Πρόταση ψηφίσματος - B9-0042/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0042/2020

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

  10.1.2020 - (2019/2956(RSP))

  εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Esther de Lange
  εξ ονόματος της Ομάδας PPE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0040/2020

  Διαδικασία : 2019/2956(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B9-0042/2020
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B9-0042/2020
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B9‑0042/2020

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

  (2019/2956(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, με ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2015)0640),

   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το Πρωτόκολλο του Κιότο,

   έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνάφθηκε κατά την 21η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

   έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2019,

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2019, σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού[1],

   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη διάσκεψη του 2019 του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, στη Μαδρίτη της Ισπανίας (COP 25)[2],

   έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  1. χαιρετίζει θερμά την πρόταση της Επιτροπής, υπό την προεδρία της Ursula Von der Leyen, για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία·

  2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής η οποία θα ωφελήσει τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

  3. χαιρετίζει, ειδικότερα, την ολιστική προσέγγιση και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τον απαραίτητο στόχο να συνδεθεί η περιβαλλοντική και η κλιματική πολιτική με την ανταγωνιστικότητα σε όλους τους τομείς της οικονομίας και με μια πολιτική που θα δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους· υπογραμμίζει τη σημασία της συνοχής των πολιτικών μεταξύ της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και του υφιστάμενου πλαισίου πολιτικής· θεωρεί ότι η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί ευκαιρία για την αξιολόγηση της υφιστάμενης συνοχής των πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ·

  4. υπενθυμίζει ότι όλοι οι τομείς πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη μιας οικονομίας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και ότι όλες οι πολιτικές θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και βασισμένες στην επιστήμη·

  5. επιδοκιμάζει, από αυτή την άποψη, τη χρήση εμπεριστατωμένων εκτιμήσεων επιπτώσεων·

  6. υποστηρίζει την αρχή της κλιματικής ουδετερότητας και επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με ανάλυση που εκπόνησε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2018, όταν αυτό γίνεται σωστά, η εφαρμογή της κλιματικής ουδετερότητας μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη·

  7. υπογραμμίζει ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος απαιτούν παγκόσμια αντίδραση· τονίζει την ανάγκη να είμαστε φιλόδοξοι αλλά και να πείσουμε και άλλες περιοχές του κόσμου να εργαστούν προς την ίδια κατεύθυνση·

  Για μια ΕΕ με πιο φιλόδοξη προσέγγιση ως προς το κλίμα ενόψει του 2030 και του 2050

  8. στηρίζει τον στόχο μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως το 2050·

  9. τονίζει ότι οι φιλοδοξίες της Πράσινης Συμφωνίας πρέπει να βασίζονται σε μια συνολική εκτίμηση επιπτώσεων από ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή ελέγχου· τονίζει ότι η εκτίμηση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια προσέγγιση ανά τομέα και ανά περιοχή· θεωρεί, επιπλέον, ότι, για τους σκοπούς της εκτίμησης αυτής, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποχρεούται να εκδίδει υποχρεωτικές αξιολογήσεις για την απόδοση των επενδύσεων και να λαμβάνει υπόψη τον δυνητικό αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας για τις διάφορες περιοχές και τομείς όταν προτείνει νέα νομοθεσία ή αναθεωρεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας και της έρευνας·

  10. στηρίζει τον στόχο της ΕΕ για μείωση τουλάχιστον κατά 50% των αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990, όπως προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής· σημειώνει ότι ο στόχος αυτός θα βασίζεται σε μια αξιόπιστη εκτίμηση επιπτώσεων, με την επιλογή της μετάβασης σε υψηλότερο στόχο εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο διεθνών διαπραγματεύσεων, κατόπιν εκτιμήσεως των οικονομικών επιπτώσεών τους και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διατηρηθεί η οικονομική ανταγωνιστικότητα και να μη γίνονται αποκλεισμοί· αναγνωρίζει ότι ο στόχος του 50% είναι ήδη πολύ φιλόδοξος καθώς, ακόμη κι αν εφαρμοστεί αυστηρά η ισχύουσα νομοθεσία και συνεργαστεί πλήρως το Ηνωμένο Βασίλειο με την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μόνο το 45%·

  11. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας, έτσι ώστε τα υφιστάμενα μέτρα για την πρόληψη της διαρροής άνθρακα να μπορούν να αντικατασταθούν μόνο εάν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως ένα συμβατό με τον ΠΟΕ σύστημα συνοριακής προσαρμογής χωρίς σημαντική στρέβλωση σε άλλους τομείς· πιστεύει ότι η πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και η βιομηχανική της πολιτική πρέπει να συμβαδίζουν προκειμένου να προλαμβάνονται οι διαρροές άνθρακα και επενδύσεων και να προστατεύονται οι θέσεις εργασίας· θεωρεί ότι ίσως πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού· δηλώνει την προθυμία του, αν συμβεί κάτι τέτοιο, να ελέγξει τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, ο οποίος θα είναι συμβατός με τον ΠΟΕ και θα μπορεί να συμπληρώσει τα υφιστάμενα μέτρα για την πρόληψη της διαρροής άνθρακα, βάσει αναλυτικής εκτίμησης επιπτώσεων· τονίζει ότι ένας τέτοιος μηχανισμός πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του κλάδου μας, ώστε να παρέχονται κίνητρα στη βιομηχανία για την παραγωγή καθαρών και ανταγωνιστικών προϊόντων και την πρόληψη της διαρροής άνθρακα, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι εμπορικές ευκαιρίες·

  Εφοδιασμός με καθαρή, προσιτή και ασφαλή ενέργεια

  12. τονίζει ότι, για να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού, χρειάζονται μέτρα εφαρμογής και επιβολής σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· θεωρεί ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (ΟΕΑ) και της οδηγίας για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) πριν από την εφαρμογή τους αναμένεται να διασφαλίσει τη νομική ασφάλεια των επενδύσεων·

  13. στηρίζει την Επιτροπή στον στόχο της για αύξηση της προσφοράς καθαρής, οικονομικά προσιτής και ασφαλούς ενέργειας· υπογραμμίζει τη σημασία των διασυνοριακών διασυνδέσεων για μια πλήρως ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας και θεωρεί ότι η ενεργειακή υποδομή της Ευρώπης πρέπει να αναπτυχθεί προς την ίδια κατεύθυνση και με τον ίδιο ρυθμό, προκειμένου να στηριχθεί πλήρως αυτή η ενεργειακή μετάβαση· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η χρήση του φυσικού αερίου ως μεταβατικής πηγής ενέργειας και η εισαγωγή υδρογόνου για τις μεταφορές και τη βιομηχανία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εντατικοποίηση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας· υπογραμμίζει την ανάγκη να επιδιωχθεί μια στρατηγική προσέγγιση ως προς τις συστοιχίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ με στόχο την αξιοποίηση των πιο αποτελεσματικών επενδύσεων στην ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια και άλλες βιώσιμες πηγές ενέργειας·

  14. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η σωστή ισορροπία προκειμένου να κατοχυρωθεί μια ενεργειακή ένωση που θα είναι όχι μόνο καθαρή, αλλά και οικονομικά προσιτή και ασφαλέστερη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, τους Ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· θεωρεί ότι είναι αναγκαία η κατάλληλη χρηματοδότηση από την ΕΕ, προκειμένου οι λογαριασμοί ενέργειας να παραμείνουν οικονομικά προσιτοί για τους καταναλωτές·

  15. υπογραμμίζει το υψηλό δυναμικό μείωσης των εκπομπών CO2 στον κατασκευαστικό τομέα και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις σχετικές προτάσεις της Επιτροπής, ιδίως την πρότασή της για μείωση των εθνικών ρυθμιστικών εμποδίων στην ανακαίνιση· ενθαρρύνει την προώθηση των δομικών υλικών από ξύλο και οικολογικών οικοδομικών υλικών σε δημόσια κτήρια·

  16. υποστηρίζει την ιδέα να ληφθούν μέτρα στον κατασκευαστικό τομέα που θα βασίζονται στην αγορά και σε μια ενδεδειγμένη εκτίμηση επιπτώσεων· θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ληφθεί δεόντως υπόψη ο ανταγωνιστικός αντίκτυπος όλων των μέτρων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να αντιμετωπιστεί η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων σε άλλες χώρες για να αντιμετωπιστεί η ύπαρξη διαφορών στα περιβαλλοντικά πρότυπα·

  17. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), οι αποφάσεις για το εθνικό ενεργειακό μείγμα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών· αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πυρηνική ενέργεια ως τεχνολογία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο εθνικό ενεργειακό μείγμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα θεσπιστούν επαρκείς διατάξεις για τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και τον παροπλισμό, καθώς και ότι λαμβάνονται υπόψη τα διασυνοριακά ζητήματα·

  Κινητοποίηση της βιομηχανίας για μια καθαρή και κυκλική οικονομία

  18. υποστηρίζει πλήρως το κεφάλαιο για τη βιομηχανία και τη δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει μια στρατηγική για τη βιομηχανία το αργότερο τον Μάρτιο 2020· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες χάλυβα, χημικών ουσιών και τσιμέντου είναι απαραίτητες για την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ ο εκσυγχρονισμός και η απαλλαγή των βιομηχανιών αυτών από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι ζωτικής σημασίας·

  19. πιστεύει ότι η προσέγγιση της Επιτροπής έναντι της Πράσινης Συμφωνίας πρέπει να ευθυγραμμιστεί με μια συνεκτική βιομηχανική πολιτική, για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια διαδικασία επανεκβιομηχάνισης, εκσυγχρονισμού της βιομηχανικής βάσης της, ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς και δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού πλαισίου για τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τις ΜΜΕ, προκειμένου να στηρίξει τα μέτρα που προβλέπονται στην Πράσινη Συμφωνία·

  20. υπογραμμίζει την ανάγκη επανεξέτασης και αναθεώρησης των κανόνων της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να εξασφαλιστούν πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως όσες παράγουν βιώσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως στον τομέα των δημόσιων μεταφορών, επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από εταιρείες τρίτων χωρών που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις ή απολαύουν άλλων πλεονεκτημάτων που υπονομεύουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, ή για τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες·

  21. πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί το κατάλληλο ενωσιακό πλαίσιο για την προώθηση πράσινων επιχειρηματικών μοντέλων και την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία για τη στήριξη της απαλλαγής της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οι διαθέσιμες τεχνολογίες (συμπαραγωγή, φυσικό αέριο, υδρογόνο, δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και δέσμευση και χρήση του διοξειδίου του άνθρακα (CCU)) και οι βιομηχανικές διεργασίες για τις εκπομπές CO2·

  22. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα συνολικό πλαίσιο για την ενθάρρυνση της σχετικής βιομηχανίας·

  23. πιστεύει ότι, για να είναι επιτυχής, μια καθαρή και κυκλική οικονομία έχει ανάγκη από ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική, μεταξύ άλλων και για τις ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη να υπάρχει όφελος για τους πολίτες, το περιβάλλον και την οικονομία· υπογραμμίζει ότι η σχετική στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ψηφιακό και τον περιβαλλοντικό μετασχηματισμό και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η βελτίωση και η διατήρηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στην ΕΕ θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη βιομηχανία της ΕΕ·

  24. στηρίζει την προώθηση πρωτοποριακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας καθαρότερου χάλυβα, και αναμένει σημαντική χρηματοδότηση για τις τεχνολογίες αυτές· στηρίζει την ισχυρή σύνδεση με τις ψηφιακές τεχνολογίες· τονίζει ότι η προώθηση των τεχνολογιών και της χρηματοδότησης πρέπει να συνδέεται στενά με τη νέα στρατηγική για τις ΜΜΕ και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που περιγράφονται στο παρόν, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση στην αγορά·

  Επίσπευση της μετάβασης σε μια βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα

  25. αναγνωρίζει ότι ο τομέας των μεταφορών είναι βασικός για την οικονομία μας και ότι οι μειώσεις των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών συνιστούν πρόκληση· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ισότιμη μεταχείριση για όλους τους τρόπους μεταφοράς·

  26. θεωρεί ότι η ναυτιλία πρέπει να συμβάλει στην πράσινη μετάβαση και ότι η ΕΕ θα πρέπει να τη βοηθήσει να απομακρυνθεί από τη χρήση βαρέος μαζούτ· τονίζει, επιπλέον, ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας για τη ναυτιλία και την προώθηση πιο φιλόδοξων στόχων, καθώς και να εξετάσει την ένταξη της ενδοενωσιακής ναυτιλίας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της·

  27. ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει και να αναπτύξει νωρίτερα τις διατάξεις του συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (CORSIA) και να στηρίξει την έγκριση μακρόπνοου στόχου για τη μείωση των εκπομπών του τομέα των αερομεταφορών·

  28. υποστηρίζει την ιδέα να ληφθούν μέτρα στον τομέα μεταφορών τα οποία θα βασίζονται στην αγορά και σε μια ενδεδειγμένη εκτίμηση επιπτώσεων· θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ληφθεί δεόντως υπόψη ο ανταγωνιστικός αντίκτυπος όλων των μέτρων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, να παραμείνει η κινητικότητα οικονομικά προσιτή και να αντιμετωπιστεί η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων σε άλλες χώρες για να αντιμετωπιστεί η ύπαρξη διαφορών στα περιβαλλοντικά πρότυπα·

  29. ενθαρρύνει την απαλλαγή των υποδομών μεταφορών και των συστημάτων κινητικότητας από τις ανθρακούχες εκπομπές με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την ψηφιοποίηση· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις αναδυόμενες νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες, όπως η πολυτροπική, η ηλεκτρική, η αυτόνομη, η χαμηλού υψομέτρου εναέρια και η κατά παραγγελία κινητικότητα, για να βασιστεί σε αυτές ο μετριασμός της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, ζητεί δε να δοθούν κίνητρα για τη χρήση της ψηφιοποίησης και των πλήρως αυτόνομων οχημάτων, καθώς θα συμβάλουν στη δραστική μείωση των αερίων θερμοκηπίου και του CO2, καθώς και των θανάτων και τραυματισμών·

  30. αναγνωρίζει ότι πρέπει να βελτιωθούν οι πολυτροπικές μεταφορές, ιδίως οι πολυτροπικές εμπορευματικές μεταφορές που περιλαμβάνουν σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές, και ειδικότερα θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων· ζητεί να αναληφθεί νομοθετική δράση, προκειμένου να αξιοποιηθεί το δυναμικό των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τους διαδρόμους σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και να βελτιώσει τον συντονισμό, τη λογοδοσία και την ευελιξία όσον αφορά την ικανότητα σε στενή σύνδεση με την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)·

  31. τονίζει ότι ο ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών· παροτρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει έως το τέλος του 2020 στρατηγική που θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις έως το τέλος του 2021, ώστε να τεθεί τέλος σε όλες τις μορφές προστατευτισμού και στον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, οι οποίες παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

  32. προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει ένα συντονισμένο ενωσιακό πλαίσιο για τους κανόνες που διέπουν τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά τη διατροπικότητα που αφορά τις εσωτερικές πλωτές οδούς, ιδίως τη διασυνοριακή δικτύωση των εθνικών συστημάτων πλωτών οδών, η οποία πρέπει να βελτιωθεί·

  33. τονίζει ότι παρά τις αξιέπαινες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS), το ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS), το SafeSeaNet και οι υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS), η νέα στρατηγική μεταφορών της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κατακερματισμένης ανάπτυξης των μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τα συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών (C-ITS) και το SESAR, που παρεμποδίζει τη διαλειτουργικότητα·

  34. επαναλαμβάνει ότι ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός (ΕΕΟ) μπορεί από μόνος του να μειώσει τις εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές κατά τουλάχιστον 10% χωρίς σημαντικό κόστος· ζητεί, ως εκ τούτου, έναν σαφή ρυθμιστικό χάρτη για την αεροπορία, ο οποίος να βασίζεται σε τεχνολογικές λύσεις, να λαμβάνει υπόψη τις υποδομές και τις απαιτήσεις για τα εναλλακτικά καύσιμα και να αποσκοπεί στην επίτευξη αποτελεσματικών επιχειρήσεων· ζητεί να συνεχιστεί και να αυξηθεί η χρηματοδότηση της ΕΕ για τον ΕΕΟ, το πρόγραμμα Clean Sky, το SESAR και τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης της ΕΕ·

  35. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έως το τέλος του 2020 μια στρατηγική για την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου ψηφιακού εξοπλισμού, όπως είναι το ERTMS και το 5G έως το 2030, και να διατυπώσει εν συνεχεία νομοθετικές προτάσεις που θα διασφαλίζουν τη δέουσα εφαρμογή της στρατηγικής και των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη·

  36. καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευθούν για την πρέπουσα χρηματοδότηση και να επιταχύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης καινοτόμων στρατηγικών, υποδομών φόρτισης και εναλλακτικών καυσίμων, ενώ παράλληλα θα συνεργάζονται στα τεχνικά ζητήματα για την επίτευξη ενός συστήματος απρόσκοπτης κινητικότητας· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν τεχνικά μέτρα προκειμένου να παραχθούν μεγάλες ποσότητες εναλλακτικών καυσίμων πέραν του 2030 και να κατανεμηθούν εναλλακτικά καύσιμα σε όλα τα νέα έργα υποδομής·

  37. ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες τεχνολογικές και οικονομικές ελλείψεις των συνθετικών καυσίμων, παρουσιάζοντας επιλογές για την παροχή κινήτρων για την παραγωγή τους και την πρόσβαση στην αγορά, καθώς και πρόσθετα μέσα για την έρευνα· τονίζει τη σημασία που έχει να διερευνηθούν επιλογές για ένα ελάχιστο ποσοστό συνθετικών καυσίμων που θα μπορεί να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου·

  38. προτρέπει μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να επανεξετάσει την οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και τον κανονισμό ΔΕΔ-Μ με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης οχημάτων και σκαφών μηδενικών και χαμηλών εκπομπών·

  Από το αγρόκτημα στο πιάτο: σχεδιασμός ενός δίκαιου, υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος τροφίμων

  39. χαιρετίζει την ανακοίνωση της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» το 2020 και εμμένει σταθερά στην άποψη ότι οι γεωργοί και οι αλιείς πρέπει να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό ενδεχόμενων μέτρων· επισημαίνει ότι οι γεωργοί στην ΕΕ θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της νέας οικονομικής στήριξης και μιας καλά χρηματοδοτούμενης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)·

  40. τονίζει ότι πρέπει να δοθούν στους γεωργούς μας η απαραίτητη χρηματοδότηση και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, ιδίως για να αντιμετωπίζουν ευκολότερα την αστάθεια και τις κρίσεις· τονίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να τους επιτραπεί να οργανωθούν και να επενδύσουν στη μετάβαση σε πιο βιώσιμα γεωργικά συστήματα με βάση τις διπλές επιδόσεις, τα οποία θα έχουν θετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας της ΕΕ·

  41. επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ευθύνης των καταναλωτών και το γεγονός ότι η δημόσια ζήτηση για πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων δεν συμβαδίζει με την ικανότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων να αποφέρει βιώσιμες τιμές και εισοδήματα στους γεωργούς·

  42. επισημαίνει, επιπλέον, ότι η στρατηγική θα πρέπει να εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού επηρεάζει τη βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, όπως αποδεικνύεται από την πίεση που ασκείται στους παραγωγούς, και τον βαθμό στον οποίο δεν αναγνωρίζεται η σημαντική συμβολή των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα στην παροχή τροφίμων υψηλής ποιότητας και στην παροχή δημόσιων αγαθών στην κοινωνία, πράγματα για τα οποία δεν δίνεται προς το παρόν ικανοποιητική επιβράβευση·

  43. τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών που θα βοηθήσουν τους γεωργούς να ανταποκριθούν στις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και καλεί την Επιτροπή να παράσχει σαφήνεια σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τις νέες τεχνικές αναπαραγωγής, ώστε να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για τους γεωργούς και τους καλλιεργητές σπόρων και να διασφαλιστεί ότι οι νέες τεχνικές αναπαραγωγής θα είναι σε θέση να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας·

  44. επιμένει ότι οι στόχοι για τη μείωση των φυτοφαρμάκων πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλες εκτιμήσεις επιπτώσεων·

  45. υπογραμμίζει ότι τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να υπόκεινται στα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ· υποστηρίζει τη δέσμευση για μείωση της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων και τονίζει τη σημασία της θέσπισης νομικού πλαισίου για τα εισαγόμενα τρόφιμα, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ·

  46. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τη διαφάνεια για τους καταναλωτές μέσω της αντικειμενικής, αμερόληπτης και μη παραπλανητικής επισήμανσης με βιώσιμο, οικονομικά αποδοτικό τρόπο και με στόχο την τόνωση του διασυνοριακού εμπορίου στην εσωτερική αγορά, ιδίως με την ανάπτυξη νέων εργαλείων, όπως οι αλυσίδες συστοιχιών, η καθιέρωση πανευρωπαϊκής προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένης της επισημάνσεως της χώρας προέλευσης, χωρίς να κατακερματίζεται η εσωτερική αγορά ή να παρεμποδίζεται η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των παραγωγών·

  47. υποστηρίζει σθεναρά την ιδέα της ενθάρρυνσης της παραγωγής και κατανάλωσης ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων που συμβάλλουν σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, όπως μέσω της παρότρυνσης των κρατών μελών να χρησιμοποιούν πιο στοχευμένους συντελεστές ΦΠΑ για τα οπωροκηπευτικά, μεταξύ άλλων προϊόντων· εκφράζει την ανησυχία του για τις σοβαρές αδυναμίες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, οι οποίες δεν ανταμείβουν τους γεωργούς για την παροχή τροφίμων υψηλής ποιότητας και δημόσιων αγαθών στην κοινωνία, καθώς τα τρόφιμα αντιμετωπίζονται συνήθως ως ζημιογόνο εμπόρευμα στο λιανικό εμπόριο·

  Διατήρηση και αποκατάσταση οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας

  48. υπενθυμίζει την οριζόντια σημασία του δασικού τομέα και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στις προκλήσεις της εποχής μας· τονίζει ότι η βιώσιμη και ενεργός διαχείριση των δασών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων και των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, ως εκ τούτου θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της δασικής στρατηγικής της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου· επισημαίνει ότι ο δασικός τομέας απορροφά ήδη διαρκώς το 10% των εκπομπών CO2 της ΕΕ και, ως εκ τούτου, αποτελεί τεράστια δεξαμενή άνθρακα·

  49. στηρίζει σθεναρά τη διαπίστωση της Επιτροπής με την οποία αναγνωρίζει ότι τα δάση είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη και το γεγονός ότι τα κίνητρα για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών θα αποτελέσουν μέρος της Πράσινης Συμφωνίας· επιμένει ότι οι δυσανάλογες περικοπές στον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ είναι απαράδεκτες και δεν θα συμβάλουν στην εξασφάλιση αυτής της στήριξης· επιμένει στην ανάγκη να εξεταστούν άλλοι χρηματοδοτικοί πόροι για τη στήριξη της βιώσιμης διαχείρισης των δασών και του οικολογικού προσανατολισμού των πόλεων·

  50. επισημαίνει τον πολύπλευρο ρόλο των δασών και τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις τους συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή και στην ανάπτυξη της βιοοικονομίας, προωθώντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η δασική στρατηγική της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο και θεμελιώδες τμήμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προκειμένου να διασφαλιστούν ο συντονισμός και οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων πολιτικών που αφορούν τα δάση· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι στόχοι της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν την αποτελεσματική δάσωση και διατήρηση και αποκατάσταση των δασών στην Ευρώπη, με σκοπό την αύξηση της απορρόφησης του CO2 και τη μείωση της συχνότητας και της έκτασης των δασικών πυρκαγιών, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής·

  51. υπενθυμίζει ότι τα οφέλη που προκύπτουν από τα δάση και τους συναφείς τομείς υπερβαίνουν κατά πολύ τη βιοποικιλότητα και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· επισημαίνει ότι τα δάση και ο δασικός τομέας συμβάλλουν στις τοπικές και εθνικές οικονομίες και στην οικονομία της ΕΕ συνολικά, στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στην αναψυχή· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η δασική στρατηγική της ΕΕ δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, αλλά θα πρέπει να αποτελεί μια ολιστική, ισχυρή και ανεξάρτητη στρατηγική·

  52. υπενθυμίζει ότι τα εδάφη του πλανήτη διατηρούν περίπου τη διπλάσια ποσότητα άνθρακα από αυτήν που υπάρχει στην ατμόσφαιρα· αναγνωρίζει τις δυνατότητες δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπόψη οι κατά περιοχή συνθήκες· υποστηρίζει την ενίσχυση των χορτολιβαδικών εκτάσεων για δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα μέσω της διαχείρισης βοσκοτόπων, τη σπορά ευνοϊκών για την κτηνοτροφία ειδών, τη χρήση λιπασμάτων και την άρδευση, καθώς και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων χορτολιβαδικών εκτάσεων και της αντίστοιχης βιοποικιλότητας·

  53. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να παρουσιάσει μια στρατηγική για τη βιοποικιλότητα έως τον Μάρτιο 2020· ζητεί βελτιώσεις στη χρηματοδότηση της διατήρησης του δικτύου Natura 2000 με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα θα προστατεύονται και θα διατηρούνται οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις· θεωρεί σημαντικό να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στην επίτευξη των στόχων τους για τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να προσαρμόζουν τις προσπάθειές τους στις βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες σε άλλα κράτη μέλη·

  54. χαιρετίζει την έναρξη της πρωτοβουλίας για τη βιοποικιλότητα με την ονομασία «Natur’ Africa»· υπενθυμίζει τα πρόσφατα πορίσματα σχετικά με την επιδεινούμενη κατάσταση των δασών σε όλο τον κόσμο και επισημαίνει τη συστημική τους σημασία όσον αφορά το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και τον ρόλο τους ως πατρίδας αυτοχθόνων πληθυσμών· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει υποχρεωτικούς κανόνες για βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση της γης, την αναδάσωση, τα συστήματα πιστοποίησης και εναλλακτικές πηγές εισοδήματος για τις τοπικές κοινότητες·

  55. ζητεί την καθιέρωση συστηματικής και τυποποιημένης παρακολούθησης για τα άγρια είδη·

  Η φιλοδοξία για μηδενική ρύπανση σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες

  56. υποστηρίζει τη θέσπιση περαιτέρω νομοθεσίας για να διασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα αέρα, αλλά επιμένει ότι θα πρέπει να υιοθετήσει μια ευρύτερη προσέγγιση με την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, των πηγών ρύπανσης στη ναυτιλία, και ότι δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο σε συμβολικά μέτρα όπως η απαγόρευση των ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων στις πόλεις·

  57. στηρίζει την αρχή «μία ουσία – μία αξιολόγηση» και επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε απαγόρευση χημικών ουσιών πρέπει να επιβάλλεται μόνο αν υπάρχουν διαθέσιμες εφαρμόσιμες εναλλακτικές και μειώνεται ο σχετικός γραφειοκρατικός φόρτος, ιδίως για τις ΜΜΕ·

  58. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει την εκτίμηση χρόνιας τοξικότητας των χημικών ουσιών νομική απαίτηση·

  Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και διασφάλιση δίκαιης μετάβασης

  59. επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, θα πρέπει να στηρίζεται από κοινού από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, από χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΤΕπ και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και από εθνικούς προϋπολογισμούς, και θα πρέπει να διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη των στόχων της· επισημαίνει, ως εκ τούτου, την πρόσθετη χρηματοδοτική συνεισφορά που απαιτείται για την κάλυψη των απαιτούμενων σημαντικών επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα·

  60. τονίζει τον καθοριστικό ρόλο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027 για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ουσιαστική ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στις πολιτικές και τα προγράμματα του ΠΔΠ για την επόμενη περίοδο· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στηρίζει περαιτέρω τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το επίπεδο χρηματοδότησης για το επόμενο ΠΔΠ, όπως υπογραμμίζεται στην έγκριση της ενδιάμεσης έκθεσης για το ΠΔΠ και των μεταγενέστερων αποφάσεων· εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προσπάθεια να μειωθεί το επίπεδο χρηματοδότησης του επόμενου ΠΔΠ, η οποία θα έθετε επίσης σε κίνδυνο την εφαρμογή, την αξιοπιστία και τη συμμετοχικότητα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· υπογραμμίζει την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει πάντοτε να χρηματοδοτούνται από νέες πιστώσεις και όχι να αποβαίνουν εις βάρος άλλων πολιτικών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η χρηματοδότηση τυχόν νέων νομοθετικών προτάσεων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία θα πρέπει να υπολογίζεται επιπλέον των προηγούμενων προτάσεων της Επιτροπής για το επόμενο ΠΔΠ· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τις προτάσεις της Επιτροπής για την καθιέρωση νέων ιδίων πόρων, οι οποίες αντιστοιχούν στους βασικούς στόχους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος·

  61. χαιρετίζει την αρχή ενός μηχανισμού δίκαιης μετάβασης ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ και ζητεί να διατεθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για το εν λόγω έργο· είναι πεπεισμένο ότι η ισχυρή χρηματοδότηση αυτού του μέσου θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ και την επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου· θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης, προκειμένου να δοθεί συνέχεια στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν αυτόν τον μηχανισμό·

  62. τονίζει ότι ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης πρέπει να μην περιορίζεται σε ένα ταμείο, ενώ θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, των περιφερειών και των ανθρώπων· πιστεύει ότι ένα αξιόπιστο και εύρωστο ταμείο δίκαιης μετάβασης, βάσει του προπαρασκευαστικού έργου της πλατφόρμας της ΕΕ για τις περιφέρειες με ανθρακωρυχεία σε μεταβατικό στάδιο, πρέπει να στηρίζει τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, ιδίως σε όλες τις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών· πιστεύει ότι το εν λόγω ταμείο θα πρέπει να προορίζεται κυρίως για όλες τις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που τροφοδοτούνται με καύση άνθρακα· θεωρεί ότι ο ρυθμός μετάβασης σε καθεμιά από τις εν λόγω περιοχές άνθρακα και η ωριμότητα του έργου θα πρέπει να αποτελούν βασικούς παράγοντες για την έγκριση· τονίζει ότι το ταμείο αυτό θα απαιτήσει πρόσθετους δημοσιονομικούς πόρους, μέσω νέων πιστώσεων, και μια χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού στο επόμενο ΠΔΠ, δεν θα πρέπει να μειώσει ή να αντικαταστήσει άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, και πρέπει να του δοθεί προτεραιότητα σε περίπτωση που προκύψουν νέες δυνατότητες δημοσιονομικής χρηματοδότησης·

  63. στηρίζει τον στόχο να ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικοί προβληματισμοί στους εθνικούς προϋπολογισμούς· επιμένει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν πρέπει να αποδυναμωθεί, καθώς δεν πρέπει να περάσουμε μη βιώσιμο περιβαλλοντικό ή χρηματοοικονομικό χρέος στις μελλοντικές γενιές·

  64. τονίζει ότι η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να συνεκτιμηθεί πλήρως στο επόμενο ΠΔΠ· επιμένει στην ανάγκη να αυξηθεί ουσιαστικά η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη το κλίμα κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην επισιτιστική ασφάλεια, την έξυπνη και βιώσιμη γεωργία, τη βιώσιμη ενέργεια, τη δασοκομία και τη βιοποικιλότητα, την ύδρευση και την αποχέτευση·

  65. τονίζει ότι σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης που απαιτεί η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να προέρχεται από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών· τονίζει ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί έκτακτο μέτρο στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, εάν δεν υπάρχει βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική και τα οικονομικά των κρατών μελών δεν είναι αξιόπιστα, θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο ένα μελλοντικό μοντέλο χρηματοδότησης για την Πράσινη Συμφωνία· ζητεί, ως εκ τούτου, οι δημόσιες «πράσινες επενδύσεις» να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης όπως οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των δημόσιων δαπανών· τονίζει ότι ανεξάρτητα από το μοντέλο χρηματοδότησης που επιλέγεται δεν πρέπει να υπονομεύεται η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ και πρέπει να διατηρείται η υφιστάμενη αξιολόγηση ΑΑΑ της ΕΤΕπ· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι βιώσιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας θα πρέπει να είναι πραγματικά πρόσθετες και να μην οδηγούν σε παραγκωνισμό της χρηματοδότησης από την αγορά· τονίζει, επιπλέον, ότι η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα πρέπει να στοχεύει πρωτίστως στις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, προκειμένου να ενθαρρύνει τη μετάβαση των διαδικασιών παραγωγής σε μια πιο πράσινη οικονομία·

  66. πιστεύει ότι η προώθηση της Πράσινης Συμφωνίας θα απαιτήσει μια μεγάλη δεξαμενή βιώσιμων έργων κατά τις προσεχείς δεκαετίες, προκειμένου να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να σχεδιαστούν κατάλληλα κίνητρα εντός ολοκληρωμένου πλαισίου της ΕΕ για τη στήριξη πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι η συσσωμάτωση τέτοιων έργων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών και των περιφερειακών έργων, πρέπει να αποτελεί μέρος της απάντησης· θεωρεί απαραίτητο να προσφέρεται μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική υπηρεσία, όπως ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), προκειμένου να βοηθηθεί ο ιδιωτικός τομέας να προσαρμοστεί στις κανονιστικές απαιτήσεις·

  67. θεωρεί ύψιστης σημασίας να μην υπονομεύονται τα οικονομικά ή μη οικονομικά κίνητρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας με την επιβάρυνση των αιτούντων με πρόσθετες διοικητικές διαδικασίες· τονίζει, αντιθέτως, ότι η βασική αρχή για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας πρέπει να είναι η απλοποιημένη και ταχεία πρόσβαση· θεωρεί ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις πρέπει να καθορίζονται βάσει κινδύνου και να σχεδιάζονται κατά κύριο λόγο με σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα· αντιτίθεται, ως εκ τούτου, στην καθιέρωση οποιουδήποτε οικολογικού συντελεστή υποστήριξης·

  68. καλεί, ειδικότερα, την ΕΕ να αυξήσει τη χρηματοδότηση για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη και τις ευάλωτες χώρες, και να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας, την καινοτομία, την προσαρμογή και τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και στις φιλικές προς το κλίμα υποδομές· πιστεύει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την ανταλλαγή γνώσεων, τη δημιουργία ικανοτήτων και τη μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες·

  69. υπενθυμίζει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια είναι απαραίτητη αλλά δεν επαρκεί για να βοηθήσει τις χώρες εταίρους να επιτύχουν τους στόχους τους για το κλίμα και να στηρίξουν τη μετάβασή τους σε ένα πιο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν καινοτόμες μέθοδοι χρηματοδότησης και να μεγιστοποιηθεί ο ρόλος των ιδιωτικών εταιρειών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των αναπτυξιακών τραπεζών στη δράση για το κλίμα και στην υλοποίηση των ΣΒΑ, ιδίως μέσω της δημιουργίας επαρκών κινήτρων και της προώθησης των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

  Κινητοποίηση της έρευνας και προαγωγή της καινοτομίας

  70. τονίζει ότι η ανάπτυξη και η καινοτομία στην έρευνα και την τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας για την καθαρή μετάβαση της κοινωνίας· θεωρεί ότι, στον σημερινό μεταβαλλόμενο κόσμο, η βιομηχανία της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, πρέπει να προσαρμοστούν για να διατηρήσουν το προβάδισμά τους· τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία·

  71. υποστηρίζει σθεναρά τη σαφή δέσμευση στην έρευνα και καινοτομία στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας· υπενθυμίζει τη σημασία της εξασφάλισης ενός φιλόδοξου προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμφωνήσουν με τη θέση του Κοινοβουλίου για την προτεινόμενη χρηματοδότηση του προγράμματος· τονίζει ότι τα άλλα ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να διαθέσουν μεγαλύτερο μερίδιο προϋπολογισμού στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών·

  72. υπογραμμίζει ότι η παρούσα πρόταση της Επιτροπής επικεντρώνεται κυρίως στη μείωση των εκπομπών CO2· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αιχμής, και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών σε σχέση με την ανάπτυξη ικανοτήτων απορρόφησης CO2 και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών αρνητικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή γεωργίας·

  73. τονίζει τη σημασία που έχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία 5G και η υπολογιστική υπερυπολογιστική για να σχεδιάζονται καλύτερα οι πολιτικές για το κλίμα και το περιβάλλον· πιστεύει ότι οι κατάλληλες επενδύσεις στην ψηφιακή έρευνα και καινοτομία θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα· αναμένει από την Πράσινη Συμφωνία να καθορίσει μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη στρατηγική, που θα βασίζεται στην τεχνολογία και στην επιστήμη, για την επίτευξη μιας ουδέτερης, από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών, Ευρώπης έως το 2050 το αργότερο·

  74. είναι της άποψης ότι η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί επίσης ευκαιρία να σφυρηλατηθεί σύζευξη των διαφόρων σχετικών τομέων, από την οποία θα αντλούν συμβιωτικά οφέλη· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η βιοοικονομία μάς δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους συμβιωτικά οφέλη σε διάφορους τομείς και να συμπληρωθεί η κυκλική οικονομία· τονίζει την ανάγκη επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να βρεθούν νέοι τρόποι για να καταστεί η οικονομία μας πιο βιώσιμη και αποτελεσματική με τον τομέα της γεωργίας να αποτελεί μέρος της λύσης·

  Η αρχή του «Μη βλάπτειν» – Ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ

  75. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ιδέα να μειωθεί η γραφειοκρατία που εμποδίζει τις επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και ζητεί από εμπειρογνώμονες από όλους τους τομείς να συμβάλουν στην εξισορροπιστική αρχή «one in, one out» στο πλαίσιο αυτό·

  Η ΕΕ ως παγκόσμιος ηγετικός παράγων

  76. χαιρετίζει θερμά το κεφάλαιο «Η ΕΕ ως παγκόσμιος ηγέτης», δεδομένου ότι είναι απαραίτητο η ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον βαθμό που αντιπροσωπεύει το 9% των παγκόσμιων εκπομπών και το 6,8% του πληθυσμού της· τονίζει, ωστόσο, ότι επικίνδυνα σημεία ενεργοποίησης μπορούν να αποφευχθούν μόνο εάν και άλλες οικονομίες εφαρμόζουν φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα και αν αυξήσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους (ΕΚΣ)·

  77. υπογραμμίζει την ανάγκη για πρόσθετη εξωτερική παροχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για να καταστεί η ενεργειακή πολιτική κεντρική πτυχή της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ·

  78. ζητεί τον διορισμό ενός πρεσβευτή της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στον οποίο θα ανατεθεί, εξ ονόματος της ΕΕ, η συνεργασία με τρίτες χώρες και μείζονες παγκόσμιες οικονομίες, με σκοπό να κινητοποιεί τη στήριξή τους για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών έως το 2050, αλλά και να ενθαρρύνει τον καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να καταστεί κλιματικά ουδέτερο όργανο έως το 2050·

  79. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προετοιμάσουν τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών για κοινές, συντονισμένες προσπάθειες·

  80. χαιρετίζει τη δέσμευση να χρησιμοποιηθεί η εμπορική πολιτική για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και άλλων σημαντικών περιβαλλοντικών στόχων· τονίζει ότι θα πρέπει να συμβαδίζουν οι πολιτικές για το κλίμα, το εμπόριο και τη βιομηχανία· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, οποιαδήποτε μέτρα θα πρέπει πάντα να συμμορφώνονται με τους κανόνες του ΠΟΕ, βάσει ενδελεχούς εκτίμησης επιπτώσεων, να ενσωματώνονται σε μια βιομηχανική στρατηγική και να μη θέτουν σε κίνδυνο τις εμπορικές ευκαιρίες·

  81. υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή υπονομεύει την πρόοδο στην ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας, μπορεί δε να οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε ακραία φτώχεια έως το 2030· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι η Πράσινη Συμφωνία και η εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 πρέπει να είναι στενά αλληλένδετες· Επιβεβαιώνει ότι οι μεγάλοι παραγωγοί εκπομπών CO2, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, έχουν ηθικό καθήκον να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος και να αποτρέψουν τον παρεπόμενο εξαναγκασμό σε μετανάστευση·

  82. επισημαίνει ότι η προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος αποτελεί παγκόσμιο καθήκον με διαφοροποιημένες αρμοδιότητες· υπογραμμίζει ότι οι διεθνείς αγορές διοξειδίου του άνθρακα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους και στην ενίσχυση της φιλοδοξίας άλλων μεγάλων οικονομιών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι έχει ύψιστη σημασία να καθοριστεί ένα δεσμευτικό πλαίσιο για τους μηχανισμούς καθαρής ανάπτυξης βάσει του άρθρου 6 της συμφωνίας του Παρισιού, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες διασφαλίσεις για την αποφυγή της διπλής καταμέτρησης και τη διασφάλιση ότι τα έργα είναι υψηλής ποιότητας·

  83. θεωρεί ότι η συνεργασία της ΕΕ με τις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να ενσωματώνει τις στρατηγικές για το κλίμα ως ουσιαστικό μέρος, σε μια εξατομικευμένη και με βάση τις ανάγκες προσέγγιση, θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, και θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τα εθνικά σχέδια των χωρών εταίρων και τις στρατηγικές για το κλίμα·

  84. χαιρετίζει την έμφαση που δίνεται στην κλιματική διπλωματία και επιμένει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα, η ΕΕ πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή, να διασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνοχή όλων των πολιτικών της και του κύκλου πολιτικής εν γένει, σύμφωνα με την αρχή της συνεκτικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και να χρησιμοποιεί όλα τα σχετικά εξωτερικά μέσα ως μοχλό για συλλογική πρόοδο· τονίζει, επιπλέον, ότι όλες οι εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ θα πρέπει να υποβάλλονται σε «green screening»·

  85. τονίζει ότι η συνολική στρατηγική για την Αφρική και η μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ παρέχουν μοναδικές ευκαιρίες για την υλοποίηση των πτυχών εξωτερικής πολιτικής της Πράσινης Συμφωνίας, την επανεξέταση της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον και την εναρμόνιση των πολιτικών της ΕΕ με τις πλέον πρόσφατες διεθνείς δεσμεύσεις της·

  86. επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει να συμφιλιωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη με την ανάπτυξη μακράς πνοής και θεωρεί ότι οποιαδήποτε εταιρική σχέση με αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της δράσης για το κλίμα, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ΜΜΕ·

  87. τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει μέτρα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών·

  88. τονίζει την ανάγκη να περιοριστούν οι εξαγωγές αποβλήτων από την ΕΕ, να ενισχυθεί η κυκλική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο και να επιβληθεί η καθολική απαγόρευση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσεως·

  °

  ° °

  89. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

   

  Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιανουαρίου 2020
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου