κατά τον σχεδιασμό μελλοντικών πολιτικών και μέτρων·

25. θεωρεί την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σημαντικό και μοναδικό κίνητρο για να δημιουργήσουμε το όραμα ενός ενεργειακού συστήματος άκρως αποδοτικού ως προς τη κατανάλωση ενέργειας και πλήρως θεμελιωμένου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει επειγόντως πρόσθετο σενάριο στο οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αγγίζουν το 100% και το οποίο θα είναι συμβατό με τον στόχο περί κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040·

26. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει όλες τις σχετικές νομοθετικές πράξεις στον τομέα ενέργειας το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2021, προκειμένου να υποβάλει ταυτόχρονα δεσμευτικό στόχο περί ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον σε ποσοστό 45% έως το 2030 και δεσμευτικό στόχο περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον σε ποσοστό 40% έως το 2030 και τούτο ως αναγκαίο βήμα στην προσπάθεια να αποκτήσουμε μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία που θα βασίζεται κατά 100% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα είναι σε θέση να πετύχει τον στόχο περί μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 65% έως το 2030· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να θέσει δεσμευτικούς στόχους για κάθε κράτος μέλος τόσο σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση όσο και σε σχέση με την ανανεώσιμη ενέργεια για το 2030 και να μεριμνήσει ώστε όλες οι σχετικές νομοθετικές πράξεις είναι σαφείς, εκτελεστές και χωρίς νομικά κενά·

27. ζητεί να τερματιστούν χωρίς χρονοτριβή άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις πυρηνικών και ορυκτών καυσίμων σε επίπεδο ΕΕ και ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις ίδιες απαιτήσεις σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη, καθώς και από τα δημόσια και ιδιωτικά ταμεία συντάξεων, να αποσυρθούν πλήρως από οποιαδήποτε συμμετοχή σε ορυκτά καύσιμα· ζητεί σταδιακή κατάργηση πυρηνικής ενέργειας, λιγνίτη, άνθρακα, τύρφης και σχιστολιθικού πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030 και απαγόρευση της χρήσης ορυκτών καυσίμων έως το 2040, με παράλληλη μέριμνα για δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση·

28. επισημαίνει ότι οι χώρες εταίροι οφείλουν να είναι πλήρως ενσωματωμένες στις πολιτικές της Πράσινης Συμφωνίας και να είναι επίσης σε θέση να αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά κονδύλια, ιδίως για την έρευνα και τη δίκαιη μετάβαση· παραπέμπει στην απαραίτητη ενεργειακή μετάβαση που οφείλουν να πραγματοποιήσουν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα και από λιγνίτη για την κάλυψη της εγχώριας ηλεκτρικής κατανάλωσης και της θέρμανσης, καθώς και για τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ·

29. επιμένει ότι η ΕΕ οφείλει να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής πενίας, και στην επιδίωξη κοινωνικής δικαιοσύνης· υποστηρίζει τη συμπερίληψη στόχου για τη μείωση της ενεργειακής πενίας και τη θέσπιση εναρμονισμένου ορισμού της ενεργειακής πενίας·

30. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει την αγορά φυσικού αερίου σύμφωνα με την «αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση» και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με τον στόχο της σταδιακής κατάργησης της χρήσης ορυκτών καυσίμων ώστε να έχει επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα έως το 2040· πιστεύει ότι ο τέταρτος κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος ενέχει τον κίνδυνο εγκλωβισμού στη χρήση άνθρακα και μπορεί, ως εκ τούτου, να υπονομεύσει τις προσπάθειες επίτευξης του στόχου περί κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040· θεωρεί ότι ο ρόλος που μπορεί να παίξει το αέριο από ανανεώσιμες πηγές είναι περιορισμένος και ζητεί συνεπώς να περιοριστεί η χρήση του σε τομείς που δεν είναι εύκολο να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες εκπομπές· ζητεί επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε να περιορίζεται το ανανεώσιμο αέριο σε βιοαέριο ή σε ανανεώσιμο υδρογόνο που παράγεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προερχόμενες από ενεργειακά αποδοτικές διεργασίες ενεργειακής απόδοσης και περιοριζόμενες σε βιώσιμες διαθέσιμες πρώτες ύλες·

31. υπενθυμίζει ότι η πυρηνική ενέργεια προέρχεται από μη ασφαλή, μη βιώσιμη και οικονομικά μη αποδοτική τεχνολογία και δέχεται συνεπώς ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί λύση για το κλίμα· ζητεί από την ΕΕ, από τα κράτη μέλη και από την ΕΤΕπ να πάψουν να χρηματοδοτούν αυτή την τεχνολογία και να επανακατευθύνουν διαθέσιμους πόρους προς επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση και στην ανάπτυξη ευφυών δικτύων· δέχεται ότι η πυρηνική ενέργεια είναι εγγενώς ασυμβίβαστη με ένα μείγμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας λόγω της άκαμπτης προσφοράς της και ότι βλάπτει την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων· υπενθυμίζει ότι καμία χώρα στον κόσμο δεν διαθέτει αποθετήριο γεωλογικού σχηματισμού μεγάλου βάθους για τη μακροπρόθεσμη διάθεση πυρηνικών αποβλήτων, η οποία προκαλεί σημαντικές και μακροπρόθεσμες βλάβες στο περιβάλλον· προτείνει την αναθεώρηση της Συνθήκης EURATOM προκειμένου να κατοχυρωθούν αρχές ασφάλειας, ιδίως σε ό,τι αφορά τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών και την αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων, αλλά και η υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης·

Οικοδόμηση και ανακαίνιση κτιρίων με αποδοτικό τρόπο ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων

32. εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη πρωτοβουλία να δοθεί ώθηση σε ένα κύμα ανακαίνισης στην Ευρώπη και να ενθαρρυνθεί η λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για ανακαίνιση κτιρίων· υποστηρίζει σθεναρά ότι όλα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν ειδική έμφαση στην κοινωνική και στην ενοικιαζόμενη κατοικία·

33. υπογραμμίζει ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης χρειάζεται ένα οικονομικά προσιτό, υγιεινό και ασφαλές μέρος που θα μπορεί να το αισθάνεται σπίτι του· εκφράζει τη λύπη του για την αποτυχία μη νομοθετικών μέτρων και φιλόδοξων πρωτοβουλιών στο παρελθόν και για την ανεπάρκεια της υφιστάμενης νομοθεσίες να αντιμετωπίσει επαρκώς τα προβλήματα·

34. ζητεί νομοθετικά μέτρα και δέουσες επενδύσεις για να αυξηθεί ο ετήσιος ρυθμός ανακαίνισης κτιρίων στο 3% και για να διασφαλιστεί η ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού βάσει ενός προτύπου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων (nZEB)· απορρίπτει την ιδέα της επέκτασης του ΣΕΔΕ της ΕΕ στις εκπομπές των κτιρίων διότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε απαλλαγή από την ευθύνη της δημόσιας δράσης και θα οδηγούσε ενδεχομένως σε υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες κατοικιών·

35. υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ενεργειακές κοινότητες των πολιτών και η ενοποίηση του τομέα σε μια βιώσιμη οικονομία· ζητεί ολιστικές και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικές ανοικοδόμησης που θα συνδυάζουν κοινωνικές υπηρεσίες, επαγγελματικές λειτουργίες, ρυθμίσεις κινητικότητας και ενεργειακές παραμέτρους κατοικιών, χώρων εργασίας και δημόσιων κτιρίων προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών·

36. τονίζει ότι υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως είναι η «Έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια», χρειάζονται περισσότερα χρηματοδοτικά κονδύλια και δεν έχουν αξιοποιήσει ακόμη πλήρως το δυναμικό τους· ζητεί ειδικά χρηματοδοτικά μέσα για νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως είναι οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO) που συνδυάζουν δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανακαίνιση κτιρίων με μια διευρυμένη και επαρκώς χρηματοδοτούμενη Ευρωπαϊκή Υποστήριξη Τοπικής Ενέργειας (ELENA) που θα εντοπίζει και θα μετατρέπει μικρής κλίμακας ανακαινίσεις σε έργα με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης, καθώς και καθιέρωση παροχής στους πολίτες πρόσθετων δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών και πακέτων ενεργειακής απόδοσης·

Κινητοποίηση της βιομηχανίας για μια καθαρή και κυκλική οικονομία

37. εκφράζει την ικανοποίησή του για δέσμευση υπέρ μιας κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής οικονομίας και καλεί συνεπώς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε όλες οι δράσεις για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής οικονομίας να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τη επιδίωξη για εκμηδένιση της ρύπανσης και με τις προσπάθειες για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες και για κύκλους υλικών χωρίς τοξικά·

38. ζητεί να θεσπιστούν δεσμευτικοί στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης πρώτων υλών και για την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και τούτο προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και καθαρή κυκλική οικονομία έως το 2050 το αργότερο·

39. ζητεί την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους μέσω της επαρκούς φορολόγησης των πόρων και τονίζει την ανάγκη συμμόρφωσης με την επιταγή διατήρησης της κατανάλωσης πόρων εντός των ορίων που θέτει ο πλανήτης στο πλαίσιο οικονομικολογιστικών και μακροοικονομικών πολιτικών·

40. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, τον Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή θα εγκρίνει τη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ με σκοπό να αντιμετωπιστεί η διττή πρόκληση του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά τονίζει ωστόσο ότι η βιομηχανική στρατηγική πρέπει να συνάδει με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040 και ότι η ανανέωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οφείλει να περιστραφεί γύρω από την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και να στηριχθεί σε μια προσέγγιση βασισμένη στον κύκλο ζωής και στην καθαρή κυκλική οικονομία, εφόσον βεβαίως επιθυμεί να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής· ζητεί να καθιερωθεί η τακτική υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης με επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα στην κρίση της οικολογικής βιομηχανίας, των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων·

41. ζητεί από τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ να κατευθύνει τις επενδύσεις προς τη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες, την καινοτομία, τις βιώσιμες τεχνολογίες και λύσεις και να προάγει τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης μέσω μιας ακολουθούμενης πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη την αλυσίδα δημιουργίας αξίας και θα περιλαμβάνει όλους τους βιομηχανικούς τομείς και παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και τούτο σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η στρατηγική πρέπει να βασίζεται σε μακροπρόθεσμο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει σαφείς στόχους και δείκτες και μέτρηση της προόδου και θα βασίζεται σε διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίες που θα διασφαλίζουν τη συνοχή των ακολουθούμενων πολιτικών·

42. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή θα εγκρίνει νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που θα περιλαμβάνει πολιτική για τα «βιώσιμα προϊόντα» και θα δώσει προτεραιότητα στη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών πριν από την ανακύκλωσή τους, ανοίγοντας τον δρόmο για την μετάβαση όλων των τομέων· τονίζει τον ρόλο των συστημάτων πολλαπλών κύκλων και δη για βιομηχανικές συσκευασίες και περιέκτες τροφίμων, όπως είναι οι φιάλες νερού, και ζητεί ένα σύστημα απορρίψεων για ολόκληρη την Ευρώπη·

43. ζητεί αποφασιστική δράση για την καταπολέμηση της σκόπιμης και ακούσιας απελευθέρωσης μικροπλαστικών και λήψη περαιτέρω μέτρων κατά των πλαστικών μίας χρήσης· υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει τους κανόνες για τις μεταφορές αποβλήτων, ώστε να σταματήσουν οι εξαγωγές αποβλήτων εκτός ΕΕ·

44. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό προκειμένου να επεκταθεί αυτός πέραν της ενεργειακής απόδοσης και να συμπεριλαμβάνει μέτρα σαφούς επισήμανσης ανακυκλωσιμότητας και επιδιορθωσιμότητας των προϊόντων· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να υποβάλει, έως τα τέλη Μαρτίου 2020, το πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση 2020-2024 και να εγκρίνει τα μέτρα για κάθε συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων αμέσως μόλις ετοιμάζονται·

45. επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να συμπεριλάβει τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στη βιομηχανική στρατηγική της και να παράσχει κίνητρα για την ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων εντός της ΕΕ·

46. χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να θέσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο του ψηφιακού τομέα· επιμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να βελτιωθούν η ενεργειακή απόδοση και οι επιδόσεις κυκλικής οικονομίας στον ίδιο τον ψηφιακό τομέα, από τα ευρυζωνικά δίκτυα έως τα κέντρα δεδομένων και τις συσκευές ΤΠΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, μια στρατηγική της ΕΕ για μια πράσινη τεχνολογία ΤΠ με συγκεκριμένα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για κέντρα δεδομένων και μια οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό της ΤΠ, η οποία θα ορίσει δεσμευτικά πρότυπα και στόχους για την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση πόρων, την ανακυκλωσιμότητα και τη δυνατότητα επισκευής των συσκευών ΤΠ, θα δημιουργήσει ένα «δικαίωμα επισκευής» για ψηφιακές συσκευές, θα προσδιορίσει απαιτήσεις για πρότυπα αποδοτικότητας στις πλατφόρμες βίντεο, όπως η απενεργοποίηση του autoplay ως προεπιλεγμένης ρύθμισης, η δημιουργία ορατού κουμπιού audio-only ή προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την ανάλυση βίντεο των υπηρεσιών ζωντανής μετάδοσης και βίντεο κατά παραγγελία, και θα δημιουργήσει ευρωπαϊκή δεξαμενή σκέψης για τις βέλτιστες ψηφιακές πρακτικές, με στόχο την καταγραφή παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών ως προς τη βιώσιμη χρήση της ψηφιοποίησης και τη διάθεση αυτών των πρακτικών σε επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις·

47. υπενθυμίζει ότι οι βιώσιμες και δίκαιες αλυσίδες εφοδιασμού μέσω της συστηματικής χρήσης κριτηρίων βιωσιμότητας στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων αποτελούν βασικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς ποιες νομοθετικές και μη προσαρμογές του υφιστάμενου πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρης συνοχή με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και δη με την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040, καθώς και να προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης στον τομέα αυτό που θα προβλέπει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και παρακολούθηση της προόδου που έχει σημειώσει κάθε κράτος μέλος στο πλαίσιο αυτό·

Επιτάχυνση της μετάβασης στη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα

48. επισημαίνει ότι ο τομέας των μεταφορών είναι ο μόνος τομέας στον οποίο οι εκπομπές έχουν αυξηθεί από το 1990 και μετά και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη ξεκάθαρη παραδοχή ότι όλα τα μέσα μεταφοράς (οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και πλωτές μεταφορές) οφείλουν να συμβάλουν πλήρως στην απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως επιτάσσει ο στόχος της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας· υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο της εσωτερίκευσης όλων των δαπανών για το περιβάλλον και την υγεία του τομέα των μεταφορών, δαπάνες που επί του παρόντος ανέρχονται σε περίπου 1 000 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη σχετικά με τις εξωτερικότητες και την εσωτερίκευση του κόστους που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής

49. θεωρεί ότι ο γενικός προσανατολισμός έργων και πολιτικής μεταφορών πρέπει να βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη κατανόηση όλων των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξωτερικών δαπανών· ζητεί, ως εκ τούτου, μια ολοκληρωμένη στρατηγική πλήρους εσωτερίκευσης των εν λόγω δαπανών μέσω μέτρων που θα διέπονται από την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», την αρχή «ο χρήστης πληρώνει», καθώς και από την εν γένει προσέγγιση «well-to-wheel» (από την παραγωγή στη χρήση)· πιστεύει ότι παρόμοια μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ όλων των τρόπων μεταφοράς και να περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, ολοκληρωμένα τέλη χρήσης οδικού δικτύου, κατάργηση επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα και για καύσιμα αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών, δυνατότητα διασύνδεσης των σιδηροδρομικών δικτύων των κρατών μελών και οικονομικά προσιτές μεταφορές χαμηλών εκπομπών, έλλειψη ΦΠΑ στα αεροπορικά εισιτήρια και επανεξέταση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να σταματήσουν οι επενδύσεις στην επέκταση των αερολιμένων·

50. θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την απουσία από τις προτάσεις της Επιτροπής της κοινωνικής διάστασης που μπορεί να έχει μια χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις και πλήρως προσβάσιμη πολιτική μεταφορών, δεδομένων των κακών συνθηκών εργασίας για πολλούς εργαζομένους του τομέα των μεταφορών και μιας γηράσκουσας και άνισης κοινωνίας· τονίζει ότι, επιπλέον του περιβαλλοντικού και υγειονομικού κόστους, οι κακές συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους μειώνουν τεχνητά το κόστος των ταξιδιών και επιτρέπουν την εξάπλωση κοινωνικά και περιβαλλοντικά μη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων·

51. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίνεται στον πολλαπλασιασμό των υποδομών φόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα που αποτελούν μέρος της λύσης για τη μείωση των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές· ζητεί, ωστόσο, ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής κινητικότητας για τη μείωση της συμφόρησης και για τη βελτίωση της ζωής σε πόλεις και αστικά κέντρα, ιδίως με στόχο τη μείωση του διαθέσιμου χώρου που καταλαμβάνουν τα αυτοκίνητα ΙΧ και την αντικατάστασή του με χώρο αφιερωμένο στην κινητικότητα – δημόσια, ενεργή, πολύ μικρής κλίμακας· θεωρεί λυπηρή την απουσία μιας στρατηγικής κινητικότητας για τις περιοχές της υπαίθρου, περιοχές που είναι κατά κανόνα πιο απομονωμένες και έχουν ανάγκη επενδύσεις σε δημόσιες μεταφορές προκειμένου να διασφαλιστεί η διασύνδεσή τους με παράλληλη μείωση εκπομπών·

52. παροτρύνει σθεναρά την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη που επιθυμούν να απαγορεύσουν τις πωλήσεις νέων οχημάτων εξοπλισμένων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά από μια ορισμένη ημερομηνία· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί, έως το 2030 το αργότερο, απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ των συμβατικών κινητήρων εσωτερικής καύσης για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της επίτευξης της ουδετερότητας του κλίματος έως το 2040, αποφεύγοντας παράλληλα τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει απορρίψει την επέκταση του ΣΕΔΕ της ΕΕ στις οδικές μεταφορές και ζητεί αντ’ αυτού την ενίσχυση των προτύπων εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα, τα ημιφορτηγά και τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα·

53. υπενθυμίζει τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα οποία η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για περίπου 412 000 πρόωρους θανάτους το 2016· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, υποχρεωτική μετασκευή όλων των ντιζελοκίνητων οχημάτων στην ΕΕ που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ και δημιουργία οργανισμού της ΕΕ για τις δοκιμές εκπομπών, καθώς και για την έγκριση προτύπων EURO 7 για τις εκπομπές των οχημάτων που θα αποτυπώνουν όλες τις εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από τα ελαστικά και τα φρένα· ζητεί ενωσιακή χρηματοδότηση για τεχνολογίες και υποδομές τηλεανίχνευσης·

54. ζητεί ανανεωμένη δέσμευση για αποφασιστική δράση υπέρ της οδικής ασφάλειας με στόχο ένα «όραμα μηδενικών απωλειών» έως το 2030 και δέσμευση για χαμηλότερα όρια ταχύτητας, αυξημένη αστυνόμευση της τήρησης του ΚΟΚ, αστικά κέντρα χωρίς αυτοκίνητα, προτεραιότητα στην ενεργή κινητικότητα, μείωση της ανάγκης για ταξίδια και προτεραιότητα στη στροφή προς ασφαλέστερα και καθαρότερα μέσα μεταφοράς·

55. τονίζει ότι η ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού μπορεί να οδηγήσει σε κάποια βελτίωση της αποτελεσματικότητας, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε συνολική αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας και δεν πρόκειται, ως εκ τούτου, να συμβάλει στη σημαντική μείωση των εκπομπών από τις αερομεταφορές που απαιτείται για την επίτευξη της ουδετερότητας του κλίματος έως το 2040· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί μια μετατόπιση από τις αεροπορικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν πολιτικές, επενδύσεις και κίνητρα για να διασφαλίσουν ότι τα σιδηροδρομικά ταξίδια σε αποστάσεις έως και 1 000 χιλιομέτρων στην Ευρώπη, όπου τούτο είναι τεχνικά και πρακτικά εφικτό, είναι πιο ελκυστικά για τους ανθρώπους από τα αεροπορικά ή οδικά αντίστοιχά τους· ζητεί να επιβληθεί μορατόριουμ σε νέες αεροπορικές συμφωνίες που αποσκοπούν στην αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των αεροπορικών μεταφορών και στο άνοιγμα νέων δρομολογίων, δεδομένου ότι τούτο αντιβαίνει στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας·

56. εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν προτίθεται ακόμη να εξαλείψει, αλλά απλώς να μειώσει, τα δωρεάν δικαιώματα για τις αεροπορικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ·

57. τονίζει ότι η χρηματοδότηση των μεταφορών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών ταμείων της ΕΕ (μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», ΕΔΕΤ, InvestEU κ.λπ.), καθώς και η δανειοδοτική πολιτική της ΕΤΕπ για τον τομέα των μεταφορών, οφείλουν να προσαρμοστούν προκειμένου να διασφαλίζουν την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και τούτο δίνοντας προτεραιότητα σε μια βιώσιμη αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, αυξάνοντας τη χρηματοδότηση για τις σιδηροδρομικές συνδέσεις του διασυνοριακού δικτύου και του δίκτυο ΔΕΔ-Μ που λείπουν και προωθώντας παράλληλα τις νυχτερινές αμαξοστοιχίες και αυξάνοντας τις επενδύσεις σε οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες δημόσιες μεταφορές, συνδυασμένες μεταφορές, ενεργό κινητικότητα και στην κινητικότητα ως υπηρεσία· υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε υποδομές όπως οι αυτοκινητόδρομοι, οι χώροι στάθμευσης οχημάτων και οι αερολιμένες προκαλούν κατά κανόνα τεχνητή ζήτηση, αυξάνουν τις εκπομπές και, ως εκ τούτου, αντιβαίνουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· πιστεύει ότι η επικείμενη αναθεώρηση του ΔΕΔ-Μ είναι ζωτικής σημασίας για τη διόρθωση του υφιστάμενου πλαισίου προκειμένου να δοθεί έμφαση στην αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και στους δεσμευτικούς στόχους για τη στροφή από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές· θεωρεί καίριας σημασίας μια ισχυρότερη συνάρθρωση της χρηματοδότησης των αστικών μεταφορών με σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) προκειμένου να δοθεί ώθηση στον μετασχηματισμό της αστικής κινητικότητας·

58. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει νομοθετικές προτάσεις για την εξάλειψη των εκπομπών ρύπων από τις θαλάσσιες μεταφορές (εκπομπές NOx, SOx και PM), για την απαγόρευση της χρήσης ορυκτών καυσίμων στη ναυτιλία, για να καταστεί υποχρεωτική η από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και για να θεσπιστούν φιλόδοξα πρότυπα αποδοτικότητας για τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει στόχους για την εν πλω χρήση ως έναν βαθμό ενέργειας από ιστία, αιολικής ενέργειας, ηλιακής ενέργειας και αργής πλεύσης, εξοικονομώντας τεράστιες ποσότητες καυσίμου· παροτρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε όλα τα πλοία που παραγγέλλονται για πλεύση στα ύδατα της ΕΕ να έχουν «δυνατότητα μηδενικών εκπομπών» και, στη συνέχεια, μηδενικές εκπομπές·

Από «το αγρόκτημα στο πιάτο»: σχεδιασμός ενός δίκαιου, υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος τροφίμων

59. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να μεριμνήσει ώστε τα ευρωπαϊκά τρόφιμα να καταστούν παγκόσμιο πρότυπο βιωσιμότητας και σημειώνει ότι τούτο προϋποθέτει ότι ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, από το αγρόκτημα έως το τραπέζι, η οποία καλύπτει όλες τις εισροές, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών ζωοτροφών, δεν βλάπτει το κλίμα και το περιβάλλον· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία για να αναθεωρήσει την πρότασή της σχετικά με τη μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική για την επίτευξη των στόχων αυτών·

60. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή δεσμεύτηκε να διασφαλίσει ότι, από την αρχή, τα εθνικά στρατηγικά σχέδια θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυξημένο επίπεδο φιλοδοξίας για τη σημαντική μείωση της χρήσης και των κινδύνων των χημικών φυτοφαρμάκων, καθώς και της χρήσης λιπασμάτων και αντιβιοτικών· υπενθυμίζει την ανάγκη στροφής προς την υψηλή βιοποικιλότητα, τα αγροοικολογικά συστήματα - μέσω λύσεων βασισμένων στο οικοσύστημα, όπως είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, η αμειψισπορά με ψυχανθή και άλλες πρακτικές βιολογικής γεωργίας·

61. θεωρεί ότι μια μακρόπνοη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής είναι ουσιαστικής σημασίας για να υπάρχει συνεκτικότητα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα:

i. πληρωμές πρέπει να καταβάλλονται μόνο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, την καλή διαβίωση των ζώων και, ιδίως, τη μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων· η Επιτροπή θα εγκρίνει μόνο τις συνδεδεμένες ενισχύσεις για ζωικό κεφάλαιο χαμηλής πυκνότητας·

ii. οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να έχουν ανώτατο όριο 50 000 EUR ανά εκμετάλλευση ετησίως (εξαιρουμένων των δαπανών απασχόλησης), με το προϊόν της επιβολής ανώτατου ορίου να διατίθεται για αναδιανεμητικές ενισχύσεις στα πρώτα εκτάρια, αποτρέποντας έτσι την δυσανάλογη διοχέτευση των επιδοτήσεων στους μεγαλύτερους παράγοντες·

iii. το 50% των εθνικών κονδυλίων για το ΕΓΤΕ θα πρέπει να διατίθεται σε οικολογικά προγράμματα που πληρούν φιλόδοξα κριτήρια σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, για γεωργούς στο στάδιο της μετάβασης προς βιώσιμες πρακτικές και δη την αγροοικολογία· η Επιτροπή επαληθεύει την υψηλή φιλοδοξία και την αποτελεσματικότητα των οικολογικών συστημάτων των κρατών μελών και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους·

iv. ένα καλά χρηματοδοτούμενο ΕΓΤΑΑ οφείλει να στοχεύει στη στήριξη των γεωργών και των αγροτικών κοινοτήτων ώστε να αναδιαρθρώσουν ριζικά τις τοπικές και περιφερειακές οικονομίες προς την κατεύθυνση περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμων συστημάτων, στηριζόμενων ιδίως στην αποφυγή της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και σε βραχύτερες αλυσίδες εφοδιασμού, στην προστασία της φύσης και στην προώθηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές·

62. καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τις εκκλήσεις που διατυπώνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη αξιολογούν σωστά τα σκευάσματα των φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-616/17·

63. καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία με δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης σε επίπεδο ΕΕ για τη δραστική μείωση της χρήσης των συνθετικών φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2025, με δεσμευτικές εθνικές συνεισφορές και με απώτερο στόχο τη σταδιακή κατάργησή τους εντός δεκαπενταετίας· ζητεί να απαγορευτούν οι ενωσιακές εξαγωγές φυτοφαρμάκων που απαγορεύονται στην ΕΕ· ζητεί να περιοριστούν αυστηρά οι εγκρίσεις έκτακτης ανάγκης για φυτοφάρμακα σε περιπτώσεις που είναι πραγματικά έκτακτης ανάγκης, με λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις κοινοποιήσεις, πλήρεις και λεπτομερείς εξηγήσεις και με πρόβλεψη υποχρεωτικής δημοσιοποίησης αυτών των κοινοποιήσεων·

64. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει επιτέλους ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σχέδιο για τις φυτικές πρωτεΐνες με στόχο να μειωθούν οι εισαγωγές πρώτων υλών που ενισχύουν την αποψίλωση των δασών·

65. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη και επείγουσα έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τις μέλισσες που εξέδωσε η EFSA το 2013 και παροτρύνει τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν αναλόγως τις αξιολογήσεις τους για τα φυτοφάρμακα· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να ευθυγραμμιστεί με τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία πρέπει να επιβληθεί απαγόρευση σε όλα τα φυτοφάρμακα με βάση τα νεονικοτινοειδή·

66. θεωρεί μεγάλης σημασίας τη θέσπιση υψηλότερων προτύπων στη νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων και την έναρξη διαδικασιών επί παραβάσει κατά των συστημικά μη συμμορφούμενων κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων, είτε πρόκειται για πρότυπα σε σχέση με τη μεταφορά ζώων είτε για γεωργικά πρότυπα· εάν η Επιτροπή επιθυμεί τη σημαντική μείωση των μεταφορών ζώων, οφείλει επίσης να στηρίξει τοπικά σφαγεία και σφαγεία μικρότερης κλίμακας και να απαγορεύσει τις εξαγωγές ζώντων ζώων εκτός ΕΕ·

67. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν μια οδηγία για το έδαφος με στόχο την ανάσχεση της υποβάθμισης του εδάφους, η οποία οδηγεί σε απώλεια χωρητικότητας του εδάφους, της γης και της ικανότητας δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα·

68. τονίζει ότι είναι επειγόντως ανάγκη να δοθεί ένα τέρμα στην υπερεκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η παραγωγικότητα της αλιείας, να προστατευθεί η θαλάσσια βιοποικιλότητα και να διαφυλαχθεί η ανθεκτικότητα των ωκεανών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις απαιτήσεις της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής όσον αφορά τη βιώσιμη αλιεία και την ελαχιστοποίηση και, όπου αυτό είναι εφικτό, την εξάλειψη των επιβλαβών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα·

69. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο θα προωθηθεί η μετάβαση σε φιλική προς το κλίμα, χαμηλού αντικτύπου, βιώσιμη αλιεία σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης·

70. τονίζει ότι απαιτείται επείγουσα νομοθετική δράση όσον αφορά τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα· καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τα δυνητικά επικίνδυνα και περιττά πρόσθετα τροφίμων·

71. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις διατάξεις περί επισήμανσης για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με όλες τις ουσίες που περιέχονται στα τρόφιμα και για να βελτιώσει την επισήμανση σχετικά με τις τροφικές ιδιότητες (Nutricore), την επισήμανση της χώρας προέλευσης και την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων· παροτρύνει την Επιτροπή να θέσει επιτέλους σε χρήση τα περιγράμματα των θρεπτικών συστατικών στο πλαίσιο της οδηγίας για τους ισχυρισμούς υγείας·

72. ζητεί να μην υπάρξουν νέες εγκρίσεις για ΓΤΟ (τόσο για εισαγωγή όσο και για καλλιέργεια), δεδομένου ότι η διαδικασία έγκρισης δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τους κινδύνους για την υγεία και τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την πλήρη και χωρίς χρονοτριβή εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τους νέους ΓΤΟ (τις λεγόμενες «νέες τεχνικές αναπαραγωγής») και να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει καμία απορρύθμιση για νέους ΓΤΟ· τονίζει ότι κάθε διαδικασία έγκρισης πρέπει να είναι πλήρως δημοκρατική· υπογραμμίζει τη σημασία της φυσικής βιοποικιλότητας τόσο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όσο και για τον μετριασμό της·

Διατήρηση και αποκατάσταση οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας

73. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ανακοινώθηκε ότι η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 θα δημοσιευθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2020· πιστεύει ότι μια φιλόδοξη στρατηγική αποτελεί κλειδί για να πρωτοστατήσει η Ένωση στην COP15 του Kunming και να εργαστεί ώστε να υπάρξει μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για την προστασία και την αποκατάσταση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας· τονίζει ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα πρέπει να αντιμετωπίσει όλα τα κύρια αίτια της απώλειας της βιοποικιλότητας στην ΕΕ, συγκεκριμένα δε τις μη βιώσιμες πρακτικές στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, και να θέσει δεσμευτικούς στόχους για την Ένωση και τα κράτη μέλη της ώστε να προστατεύουν τουλάχιστον το 30% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών της Ένωσης και να έχουν αποκαταστήσει τουλάχιστον το 30% των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων έως το 2030, προωθώντας παράλληλα τη διασυνδεσιμότητά τους και διασφαλίζοντας την επαρκή χρηματοδότηση και την αποτελεσματική διαχείρισή τους·

74. τονίζει ότι απαιτούνται προσπάθειες διατήρησης των ωκεανών και των ακτών, τόσο για τον μετριασμό όσο και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για την προστασία και την αποκατάσταση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, όπως περιγράφεται στην ειδική έκθεση της IPCC για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα, με την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και των εξορυκτικών βιομηχανιών στα θαλάσσια οικοσυστήματα, καθώς και με την ελαχιστοποίηση της θαλάσσιας ρύπανσης και των εκπομπών από τη ναυτιλία· πιστεύει ότι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική οφείλει να αποσκοπεί στον τερματισμό της υπεραλίευσης και στην ανασύσταση των αποθεμάτων πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την αρχή αυτή κατά την κατανομή των αλιευτικών ποσοστώσεων·

75. χαιρετίζει τη δέσμευση των χωρών που βρέχονται από τη Μεσόγειο να αναπτύξουν συνολική διακυβέρνηση, να ενισχύσουν τη συλλογή δεδομένων και την επιστημονική αξιολόγηση, να θεσπίσουν ένα πλαίσιο διαχείρισης της αλιείας με βάση το οικοσύστημα, να αναπτύξουν νοοτροπία συμμόρφωσης και να εξαλείψουν την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία, να στηρίξουν βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια μικρής κλίμακας και να επιτύχουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη και καλύτερο συντονισμό·

76. παροτρύνει θερμά την Επιτροπή να εντείνει τη δράση της για την προστασία και αποκατάσταση των δασών στην Ένωση και σε ολόκληρο τον πλανήτη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αποκλεισμό της πρόσβασης στις αγορές της ΕΕ προϊόντων αποψίλωσης των δασών και για αναγκαστική επιβολή υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά της Ένωσης βασικά προϊόντα που ενδέχεται να προέρχονται από αποψίλωση των δασών, όπως η σόγια, το φοινικέλαιο, ο ευκάλυπτος, το βόειο κρέας, το δέρμα και το κακάο· καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τους ΓΤ σπόρους σόγιας, η εισαγωγή των οποίων δίνει ώθηση σε ευρείας κλίμακας αποψίλωση δασών σε χώρες όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή· επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζουν ολοένα και περισσότερο οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι δασικές κοινότητες ως φύλακες και εγγυητές των δασικών οικοσυστημάτων·

77. επισημαίνει τις σημερινές ασυνέπειες μεταξύ των στόχων βιοποικιλότητας της Ένωσης και της πολιτικής της για τη βιοενέργεια· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εγκρίνει αυστηρότερα κριτήρια βιωσιμότητας για τη βιοενέργεια ώστε να διασφαλίσει ότι η συνεισφορά της δεν βλάπτει τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα·

78. σημειώνει ότι η νέα δάσωση δεν μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια παρθένων δασών ούτε από άποψη δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, ούτε από άποψη βιοποικιλότητας· προειδοποιεί κατά της αντικατάστασης δασών πλούσιων σε βιοποικιλότητα από φυτείες περιορισμένων ειδών και επιμένει ότι η προβληματική έννοια της «αντιστάθμισης της βιοποικιλότητας» δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την χάραξη πολιτικής· ζητεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικολογική αποκατάσταση της Ευρώπης και για την δημιουργία από την αρχή ενός πανευρωπαϊκού δάσους·

79. τονίζει τη σημασία της αύξησης τόσο της κάλυψης όσο και της αποτελεσματικότητας των δικτύων προστατευόμενων περιοχών προκειμένου να μετριαστεί η κλιματική αλλαγή και να καταστεί δυνατή η ανάκαμψη της βιοποικιλότητας από τους πολλαπλούς παράγοντες καταπόνησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενώσουν τις προσπάθειές τους και να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με έναν φιλόδοξο σφαιρικό στόχο για τις προστατευόμενες περιοχές και για την αποτελεσματική διαχείριση και σύνδεση θαλάσσιων και χερσαίων περιοχών με τουλάχιστον 30% κάλυψη έως το 2030· παροτρύνει την Ένωση και τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Ζώνη ως πιλοτικό έργο και σημαντικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Υποδομής·

80. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει δεσμευτικά κριτήρια για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης φυσικών οικοτόπων άγριας πανίδας και χλωρίδας και περιοχών Natura 2000, να απαγορεύσει οποιεσδήποτε επιβλαβείς δραστηριότητες και χρήσεις φυτοφαρμάκων μέσα και γύρω από προστατευόμενες περιοχές και να ενισχύσει την παρακολούθηση και τις επιθεωρήσεις από ανεξάρτητες αρχές· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη, σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του που εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2017· καλεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν σέβονται τη νομοθεσία για την προστασία της φύσης·

81. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι απειλές για τη βιοποικιλότητα ανακύπτουν συχνά από διάφορες σχεδιαζόμενες υποδομές, όπως οι μεταφορές, η παραγωγή και διανομή ενέργειας, οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων ή οι εξορυκτικές δραστηριότητες· υπενθυμίζει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τέτοιων έργων πρέπει να αξιολογούνται δεόντως στο πλέον πρώιμο στάδιο σχεδιασμού, παράλληλα με τις επιπτώσεις στις υφιστάμενες κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι η γεωργία· υπενθυμίζει ότι σκοπός και πνεύμα της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ είναι η αποτροπή, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, οποιασδήποτε σημαντικής ζημίας στους οικοτόπους και στα είδη και η αντικατάσταση του οποιουδήποτε έργου από την καλύτερη δυνατή εναλλακτική λύση, που μπορεί κάλλιστα να είναι η μη υλοποίηση του· παροτρύνει την Επιτροπή να ανταποκριθεί στον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών και σε αυτόν τον τομέα, υπερβαίνοντας την τρέχουσα ανακοίνωσή της με θέμα «Δίκαιο της ΕΕ· καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα» και εξετάζοντας με τη δέουσα επιμέλεια όλες τις περιπτώσεις ενδεχόμενων παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ που καταγγέλλουν πολίτες και οργανώσεις·

82. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να συμφωνηθεί μέχρι τα τέλη του 2020 μια νέα διεθνής και νομικά δεσμευτική πράξη στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας σχετικά με τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες τους ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία για μια φιλόδοξη παγκόσμια Συνθήκη κατά την προσεχή τέταρτη διακυβερνητική επιτροπή που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του 2020·

83. ζητεί να αναγνωριστεί νομικό καθεστώς στα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ένα διεθνές καθεστώς για τα παγκόσμια κοινά αγαθά στη σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (COP15) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα που θα πραγματοποιηθεί στο Kunming·

84. υπενθυμίζει τα όρια που θέτει ο πλανήτης σε συσχετισμό με το θεματολόγιο για τη γαλάζια ανάπτυξη, η οποία πρέπει να υπάρξει μόνο εντός οικολογικών ορίων·

Φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες

85. επικροτεί την επιδίωξη για εκμηδένιση της ρύπανσης με στόχο ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες και την παραδοχή ότι τούτο απαιτεί περισσότερη δράση για την πρόληψη της ρύπανσης, καθώς και μέτρα καθαρισμού της και αποκατάστασης των ζημιών· προσδοκά από την Επιτροπή ότι θα ευθυγραμμίσει την επικείμενη βιομηχανική στρατηγική και το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία με τις φιλοδοξίες της για μηδενική ρύπανση·

86. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει ορθά το REACH, σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση T-837/16 (Σουηδία κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής)·

87. ζητεί να αναληφθεί δράση για την κάλυψη όλων των ρυθμιστικών κενών στη νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα και για την επίτευξη συνοχής σε όλους τους τομείς, για την επίσπευση της υποκατάστασης τοξικών χημικών ουσιών με μη τοξικές εναλλακτικές ουσίες, για τη χρήση, όπου είναι δυνατό, μιας ομαδικής προσέγγισης, ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα σχετικά και με τα τέσσερα στοιχεία της στρατηγικής για μη τοξικό περιβάλλον που έχει καθυστερήσει, ιδίως σε ό,τι αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και τα νανοϋλικά· ζητεί τέλος να ληφθούν μέτρα κατά των πολύ έμμονων χημικών ουσιών·

88. ζητεί να ληφθούν ολοκληρωμένα μέτρα εναντίον όλων των σχετικών ρύπων με στόχο την αποκατάσταση των φυσικών λειτουργιών του εδάφους, των παράκτιων, των θαλάσσιων και των επιφανειακών υδάτων·

89. προτρέπει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ώστε να ευθυγραμμιστούν οι τιμές-στόχοι με τις τελευταίες συστάσεις του ΠΟΥ και να θεσπιστεί βραχυπρόθεσμη τιμή για τα ΑΣ2,5·

90. ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας Seveso ώστε να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική υγεία, να τεθεί σε εφαρμογή μια στρατηγική εκμηδένισης της ρύπανσης/τοξικολογικής ρύπανσης σε όλες τις βιομηχανικές δραστηριότητες και να αναθεωρηθεί η οδηγία για την απαγόρευση των γεωτρήσεων ανοιχτής θαλάσσης·

Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και εξασφάλιση μιας Δίκαιης Μετάβασης

Επιδίωξη πράσινης χρηματοδότησης και πράσινων επενδύσεων και εξασφάλιση μιας Δίκαιης Μετάβασης

91. εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραδοχή ότι απαιτούνται σημαντικά χρηματοδοτικά κονδύλια για να υλοποιηθούν οι στόχοι της ανακοίνωσης για Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ότι χρειάζεται επενδυτικό σχέδιο· εκφράζει περαιτέρω ικανοποίηση διότι δέχεται η ανακοίνωση ότι η βιωσιμότητα πρέπει να ενσωματωθεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό εντός της εταιρικής διακυβέρνησης και των βιώσιμων επενδύσεων και τούτο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ιδιωτικός τομέας συμβάλλει και αυτός ουσιαστικά και δεν αντιτίθεται στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας·

92. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες δηλώσεις του νεοεκλεγμένου Προέδρου της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις οποίες το θεσμικό όργανο, στο πλαίσιο των εποπτικών του καθηκόντων του τόσο στον νομισματικό όσο και στον τραπεζικό τομέα, οφείλει να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ιδίως μέσω στοχοθετημένων αγορών ομολόγων στο πλαίσιο των προγραμμάτων της τράπεζας και μέσω της μέριμνας για συντηρητική εκτίμηση των κλιματικών και λοιπών περιβαλλοντικών κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την οριοθέτηση της εντολής του, το ΕΣΚΤ οφείλει να στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές στην Ένωση με σκοπό να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι περιλαμβάνουν υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και της κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με την ΕΚΤ στο πλαίσιο αυτό προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτική δράση που υπόσχεται η ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

93. εκφράζει τη βαθιά του λύπη διότι οι εκτιμήσεις της Επιτροπής που περιέχει η ανακοίνωση δεν αφορούν ούτε τις αναγκαίες δαπάνες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ή για τις λοιπές περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η βιοποικιλότητα, ούτε τις δημόσιες επενδύσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του κοινωνικού κόστους της μετάβασης ή του κόστους της αδράνειας·

94. αναμένει από την Επιτροπή ότι θα παρουσιάσει ένα σαφές σχέδιο χρηματοδότησης για τον καθορισμό της κατανομής των επενδύσεων, το οποίο θα κινητοποιεί πάνω από το επίπεδο του 2 % του ΑΕΠ της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι τομείς που χρειάζονται επένδυση για τη μετάβαση θα διαθέτουν τους πόρους που χρειάζονται για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την προστασία της βιοποικιλότητας χωρίς να αφήνουν κανέναν πίσω τους· επενδύσεις που θα καλύπτουν τους διάφορους τομείς δράσης, συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων μεταφορών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της αποκατάστασης των καταβοθρών άνθρακα και της βιοποικιλότητας, καθώς και το κοινωνικό κόστος της μετάβασης·

95. εκτιμά ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα και η συνοχή της χρηματοδότησης που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην ανακοίνωση, χρειάζεται ένα κατάλληλο χρηματοδοτικό σχέδιο το οποίο θα καθορίζει με σαφήνεια ποιες ιδιωτικές και ποιες δημόσιες πηγές χρηματοδότησης θα κινητοποιηθούν σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, σε ποιες δράσεις θα δαπανηθούν τα κονδύλια και πως αναμένεται οι δαπάνες αυτές να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων·

96. επιμένει, χάριν της συνεκτικότητας της πολιτικής, ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ο θετικός ως προς το κλίμα και την βιοποικιλότητα χαρακτήρας όλων των επενδύσεων της ΕΕ, ότι ολόκληρος ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι 100% συμβατός με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και ζητεί την επείγουσα μετατροπή της ΕΤΕπ σε τράπεζα ολοκληρωτικά προσανατολισμένη στο κλίμα·

97. εκφράζει τη λύπη του για την ανακολουθία που εμφανίζεται μεταξύ των στόχων που τέθηκαν στην ανακοίνωση και της διατήρησης από την Επιτροπή του στόχου για 25% κλιματικών δαπανών στο ΠΔΠ· επιμένει ότι όχι μόνο το 50% του ΠΔΠ πρέπει να είναι αφιερωμένο στη δράση για το κλίμα, αλλά και ότι το υπόλοιπο ποσοστό πρέπει να είναι θετικού ως προς το κλίμα και την βιοποικιλότητα χαρακτήρα· επιμένει ότι πρέπει να θεσπιστεί νομική υποχρέωση σύμφωνα με την οποία ο σχεδιασμός όλων των δαπανών στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ θα υποβάλλεται σε ενδελεχή έλεγχο με γνώμονα την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής και με ειδικό μέσο προς τούτο που θα προτείνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

98. επιμένει επίσης ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ οφείλει να είναι πλήρως συμβατός με τις διεθνείς δεσμεύσεις και τους στόχους αυτής και ότι δεν θα πρέπει στο εξής να χρηματοδοτεί, άμεσα ή έμμεσα, υποδομές που απαιτούν ή παρέχουν ορυκτά καύσιμα, είτε στην ΕΕ είτε στο εξωτερικό·

99. θεωρεί ότι η συνοχή πρέπει να ενισχυθεί με την εξάλειψη όλων των επιζήμιων επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων όσων δίνονται μέσω κρατικών ενισχύσεων και έμμεσων επιδοτήσεων, όπως είναι οι φορολογικές απαλλαγές, οι οποίες συμβάλλουν στη συνέχιση των επιβλαβών πρακτικών, υπονομεύουν τις προσπάθειες για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, και χρησιμοποιούν πολύτιμους πόρους που χρειάζονται για μια δίκαιη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία με πλούσια βιοποικιλότητα·

100. πιστεύει αταλάντευτα ότι και το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ οφείλει να είναι πλήρως συμβατό με τους στόχους που καθορίζονται στην ανακοίνωση και όχι μόνο το σκέλος των δαπανών· τονίζει ότι η μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων θα πρέπει να οδηγήσει σε καλύτερη ευθυγράμμιση με τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της ΕΕ·

101. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τους ίδιους πόρους και συγκεκριμένα για τον φόρο επί των πλαστικών και τους ιδίους πόρους που βασίζονται στο ΕΤΑ· τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί επειγόντως το ενδεχόμενο νέων φόρων για την αύξηση των ιδίων πόρων της ΕΕ και για τη μείωση της εξάρτησης από εθνικές συνεισφορές·

102. τονίζει την ανάγκη τροποποίησης της φορολογίας, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», πέραν του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, ώστε να συμπεριληφθούν οι περιβαλλοντικοί φόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα, τις πτήσεις και τις πλαστικές ύλες, των οποίων τα έσοδα πρέπει να διοχετεύονται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων του ΕΟΕΣ· αντιλαμβάνεται τα πλεονεκτήματα των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών φόρων που αντικαθιστούν τους εθνικούς φόρους και μειώνουν τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές·

103. επιμένει ότι είναι ανάγκη να δοθεί συνέχεια στις επιτυχίες της πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τούτο για να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια όσον αφορά τον βαθμό βιωσιμότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, καταρτίζοντας μαύρη λίστα με τις πλέον επιζήμιες επενδύσεις, καταθέτοντας πρόταση για πράσινο σήμα για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και αναπροσανατολίζοντας επενδυτικές ροές προς την οικολογική μετάβαση της οικονομίας·

104. προσβλέπει στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ευρωπαϊκής ταξινόμησης ώστε να καλύπτει αυτή επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες· ζητεί την ταχεία έγκριση του προτύπου πράσινων ομολόγων της ΕΕ και την προσεκτική ενσωμάτωση των παραγόντων ΠΚΔ στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών και την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κινδύνων σε πλαίσια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων·

Οικολογικός προσανατολισμός των εθνικών προϋπολογισμών και αποστολή των σωστών μηνυμάτων όσον αφορά τις τιμές

105. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι δέχεται η Επιτροπή ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη μετάβαση και ότι ο ρόλος αυτός επηρεάζεται σημαντικά από το υφιστάμενο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και τον τρόπο αντιμετώπισης των επενδύσεων για την προώθηση των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ·

106. επιμένει ότι είναι ουσιώδους σημασίας η υιοθέτηση μιας συνεκτικής προσέγγισης για την ικανοποίηση εκείνων των σημαντικών επενδυτικών αναγκών σε εθνικό επίπεδο που απαιτούνται για την εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων που περιγράφονται στην ανακοίνωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου:

  μέριμνα ώστε η δράση για το κλίμα, οι περιβαλλοντικοί και οι κοινωνικοί στόχοι να αντιμετωπίζονται ως εξίσου σημαντικές και δεσμευτικές επιταγές όπως οι στόχοι για το χρέος και το έλλειμμα κατά την αξιολόγηση των προϋπολογισμών των κρατών μελών·

  άρση εμποδίων στις αναγκαίες για τη κλιματική δράση επενδύσεις με την κατανομή του ποσού των επενδυτικών δαπανών σε όλη τη διάρκεια ζωής του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου που σχετίζεται με όσες δημόσιες επενδύσεις συμμορφώνονται με την απαίτηση περί βιώσιμων επενδύσεων του κανονισμού για την ταξινόμηση·

107. επιμένει επίσης ότι η συνοχή απαιτεί αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις (συγκεκριμένα του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία και των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια) προκειμένου να συνάδουν αυτοί πλήρως με τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και με τους περιβαλλοντικούς στόχους και προκειμένου να δημιουργούνται αντικίνητρα για τις επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων συγκεκαλυμμένων ενισχύσεων στα ορυκτά καύσιμα, όπως είναι οι ενισχύσεις για την παύση λειτουργίας ανθρακωρυχείων και η αποζημίωση μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού ή οι επεκτάσεις των αερολιμένων·

108. θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση διαδικασίας ελέγχου για τον έλεγχο της συνεκτικότητας των αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύσεις με τον στόχο της ΕΕ για μηδενικές εκπομπές το 2040·

Ενεργοποίηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

109. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων που θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την προτεινόμενη πρωτοβουλία για μόχλευση επενδύσεων ύψους 3 δισεκατομμυρίων EUR σε βιώσιμες σχολικές υποδομές·

110. θεωρεί ότι είναι θέμα συνοχής με τους στόχους της ανακοίνωσης η προώθηση της «πράσινης κινητικότητας» στο πρόγραμμα Erasmus + 2021-2027·

Διασφάλιση ισότιμης μετάβασης

111. εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραδοχή στην ανακοίνωση ότι υπάρχει ανάγκη για ένα πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προτάσεων στην ανακοίνωση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων πέραν της απόκτησης νέων προσόντων και της προσφοράς θέσεων εργασίας σε νέους οικονομικούς τομείς·

112. εκφράζει τη βαθιά του λύπη διότι οι επενδυτικές ανάγκες που παρουσιάζονται στην ανακοίνωση αγνοούν το κοινωνικό κόστος της μετάβασης και το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το σύνολο των οποίων πρέπει να καλυφθεί προκειμένου να διασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση·

113. καλεί την Επιτροπή να πλαισιώσει τον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης με ρωμαλέες κοινωνικές πολιτικές, ιδίως όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας και την κοινωνική ασφάλιση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, στο πλαίσιο ενός θεματολογίου δίκαιης μετάβασης, μια ευρωπαϊκή οδηγία-πλαίσιο για ένα ελάχιστο εισόδημα, δεδομένου ότι η εξάλειψη της φτώχειας δίνει στα άτομα τη δύναμη να προσαρμόζονται στις αλλαγές· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει διεξοδικά τα διανεμητικά αποτελέσματα παλαιών και νέων μέσων πολιτικής για το κλίμα και να μεριμνήσει ώστε οι πολιτικές της είναι όσο το δυνατόν πιο προοδευτικές από διανεμητική άποψη, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οποιεσδήποτε δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις·

114. επιμένει ότι τα κονδύλια από τον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να παρέχονται αφού έχει νομοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο αποτελεσματικό και δεσμευτικό σχέδιο σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων και μόνο εφόσον δεν σπαταλιέται χρηματοδότηση για την παροχή οφελών πρωτίστως σε μεγάλες επιχειρήσεις εξόρυξης άνθρακα, ιδίως με επιδότηση των εταιρικών τους ευθυνών, για τον καθαρισμό, λόγου χάρη, τοποθεσιών και υδάτων· επιμένει ότι κύριοι δικαιούχοι πρέπει να είναι απλοί άνθρωποι·

115. επιμένει ότι, για λόγους συνοχής με τους στόχους της ανακοίνωσης, ένα βασικό μέρος της δίκαιης μετάβασης θα πρέπει να αποτελείται από μείζον πρόγραμμα με στόχο τον οικολογικό προσανατολισμό του κτιριακού δυναμικού, καθώς και την κατασκευή νέων κοινωνικών κατοικιών που θα προσεγγίζουν την μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβάλει σημαντικά μόνο στη δράση για το κλίμα και την οικονομική προσιτότητα, αλλά θα δημιουργήσει επίσης μακροπρόθεσμες πράσινες θέσεις εργασίας, θα μειώσει το χρέος των νοικοκυριών και θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα υγείας·

116. επιμένει σε μια πραγματικά διαφανή διαδικασία για την πρόσβαση σε κεφάλαια προοριζόμενα να διασφαλίσουν μια δίκαιη μετάβαση για να μπορούν να παρακολουθούνται στενά και να διασφαλίζεται αποτελεσματικότητα, συνοχή και συμμετοχικότητα·

117. επιμένει ότι οι ευκαιρίες θα πρέπει να παρέχονται εξίσου για αγροτικές περιοχές και για αστικές περιοχές ώστε να εξασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση για ολόκληρη την κοινωνία·

118. διαφωνεί έντονα με την πρόταση της Επιτροπής να βασιστεί κυρίως σε χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του InvestEU για τη χρηματοδότηση της δίκαιης μετάβασης·

119. ζητεί τη μεταρρύθμιση των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα των συγχωνεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δυνητικών συγχωνεύσεων·

120. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε συστηματικές εκτιμήσεις επιπτώσεων όσον αφορά την ισότητα των φύλων και να διαθέσει ειδικά κονδύλια για την ισότητα των φύλων στις σχετικές κλιματικές δράσεις και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

Κινητοποίηση της έρευνας και προώθηση της καινοτομίας

121. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που δίνει η Επιτροπή στην ανάγκη να υπάρξει συνεργασία μεταξύ τομέων και επιστημονικών κλάδων, καθώς και για να δοθεί συστημική προσέγγιση στο θεματολόγιο Ε&Κ της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του διότι οι κλιματικές δαπάνες του θεματολογίου Ε&Κ της ΕΕ δεν είναι ανάλογες των διαστάσεων που έχει λάβει η κλιματική και περιβαλλοντική κατάστασης έκτακτης ανάγκης· τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι δαπάνες Ε&Κ της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» σε τουλάχιστον 50% (από 35% σήμερα) για υπεύθυνες καινοτόμες τεχνολογίες, προϊόντα και επιχειρήσεις και μη τεχνολογικές λύσεις, με τερματισμό των δημοσίων επενδύσεων σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες Ε&Κ σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα· τονίζει την ανάγκη για συστημική ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και για ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με όλα τα προγράμματα του θεματολογίου Ε&Κ της ΕΕ·

122. θεωρεί ουσιώδους σημασίας το γεγονός ότι η Πράσινη Συμφωνία προάγει συστημική αλλαγή και όχι τεχνάσματα τελικού σταδίου που διατηρούν στη ζωή ένα μη βιώσιμο σύστημα και διαιωνίζουν την εξάρτηση από εισροές· προειδοποιεί εναντίον την αποκαλούμενης «αρχής της καινοτομίας» που χρησιμοποιείται συχνά από τη βιομηχανία για την πάση θυσία προαγωγή κάθε λογής καινοτομίας· επισημαίνει ότι συχνά υπάρχουν απλούστερες, οικονομικότερες και πιο αποτελεσματικές τεχνικές και λύσεις στην κατάλληλη κλίμακα, όπως η αγρο-οικολογία, οι οποίες ήδη συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα του κλίματος και της βιοποικιλότητας· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίζει μόνο εκείνη την καινοτομία που στηρίζει το δημόσιο συμφέρον και είναι συμμετοχική, βιώσιμη, δεν προκαλεί βλάβες και τηρεί την αρχή της προφύλαξης·

123. πιστεύει στην προώθηση βασικών βιομηχανικών έργων που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών και της κατανάλωσης των πόρων· πιστεύει στην καλύτερα στοχευμένη χρήση «σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» (IPCEI) για έργα που συντελούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος και έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία στην επίτευξη οικονομίας μηδενικού ισοζυγίου·

124. εκφράζει τη λύπη του διότι η μελλοντική στρατηγική για τις ΜΜΕ δεν αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας· τονίζει την ανάγκη στενής διασύνδεσης της στρατηγικής για τις ΜΜΕ και της βιομηχανικής στρατηγικής με τον στόχο για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040· επιθυμεί να δρομολογηθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα «οικολογική καινοτομία/πράσινοι μονόκεροι», με ειδικά μέτρα και κεφάλαια για τη στήριξη των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων σε τομείς που αφορούν το κλίμα και την κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης μιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης για πληροφορίες και συμβουλές, σε θέματα όπως η χρηματοδότηση, η λειτουργία σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, καθώς και σχετικά με πως θα ληφθούν υπόψη η βιωσιμότητα και η αποδοτικότητα των πόρων ήδη από τον σχεδιασμό και ως αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών τους προγραμμάτων και της λειτουργίας τους·

125. τονίζει ότι η καινοτομία θα πρέπει να τονωθεί σε τεχνολογίες που είναι σημαντικές για τη μετάβαση σε βιώσιμες οικονομίες, όπως τα φωτοβολταϊκά κύτταρα και οι φωτοβολταϊκές μπαταρίες, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικότητας των πόρων και της ανακυκλωσιμότητας·

Η αρχή του «Μη βλάπτειν» – Ενσωμάτωση της διάστασης της βιωσιμότητας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ

126. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που περιέχει η ανακοίνωση υπέρ της αρχής ότι όλες οι δράσεις και οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να συντονιστούν για να βοηθήσουν την ΕΕ στην επίτευξη μιας επιτυχούς και δίκαιης μετάβασης προς ένα βιώσιμο μέλλον· σημειώνει ότι αυτή η ελάχιστη απαίτηση όχι μόνο μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της δράσης αλλά επίσης αποτρέπει τη σπατάλη δημόσιων πόρων·

127. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή θα ευθυγραμμίσει όλες τις μελλοντικές πρωτοβουλίες πολιτικής με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας αλλά υπογραμμίζει ωστόσο την ανάγκη να αξιολογηθεί επίσης η συνοχή της υφιστάμενης νομοθεσίας με τους στόχους που ορίζονται στην ανακοίνωση και να ληφθεί υπόψη το κόστος της μη ανάληψης δράσης·

128. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να εντείνει τις προσπάθειες για την επιβολή και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ταχεία δράση σε περίπτωση παραβίασης του δικαίου της ΕΕ και κυρίως να κλείσει τα κενά στην εφαρμογή που εντοπίστηκαν στην επισκόπηση της περιβαλλοντικής εφαρμογής του 2019, καθώς και να επιταχύνει τις διαδικασίες επί παραβάσει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

129. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει όλες τις νομοθετικές προτάσεις και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα περιλαμβάνει ειδική ενότητα στην οποία θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο κάθε πρωτοβουλία θα τηρεί την αρχή του «μη βλάπτειν»· ζητεί να επεκταθεί το πεδίο αυτό ώστε να συμπεριλάβει εκτελεστικές πράξεις και μέτρα ΚΔΕ·

130. υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της αρχής της προφύλαξης ως κινητήριας δύναμης για την καινοτομία και την ορθή νομοθεσία, καθώς και το γεγονός ότι συνέβαλε στην προσέλκυση νέων, ασφαλέστερων προϊόντων στην αγορά και ενθάρρυνε τις καινοτομίες που προωθούν την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα·

131. επιμένει ότι μόνο οι καινοτομίες που συμβάλλουν στη βιώσιμη λύση σημαντικών κοινωνικοοικονομικών και οικολογικών προκλήσεων με παράλληλη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών πρέπει να τυγχάνουν δημόσιας στήριξης·

Η ΕΕ ως παγκόσμιος ηγέτης

132. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι η τήρηση της συμφωνίας του Παρισιού θα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο πίσω από όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και ότι όλες οι χημικές ουσίες, τα υλικά, τα τρόφιμα και άλλα προϊόντα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά θα συμμορφώνονται πλήρως με τους σχετικούς κανονισμούς και τα πρότυπα της ΕΕ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο σεβασμός των αρχών και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για κάθε δημοσιονομική ενίσχυση τρίτης χώρας και για κάθε συμφωνία εταιρικής σχέσης·

133. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η ΕΕ αναγνωρίζει επίσης ότι οι παγκόσμιες κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις αποτελούν σημαντικό πολλαπλασιαστή απειλών και πηγή αστάθειας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια του κλίματος και η βούληση προαγωγής μιας παγκόσμιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις δράσεις εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· επισημαίνει ότι η ΕΕ οφείλει να αναπτύξει ικανότητες για την παρακολούθηση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ευαισθησία σε θέματα συγκρούσεων, πολιτικές πρόληψης των κρίσεων, καθώς και μια προληπτική προσέγγιση όσον αφορά τις γεωπολιτικές διαστάσεις της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, μέσω της αντιμετώπισης των επιπτώσεών της με αξιοποίηση στρατηγικών μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής·

134. υπογραμμίζει ότι όλα τα κονδύλια της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υποστηρίζει εξάλλου τη συμπερίληψη των διασφαλίσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων σε όλους τους μηχανισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 6 της Συμφωνίας του Παρισίου, καθώς και την χρήση μηχανισμού καταγγελιών για τις κοινότητες που επηρεάζονται από την εφαρμογή των εν λόγω μηχανισμών του άρθρου 6·

135. εκφράζει τη λύπη του για την απουσία οποιασδήποτε μνείας στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής σχετικά με τη σημασία μιας εξωτερικής δράσης που συνάδει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· αναμένει ότι αυτό θα διορθωθεί με σαφή εντολή για χρησιμοποίηση όλης της επιρροής που διαθέτει η ΕΕ στις σχέσεις της με τους παγκόσμιους εταίρους, προκειμένου να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φιλοδοξίας για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα· ζητεί να σταματήσουν οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τρίτες χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ·

136. σημειώνει ότι ένα παγκόσμιο εμπορικό θεματολόγιο που βασίζεται στην υπερκατανάλωση φυσικών πόρων που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια που θέτει ο πλανήτης μας, λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη καταστροφής των οικοτόπων σε τρίτες χώρες και προάγει την αντικατάσταση της βιώσιμης παραγωγής με μη βιώσιμη μονοκαλλιεργητική και ελεγχόμενη παραγωγή που εξαρτάται από τις χημικές ουσίες, τις πρακτικές ντάμπινγκ και την εντελώς αδικαιολόγητη ταυτόχρονη εξαγωγή και εισαγωγή των ίδιων εμπορευμάτων και πρώτων υλών· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει διεξοδικά την εμπορική πολιτική της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτή συνάδει πλήρως με τους στόχους που καθορίζονται στην ανακοίνωση·

137. τονίζει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας, της βιωσιμότητας και της λογοδοσίας στις παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες είναι καθοριστικής σημασίας και απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί το εμπόριο στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης· για να επιτευχθεί αυτό, καλεί την Επιτροπή να προτείνει χωρίς χρονοτριβή ένα ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τη θέσπιση υποχρεωτικής εταιρικής δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις της ΕΕ σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τους·

138. καλεί, επίσης, την Επιτροπή να επανεξετάσει όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες προκειμένου να ενσωματωθούν πλήρως Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, φιλόδοξες και δεσμευτικές υποχρεώσεις υπέρ του κλίματος και της βιοποικιλότητας καθώς και κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα στις εν λόγω διμερείς συμφωνίες και, με τον τρόπο αυτό, να δώσουν κίνητρα στους εταίρους προκειμένου να υιοθετήσουν κλιματικές στρατηγικές που να συνάδουν με τη Συμφωνία του Παρισιού·

139. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και οι φιλόδοξες διατάξεις για το περιβάλλον και το κλίμα ισοδυναμούν με υποχρεωτική, αυστηρά επιβεβλημένη απαίτηση σε όλα τα κεφάλαια παλαιών και νέων εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών· εκτιμά ότι η νεοδημιουργηθείσα θέση του Chief Trade Enforcement Officer (επικεφαλής για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών) πρέπει να μπορεί να διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή της συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων από ευρωπαϊκούς οικονομικούς φορείς στο εξωτερικό και από τους υπεργολάβους τους, και θεωρεί ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να μπορούν να ανασταλούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης·

140. θεωρεί ότι η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, και ιδίως οι διατάξεις της στα κεφάλαια σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά, τους υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς κανόνες (ΥΦΠ), τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (ΤΕΕ), τη διανοητική ιδιοκτησία, τις πρώτες ύλες και την ενέργεια, αντιβαίνουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ότι, ως εκ τούτου, η συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πλήρους επαναδιαπραγμάτευσης με πλήρη συνεκτίμηση των συνθηκών ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας·

141. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να προβάλει την ΕΕ ως πρωταγωνιστή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, να σχεδιάσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του ανανεωμένου πενταετούς σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων που συμφωνήθηκε στην COP25 (πρόγραμμα εργασίας της Λίμα), να προωθήσει την ισότητα των φύλων στη διαδικασία της UNFCCC και να ορίσει μόνιμο σύνδεσμο επαφής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και την κλιματική αλλαγή, με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, με αποστολή την εφαρμογή και την παρακολούθηση της δράσης για το κλίμα που ευθύνεται για το φύλο στην ΕΕ και παγκοσμίως·

142. επιμένει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS) ή οποιαδήποτε παρόμοια προνομιακή μεταχείριση των επενδυτών σε νέες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες· καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη να αποχωρήσουν από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας, η οποία επιτρέπει στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων να ασκεί αγωγές για διαφυγόντα έσοδα·

143. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στη διασφάλιση μιας δίκαιης και ομαλής μετάβασης σε όλα τα μέρη του κόσμου και δη σε περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή ορυκτών καυσίμων και των οποίων η πολιτική αστάθεια μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο·

144. τονίζει την ανάγκη να επισπευσθεί περαιτέρω ο οικολογικός μετασχηματισμός με την επιδίωξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και σε όλο το φάσμα των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, και ιδίως με τους εταίρους από την Ευρασία σε συνάρτηση με τη στρατηγική για τη συνδεσιμότητα της ΕΕ του 2018, η οποία αναφέρει τη βιώσιμη συνδεσιμότητα ως την πρώτη αρχή της·

145. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εργάζονται για να κάνουν πράξη τη διεθνή διαχείριση της αλιείας, κάτι που συνάδει με τις απαιτήσεις της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τη διατήρηση ενός υγιούς, παραγωγικού και ανθεκτικού παγκόσμιου ωκεανού· τονίζει ιδίως την ανάγκη να ακολουθούν η Ένωση και τα κράτη μέλη της τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων που έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να διατηρήσουν ή να ανακτήσουν τους πληθυσμούς ιχθύων σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση το συντομότερο δυνατόν·

146. θεωρεί ουσιώδους σημασίας για τη συνεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας το ότι η εξαγωγή εκπομπών από εισαγόμενα αγαθά (συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών προϊόντων) που παράγονται βάσει χαμηλότερων προτύπων από εκείνα της ΕΕ, καθώς και η εξαγωγή κάθε είδους αποβλήτων πρέπει να σταματήσουν·

°

° °

147. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

[1] ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0217.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0079.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0078.

[5] EE C 346 της 27.9.2018, σ. 184.

[6] ΕΕ C 458 της 19.12.2018, σ. 9.

[7] ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 105.

[8] ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου