Procedura : 2020/2507(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0052/2020

Teksty złożone :

B9-0052/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


<Date>{13/01/2020}13.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0052/2020</NoDocSe>
PDF 148kWORD 48k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie sytuacji w Wenezueli</Titre>

<DocRef>(2020/2507(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Reinhard Bütikofer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}w imieniu grupy Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0052/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Wenezueli

(2020/2507(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając wydane w imieniu UE oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella Fontellesa z 9 stycznia 2020 r. w sprawie najnowszych wydarzeń w Wenezueli,

 uwzględniając oświadczenie międzynarodowej grupy kontaktowej ds. Wenezueli z dnia 9 stycznia 2020 r., wydane przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ),

 uwzględniając art. 3 europejskiej konwencji praw człowieka,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Wenezueli, w szczególności z 8 lutego 2018 r.[1], 3 maja 2018 r.[2], 5 lipca 2018 r.[3], 25 października 2018 r.[4], 31 stycznia 2019 r.[5], 28 marca 2019 r.[6] i 18 lipca 2019 r.[7],

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że chaotyczne incydenty z dnia 5 stycznia 2020 r. otaczające wybory nowego prezydium Zgromadzenia Narodowego Wenezueli wzbudzają poważne obawy o funkcjonowanie instytucji i odpowiedzialne sprawowanie rządów w tym kraju przez wszystkie zaangażowane podmioty;

B. mając na uwadze, że według międzynarodowych obserwatorów i mediów w dniu 5 stycznia 2020 r. urzędujący przewodniczący Zgromadzenia Juan Guaidó nie mógł wejść do siedziby Zgromadzenia Narodowego Wenezueli w celu jego ponownego wyboru, ponieważ towarzyszyli mu zawieszeni w prawach członkowie Zgromadzenia;

C. mając na uwadze, że członkowie Zgromadzenia Narodowego muszą być w stanie wykonywać swój mandat parlamentarny, otrzymany od wenezuelskiego narodu, w atmosferze wolnej od zastraszania i działań odwetowych;

D. mając na uwadze, że równolegle z wyborami, które odbyły się w Zgromadzeniu Narodowym i w których Luis Parra zdobył stanowisko przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego na kadencję 2020, w budynku gazety El Nacional odbyły się wybory, w których na to samo stanowisko ponownie wybrano Juana Guaidó, co oznacza, że Zgromadzenie ma dwóch przewodniczących; mając na uwadze, że pojawiły się poważne wątpliwości co do prawomocności obu procesów wyborczych, jako że doszło do szeregu nieprawidłowości i przypadków zastraszania, nie wspominając już o niezgodności podawanej liczby głosujących, co dodatkowo potęguje już i tak katastrofalną sytuację;

E. mając na uwadze, że obaj przewodniczący należeli do tego samego bloku politycznego partii opozycyjnych do czasu, gdy w grudniu 2019 r. Luis Parra został zawieszony przez Primero Justicia z powodu zarzutu korupcji, a Juan Guaidó zdecydował się wystąpić z Voluntary Popular po zdarzeniach, które miały miejsce 5 stycznia 2020 r.;

F. mając na uwadze, że przez kolejne dni następowały chaotyczne sceny oświadczeń, oskarżeń i dalszej dyskredytacji polityków; mając na uwadze, że istnieje prawdziwa konieczność przezwyciężenia chaosu i znalezienia wynegocjowanego rozwiązania obecnej sytuacji, ponieważ występuje ryzyko dalszej niestabilności instytucjonalnej w następstwie incydentów wokół wyborów przewodniczącego Zgromadzenia wenezuelskiego na 2020 r., a także ryzyko dalszego ogólnoświatowego braku zaufania do funkcjonowania instytucji w Wenezueli;

G. mając na uwadze, że wszelkie rozwiązania tego głębokiego i wielowymiarowego konfliktu powinny mieścić się w ramach rządów prawa, przestrzegać standardów międzynarodowych oraz w pełni szanować demokrację i prawa człowieka;

H. mając na uwadze, że dalsze destabilizowanie instytucji wenezuelskich kolejnymi oświadczeniami własnymi stwarza poważne ryzyko podsycenia już i tak zapalnej sytuacji, a nawet wywołania wojny domowej, i może spowodować skutki uboczne poza Wenezuelą, również z powodu wzrostu liczby migrantów uciekających do sąsiednich krajów;

I. mając na uwadze, że rola UE powinna polegać na zaproponowaniu mediacji między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w konflikt w tym kraju i że rolę tę może ona odegrać z powodzeniem ze względu na bliskie związki między szeregiem państw członkowskich a Wenezuelą;

1. wyraża głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją i dalszą destabilizacją instytucjonalną spowodowaną zachowaniem wszystkich podmiotów zaangażowanych w wybory przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Wenezueli na 2020 r.;

2. domaga się pełnego wyjaśnienia incydentów i stosownie demokratycznych działań wszystkich zaangażowanych osób i instytucji;

3. zwraca się do wszystkich zainteresowanych stron o postawienie stabilnej przyszłości kraju ponad własną karierę oraz o rozwiązanie konfliktu wokół przywództwa Zgromadzenia, który dzieli zarówno Zgromadzenie, jak i opozycję;

4. podkreśla pilną potrzebę dążenia do stabilności instytucjonalnej, z jasnymi procedurami, i zwraca się do wszystkich zaangażowanych podmiotów o unikanie wszelkich działań, które mogłyby zwiększyć nieufność wobec funkcjonowania instytucji Wenezueli i zniechęcić Wenezuelczyków do zaangażowania politycznego lub wywołać przemoc;

5. zwraca uwagę, że jakiekolwiek ostateczne rozwiązanie kryzysu będzie wymagało odbudowy demokracji w Wenezueli we wszystkich jej wymiarach; powtarza, że przemoc nie zapewni pokoju, a jedynie spowoduje dalszą destabilizację kraju;

6. podkreśla, że władze Wenezueli powinny szanować wolność wypowiedzi i prawo do pokojowego zgromadzania się; wzywa wszystkie podmioty, aby zrezygnowały z nadmiernego, nieproporcjonalnego i masowego użycia siły, które jest wyraźnie i jednoznacznie zakazane na mocy prawa międzynarodowego;

7. zwraca uwagę na znaczenie samostanowienia przez naród wenezuelski oraz autentycznego wyrażania przezeń demokratycznej woli; wzywa przywódców politycznych do powstrzymania się od wszelkich działań czy apeli, które mogłyby zwiększyć niepokoje i niestabilność polityczną;

8. podziela pogląd Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet wyrażony w jej wystąpieniu na posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ z 5 lipca 2019 r., że jedyne wyjście z tego kryzysu prowadzi przez jedność i dialog;

9. ostrzega przed potencjalnym ryzykiem rozszerzenia się przemocy i niepokojów w Wenezueli na sąsiednie kraje, co w ostatecznym rozrachunku może doprowadzić do wojny w regionie; wzywa wszystkie podmioty, w tym społeczność międzynarodową, do wyraźnego wykluczenia wszelkich niepokojowych i wojskowych rozwiązań kryzysu, w tym działań wojennych o niskiej intensywności;

10. kładzie nacisk na unikanie podwójnych standardów w odniesieniu do państw trzecich oraz zachowanie przez UE i jej państwa członkowskie konsekwencji w zajmowaniu stanowiska wobec państw trzecich; przypomina o znaczeniu jednolitej reakcji UE jako podstawy silnej i bardziej wiarygodnej pozycji UE;

11. podkreśla fakt, że UE jest gotowa podjąć się mediacji i wspierać działania na rzecz stabilizacji kraju oraz że wyklucza jakiekolwiek użycie przemocy i międzynarodową interwencję wojskową;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji Europejskiej, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i władzom Wenezueli oraz Europejsko‑Latynoamerykańskiemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu.

 

[1] Dz.U. C 463 z 21.12.2018, s. 61.

[2] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0199.

[3] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0313.

[4] Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0436.

[5] Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0061.

[6] Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0327.

[7] Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0007.

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności