Procedure : 2020/2507(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0053/2020

Indgivne tekster :

B9-0053/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0013

<Date>{13/01/2020}13.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0053/2020</NoDocSe>
PDF 150kWORD 49k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING

</TitreType><TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af den nye nationalforsamlings formand og præsidium (det parlamentariske kup)</Titre>

<DocRef>(2020/2507(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0048/2020

B9‑0053/2020

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af den nye nationalforsamlings formand og præsidium (det parlamentariske kup)

(2020/2507(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutning af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela[1], af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela[2], af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela[3], af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela[4], af 27. april 2017 om situationen i Venezuela[5], af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela[6], af 3. maj 2018 om valget i Venezuela[7], af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets landegrænser med Colombia og Brasilien[8], af 25. oktober 2018 om situationen i Venezuela[9], af 31. januar 2019 om situationen i Venezuela[10], af 28. marts 2019 om nødsituationen i Venezuela[11] og af 18. juli 2019 om situationen i Venezuela[12],

 der henviser til erklæringerne om Venezuela fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) af henholdsvis 10. januar 2019, 26. januar 2019, 24. februar 2019, 28. marts 2019, 4. april 2019, 30. april 2019, 18. juni 2019, 16. juli 2019, 13. august 2019, 27. september 2019, 21. december 2019 og 9. januar 2020 samt erklæringerne fra talsmanden for NF/HR af 17. september 2019, 16. december 2019 og 5. januar 2020,

 der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1893 af 11. november 2019 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela[13], som forlænger de nuværende målrettede restriktive foranstaltninger indtil den 14. november 2019,

 der henviser til den venezuelanske forfatning,

 der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

 der henviser til rapport af 4. juli 2019 om Venezuela fra FN's højkommissær for menneskerettigheder (UNHCHR),

 der henviser til det femte internationale tekniske møde under Quitoprocessen, som blev afholdt i Bogotá den 14.-15. november 2019,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at parlamentsmedlemmerne i henhold til den venezuelanske forfatning vælger en formand for en etårig periode den 5. januar hvert år;

B. der henviser til, at begivenhederne omkring det planlagte valg af formand for Venezuelas nationalforsamling den 5. januar 2020 udgjorde et organiseret parlamentarisk kup af Maduros regime og et angreb på nationalforsamlingens demokratiske og forfatningsmæssige funktion;

C. der henviser til, at formanden for forsamlingen, Juan Guaidó, blev brutalt forhindret af sikkerhedsstyrkerne i at lede mødet, at flere medlemmer af oppositionen ikke fik lov til at træde ind i nationalforsamlingen, og at presseadgangen til bygningen også blev blokeret;

D. der henviser til, at Luis Parra, der for nylig blev udvist af et oppositionsparti over beskyldninger om korruption, udnævnte sig selv til formand for nationalforsamlingen og deltog i en improviseret og illegitim edsaflæggelsesceremoni;

E. der henviser til, at valget af Luis Parra var ugyldigt, da mødet aldrig formelt blev åbnet, der ikke blev foretaget nogen optælling af quorum, og der ikke blev indkaldt til nogen formel afstemning; der henviser til, at tropper gennemgik hvert parlamentsmedlems oplysninger i over en time som en strategi til at udsætte mødet og forhindre forsamlingen i at blive beslutningsdygtig;

F. der henviser til, at et flertal af parlamentsmedlemmerne afholdt et hastemøde nogle timer senere i hovedkvarteret for oppositionsavisen El Nacional, hvor 100 af de 167 medlemmer stemte for at genvælge Juan Guaidó som deres leder for det sidste år af valgperioden 2015-2020;

G. der henviser til, at et højtideligt møde i nationalforsamlingen den 7. januar 2020 blev afsluttet med, at Juan Guaidó blev taget i ed som formand til trods for forsøg fra styrker, der er loyale over for Maduros regime, på at forhindre samlingen i at finde sted, bl.a. ved at blokere indgangen til bygningen og afbryde elektriciteten i bygningen;

H. der henviser til, at præsidentvalget den 20. maj 2018 blev afholdt på en måde, der ikke var i overensstemmelse med de internationale minimumsstandarder for en troværdig proces; der henviser til, at EU sammen med en række demokratiske lande og regionale organisationer ikke anerkendte valget eller de myndigheder, der er kommet til magten ved denne illegitime proces;

I. der henviser til, at Nicolás Maduro den 10. januar 2019 uretmæssigt og i strid med forfatningen tiltvang sig magten som præsident over for landets højesteret; der henviser til, at den lovligt og demokratisk valgte formand for den venezuelanske nationalforsamling, Juan Guaidó, den 23. januar 2019 blev taget i ed som Venezuelas midlertidige præsident i henhold til artikel 233 i den venezuelanske forfatning;

J. der henviser til, at næsten 60 lande samt Europa-Parlamentet har anerkendt Juan Guaidó som Venezuelas retmæssige midlertidige præsident;

K. der henviser til, at den venezuelanske højesteret og den ikke-anerkendte forfatningsgivende forsamling den 16. december 2019 fratog yderligere fire medlemmer af nationalforsamlingen — Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano og Luis Stefanelli — deres parlamentariske immunitet, hvorved antallet af parlamentsmedlemmer, der har fået frataget deres immunitet, blev hævet til 26; der henviser til, at denne afgørelse, som efterfulgte højesterets anmodning på grundlag af anklagemyndighedens beskyldninger, udgør en alvorlig overtrædelse af forfatningsbestemmelserne, retsstatsprincippet og det demokratiske princip om magtens deling;

L. der henviser til, at de igangværende foranstaltninger mod medlemmer af nationalforsamlingen, herunder med hensyn til chikane og intimidering af 59 medlemmer fra de irregulære gruppers og sikkerhedsorganers side, 29 vilkårlige tilbageholdelser og 27 personer, der tvinges til eksil, er til hinder for nationalforsamlingens konstitutionelle arbejde;

M. der henviser til, at situationen med hensyn til menneskerettigheder, retsstatsprincippet og demokrati i Venezuela er blevet alvorligt forværret gennem mange år, og navnlig da Nicolás Maduro kom til magten efter det omstridte valg i 2013; der henviser til, at de politiske, økonomiske, institutionelle, sociale og flerdimensionelle humanitære kriser i landet forværres betragteligt; der henviser til, at den øgede mangel på lægemidler og fødevarer, massive menneskerettighedskrænkelser, hyperinflation, politisk undertrykkelse, korruption og vold bringer menneskeliv i fare og tvinger folk til at flygte fra landet;

1. fordømmer på det kraftigste det parlamentariske kup begået af Maduros regime og det faktum, at Nationalforsamlingen som Venezuelas legitime demokratiske organ forhindres i at udføre det mandat, det har fået fra det venezuelanske folk;

2. beklager dybt disse alvorlige krænkelser, der er uforenelige med den lovlige valgproces for nationalforsamlingens formand og udgør endnu et skridt i den forværrede venezuelanske krise;

3. lykønsker Juan Guaidó med hans genvalg som formand for nationalforsamlingen på trods af alle de hindringer, der opstod under det formelle møde den 7. januar, herunder at han skulle trænge sig ind i bygningen sammen med andre medlemmer;

4. gentager sin fulde støtte til Juan Guaidó som Venezuelas retmæssige midlertidige præsident i overensstemmelse med den venezuelanske forfatning, jf. artikel 233;

5. gentager sin fulde støtte til nationalforsamlingen, som i øjeblikket er Venezuelas eneste legitimt valgte demokratiske instans, hvis beføjelser skal gives tilbage og respekteres, inklusive dets medlemmers prærogativer og sikkerhed;

6. insisterer på, at der kun kan opnås en fredelig og politisk løsning, hvis nationalforsamlingen, der er det eneste demokratisk valgte organ i Venezuela, respekteres fuldt ud, og dens medlemmer frit kan udøve deres forfatningsmæssige beføjelser;

7. påpeger, at enhver dialog skal være baseret på den køreplan, der er vedtaget af Venezuelas nationalforsamling; fastholder, at hovedformålet med dialogen skal være en fredelig overgang til demokrati gennem skabelse af betingelser, der fører til et frit, gennemsigtigt og troværdigt præsidentvalg med udgangspunkt i en fast tidsplan, rimelige vilkår for alle aktører, gennemsigtighed og tilstedeværelse af troværdige internationale observatører;

8. minder om, at afholdelse af et frit og troværdigt internationalt overvåget præsidentvalg og demokratisk genoprettelse af statsinstitutioner, herunder det nationale valgråd (CNE) og højesteret, er afgørende for en varig løsning i Venezuela;

9. understreger, at det er af afgørende betydning, at nationalforsamlingen opretter et nyt, uafhængigt og gennemsigtigt nationalt valgråd, som er fuldt ud inkluderende og afbalanceret i sin repræsentation og sammensætning;

10. minder om, at respekt for demokratiske institutioner og principper og opretholdelse af retsstatsprincippet er væsentlige forudsætninger for at finde en fredelig og holdbar løsning på krisen i Venezuela til gavn for befolkningen;

11. minder om, at EU er rede til at støtte en ægte proces, der fører til en fredelig og demokratisk løsning på krisen;

12. opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til at intensivere EU's indsats for at genoprette demokratiet i Venezuela, herunder gennem en udvidelse af de målrettede sanktioner mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for krænkelser og undertrykkelse af menneskerettighederne, og ved at udvide disse sanktioner til også at omfatte deres familiemedlemmer;

13. mener, at den diplomatiske repræsentation, som Juan Guaidó har udpeget, som Venezuelas retmæssige midlertidige præsident, bør være den eneste repræsentation, der er anerkendt af EU; kræver derfor, at alle diplomatiske mandater for missioner, der er knyttet til Nicolás Maduro og hans antidemokratiske regering, suspenderes;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas retmæssige midlertidige præsident og Den Bolivariske Republik Venezuelas nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i landene i Limagruppen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

 

[1] EUT C 285 af 29.8.2017, s. 145.

[2] EUT C 294 af 12.8.2016, s. 21.

[3] EUT C 316 af 30.8.2016, s. 190.

[4] EUT C 86 af 6.3.2018, s. 101.

[5] EUT C 298 af 23.8.2018, s. 137.

[6] EUT C 463 af 21.12.2018, s. 61.

[7] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

[8] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.

[9] Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0436.

[10] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0061.

[11] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0327.

[12] Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0007.

[13] EUT L 291 af 12.11.2019, s. 42.

Seneste opdatering: 15. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik