Förslag till resolution - B9-0052/2020Förslag till resolution
B9-0052/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Venezuela

13.1.2020 - (2020/2507(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förfarande : 2020/2507(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0052/2020
Ingivna texter :
B9-0052/2020
Debatter :
Antagna texter :

B9‑0052/2020

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela

(2020/2507(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av uttalandet av den 9 januari 2020 från Josep Borrell, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, på Europeiska unionens vägnar, om den senaste utvecklingen i Venezuela,

 med beaktande av uttalandet av den 9 januari 2020 från den internationella kontaktgruppen för Venezuela, som offentliggjorts av Europeiska utrikestjänsten,

 med beaktande av artikel 3 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela, särskilt resolutionerna av den 8 februari 2018[1], den 3 maj 2018[2], den 5 juli 2018[3], den 25 oktober 2018[4], den 31 januari 2019[5], den 28 mars 2019[6] och den 18 juli 2019[7],

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De kaotiska händelserna den 5 januari 2020 i samband med valet av det nya presidiet i Venezuelas nationalförsamling ger upphov till allvarlig oro när det gäller den institutionella livskraften och en ansvarsfull styrning av landet från alla inblandade aktörers sida.

B. Enligt internationella observatörer och medier hindrades den 5 januari 2020 nationalförsamlingens tjänstgörande talman, Juan Guaidó, från att komma in i den venezuelanska nationalförsamlingens lokaler för sitt omval, eftersom han ville komma in i lokalerna tillsammans med ledamöter som blivit avstängda från nationalförsamlingen.

C. Nationalförsamlingens ledamöter måste kunna utöva det parlamentariska mandat som de fått av det venezuelanska folket utan att utsättas för hot eller repressalier.

D. Det val som hölls i nationalförsamlingen, då Luis Parra valdes till talman för mandatperioden 2020, och det omval av Juan Guaidó till samma ämbete som genomfördes i tidningen El Nacionals byggnad innebar att det valts två talmän till nationalförsamlingen. Det har uttryckts allvarliga tvivel om legitimiteten i båda valförfarandena, eftersom det har förekommit en rad oegentligheter och hot. Dessutom stämmer inte det påstådda antalet väljare, vilket ytterligare förvärrar en redan katastrofal situation.

E. De två talmännen tillhörde båda samma politiska block av oppositionspartier fram till dess att Luis Parra avstängdes från partiet Primero Justicia i december 2019 på grund av påstådd korruption och Juan Guaidó beslutade att lämna partiet Voluntad Popular efter händelserna den 5 januari 2020.

F. De följande dagarna utspelades kaotiska scener med uttalanden, anklagelser och misskreditering av politiker. Det finns ett stort behov av att övervinna kaoset och hitta en förhandlingslösning på den nuvarande situationen, eftersom det finns risk för ytterligare institutionell instabilitet efter incidenterna i samband med valet av talman för den venezuelanska nationalförsamlingen 2020, utöver risken för att världens förtroende för Venezuelas institutionella livskraft försvagas ytterligare.

G. En lösning på denna djupa och mångfasetterade konflikt måste baseras på rättsstatens principer, vara förenlig med internationella normer och till fullo respektera demokrati och mänskliga rättigheter.

H. En ytterligare destabilisering av de venezuelanska institutionerna till följd av fler självförklaringar och liknande handlingar medför en allvarlig risk för att en redan högbrisant situation får ytterligare näring, och kan till och med resultera i inbördeskrig och ge spridningseffekter utanför Venezuela, inte minst med tanke på att fler migranter flyr till grannländerna.

I. EU:s roll bör bestå i att fortsätta erbjuda medling mellan alla aktiva aktörer i konflikten inom landet, en roll som EU är väl lämpat att ikläda sig med tanke på de nära banden mellan flera medlemsstater och Venezuela.

1. Europaparlamentet uttrycker djup oro över den förvärrade situationen och den fortsatta institutionella destabiliseringen som orsakats av handlingssättet hos alla de aktörer som är involverade i valet av talman för Venezuelas nationalförsamling 2020.

2. Europaparlamentet begär ett fullständigt klargörande av händelserna och den demokratiska lämpligheten i alla berörda personers och institutioners handlingssätt.

3. Europaparlamentet uppmanar alla berörda aktörer att sätta en stabil framtid för landet framför sina personliga karriärintressen och att lösa den konflikt kring nationalförsamlingens ledarskap som nu har splittrat både nationalförsamlingen och oppositionen.

4. Europaparlamentet understryker det akuta behovet av att sträva efter institutionell stabilitet med tydliga förfaranden, och uppmanar alla inblandade aktörer att undvika alla handlingar som skulle kunna öka misstron mot livskraften i Venezuelas institutioner, göra Venezuelas befolkning politiskt ointresserad eller utlösa våld.

5. Europaparlamentet understryker att varje slutgiltig lösning på krisen kommer att kräva att demokratin i Venezuela återställs i alla sina dimensioner och upprepar att våld inte kommer att föra med sig någon fred, utan ytterligare destabilisera landet.

6. Europaparlamentet vidhåller att de venezuelanska myndigheterna måste respektera yttrandefriheten och rätten till fredliga sammankomster. Parlamentet uppmanar aktörerna att avstå från överdrivet, oproportionerligt och urskillningslöst bruk av maktmedel, något som klart och entydigt är folkrättsligt förbjudet.

7. Europaparlamentet framhåller vikten av det venezuelanska folkets självbestämmande och av att dess demokratiska vilja får komma till genuint uttryck, och uppmanar de politiska ledarna att avstå från alla handlingar eller upprop som skulle kunna underblåsa ytterligare oro och politisk instabilitet.

8. Europaparlamentet instämmer med den åsikt som uttrycktes av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, då hon talade inför FN:s råd för mänskliga rättigheter den 5 juli 2019 och sade att den enda vägen ut ur krisen är att man möts i dialog.

9. Europaparlamentet varnar för den potentiella risken att våldet och oroligheterna i Venezuela kan sprida sig till grannländerna och att det i slutändan kan leda fram till krig i regionen. Parlamentet uppmanar med kraft alla aktörer, även från det internationella samfundet, att uttryckligen utesluta alla lösningar på krisen som omfattar icke-fredliga och militära medel, även lågintensiv krigföring.

10. Europaparlamentet framhåller att dubbla måttstockar gentemot tredjeländer bör undvikas och att EU och dess medlemsstater bör inta en konsekvent hållning gentemot tredjeländer. Parlamentet erinrar om vikten av ett samfällt gensvar från EU, såsom grund för en stark och mer trovärdig EU-ståndpunkt.

11. Europaparlamentet understryker att EU är berett att medla och stödja steg i riktning mot en stabilisering av landet och att detta utesluter all användning av våld och ett internationellt militärt ingripande.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Venezuelas regering och myndigheter samt den parlamentariska församlingen EU−Latinamerika.

 

Senaste uppdatering: 15 januari 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy