Menettely : 2020/2507(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0052/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0052/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


<Date>{13/01/2020}13.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0052/2020</NoDocSe>
PDF 132kWORD 47k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Venezuelan tilanteesta</Titre>

<DocRef>(2020/2507(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Reinhard Bütikofer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0052/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta

(2020/2507(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin 9. tammikuuta 2020 EU:n puolesta antaman julkilausuman Venezuelan tilanteen viimeaikaisesta kehityksestä,

 ottaa huomioon 9. tammikuuta 2020 annetun Kansainvälisen Venezuela-kontaktiryhmän julkilausuman, jonka Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) julkaisi,

 ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan,

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta ja erityisesti 8. helmikuuta 2018[1], 3. toukokuuta 2018[2], 5. heinäkuuta 2018[3], 25. lokakuuta 2018[4], 31. tammikuuta 2019[5], 28. maaliskuuta 2019[6] ja 18. heinäkuuta 2019[7], annetut päätöslauselmat,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Venezuelan kansalliskokouksen uuden puhemiehistön valintaan 5. tammikuuta 2020 liittyneet kaoottiset välikohtaukset herättävät vakavaa huolta maan institutionaalisesta elinkelpoisuudesta ja kaikkien asianomaisten toimijoiden vastuullisuudesta;

B. ottaa huomioon, että kansainvälisten tarkkailijoiden ja tiedotusvälineiden mukaan kansalliskokouksen yhä virkaatekevä presidentti Juan Guaidó ei päässyt 5. tammikuuta 2020 Venezuelan kansalliskokouksen tiloihin uudelleen valitsemista varten, sillä hän pyrki tiloihin kansalliskokouksesta erotettujen jäsenten seurassa;

C. ottaa huomioon, että kansalliskokouksen jäsenten on voitava toteuttaa Venezuelan kansalta saamaansa parlamentaarista toimeksiantoa ilman minkäänlaista häirintää tai kostotoimia;

D. ottaa huomioon, että kansalliskokouksessa pidetyt vaalit, joissa Luis Parra valittiin puhemieheksi kansalliskokouksen vuoden 2020 toimikaudelle ja Juan Guaidón uudelleenvalinta El Nacional -sanomalehden rakennuksessa samaan tehtävään merkitsi sitä, että kansalliskokouksessa oli kaksi puhemiestä; ottaa huomioon, että molempien vaaliprosessien legitiimiys on herättänyt vakavia epäilyksiä, koska niihin liittyi lukuisia sääntöjenvastaisuuksia ja pelottelua puhumattakaan siitä, etteivät väitetyt äänestäjämäärät vastaa toisiaan, mikä pahentaa jo ennestään katastrofaalista tilannetta;

E. ottaa huomioon, että molemmat puhemiehet kuuluivat samaan oppositiopuolueiden poliittiseen ryhmään, kunnes Primero Justicia erotti Luis Parran joulukuussa 2019 korruptioväitteiden vuoksi ja Juan Guaidó päätti lähteä Voluntad Popular -puolueesta 5. tammikuuta 2020 sattuneiden tapahtumien vuoksi;

F. ottaa huomioon, että kaoottiset julistukset ja syytökset ja poliitikkojen häpäisy jatkuivat vielä seuraavien päivien ajan; ottaa huomioon, että kaaoksesta on tultava loppu ja nykyiseen tilanteeseen on löydettävä neuvotteluratkaisu, koska on olemassa vaara, että institutionaalinen epävakaus lisääntyy Venezuelan vuoden 2020 kansalliskokouksen puhemiehen valintaan liittyvien tapahtumien jälkeen, ja lisäksi on olemassa vaara, että muualla maailmassa ei enää luoteta lainkaan Venezuelan institutionaaliseen elinkelpoisuuteen;

G. toteaa, että miten tämä syvä ja monisyinen konflikti ratkaistaankaan, ratkaisun on perustuttava oikeusvaltioon, sen on oltava kansainvälisten normien mukainen ja noudatettava kaikilta osin demokratiaa ja ihmisoikeuksia;

H. katsoo, että Venezuelan toimielinten vakaus häiriintyy entisestään, jos omia julistuksia tehdään vielä lisää tai ryhdytään muihin vastaaviin toimiin, jolloin saatetaan pahentaa jo entisestään tulenarkaa tilannetta ja päätyä jopa sisällissotaan, ja voidaan myös aiheuttaa heijastusvaikutuksia Venezuelan rajojen ulkopuolelle etenkin, kun naapurimaihin pakenevien muuttajien määrä lisääntyy;

I. katsoo, että EU:n tehtävänä olisi jatkaa sovittelun tarjoamista kaikkien maassa olevien konfliktin osapuolten välillä ja että se voi suoriutua tästä tehtävästä hyvin, sillä useilla jäsenvaltioilla on tiiviit yhteydet Venezuelaan;

1. on syvästi huolissaan tilanteen huononemisesta ja instituutioiden epävakauden lisääntymisestä, joka johtuu kaikkien Venezuelan kansalliskokouksen puhemiehen vuoden 2020 vaaliprosessiin osallistuneiden toimijoiden käyttäytymisestä;

2. pyytää antamaan täydellisen selvityksen välikohtauksista ja kaikkien osallisina olevien henkilöiden ja instituutioiden toimien demokraattisesta asianmukaisuudesta;

3. pyytää kaikkia asianomaisia toimijoita asettamaan maan vakaan tulevaisuuden omien uranäkymiensä edelle ja ratkaisemaan kansalliskokouksen johdon ympärillä vallitsevan konfliktin, joka on jakanut sekä kansalliskokouksen että opposition;

4. korostaa, että on kiireellisesti pyrittävä institutionaaliseen vakauteen ja otettava käyttöön selkeät menettelyt, ja pyytää kaikkia asianomaisia toimijoita välttämään toimia, jotka voisivat lisätä epäluottamusta Venezuelan instituutioiden elinkelpoisuutta kohtaan, aiheuttaa Venezuelan väestön poliittisen hajoamisen tai aiheuttaa väkivaltaa;

5. korostaa, että kaikki kriisin perimmäiset ratkaisut edellyttävät demokratian palauttamista sen kaikissa ulottuvuuksissa Venezuelaan; toistaa, että väkivalta ei edistä rauhaa vaan horjuttaa entisestään maan vakautta;

6. korostaa, että Venezuelan viranomaisten on kunnioitettava sananvapautta ja oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen; kehottaa kaikkia toimijoita luopumaan liiallisesta, suhteettomasta ja summittaisesta voimankäytöstä, sillä se on kansainvälisen oikeuden mukaan selvästi ja yksiselitteisesti kielletty;

7. korostaa Venezuelan kansan itsemääräämisoikeuden merkitystä ja kansalaisten demokraattisen tahdon tosiasiallisen ilmaisun merkitystä; kehottaa poliittisia johtajia pidättymään kaikista toimista tai päätöksistä, jotka saattaisivat lietsoa edelleen levottomuutta ja poliittista epävakautta;

8. on yhtä mieltä ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n kanssa tämän YK:n ihmisoikeusneuvostossa 5. heinäkuuta 2019 esittämästä kannasta, jonka mukaan ainoa keino selviytyä kriisistä on vuoropuhelu;

9. varoittaa siitä, että Venezuelan väkivaltaisuudet ja levottomuudet saattavat levitä naapurimaihin ja tämä voi viime kädessä johtaa sotaan alueella; kehottaa kaikkia toimijoita, myös kansainvälisen yhteisön toimijoita, sulkemaan pois kaikki ei-rauhanomaiset, sotilaalliset ratkaisut kriisiin, matalan intensiteetin sodankäynti mukaan luettuna;

10. painottaa, että olisi vältettävä kolmansia maita koskevaa kaksinaismoralismia ja että EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi oltava johdonmukaisia kannoissaan kolmansiin maihin nähden; muistuttaa, että EU:n on tärkeää toimia yhtenäisesti, jotta EU:n kanta olisi vankka ja uskottava;

11. korostaa, että EU on valmis toimimaan välittäjänä maan vakauttamisessa ja tukemaan sitä ja että se kieltää kaikenlaisen väkivallan käytön ja kansainvälisen sotilaallisen väliintulon;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venezuelan hallitukselle ja viranomaisille sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle.

 

[1] EUVL C 463, 21.12.2018, s. 61.

[2] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0199.

[3] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0313.

[4] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0436.

[5] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0061.

[6] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0327.

[7] Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0007.

Päivitetty viimeksi: 15. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö