Návrh uznesenia - B9-0047/2020Návrh uznesenia
B9-0047/2020

NÁVRH UZNESENIA o inštitúciách a orgánoch v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby

13.1.2020 - (2019/2950(RSP))

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B9‑0001/2020
v súlade s článkom 136 ods. 5 rokovacieho poriadku

Irene Tinagli
v mene Výboru pre hospodárske a menové veci

Postup : 2019/2950(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0047/2020

B9‑0047/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o inštitúciách a orgánoch v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby

(2019/2950(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 298 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

 so zreteľom na nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (služobný poriadok), a najmä na jeho články 11 písm. a), 12, 16 a 17[1],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ[2],

 so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 15/2012 s názvom Riadenie konfliktu záujmov vo vybraných agentúrach EÚ[3],

 so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 29. júna 2018 o externých činnostiach a úlohách a o pracovných činnostiach po skončení služobného pomeru (C(2018)4048),

 so zreteľom na tlačové vyhlásenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) zo 17. septembra 2019, ktorého predmetom bolo ohlásenie odstúpenia Adama Farkasa z funkcie výkonného riaditeľa EBA s účinnosťou od 31. januára 2020[4],

 so zreteľom na otázku Komisii o vymenovaní výkonného riaditeľa EBA Adama Farkasa za generálneho riaditeľa Združenia pre finančné trhy v Európe (AFME) (O-000031/2019 – B9-0054/2019) a na odpovede Komisie z 24. októbra 2019[5],

 so zreteľom na odpovede predsedu EBA na vypočutí, ktoré usporiadal Výbor pre hospodárske a menové veci 4. novembra 2019,

 so zreteľom na správu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z 23. augusta 2010 s názvom Situácia po skončení verejnej služby: osvedčené postupy pre predchádzanie konfliktu záujmov[6],

 so zreteľom na pracovný dokument organizácie Transparency International č. 06/2010 s názvom Regulácia javu otáčavých dverí[7],

 so zreteľom na návrh odporúčaní európskeho ombudsmana v súvislosti s vyšetrovaním sťažnosti 775/2010/ANA proti Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)[8],

 so zreteľom na list ombudsmana riaditeľovi Európskej chemickej agentúry z 13. júna 2017 o uplatňovaní článku 16 služobného poriadku EÚ[9],

 so zreteľom na list ombudsmana riaditeľovi Európskeho orgánu pre bankovníctvo z 13. júna 2017 o uplatňovaní článku 16 služobného poriadku EÚ[10],

 so zreteľom na správu európskeho ombudsmana z 28. februára 2019 o zverejňovaní informácií o bývalých riadiacich pracovníkoch s cieľom presadzovať zákaz lobovania a hájenia záujmov na obdobie jedného roka: SI/2/2017/NF[11],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 12. februára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana)[12],

 so zreteľom na politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu 2019 – 2024[13],

 so zreteľom na otázku Komisii s názvom Inštitúcie a orgány v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby (O-000048/2019 – B9‑0001/2020),

 so zreteľom na článok 136 ods. 5 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre hospodárske a menové veci,

A. keďže v článku 298 ods. 1 ZFEÚ sa stanovuje, že „pri vykonávaní svojich poslaní sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie podporované otvorenou, efektívnou a nezávislou európskou administratívou“;

B. keďže v článku 68 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010[14] sa stanovuje, že „na zamestnancov orgánu pre bankovníctvo vrátane jeho výkonného riaditeľa a predsedu sa uplatňuje služobný poriadok, podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov a pravidlá prijaté spoločne s inštitúciami Únie na účel ich uplatňovania“;

C. keďže najmä články 16 a 17 služobného poriadku stanovujú zásady pre zamestnancov, ktorí ukončujú svoje pôsobenie vo funkcii, vrátane ustanovení o predchádzaní konfliktu záujmov;

D. keďže výkonný riaditeľ EBA akceptoval svoje vymenovanie za generálneho riaditeľa združenia AFME od 1. februára 2020 a oznámil odstúpenie z funkcie výkonného riaditeľa EBA, ktoré nadobudne účinnosť 31. januára 2020;

E. keďže správna rada EBA a rada orgánov dohľadu rozhodli, že nástup výkonného riaditeľa EBA do novej funkcie generálneho riaditeľa združenia AFME by malo byť schválené; keďže rada orgánov dohľadu prijala rozhodnutie o uložení pomerne miernych obmedzení svojmu výkonnému riaditeľovi, ktorý podľa EBA rieši konflikt záujmov vyplývajúci z prijatia jeho novej pozície v združení AFME; keďže tieto obmedzenia sa vzťahujú na činnosti vykonávané v službách EBA a po odchode z EBA;

F. keďže na vypočutí pred Európskym parlamentom predseda EBA zdôraznil, že je ťažké presadzovať obmedzenia týkajúce sa takýchto činností po skončení verejnej služby;

G. keďže vedúci pracovníci, ktorí ukončujú svoje pôsobenie v rámci orgánov dohľadu, v súčasnosti nedostávajú dočasný príspevok;

H. keďže situácie po prijatí do zamestnania a prípady konfliktu záujmov „otáčavých dverí“ sú opakujúcou sa obavou a posudzujú a analyzujú ich medzinárodné orgány a orgány EÚ, najmä európsky ombudsman a Európsky dvor audítorov;

I. keďže takéto prípady „otáčavých dverí“ poskytujú záujmovým skupinám príležitosť odmeňovať regulačné orgány za správanie v minulosti, čím sa vytvára priestor pre škodlivé stimuly;

1. zdôrazňuje význam otvorenej, efektívnej a nezávislej európskej správy pre EÚ ako celku vrátane inštitúcií, orgánov a agentúr v hospodárskej a menovej únii;

2. je znepokojený konfliktom záujmov, ktorý vznikol v dôsledku vymenovania výkonného riaditeľa EBA za generálneho riaditeľa AFME od 1. februára 2020; konštatuje, že toto zamestnanie po skončení verejnej služby bez uplynutia obdobia, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, predstavuje riziko nielen pre povesť a nezávislosť EBA, ale aj pre všetky inštitúcie EÚ a európsky projekt ako celok;

3. pripomína, že neriešené situácie konfliktu záujmov môžu ohroziť nielen presadzovanie vysokých etických noriem v celej európskej správe, ale aj právo na dobrú správu vecí verejných, a tým rovnaké podmienky potrebné na riadne fungovanie jednotného trhu;

4. žiada účinné a jednotné uplatňovanie služobného poriadku, najmä jeho článku 16, s cieľom predchádzať konfliktom záujmov, najmä, ale nielen, v prípade riadiacich pracovníkov; zdôrazňuje, že článok 16 umožňuje inštitúciám EÚ zamietnuť žiadosť bývalého úradníka o konkrétne pracovné miesto, ak obmedzenia nie sú dostatočné na ochranu oprávnených záujmov inštitúcií; zdôrazňuje, že v prípade pána Farkasa sa podľa článku 21 ods. 3 písm. b) rozhodnutia Komisie C(2018)4048 mohol zvážiť zákaz priameho prechodu do združenia AFME v zmysle, že združenie AFME možno považovať za „protistranu“;

5. obáva sa, že často nie je možné presadzovať podmienky stanovené pre činnosti po skončení verejnej služby; nabáda preto inštitúcie a agentúry EÚ, aby zvážili celú škálu nástrojov dostupných podľa článku 16 služobného poriadku;

6. spochybňuje rozhodnutie rady orgánov dohľadu EBA a správnej rady EBA umožniť pánovi Farkasovi, aby sa ujal funkcie generálneho riaditeľa AFME; vyzýva ich, aby svoje rozhodnutie prehodnotili;

7. poznamenáva, že hoci skúsenosti v súkromnom sektore môžu byť prínosné pre prácu v inštitúciách, jav „otáčavých dverí“ môže vzniknúť aj v dôsledku verejných pracovných miest v súkromnom sektore pred nástupom do verejnej služby, keď existuje priame prepojenie medzi bývalým zamestnávateľom a novou pozíciou v inštitúcii, a že to môže ohroziť integritu inštitúcií EÚ a poškodiť dôveru občanov v tieto inštitúcie; zdôrazňuje preto narastajúcu potrebu zhodnotiť, ako by mohli konflikty záujmov vzniknúť aj z pracovných pozícií, ktoré boli vykonávané pred nástupom do verejnej služby alebo pred menovaním do funkcií s regulačnými alebo výkonnými právomocami, a odporúča, aby sa táto problematika naďalej posudzovala;

8. zdôrazňuje, že situácie konfliktu záujmov, ktoré vznikli po skončení verejnej služby alebo z dôvodu javu otáčavých dverí, sú spoločným problémom pre všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry v celej EÚ a jej členských štátoch; zdôrazňuje preto potrebu jednotného právneho rámca na účinné riešenie týchto otázok;

9. berie na vedomie prácu na medzinárodnej úrovni (OECD) s cieľom zabezpečiť harmonizovaný rámec pre situácie po skončení verejnej služby; na úrovni EÚ berie na vedomie prácu, ktorú na tento účel vykonal Európsky dvor audítorov a ombudsman EÚ; konštatuje, že včasné vykonávanie týchto odporúčaní by mohlo v budúcnosti zabrániť podobným problémom;

10. zdôrazňuje, že zatiaľ čo skúsenosti, ktoré získali ich zamestnanci v súkromnom sektore, síce môžu byť cenné pre regulačný alebo dozorný orgán, orgány a inštitúcie Únie by však mali byť vybavené silnou pracovnou etikou verejných služieb, aby čo najlepšie slúžili európskym občanom;

11. vyzýva Európsky dvor audítorov, aby vykonal komplexnú analýzu prístupu orgánov a agentúr v hospodárskej a menovej únii, pokiaľ ide o riadenie situácií, v ktorých existuje potenciálny konflikt záujmov; vyzýva Európsky dvor audítorov, aby určil najlepšie postupy;

12. vyzýva Komisiu, aby posúdila súčasnú prax v situácii po skončení verejnej služby na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni s cieľom identifikovať prísnejšie opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov, ktoré vznikajú v prípade, že vyšší úradníci orgánov EÚ opustia pracovné miesta, aby sa zamestnali v súkromnom sektore alebo keď sú na vyššie pozície v orgáne EÚ menovaní jednotlivci pochádzajúci zo súkromného sektora, a aby zohľadnila svoje zistenia pri posudzovaní harmonizovaného právneho rámca na predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby;

13. pripomína záväzok preskúmať právny rámec po skončení zamestnania, ktorý Komisia prijala počas rozpravy v pléne 24. októbra 2019; vyzýva Komisiu, aby zaviedla harmonizovaný právny rámec na predchádzanie situáciám, v ktorých dochádza ku konfliktu záujmov po skončení verejnej služby, s cieľom zabezpečiť vysoké etické normy; zdôrazňuje potrebu zosúladiť prax EÚ s medzinárodnými normami; zdôrazňuje, že rovnaké normy by sa mali uplatňovať na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni;

14. vyzýva Komisiu, aby vo svojom preskúmaní osobitných rizikových oblastí rámca činností po skončení verejnej služby vymedzila osobitné rizikové oblasti, ktoré si možno budú vyžadovať posilnenie, vrátane rozšírenia možnosti blokovať zmenu zamestnania, a aby zvážila možné predĺženie obdobia, počas ktorého sa vyšší úradníci musia vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, ktoré by malo byť primerané vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu, s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie v súlade s článkom 15 Charty základných práv Európskej únie; zdôrazňuje, že požiadavka na ex ante zverejňovanie konfliktov záujmov stanovená v článku 11 služobného poriadku by sa mala vykonávať tak, aby sa zabezpečilo, že potenciálne konflikty záujmov kandidáta sa odhalia v dostatočnom časovom predstihu pred jeho nástupom do zamestnania v rámci orgánu EÚ; ďalej zdôrazňuje, že všetky orgány EÚ by mali zverejňovať svoje vnútorné pravidlá riešenia konfliktov záujmov na svojich webových sídlach a dodržiavať odporúčania európskeho ombudsmana z roku 2017 týkajúce sa uverejňovania každoročne poskytovaných informácií požadovaných podľa článku 16 ods. 4 služobného poriadku;

15. vyzýva Komisiu, aby rozšírila toto preskúmanie na konflikty záujmov pred nástupom do verejnej služby a aby zvážila posilnenie existujúcich opatrení, ako je povinné postúpenie podielov v podnikoch podliehajúcich dohľadu inštitúcie, ktorej súčasťou je novo vymenovaný úradník, alebo udržiavajúcich s touto inštitúciou styky, a aby zvážila aj nové druhy preventívnych opatrení, ako napríklad povinné vylúčenie v prípade záležitostí, ktoré sa týkajú bývalého zamestnávateľa v súkromnom sektore;

16. domnieva sa, že zákaz zmeny zamestnania v prípade, že dotknutá osoba v súčasnosti vykonáva zamestnanie a zákaz je dostatočne cielený a odôvodnený, nepredstavuje porušenie práva na zamestnanie;

17. poukazuje na to, že ak by sa zaviedli dlhšie obdobia, počas ktorých sa vyšší úradníci, ktorí opustia agentúru, musia vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, mohla by sa zvážiť aj možnosť poskytnúť im primeraný dočasný príspevok; zdôrazňuje, že poskytovanie takýchto dočasných príspevkov by malo byť ukončené, ak osoba v období, počas ktorého sa musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, nastúpi do nového zamestnania;

18. vyzýva Komisiu, aby posúdila, či je vhodné, aby príslušné agentúry EÚ sami rozhodovali o presadzovaní pravidiel o predchádzaní konfliktom záujmov a o tom, ako možno zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel; nazdáva sa, že nezávislý etický orgán, ktorý navrhla predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen, je najvhodnejší na budúce prijímanie rozhodnutí týkajúcich sa konfliktov záujmov v súvislosti so zamestnancami EÚ;

19. navrhuje všetkým poslancom Európskeho parlamentu a všetkým zástupcom Európskej komisie a Rady Európskej únie, aby sa zdržali kontaktu so súčasným výkonným riaditeľom v prípade, že nastúpi do funkcie generálneho riaditeľa AFME na dvojročné obdobie a akonáhle do tejto funkcie nastúpi; vyzýva útvary zodpovedné za poskytovanie trvalých vstupných preukazov (tzv. „hnedé preukazy“), ktoré umožňujú vstup do priestorov Parlamentu, aby dôkladne zvážili prípad pána Farkasa, berúc do úvahy možnosť neudelenia takéhoto preukazu na rovnaké obdobie (dva roky), aby sa predišlo možnému konfliktu záujmov;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskemu dvoru audítorov a európskemu ombudsmanovi.

Posledná úprava: 15. januára 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia