Πρόταση ψηφίσματος - B9-0069/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0069/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων

22.1.2020 - (2019/2870(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2019/2870(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0069/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0069/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0069/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων

(2019/2870(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 151, 153 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ιδίως τους στόχους 1, 5, 8 και 10 και τους αντίστοιχους επί μέρους στόχους και δείκτες,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2019 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2019 για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων: κυριότερες πολιτικές και μέτρα,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 2019, για την ισότητα των φύλων στις οικονομίες της ΕΕ: μελλοντική πορεία,

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων παραμένει προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική ευθύνη για την εξασφάλιση της κοινωνικής προόδου και της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω π.χ. εθνικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και υγιών δημοσιονομικών πολιτικών εναπόκειται στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες δεν μπορούν και δεν πρέπει να έχουν ως στόχο να αντικαταστήσουν την ευθύνη σε εθνικό επίπεδο στον τομέα αυτό·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτικές για την ισότητα των φύλων αποτελούν κινητήρια δύναμη για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη αλλά και προϋπόθεση για την προώθηση της ευημερίας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, καθώς και της συμμετοχικότητας και της κοινωνικής συνοχής·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όλη την ΕΕ, οι αποδοχές των γυναικών είναι δυσανάλογα χαμηλότερες από τις αποδοχές των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Eurostat, οι μέσες ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των γυναικών είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των ανδρών, ενώ το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι της τάξεως του 16 % περίπου και μειώνεται με πολύ αργούς ρυθμούς ή ακόμη και αυξάνεται σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, ο δείκτης του συνολικού μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων δείχνει ότι οι μισθολογικές διαφορές στην ΕΕ των 28 είναι περίπου 40 %·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών και των γυναικών εκπεφρασμένη ως ποσοστό των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας 15-24 ετών (7 %) ήταν τουλάχιστον πέντε φορές χαμηλότερο από ό, τι μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας 65 ετών και άνω (μισθολογικό χάσμα 38 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια επικεντρώνεται κυρίως σε οικογένειες όπου οι γυναίκες είναι οι μόνες που συμβάλλουν στο εισόδημα, με το 35 % των μόνων μητέρων στην ΕΕ να αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, σε σύγκριση με το 28 % των μόνων πατέρων το 2017[2]·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από τις μισές γυναίκες με αναπηρία που είναι σε ηλικία εργασίας είναι οικονομικά ανενεργές· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλα τα κράτη μέλη το ποσοστό σοβαρής υλικής στέρησης των γυναικών με αναπηρία είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών χωρίς αναπηρία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα οφείλεται σε μια σειρά ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού με βάση το φύλο στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση, του επαγγελματικού διαχωρισμού, της ανισότητας μεταξύ των φύλων στις διευθυντικές θέσεις και στις θέσεις λήψης αποφάσεων και της συχνότερης τοποθέτησης των γυναικών σε θέσεις μερικής απασχόλησης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 30,8 % των απασχολούμενων γυναικών ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ εργάζονταν με καθεστώς μερικής απασχόλησης το 2018, συγκριτικά με το 8 % των ανδρών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερική απασχόληση λόγω της φύλαξης παιδιών ή της φροντίδας εξαρτώμενων ενηλίκων απαντάται συχνότερα σε γυναίκες (29 %) από ό,τι σε άνδρες (6 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των μελών της οικογένειας που πάσχουν από ασθένειες ή από αναπηρία και των εξαρτώμενων ενηλίκων, απαιτεί δέσμευση, συνήθως είναι άμισθη και δεν εκτιμάται επαρκώς από την κοινωνία, παρόλο που έχει τεράστια σημασία από κοινωνική άποψη, συμβάλλει στην κοινωνική πρόνοια και μπορεί να μετρηθεί με οικονομικούς δείκτες όπως το ΑΕγχΠ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που οι γυναίκες αντιστοιχούν σχεδόν στο 60 % των πτυχιούχων στην ΕΕ, εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται δυσανάλογα στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) και στις ψηφιακές σταδιοδρομίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η ανισότητα στα επαγγέλματα προσλαμβάνει νέες μορφές και, παρά τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, οι νέες γυναίκες εξακολουθούν να έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τους νέους άνδρες να είναι οικονομικά ανενεργές·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαθέτει μέσα για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ώστε να βοηθήσουν εκείνα που έχουν το ανάγκη, ιδίως στον τομέα της ισότητας και του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων·

1. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την άμβλυνση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων εφαρμόζοντας την αρχή της ισότητας των αμοιβών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την ενίσχυση της διαφάνειας των αμοιβών·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές που προωθούν την απασχόληση των γυναικών και την οικονομική τους ανεξαρτησία, και συγκεκριμένα πολιτικές που προάγουν την ένταξη στην αγορά εργασίας γυναικών από περιθωριοποιημένες ομάδες·

3. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση και την εργασία ώστε να αντιμετωπίσουν τον έμφυλο κατακερματισμό της αγοράς εργασίας μέσω της επένδυσης στην τυπική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση και επαγγελματική κατάρτιση για τις γυναίκες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας απασχόληση και ευκαιρίες για επαγγελματικό αναπροσανατολισμό και αναβάθμιση δεξιοτήτων για τη μελλοντική ζήτηση της αγοράς εργασίας· ζητεί, ειδικότερα, μεγαλύτερη προώθηση της επιχειρηματικότητας, των κλάδων STEM, της ψηφιακής εκπαίδευσης και των χρηματοοικονομικών γνώσεων των κοριτσιών από μικρή ηλικία, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά στερεότυπα και να διασφαλιστεί η είσοδος περισσότερων γυναικών σε αναπτυσσόμενους και καλά αμειβόμενους τομείς·

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τα υφιστάμενα μέτρα της ΕΕ προκειμένου να διευκολύνουν την εξισορρόπηση της εργασίας με την οικογενειακή ζωή, για παράδειγμα μέσω της βελτίωσης της παροχής προσβάσιμων, ποιοτικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών φροντίδας·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλες τις προσπάθειες για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ των στρατηγικών για την απασχόληση και άλλων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, όπως η νεολαία, η εκπαίδευση, η φορολόγηση, οι οικογενειακές παροχές, η κοινωνική προστασία και η υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον κοινωνικό διάλογο με τους συμφεροντούχους, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων, των εθνικών φορέων ισότητας και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό·

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου