Návrh usnesení - B9-0051/2020Návrh usnesení
B9-0051/2020

  NÁVRH USNESENÍ o situaci ve Venezuele

  13.1.2020 - (2020/2507(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

  Manu Pineda, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou
  za skupinu GUE/NGL

  Postup : 2020/2507(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B9-0051/2020
  Předložené texty :
  B9-0051/2020
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B9-0051/2020

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele

  (2020/2507(RSP))

  Evropský parlament,

   s ohledem na ústavu Bolívarovské republiky Venezuela,

   s ohledem na Chartu OSN z roku 1945, a zejména její kapitolu 1 čl. 1 odst. 2, jejímž uváděným účelem je „rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a činit jiná vhodná opatření k posílení světového míru“,

   s ohledem na zásadu nezasahování do vnitřních záležitostí zakotvenou v Chartě OSN,

   s ohledem na článek 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a článek 1 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, v nichž se uvádí, že „všechny národy mají právo na sebeurčení“ a že „na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj“,

   s ohledem na článek 2 Charty OSN, který obsahuje závazek členských států OSN dodržovat svrchovanou rovnost všech států a respektovat jejich územní celistvost a politickou nezávislost,

   s ohledem na jednací řád Národního shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, a zejména na články 7 a 8, které stanoví pravidla pro volbu předsedy a předsednictva,

   s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že článek 7 jednacího řádu Národního shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela stanoví, že nového předsedu a předsednictvo musí na začátku každoročního plenárního zasedání zvolit poslanci shromáždění, kteří jsou na prvním zasedání přítomni;

  B. vzhledem k tomu, že dne 5. ledna 2020 byli v souladu s jednacím řádem zvoleni nový předseda a nové předsednictvo Národního shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela;

  C. vzhledem k tomu, že 81 z přítomných 140 poslanců zvolilo předsedou Národního shromáždění Luise Parru z opoziční strany Primero Justicia; vzhledem k tomu, že tento počet je vyšší, než se požaduje pro usnášeníschopnost podle článku 46 jednacího řádu Národního shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela;

  D. vzhledem k tomu, že na témže zasedání bylo zvoleno předsednictvo Národního shromáždění; vzhledem k tomu, že předsednictvo tvoří první místopředseda Franklyn Duarte (Copei), druhý místopředseda José Noriega (Voluntad Popular), tajemník Negal Morales (Acción Democrática) a zástupce tajemníka Alexis Vivenes (Voluntad Popular);

  E. vzhledem k tomu, že se řádného zasedání Národního shromáždění dne 5. ledna 2020 nezúčastnil Juan Guaidó; vzhledem k tomu, že se zasedání zúčastnili vedoucí představitelé hlavních opozičních stran;

  F. vzhledem k tomu, že José Noriega a Alexis Vivenes, nově zvolení do funkce druhého místopředsedy a zástupce tajemníka Národního shromáždění, jsou členy strany Voluntad Popular, jejímž členem je i Juan Guaidó;

  G. vzhledem k tomu, že po zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění se odstupující předseda Juan Guaidó před skupinou novinářů prohlásil předsedou na další funkční období, aniž by jakkoli bral v úvahu zásady stanovené v jednacím řádu Národního shromáždění;

  H. vzhledem k tomu, že ministerstvo zahraničí USA pohrozilo novými sankcemi, které by měly další dopad na situaci venezuelského obyvatelstva;

  I. vzhledem k tomu, že se ekonomická a sociální situace ve Venezuele nesmírně zhoršila v důsledku narůstajícího počtu hospodářských a finančních sankcí USA a EU, které způsobují hyperinflaci, výpadky dodávek, růst chudoby a nedostatek léků a zdravotnického vybavení;

  J. vzhledem k tomu, že jednostranná donucovací opatření jsou v rozporu se zavedeným mezinárodním právem; vzhledem k tomu, že to opakovaně zdůraznila OSN a zejména zvláštní zpravodaj OSN pro negativní dopad jednostranných donucovacích opatření na uplatňování lidských práv; vzhledem k tomu, že sankce způsobují narušení pro každý stát a v případě, že se poškodí hospodářství, mohou mít ničivý dopad na občany rozvojových zemí;

  K. vzhledem k tomu, že postoj Spojených států, některých členských států EU a takzvané Limské skupiny směřuje k zasahování do vnitřní politické situace Venezuely a že situaci dále zhoršil;

  L. vzhledem k tomu, že při řadě příležitostí bylo odsouzeno vnější vměšování, destabilizace, dezinformační kampaně, manipulace veřejným míněním a násilí, jež prosazují některé skupiny opozice proti svrchovanosti, nezávislosti, míru a demokratické stabilitě této země a proti venezuelskému lidu;

  M. vzhledem k tomu, že dialog je základem pro mírové řešení konfliktů a vnitřní situace ve všech zemích; vzhledem k tomu, že členské státy musí podporovat konstruktivní dialog s venezuelskou vládou s cílem nalézt řešení konkrétních problémů, které ve Venezuele nyní existují;

  N. vzhledem k tomu, že venezuelská vláda a opozice souhlasily s tím, že jako výsledek rozhovorů na Barbadosu zprostředkovaných Norskem zahájí stálý mírový dialog; vzhledem k tomu, že tato iniciativa vedla k uspořádání kulatého stolu pro národní dialog, jehož se zúčastnilo sedm stran zastupujících vládu i opozici;

  O. vzhledem k tomu, že účastníci kulatého stolu pro národní dialog uznali zvolení Luise Parry za předsedu Národního shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela jako legální a legitimní;

  1. uznává volbu předsedy a předsednictva Národního shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela v čele s Luisem Parrou, která se uskutečnila dne 5. ledna 2020;

  2. naléhavě vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a vlády členských států EU, aby Juana Guaidóa neoznačovaly žádným jiným titulem než jeho současným titulem poslance Národního shromáždění;

  3. důrazně vyzývá Spojené státy a členské státy EU, aby dodržovaly svůj závazek uznávat mezinárodní právo, zvláště zásadu nevměšování do vnitřních záležitostí jiných států;

  4. podporuje snahu demokratických sil, venezuelské vlády, demokratické opozice a venezuelského lidu nalézt odpovědí na politické a ekonomické výzvy, jimž čelí, a prosazovat posílení vnitrostátního dialogu ve Venezuele;

  5. odsuzuje hrozby ze strany ministerstva zahraniční USA a vlád některých členských států EU, například hrozbu prezidenta Trumpa, že do země podnikne invazi, a výzvu jeho administrativy k uvalení dalších sankcí, které zhoršily politickou situaci ve Venezuele; vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby podporovaly úsilí o jednání u kulatého stolu zaměřené na národní dialog;

  6. zdůrazňuje, že sankce uvalené na Venezuelu způsobily a nadále v rostoucí míře způsobují velmi vážné škody na lidských životech a zdraví; domnívá se, že tyto sankce splňují definici kolektivního trestu civilního obyvatelstva, jak je popsán v Ženevské i Haagské mezinárodní úmluvě, takže jsou podle mezinárodního práva a smluv nezákonné; naléhavě vyzývá ke zrušení veškerých hospodářských a finančních sankcí proti Venezuele, které výrazně přispěly ke zhoršení ekonomiky země a sociální situace jejích občanů;

  7. konstatuje, že se v důsledku sankcí USA zhoršily hospodářské problémy, jimž Bolívarovská republika Venezuela čelí; vyzývá Valné shromáždění OSN, aby obnovilo hlasovací práva Bolívarovské republiky Venezuela v souladu s článkem 19 Charty OSN, který stanoví, že členům může být dovoleno hlasovat, pokud je neplacení způsobeno okolnostmi, které nejsou v jejich moci;

  8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, vládě Venezuely a Parlamentnímu shromáždění EU – Latinská Amerika.

   

  Poslední aktualizace: 15. ledna 2020
  Právní upozornění - Ochrana soukromí