Procedure : 2019/2983(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0070/2020

Indgivne tekster :

B9-0070/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0070/2020</NoDocSe>
PDF 137kWORD 44k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Kommissionens redegørelse</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om en universaloplader til mobilt radioudstyr</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0070/2020

B9‑0070/2020

Europa-Parlamentets beslutning om en universaloplader til mobilt radioudstyr

(2019/2983(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF,

 der henviser til aftalememorandummet om harmonisering af opladere til mobiltelefoner af 5. juni 2009,

 der henviser til aftalememorandummet om fremtidens universaloplader til smartphones af 20. marts 2018,

 der henviser til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af direktiv 2014/53/EU om radioudstyr af 11. november 2018,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at det indre marked har været og fortsat er grundlaget for Europas økonomiske succes, udgør hjørnestenen i den europæiske integration og er en motor for vækst og beskæftigelse;

B. der henviser til, at det indre markeds potentiale ikke udnyttes fuldt ud;

C. der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i mere end ti år har kæmpet for en fælles oplader til mobilt radioudstyr, herunder mobiltelefoner, tablets, e-bogslæsere, intelligente kameraer, kropsbåren elektronik og andre små og mellemstore elektroniske apparater;

D. der henviser til, at på trods af Kommissionens bestræbelser har frivillige aftaler mellem industriens aktører ikke givet tilfredsstillende resultater, og forbrugerne er stadig tvunget til at købe nye opladere sammen med alt nyt udstyr;

E. der henviser til, at der hvert år globalt genereres omkring 50 mio. ton elektronisk affald med et gennemsnit på mere end 6 kg pr. person; der henviser til, at den samlede produktion af elektronisk affald i Europa i 2016 var på 12,3 mio. ton, hvilket svarer til gennemsnitligt 16,6 kg pr. person[1];

F. der henviser til, at forbrugertendenserne i de seneste ti år peger i retning af, at de fleste ejer flere elektroniske apparater, og visse former for radioudstyr såsom smartphones har en stadig kortere levetid; der henviser til, at ældre udstyr ofte udskiftes, ikke når det går i stykker eller er forældet, men blot fordi det betragtes som umoderne;

G. der henviser til, at forbrugerne, når de rejser, reelt er tvunget til at medbringe forskellige opladere til lignende udstyr, hvilket derfor begrænser EU-borgernes ret til fri bevægelighed og fuld deltagelse i samfundet; der henviser til, at denne praksis skaber et unødvendigt miljøaftryk;

H. der henviser til, at folk nu er afhængige af deres mobile apparater i tilfælde af en nødsituation, også på grund af manglen på offentlige telefoner; der henviser til, at folk har brug for en opladet mobiltelefon, f.eks. til at foretage betalinger, søge information, som navigationsudstyr osv.;

1. understreger på det kraftigste, at der er et presserende behov for en EU-indsats for at reducere mængden af elektronisk affald, sætte forbrugerne i stand til at træffe bæredygtige valg og give dem mulighed for at deltage fuldt ud i et effektivt og velfungerende indre marked;

2. understreger behovet for, at der hurtigst muligt vedtages en standard for en universaloplader til mobilt radioudstyr for at undgå yderligere opsplitning af det indre marked;

3. opfordrer derfor Kommissionen til senest i juli 2020 at vedtage den delegerede retsakt, der supplerer direktiv 2014/53/EU om radioudstyr eller en anden lovgivningsmæssig foranstaltning, som uden yderligere forsinkelse vil indføre en universaloplader;

4. opfordrer Kommissionen til uden yderligere forsinkelse at forelægge resultaterne af konsekvensanalysen vedrørende indførelsen af universalopladere til mobiltelefoner og andre kompatible apparater;

5. påpeger, at brugen af trådløs ladeteknologi medfører yderligere potentielle fordele; opfordrer derfor Kommissionen til at træffe foranstaltninger til på den bedst mulige måde at sikre interoperabilitet mellem forskellige trådløse opladere og forskelligt mobilt radioudstyr;

6. mener, at Kommissionen bør overveje lovgivningsmæssige initiativer for at øge mængden af genanvendte kabler og opladere i medlemsstaterne;

7. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sørge for, at forbrugerne ikke længere er tvunget til at købe nye opladere sammen med hvert nyt udstyr, hvorved mængden af kabler og opladere, der produceres årligt, reduceres;

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

[1] The Global E-waste Monitor 2017: https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik