Postup : 2019/2983(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0070/2020

Předložené texty :

B9-0070/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0070/2020</NoDocSe>
PDF 143kWORD 43k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0070/2020

B9-0070/2020

Usnesení Evropského parlamentu o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení

(2019/2983(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES,

 s ohledem na memorandum o porozumění týkající se harmonizace nabíjení pro mobilní telefony ze dne 5. června 2009,

 s ohledem na memorandum o porozumění týkající se budoucího jednotného řešení problému nabíjení u tzv. chytrých telefonů ze dne 20. března 2018,

 s ohledem na zprávu o provádění směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních ze dne 11. listopadu 2018, kterou Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh je a i nadále bude základem pro hospodářský úspěch Evropy, klíčovým prvkem evropské integrace a motorem růstu a tvorby pracovních míst;

B. vzhledem k tomu, že potenciál jednotného trhu není plně využíván;

C. vzhledem k tomu, že se poslanci Evropského parlamentu již více než deset let zasazují o zavedení univerzální nabíječky pro mobilní rádiová zařízení, včetně mobilních telefonů, tabletů, čteček elektronických knih, inteligentních kamer, nositelné elektroniky a dalších středně velkých nebo malých elektronických zařízení;

D. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí Komise nepřinesly dobrovolné dohody mezi průmyslovými subjekty uspokojivé výsledky a spotřebitelé si doposud s každým novým přístrojem musí zakoupit i novou nabíječku;

E. vzhledem k tomu, že celosvětově se ročně vyprodukuje přibližně 50 milionů tun elektronického odpadu, což je v průměru více než 6 kg na osobu; vzhledem k tomu, že celková produkce elektronického odpadu v Evropě v roce 2016 činila 12,3 milionu tun, což odpovídá průměrně 16,6 kg na osobu[1];

F. vzhledem k tomu, že spotřebitelské trendy v posledních deseti letech ukazují, že lidé čím dál tím více vlastní několik přístrojů a že některá z rádiových zařízení, například tzv. chytré telefony, mají ještě kratší životní cyklus než dříve; vzhledem k tomu, že starší zařízení je často nahrazováno nikoli proto, že je poškozené nebo zastaralé, ale jednoduše proto, že je považováno za technicky překonané;

G. vzhledem k tomu, že při cestování jsou spotřebitelé fakticky nuceni vozit s sebou různé nabíječky k podobným zařízením, což následně omezuje svobodu pohybu občanů EU a jejich plnohodnotnou účast na životě společnosti; vzhledem k tomu, že tato praxe vytváří zbytečnou ekologickou stopu;

H. vzhledem k tomu, že v nouzových situacích jsou lidé nyní závislí na mobilních zařízeních, a to i kvůli nedostatku veřejných telefonních přístrojů; vzhledem k tomu, že lidé potřebují nabitý mobilní telefon například pro provádění plateb, hledání informací či pro účely navigace apod.;

1. rozhodně zdůrazňuje, že je třeba, aby EU urychleně přijala opatření, která umožní snížit objem elektronického odpadu, posílit postavení spotřebitelů, aby mohli činit udržitelná rozhodnutí, a umožnit jim plně se podílet na účinném a řádně fungujícím vnitřním trhu;

2. zdůrazňuje, že je třeba urychleně přijmout normu pro jednotnou nabíječku pro mobilní rádiová zařízení, aby se zabránilo další roztříštěnosti vnitřního trhu;

3. žádá proto Komisi, aby nejpozději do července 2020 přijala akt v přenesené pravomoci, který doplní směrnici 2014/53/EU o rádiových zařízeních, nebo jiné legislativní opatření s cílem zavést univerzální nabíječku co nejdříve;

4. vyzývá Komisi, aby bez dalšího prodlení předložila výsledky posouzení dopadu, který by mělo zavedení univerzální nabíječky pro mobilní telefony a další kompatibilní zařízení;

5. poukazuje na to, že používání technologie bezdrátového nabíjení přináší další potenciální výhody; vyzývá proto Komisi k přijetí opatření, aby byla co nejlépe zajištěna interoperabilita různých bezdrátových nabíjecích systémů s různým mobilním rádiovým zařízením;

6. domnívá se, že by Komise měla zvážit předložení legislativních podnětů s cílem zvýšit objem kabelů a nabíječek, které se sbírají a recyklují v členských státech;

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že spotřebitelé nebudou nadále nuceni kupovat nové nabíječky s každým novým zařízením, čímž se sníží množství kabelů a nabíječek vyrobených za rok;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

 

[1] Publikace „The Global E-waste Monitor 2017“ (Zpravodaj celosvětového elektronického odpadu v roce 2017), https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí