Resolutsiooni ettepanek - B9-0048/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0048/2020

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Venezuelas pärast rahvuskogu uue eestseisuse ja juhatuse ebaseadusliku valimise katset (parlamentaarne riigipööre)

13.1.2020 - (2020/2507(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Esteban González Pons, Antonio Tajani, Michael Gahler, Dolors Montserrat, Sandra Kalniete, David McAllister, Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Pilar del Castillo Vera, Javier Zarzalejos, Francisco José Millán Mon, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nuno Melo, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Stelios Kympouropoulos, Esther de Lange, Cláudia Monteiro de Aguiar
fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0048/2020

Menetlus : 2020/2507(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0048/2020
Esitatud tekstid :
B9-0048/2020
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B9-0048/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas pärast rahvuskogu uue eestseisuse ja juhatuse ebaseadusliku valimise katset (parlamentaarne riigipööre)

(2020/2507(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eelkõige 31. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni[1], milles tunnustatakse Juan Guaidód Venezuela ajutise presidendina,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 5. jaanuari 2020. aasta avaldust sündmuste kohta Venezuela rahvuskogus,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 9. jaanuari 2020. aasta deklaratsiooni viimaste sündmuste kohta rahvuskogus,

 võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretariaadi 5. jaanuari 2020. aasta avaldust olukorra kohta Venezuelas,

 võttes arvesse rahvusvahelise Venezuela kontaktrühma 9. jaanuari 2020. aasta avaldust,

 võttes arvesse Venezuela põhiseadust,

 võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Venezuela põhiseaduse kohaselt valivad parlamendiliikmed igal aastal 5. jaanuaril oma presidendi ja juhatuse üheks aastaks;

B. arvestades, et sündmused, mis leidsid aset rahvuskogu presidendi kavandatud valimiste ajal Venezuelas 5. jaanuaril 2020, hõlmasid ebaseadusliku Maduro režiimi katset korraldada parlamentaarne riigipööre ning sellega kaasnesid tõsised rikkumised ja rahvuskogu demokraatliku ja põhiseadusliku toimimise vastased teod;

C. arvestades, et julgeolekujõud takistasid jõuga rahvuskogu presidendil Juan Guaidól istungit juhatamast, paljudel parlamendiliikmetel ei lastud rahvuskogu hoonesse siseneda ning sinna ei pääsenud ka kohalik ja rahvusvaheline ajakirjandus;

D. arvestades, et katsed nimetada ametisse uus Maduro-meelne juhatus olid õigustühised, kuna istungjärku ei olnud ametlikult avatud, koosolekul ei olnud juhatajat ning kvoorumi olemasolu ega ametliku nimelise hääletuse tulemusi ei kontrollitud, nagu on nõutav rahvuskogu kodukorra artiklites 7, 8 ja 11 ning Venezuela põhiseaduse artiklis 221;

E. arvestades, et olude sunnil pidas valdav enamik parlamendiliikmeid mitu tundi hiljem ajalehe El Nacional peahoones erakorralise istungi vastavalt Venezuela põhiseadusele ja rahvuskogu kodukorrale, mis võimaldab istungeid korraldada väljaspool parlamendihoonet; arvestades, et 100 parlamendiliiget 167st, mis vastab Venezuela põhiseaduse artiklis 221 sätestatud kvooruminõudele ja nimelise hääletuse tingimustele, valisid Juan Guaidó ja juhatuse liikmed tagasi 2015.–2020. aasta ametiaja viimaseks aastaks;

F. arvestades, et rahvuskogu 7. jaanuari 2020. aasta pidulik istung lõppes Juan Guaidó presidendina ametisse vannutamisega, vaatamata Maduro režiimi jõudude katsetele takistada istungi läbiviimist, tõkestades muu hulgas hoonesse sissepääsu ja lülitades seal elektri välja;

G. arvestades, et käimasolev tegevus rahvuskogusse valitud liikmete vastu, sealhulgas piinamine, ahistamine, kadunuks jääma sundimine, hirmutamine ja meelevaldsed vahistamised, takistab rahvuskogu põhiseadusekohast tööd;

H. arvestades, et poliitiline, majanduslik, institutsiooniline, sotsiaalne ja mitmemõõtmeline humanitaarkriis on märkimisväärselt süvenenud; arvestades, et suurenenud ravimi- ja toidunappus, massilised inimõiguste rikkumised, hüperinflatsioon, poliitiline surve, korruptsioon ja vägivald ohustavad inimeste elu ja sunnivad neid riigist põgenema;

1. kordab oma tunnustust sellele, et rahvuskogu läbipaistva ja demokraatliku hääletuse tulemusel on Juan Guaidó rahvuskogu seaduslik president ja Venezuela Bolívari Vabariigi seaduslik ajutine president kooskõlas Venezuela põhiseaduse artikliga 223;

2. mõistab teravalt hukka Maduro režiimi ja selle liitlaste parlamentaarse riigipöördekatse ning nende püüded takistada rahvuskogul – Venezuela ainsal seaduslikul demokraatlikul organil – nõuetekohaselt täita talle Venezuela rahva poolt antud põhiseaduslikke volitusi;

3. kordab, et toetab täielikult rahvuskogu kui Venezuela ainsat õiguspäraselt valitud demokraatlikku organit, mille volitusi, sealhulgas rahvuskogu liikmete eesõigusi ja turvalisust, on vaja austada; rõhutab, et rahumeelse poliitilise lahenduseni on võimalik jõuda ainult siis, kui täielikult austatakse rahvuskogu põhiseaduslikke õigusi;

4. tuletab meelde, et demokraatlike institutsioonide ja põhimõtete austamine ning õigusriigi väärtuste järgimine on olulised tingimused Venezuela kriisile lahenduse leidmiseks Venezuela rahva hüvanguks;

5. nõuab demokraatiale üleminekut tegevuskava alusel, mille kohaselt tuleb lõpetada omavoli, moodustada üleminekuvalitsus ning luua tingimused vabade, läbipaistvate ja usaldusväärsete presidendivalimiste läbiviimiseks kindla ajakava alusel, kõigi osalejate jaoks õiglastel tingimustel, läbipaistvalt ja usaldusväärsete rahvusvaheliste vaatlejate juuresolekul;

6. nõuab, et liikmesriigid, kes ei ole veel president Guaidó seaduslikke volitusi tunnustanud, teeksid seda, ning peab tervitatavaks kõrge esindaja tunnustust Guadóle kui ainsale ELi poolt tunnustatud demokraatlikule võimukandjale;

7. palub saata olukorra hindamiseks Venezuelasse teabekogumismissiooni;

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela õiguspärasele ajutisele presidendile ja Venezuela Bolívari Vabariigi rahvuskogule, Lima rühma riikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.

Viimane päevakajastamine: 15. jaanuar 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika