Förfarande : 2020/2507(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0053/2020

Ingivna texter :

B9-0053/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0013

<Date>{13/01/2020}13.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0053/2020</NoDocSe>
PDF 148kWORD 48k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION

</TitreType><TitreSuite>till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp)</Titre>

<DocRef>(2020/2507(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jordi Cañas, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}för Renew-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0048/2020

B9‑0053/2020

Europaparlamentets resolution om situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp)

(2020/2507(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Venezuela, särskilt resolutionerna av den 27 februari 2014 om situationen i Venezuela[1], den 18 december 2014 om förföljelsen av den demokratiska oppositionen i Venezuela[2], den 12 mars 2015 om situationen i Venezuela[3], den 8 juni 2016 om situationen i Venezuela[4], den 27 april 2017 om situationen i Venezuela[5], den 8 februari 2018 om situationen i Venezuela[6], den 3 maj 2018 om presidentvalet i Venezuela[7], den 5 juli 2018 om migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess landgränser till Colombia och Brasilien[8], den 25 oktober 2018 om situationen i Venezuela[9], den 31 januari 2019 om situationen i Venezuela[10], den 28 mars 2019 om nödsituationen i Venezuela[11] samt den 18 juli 2019 om situationen i Venezuela [12],

 med beaktande av uttalandena om Venezuela från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 10 januari 2019, den 26 januari 2019, den 24 februari 2019, den 28 mars 2019, den 4 april 2019, den 30 april 2019, den 18 juni 2019, den 16 juli 2019, den 13 augusti 2019, den 27 september 2019, den 21 december 2019 och den 9 januari 2020 samt uttalandena från vice ordförandens/den höga representantens talesperson av den 17 september 2019, den 16 december 2019 och den 5 januari 2020,

 med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2019/1893 av den 11 november 2019 om ändring av beslut (Gusp) 2017/2074 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela[13], som förlänger de nuvarande riktade restriktiva åtgärderna till och med den 14 november 2020,

 med beaktande av Venezuelas konstitution,

 med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC),

 med beaktande av rapporten om Venezuela av den 4 juli 2019 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,

 med beaktande av det femte internationella tekniska mötet inom ramen för Quitoprocessen, som ägde rum i Bogotá den 14–15 november 2019,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt Venezuelas konstitution väljer parlamentsledamöterna den 5 januari varje år en talman för en mandatperiod på ett år.

B. Händelserna kring det planerade valet av talman för Venezuelas nationalförsamling den 5 januari 2020 utgjorde en parlamentarisk statskupp iscensatt av Maduroregimen och en attack mot nationalförsamlingens demokratiska och konstitutionella funktion.

C. Nationalförsamlingens talman Juan Guaidó hindrades på ett brutalt sätt av säkerhetsstyrkor från att leda sammanträdet, flera parlamentsledamöter från oppositionen fick inte komma in i nationalförsamlingen och pressen nekades också tillträde till byggnaden.

D. Luis Parra, som nyligen uteslöts ur ett oppositionsparti efter korruptionsanklagelser, utropade sig själv till talman för nationalförsamlingen och deltog i en improviserad och illegitim edsavläggelse.

E. Valet av Luis Parra var ogiltigt eftersom sammanträdet aldrig formellt öppnades, beslutsförheten inte hade fastställts och ingen formell begäran om omröstning hade gjorts. Under mer än en timme kontrollerade soldater behörigheten för varje parlamentsledamot som ett sätt att fördröja sammanträdet och förhindra nationalförsamlingen från att nå beslutsförhet.

F. En majoritet av parlamentsledamöterna höll några timmar senare ett akut möte på oppositionstidningen El Nacionals huvudkontor, där 100 av de 167 ledamöterna röstade för att åter välja Juan Guaidó till sin ledare för det sista året av valperioden 2015–2020.

G. Den 7 januari 2020 hölls ett formellt sammanträde i nationalförsamlingen som avslutades med att Juan Guaidó avlade ämbetseden som talman, trots de Maduro-lojala styrkornas försök att förhindra sammanträdet, bland annat genom att spärra av ingången till byggnaden och stänga av elen inomhus.

H. Presidentvalet den 20 maj 2018 ägde rum på ett sätt som inte uppfyllde de internationella minimistandarder som krävs för en trovärdig process. EU och andra regionala organisationer och demokratiska länder erkände varken valet eller de myndigheter som inrättades genom denna illegitima process.

I. Den 10 januari 2019 tillskansade sig Nicolás Maduro, på ett illegitimt sätt och i strid med den konstitutionella ordningen, presidentmakten inför landets högsta domstol. Den 23 januari 2019 svors nationalförsamlingens legitimt och demokratiskt valda talman, Juan Guaidó, in som Venezuelas interimspresident, i enlighet med artikel 233 i Venezuelas konstitution.

J. Nästan 60 länder, liksom Europaparlamentet, har erkänt Juan Guaidó som Venezuelas legitima interimspresident.

K. Den 16 december berövade Venezuelas högsta domstol och den icke erkända konstituerande församlingen ytterligare fyra ledamöter i nationalförsamlingen – Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano och Luis Stefanelli – deras konstitutionellt garanterade immunitet, vilket innebär att sammanlagt 26 parlamentsledamöters immunitet har hävts. Detta beslut, efter högsta domstolens begäran på grundval av riksåklagarens anklagelser, kränker allvarligt de konstitutionella bestämmelserna, rättsstatsprincipen och den demokratiska maktdelningsprincipen.

L. Nationalförsamlingens konstitutionella arbete hindras av pågående åtgärder mot dess parlamentsledamöter, däribland trakasserier och hot mot 59 ledamöter från irreguljära grupper och säkerhetsorgan, 29 fall av godtyckliga frihetsberövanden och 27 fall av påtvingad exil.

M. Läget för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin i Venezuela har försämrats kraftigt sedan flera år, och särskilt sedan Nicolás Maduro kom till makten efter det omtvistade valet 2013. Den politiska, ekonomiska, institutionella och sociala krisen liksom den flerdimensionella humanitära krisen i landet håller på att försämras avsevärt. Ökad brist på läkemedel och mat, massiva människorättskränkningar, hyperinflation, politiskt förtryck, korruption och våld äventyrar människors liv och tvingar dem att fly landet.

1. Europaparlamentet fördömer skarpt Maduroregimens parlamentariska kupp och att nationalförsamlingen, som är Venezuelas legitima demokratiska organ, inte kan utföra det uppdrag den fått av Venezuelas folk.

2. Europaparlamentet beklagar dessa allvarliga kränkningar som är oförenliga med en legitim valprocess för att utse nationalförsamlingens talman, och som förvärrar den venezuelanska krisen ytterligare.

3. Europaparlamentet gratulerar Juan Guaidó till att ha blivit omvald till nationalförsamlingens talman, trots alla svårigheter och hinder som han ställdes inför vid det formella sammanträdet den 7 januari, bland annat att tillsammans med andra ledamöter ha behövt tvinga sig in i byggnaden.

4. Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för Juan Guaidó som Venezuelas legitima interimspresident, i enlighet med artikel 233 i Venezuelas konstitution.

5. Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för nationalförsamlingen, som i dag är det enda legitimt valda demokratiska organet i Venezuela och vars befogenheter måste återupprättas och respekteras, inbegripet dess ledamöters befogenheter och säkerhet.

6. Europaparlamentet insisterar på att det endast går att nå en fredlig politisk lösning om nationalförsamlingen, som är det enda demokratiskt valda organet i Venezuela, respekteras fullt ut, och dess ledamöter fritt kan utöva sina konstitutionella befogenheter.

7. Europaparlamentet påpekar att all eventuell dialog måste bygga på den färdplan som antagits av Venezuelas nationalförsamling. Parlamentet framhåller att det främsta syftet med dialogen måste vara en fredlig övergång till demokrati genom att det skapas förutsättningar för ett fritt, öppet och trovärdigt presidentval med utgångspunkt i en fastställd kalender, lika villkor för samtliga aktörer, öppenhet och närvaro av trovärdiga internationella observatörer.

8. Europaparlamentet påminner om att för att få till stånd en varaktig lösning i Venezuela krävs det att man håller ett fritt, trovärdigt och internationellt övervakat presidentval och att de statliga institutionerna, inbegripet det nationella valrådet och högsta domstolen, återupprättas på ett demokratiskt sätt.

9. Europaparlamentet betonar att det är av avgörande betydelse att nationalförsamlingen inrättar ett nytt, oberoende och transparent nationellt valråd med en helt inkluderande och balanserad representation och sammansättning.

10. Europaparlamentet påminner om att respekten för demokratiska institutioner och principer samt upprätthållandet av rättsstatsprincipen är viktiga förutsättningar för att finna en fredlig och hållbar lösning på krisen i Venezuela till gagn för landets befolkning.

11. Europaparlamentet påminner om att EU är berett att stödja en genuin process mot en fredlig och demokratisk lösning på krisen.

12. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att intensifiera EU:s insatser för att återupprätta demokratin i Venezuela, bland annat genom att utöka de riktade sanktionerna mot personer som är ansvariga för människorättskränkningar och förtryck, och genom att utvidga dessa sanktioner till att omfatta personernas familjemedlemmar.

13. Europaparlamentet anser att den diplomatiska representation som utsetts av Juan Guaidó, såsom Venezuelas legitima interimspresident, bör vara den enda representation som erkänns av EU. Parlamentet begär därför att all ackreditering för diplomatiska beskickningar knutna till Nicolás Maduro och hans antidemokratiska regering ska upphävas.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, den legitima interimspresidenten och talmannen för nationalförsamlingen i Bolivarianska republiken Venezuela, regeringarna och parlamenten i länderna i Limagruppen, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

 

[1] EUT C 285, 29.8.2017, s. 145.

[2] EUT C 294, 12.8.2016, s. 21.

[3] EUT C 316, 30.8.2016, s. 190.

[4] EUT C 86, 6.3.2018, s. 101.

[5] EUT C 298, 23.8.2018, s. 137.

[6] EUT C 463, 21.12.2018, s. 61.

[7] Antagna texter, P8_TA(2018)0199.

[8] Antagna texter, P8_TA(2018)0313.

[9] Antagna texter, P8_TA(2018)0436.

[10] Antagna texter, P8_TA(2019)0061.

[11] Antagna texter, P8_TA(2019)0327.

[12] Antagna texter, P9_TA(2019)0007.

[13] EUT L 291, 12.11.2019, s. 42.

Senaste uppdatering: 15 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy