Πρόταση ψηφίσματος - B9-0052/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0052/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

13.1.2020 - (2020/2507(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Διαδικασία : 2020/2507(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0052/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0052/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9-0052/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

(2020/2507(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 9ης Ιανουαρίου 2020, του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Josep Borrell, για λογαριασμό της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 9ης Ιανουαρίου 2020, της Διεθνούς Ομάδας Επαφής για τη Βενεζουέλα, που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα και ιδίως της 8 Φεβρουαρίου 2018[1], της 3ης Μαΐου 2018[2], της 5ης Ιουλίου 2018[3], της 25ης Οκτωβρίου 2018[4], της 31ης Ιανουαρίου 2019[5], της 28ης Μαρτίου 2019[6], και της 18ης Ιουλίου 2019[7],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαοτικά συμβάντα της 5ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την εκλογή του νέου Προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για τη θεσμική βιωσιμότητα και την υπεύθυνη διακυβέρνηση της χώρας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές και μέσα ενημέρωσης, ο ακόμη ενεργός Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Juan Guaidó, εμποδίστηκε να εισέλθει στους χώρους της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας για την επανεκλογή του, δεδομένου ότι ήθελε να έχει πρόσβαση στον χώρο συνοδευόμενος από βουλευτές των οποίων η ιδιότητα μέλους της Εθνοσυνέλευσης είχε ανασταλεί·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τη βουλευτική εντολή τους όπως την έχουν λάβει από τον λαό της Βενεζουέλας, χωρίς οιουσδήποτε εκφοβισμούς ή αντίποινα.

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκλογές διεξήχθησαν στην Εθνοσυνέλευση, όπου ο Luis Parra αναδείχτηκε Πρόεδρος για την κοινοβουλευτική περίοδο του 2020, σε συνδυασμό με την επανεκλογή του Juan Guaidó για την ίδια θέση, που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της εφημερίδας El Nacional, πράγμα που σημαίνει ότι αναδείχτηκαν δύο πρόεδροι της Εθνοσυνέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκφραστεί σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τη νομιμότητα και των δύο εκλογικών διαδικασιών, δεδομένου ότι σημειώθηκαν ορισμένες παρατυπίες και περιπτώσεις εκφοβισμού, για να μην αναφερθεί επίσης το γεγονός ότι ο φερόμενος αριθμός των ψηφισάντων δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, κάτι που επιτείνει ακόμη περισσότερο την ήδη καταστροφική κατάσταση·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο πρόεδροι ανήκαν στον ίδιο πολιτικό συνασπισμό κομμάτων της αντιπολίτευσης, έως ότου ο Luis Parra τέθηκε σε αναστολή από το κόμμα Primero Justicia τον Δεκέμβριο του 2019 για εικαζόμενη διαφθορά ενώ ο Juan Guaidó αποφάσισε να αποχωρήσει από το κόμμα Voluntad Popular μετά τα συμβάντα της 5ης Ιανουαρίου 2020·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαοτικές σκηνές με δηλώσεις, κατηγορίες και απαξίωση πολιτικών συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σοβαρή ανάγκη να ξεπεραστεί το χάος και να βρεθεί μια συναινετική λύση για την τρέχουσα κατάσταση, καθώς υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω θεσμικής αστάθειας μετά τα συμβάντα που περιβάλλουν την εκλογή του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας για το 2020, πέρα από τον κίνδυνο περαιτέρω έλλειψης εμπιστοσύνης παγκοσμίως στη θεσμική βιωσιμότητα της Βενεζουέλας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε λύση σε αυτή τη βαθιά και πολύπτυχη σύγκρουση πρέπει να εξευρεθεί στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, να είναι σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα και να σέβεται πλήρως τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω αποσταθεροποίηση των θεσμών της Βενεζουέλας με νέες αυτοανακηρύξεις και παρόμοιες ενέργειες εμπεριέχει σοβαρό κίνδυνο να επιδεινώσει την ήδη εύφλεκτη κατάσταση, ή να προκαλέσει ακόμη και εμφύλιο πόλεμο, με πιθανότητα επέκτασης και εκτός Βενεζουέλας, μεταξύ άλλων λόγω του κινδύνου αύξησης του αριθμού των μεταναστών που θα διαφεύγουν στις γειτονικές χώρες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της ΕΕ θα πρέπει να είναι να συνεχίσει να προσφέρει τη διαμεσολάβησή της ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη σύγκρουση εντός της χώρας, ένας ρόλος τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει επωφελώς λόγω των στενών σχέσεων διαφόρων κρατών μελών με τη Βενεζουέλα·

1. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδεινούμενη κατάσταση και την περαιτέρω θεσμική αποσταθεροποίηση που προκαλείται από τη συμπεριφορά όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας για το 2020·

2. ζητεί να διευκρινιστούν πλήρως τα περιστατικά και η δημοκρατική καταλληλότητα των ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων·

3. ζητεί από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να θέσουν το σταθερό μέλλον της χώρας πάνω από τις σκέψεις για την προσωπική τους σταδιοδρομία και να επιλύσουν τη σύγκρουση σχετικά με την ηγεσία της Εθνοσυνέλευσης, η οποία έχει διχάσει τόσο την Εθνοσυνέλευση όσο και την αντιπολίτευση·

4. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για τη θεσμική σταθερότητα, με τη θέσπιση σαφών διαδικασιών, και ζητεί από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να αυξήσει τη δυσπιστία σε σχέση με τη βιωσιμότητα των θεσμών της Βενεζουέλας, να οδηγήσει τον πληθυσμό της Βενεζουέλας σε αδιαφορία για την πολιτική ή να προκαλέσει βία·

5. τονίζει ότι οποιαδήποτε οριστική λύση στην κρίση θα απαιτήσει την επανίδρυση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα, σε όλες της τις διαστάσεις· επαναλαμβάνει ότι η βία δεν θα φέρει την ειρήνη αλλά αντίθετα θα αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα·

6. επιμένει ότι είναι αναγκαίο να σέβονται οι αρχές της Βενεζουέλας την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· καλεί όλους τους πρωταγωνιστές να σταματήσουν να χρησιμοποιούν υπερβολική, δυσανάλογη και χωρίς διακρίσεις άσκηση ισχύος η οποία σαφώς και αναντίρρητα απαγορεύεται βάσει του διεθνούς δικαίου·

7. τονίζει ότι είναι σημαντική η αυτοδιάθεση του λαού της Βενεζουέλας και η γνήσια έκφραση της δημοκρατικής του βούλησης· καλεί τους πολιτικούς ηγέτες να αποφύγουν κάθε δράση ή έκκληση που θα μπορούσε να υποδαυλίσει περαιτέρω την αναταραχή και την πολιτική αστάθεια·

8. συμμερίζεται την άποψη που διατύπωσε η Ύπατη Αρμόστρια των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Michelle Bachelet, στις 5 Ιουλίου 2019, απευθυνόμενη στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ότι «η μόνη οδός για να βγούμε από την κρίση αυτή είναι να ενωθούμε στο πλαίσιο ενός διαλόγου»·

9. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο να εξαπλωθούν σε γειτονικές χώρες η βία και οι αναταραχές της Βενεζουέλας, καθώς και τον κίνδυνο να οδηγήσει εν τέλει αυτό σε πόλεμο στην περιοχή· καλεί όλους τους πρωταγωνιστές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της διεθνούς κοινότητας, να αποκλείσουν ρητά κάθε μη ειρηνική, κάθε στρατιωτική διευθέτηση της κρίσης, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου χαμηλής έντασης·

10. επιμένει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται τα διπλά μέτρα και σταθμά σε σχέση με τις τρίτες χώρες και ότι θα πρέπει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να έχουν συνοχή στις θέσεις τους έναντι των τρίτων χωρών· υπενθυμίζει τη σημασία μιας ενιαίας αντίδρασης από πλευράς ΕΕ, καθώς αυτή αποτελεί τη βάση για να έχει η ΕΕ μια ισχυρή και περισσότερο αξιόπιστη θέση·

11. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να διαμεσολαβήσει και να στηρίξει τη μετάβαση προς τη σταθεροποίηση της χώρας και να αποκλείσει κάθε χρήση βίας και μια διεθνή στρατιωτική επέμβαση·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και τις αρχές της Βενεζουέλας και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου