Procedūra : 2019/2950(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0047/2020

Pateikti tekstai :

B9-0047/2020

Debatai :

PV 16/01/2020 - 3
CRE 16/01/2020 - 3

Balsavimas :

PV 16/01/2020 - 6.7
CRE 16/01/2020 - 6.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0017

<Date>{13/01/2020}13.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0047/2020</NoDocSe>
PDF 160kWORD 51k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B9-0001/2020</TitreSuite>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį</TitreRecueil>


<Titre>„Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija“</Titre>

<DocRef>(2019/2950(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Irene Tinagli</Depute>

<Commission>{ECON}Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0047/2020

Europos Parlamento rezoliucija „Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija“

(2019/2950(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 298 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Reglamentą Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB), nustatantį Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų darbuotojų įdarbinimo sąlygas (ES tarnybos nuostatai), ypač į jo 11a, 12, 16 ir 17 straipsnius[1],

 atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 10 d. rezoliuciją dėl 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė[2],

 atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 15/2012 „Interesų konfliktų valdymas pasirinktose ES agentūrose“[3],

 atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 29 d. Europos Komisijos sprendimą dėl su darbu nesusijusios veiklos ir užduočių ir dėl profesinės veiklos nutraukus tarnybą (C(2018)4048),

 atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 17 d. Europos bankininkystės institucijos (EBI) pranešimą spaudai dėl Adamo Farkaso atsistatydinimo iš Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus pareigų nuo 2020 m. sausio 31 d.[4],

 atsižvelgdamas į klausimą Komisijai, į kurį atsakoma žodžiu, dėl EBI vykdomojo direktoriaus Adamo Farkaso skyrimo Europos finansų rinkų asociacijos (AFME) generaliniu direktoriumi (O-000031/2019 – B9-0054/2019) ir į 2019 m. spalio 24 d. Komisijos pateiktus atsakymus[5],

 atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 4 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto surengto klausymo metu EBI pirmininko pateiktus atsakymus,

 atsižvelgdamas į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 2010 m. rugpjūčio 23 d. pranešimą „Pasibaigę darbiniai santykiai valstybės tarnyboje. Geriausia patirtis siekiant užkirsti kelią interesų konfliktams“[6],

 atsižvelgdamas į organizacijos „Transparency International“ darbinį dokumentą Nr. 06/2010 „Sukamųjų durų reiškinio reguliavimas“ ( angl. Regulating the Revolving Door)[7],

 atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno rekomendacijų dėl tyrimo skundo Nr. 775/2010/ANA prieš Europos maisto saugos tarnybą (EFSA) klausimu projektą[8],

 atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 13 d. Ombudsmeno laišką Europos cheminių medžiagų agentūros direktoriui dėl ES tarnybos nuostatų 16 straipsnio įgyvendinimo[9],

 atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 13 d. Ombudsmeno laišką EBI direktoriui dėl ES tarnybos nuostatų 16 straipsnio įgyvendinimo[10],

 atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 28 d. Europos ombudsmeno pranešimą dėl informacijos apie buvusius vyresniuosius darbuotojus skelbimo siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi vienų metų lobistinės veiklos ir propagavimo draudimo: SI/2/2017/NF[11],

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas)[12],

 atsižvelgdamas į politines gaires būsimai Europos Komisijai (2019–2024 m.)[13],

 atsižvelgdamas į klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, Komisijai „Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija“ O-000048/2019B9-0001/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 2 dalį,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos pasiūlymą dėl rezoliucijos,

A. kadangi SESV 298 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai, vykdydami savo užduotis, remiasi atvira, veiksminga ir nepriklausoma Europos administracija“;

B. kadangi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010[14] 68 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Institucijos darbuotojams, įskaitant jos vykdomąjį direktorių ir pirmininką, taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Sąjungos institucijų bendrai priimtos taisyklės šiems nuostatams ir sąlygoms taikyti“;

C. kadangi visų pirma Tarnybos nuostatų 16 ir 17 straipsniuose nustatyti personalo išėjimo iš tarnybos institucijose principai, įskaitant nuostatas dėl interesų konfliktų prevencijos;

D. kadangi EBI vykdomasis direktorius pritarė jo paskyrimui į AFME generalinio direktoriaus pareigas nuo 2020 m. vasario 1 d. ir pranešė apie savo atsistatydinimą iš EBI vykdomojo direktoriaus pareigų nuo 2020 m. sausio 31 d.;

E. kadangi EBI valdyba ir stebėtojų taryba nusprendė, kad EBI vykdomojo direktoriaus perėjimui į naują darbo vietą, t. y. AFME generalinio direktoriaus, turėtų būti pritarta; kadangi Priežiūros taryba priėmė sprendimą savo vykdomajam direktoriui nustatyti gana lengvus apribojimus, kurie, pasak EBI, išsprendžia interesų konfliktą, kylantį dėl to, kad jis sutinka eiti naujas pareigas AFME; kadangi šie apribojimai taikomi veiklai, vykdomai Europos bankininkystės institucijoje (EBI) ir išėjus iš jos;

F. kadangi Europos Parlamento klausyme EBI pirmininkas pabrėžė, kad tokius užimtumo pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje apribojimus sunku įgyvendinti;

G. kadangi priežiūros institucijas paliekantys vyresnieji vadovai šiuo metu negauna laikinosios išmokos;

H. kadangi interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, atvejai ir „sukamųjų durų“ reiškiniai yra pasikartojančios problemos, kuriuos vertino ir analizavo tarptautinės ir ES įstaigos, visų pirma Europos ombudsmenas ir Europos Audito Rūmai;

I. kadangi tokie „sukamųjų durų“ reiškiniai suteikia interesų grupėms galimybę atlyginti reguliavimo institucijoms už ankstesnį elgesį, taip atveriant duris žalingoms paskatoms;

1. pabrėžia atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos administracijos svarbą visai ES, įskaitant ekonominės ir pinigų sąjungos institucijas, įstaigas ir agentūras;

2. yra susirūpinęs dėl interesų konflikto, kilusio dėl EBI vykdomojo direktoriaus paskyrimo AFME generaliniu direktoriumi nuo 2020 m. vasario 1 d.; pažymi, kad šis užimtumas pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, nenustačius veiklos pertraukos laikotarpio, kelia pavojų ne tik EBI reputacijai ir nepriklausomumui, bet ir visoms Sąjungos institucijoms bei visam Europos projektui;

3. primena, kad neišspręstos interesų konfliktų situacijos gali ne tik trukdyti užtikrinti aukštų etikos standartų laikymąsi visoje Europos administracijoje, bet ir kelti grėsmę teisei į gerą administravimą, taip keliant pavojų vienodoms veiklos sąlygoms, kurios būtinos geram bendrosios rinkos veikimui;

4. ragina veiksmingai ir nuosekliai taikyti Tarnybos nuostatus, ypač 16 straipsnį, siekiant užkirsti kelią interesų konfliktams, visų pirma vyresniųjų pareigūnų atveju; pabrėžia, kad pagal 16 straipsnį ES institucijoms leidžiama nepatenkinti buvusio pareigūno prašymo dėl perėjimo į konkretų postą, jei apribojimų nepakanka teisėtiems institucijų interesams apsaugoti; pabrėžia, kad, remiantis Komisijos sprendimo C(3)4048 final 21 straipsnio 2018 dalies b punktu, A. Farkaso atveju galėjo būti svarstomas tiesioginio persikėlimo į AFME draudimas, nes AFME gali būti laikoma „priešinga šalimi“;

5. baiminasi, kad dažnai neįmanoma užtikrinti sąlygų, taikomų užimtumui pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, įgyvendinimo; todėl ragina ES institucijas ir agentūras apsvarstyti visas Tarnybos nuostatų 16 straipsnyje numatytas priemones;

6. abejoja EBI stebėtojų tarybos ir administracinės valdybos sprendimu leisti A. Farkasui užimti AFME generalinio direktoriaus pareigas; ragina jas persvarstyti savo sprendimą;

7. pažymi, kad, nors patirtis privačiajame sektoriuje gali būti vertinga dirbant institucijose, „sukamųjų durų“ sistema taip pat gali atsirasti dėl darbo privačiajame sektoriuje iki darbo viešajame sektoriuje, kai egzistuoja tiesioginis ryšys tarp buvusio darbdavio ir naujų pareigų institucijoje, ir kad tai gali pakenkti ES institucijų sąžiningumui ir piliečių pasitikėjimui jomis; todėl pabrėžia, kad atsiranda poreikis įvertinti, kaip interesų konfliktai galėtų taip pat kilti dėl iki darbo viešajame sektoriuje turėtų pareigų ar iki išankstinio paskyrimo į pareigas, susijusias su reguliavimo ar vykdomaisiais įgaliojimais ir atsakomybe, ir rekomenduoja toliau į tai atsižvelgti;

8. pabrėžia, kad užimtumas pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje ir „sukamųjų durų“ reiškiniai yra bendra visų institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų visoje ES ir jos valstybėse narėse problema; todėl pabrėžia, kad norint veiksmingai spręsti šiuos klausimus reikalinga bendra teisinė sistema;

9. atkreipia dėmesį į tarptautiniu lygmeniu (EBPO) atliktą darbą siekiant užtikrinti suderintą sistemą, skirtą užimtumo pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje situacijoms; atkreipia dėmesį į ES lygmeniu šioje srityje atliktą Europos Audito Rūmų ir ES ombudsmeno darbą; pažymi, kad laiku įgyvendinus šias rekomendacijas būtų galima išvengti panašių problemų ateityje;

10. pabrėžia, kad nors darbo privačiajame sektoriuje patirtis, kurią yra įgiję reguliavimo ar priežiūros organų, darbuotojai, gali būti vertinga, Sąjungos organuose ir institucijose turėtų būti laikomasi tvirtų viešosios tarnybos principų, kad jos galėtų kuo geriau tarnauti Europos piliečiams;

11. ragina Europos Audito Rūmus atlikti išsamią ekonominės ir pinigų sąjungos organų ir agentūrų situacijų, kuriose gali kilti interesų konfliktų, valdymo metodų analizę; ragina Europos Audito Rūmus surasti geriausios patirties pavyzdžius;

12. ragina Komisiją ES ir nacionaliniu lygmenimis įvertinti dabartinę praktiką užimtumo pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje srityje, siekiant nustatyti griežtesnes interesų konfliktų, kylančių, kai ES įstaigų vyresnieji pareigūnai palieka savo pareigas, kad pradėtų dirbti privačiajame sektoriuje, arba kai privačiojo sektoriaus asmenys paskiriami į aukštesnes pareigas ES įstaigoje, prevencines priemones, ir atsižvelgti į Komisijos išvadas rengiant suderintą teisinę sistemą, skirtą interesų konfliktams, kylantiems pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje;

13. primena 2019 m. spalio 24 d. plenariniame posėdyje vykusiose diskusijose Komisijos prisiimtą įsipareigojimą persvarstyti teisinę sistemą, taikomą pasibaigus tarnybos laikotarpiui; ragina Komisiją siekiant užtikrinti aukštus etikos standartus sukurti suderintą teisinę sistemą, skirtą užkirsti kelią interesų konfliktams, susijusiems su užimtumu pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje; pabrėžia, kad ES praktiką reikia suderinti su tarptautiniais standartais; pabrėžia, kad tie patys standartai turėtų būti taikomi ir ES, ir nacionaliniu lygmeniu;

14. ragina Komisiją atliekant šią užimtumo pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje sistemos peržiūrą apibrėžti konkrečias rizikos sritis, kurias gali prireikti stiprinti, be kita ko, išplėsti galimybę blokuoti profesinius veiksmus ir apsvarstyti galimybę pratęsti vyresniųjų pareigūnų veiklos pertraukos laikotarpius proporcingai konkrečiam atvejui, kad būtų užtikrintas vienodas požiūris pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 15 straipsnį; pabrėžia, kad Tarnybos nuostatų 11 straipsnyje nustatytas reikalavimas ex ante atskleisti informaciją apie interesų konfliktus turėtų būti įgyvendinamas taip, kad būtų užtikrinta, jog galimi kandidato interesų konfliktai būtų atskleisti gerokai prieš jam pradedant dirbti ES įstaigoje; taip pat pabrėžia, kad visos ES įstaigos savo interneto svetainėse turėtų skelbti savo vidaus taisykles, skirtas interesų konfliktams spręsti, ir laikytis Europos ombudsmeno 2017 m. rekomendacijų dėl metinės informacijos, kurios reikalaujama pagal Tarnybos nuostatų 16 straipsnio 4 dalį, skelbimo;

15. ragina Komisiją į šią peržiūrą įtraukti iki darbinių santykių viešajame sektoriuje patiriamus interesų konfliktus ir apsvarstyti galimybę sustiprinti esamas priemones, pvz., privalomą akcijų perleidimą institucijai, kuriai priklauso naujai paskirtas pareigūnas, pavaldžiose arba reikalų su šia institucija turinčiose įmonėse, taip pat apsvarstyti naujų rūšių prevencines priemones, pvz., privalomą nušalinimą, kai sprendžiami klausimai, susiję su buvusiu privačiojo sektoriaus darbdaviu;

16. mano, kad uždraudžiant profesinį judėjimą, kai atitinkamas asmuo dar dirba ir kai draudimas yra pakankamai tikslingas ir pagrįstas, teisė į darbą nėra pažeidžiama;

17. pažymi, kad jei vyresniesiems agentūrą paliekantiems pareigūnams būtų nustatyti ilgesni veiklos pertraukos laikotarpiai, taip pat būtų galima apsvarstyti galimybę jiems skirti atitinkamą laikiną išmoką; pabrėžia, kad tokių laikinų išmokų mokėjimas turėtų būti nutrauktas, jei per veiklos pertraukos laikotarpį būtų įsidarbinta naujoje darbo vietoje;

18. ragina Komisiją įvertinti, ar tikslinga, kad susijusios ES agentūros pačios priimtų sprendimus dėl interesų konfliktų prevencijos taisyklių vykdymo užtikrinimo ir kaip būtų galima užtikrinti nuoseklų taisyklių taikymą; mano, kad Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen numatytas nepriklausomas etikos organas yra labiausiai ateityje sprendimams, susijusiems su ES darbuotojų interesų konfliktais, priimti tiksianti institucija;

19. siūlo visiems Europos Parlamento nariams ir visiems Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos atstovams dvejus metus susilaikyti nuo ryšių su dabartiniu vykdomuoju direktoriumi, kai jis pradės eiti AFME generalinio direktoriaus pareigas (jeigu jis pradės jas eiti); ragina tarnybas, atsakingas už leidimo nuolat patekti į Parlamento patalpas išdavimą (vadinamieji rudieji leidimai), nuodugniai apsvarstyti A. Farkaso atvejį, atsižvelgiant į galimybę neišduoti tokio leidimo tam pačiam laikotarpiui (dvejiems metams), siekiant išvengti galimo interesų konflikto;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir Europos ombudsmenui.

[1] OL 45, 1962 6 14, p. 1385.

[2] OL L 250, 2011 9 27, p. 268.

[12] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0080.

[14]lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

Atnaujinta: 2020 m. sausio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika