Πρόταση ψηφίσματος - B9-0070/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0070/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0070/2020

Διαδικασία : 2019/2983(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0070/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0070/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0070/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

(2019/2983(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ,

 έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης σχετικά με την εναρμόνιση του συστήματος φόρτισης κινητών τηλεφώνων, της 5ης Ιουνίου 2009,

 έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης σχετικά με τη μελλοντική κοινή λύση φόρτισης έξυπνων τηλεφώνων, της 20ής Μαρτίου 2018,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό, της 11ης Νοεμβρίου 2018,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά υπήρξε και παραμένει η βάση της οικονομικής επιτυχίας της Ευρώπης, καθώς και ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και απασχόλησης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό της ενιαίας αγοράς δεν αξιοποιείται πλήρως·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και περισσότερα από 10 έτη οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεκδικούν την καθιέρωση κοινού φορτιστή για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό, μεταξύ άλλων για κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, έξυπνες κάμερες, φορετές ηλεκτρονικές διατάξεις και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μεσαίου ή μικρού μεγέθους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής, οι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ των φορέων του κλάδου δεν έχουν αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, οι δε καταναλωτές εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέους φορτιστές με όλες τις νέες συσκευές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ετησίως παράγονται περίπου 50 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή κατά μέσο όρο πάνω από 6 κιλά ανά άτομο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η συνολική παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη ήταν 12,3 εκατομμύρια τόνοι, ποσότητα που ανέρχεται σε 16,6 κιλά κατά μέσο όρο ανά άτομο[1]·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις καταναλωτικές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας, έχει αυξηθεί η κατοχή πολυάριθμων συσκευών και έχει μειωθεί ο κύκλος ζωής ορισμένων συσκευών ραδιοεξοπλισμού, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιότερος εξοπλισμός συχνά αντικαθίσταται όχι επειδή είναι χαλασμένος ή απαρχαιωμένος, αλλά απλώς επειδή θεωρείται παρωχημένος·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν ταξιδεύουν, οι καταναλωτές είναι ουσιαστικά υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους διαφορετικούς φορτιστές για παρόμοιες συσκευές, γεγονός που συνεπώς περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική αυτή δημιουργεί περιττό περιβαλλοντικό αποτύπωμα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι πλέον εξαρτώνται από τις κινητές συσκευές τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης δημόσιων τηλεφωνικών θαλάμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει το κινητό τους τηλέφωνο να είναι φορτισμένο για να προβούν, παραδείγματος χάριν, σε πληρωμές, να αναζητήσουν πληροφορίες, να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο πλοήγησης κ.λπ.·

1. τονίζει με έμφαση ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναλάβει δράση η ΕΕ με σκοπό να μειωθεί η ποσότητα των ηλεκτρονικών αποβλήτων και να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές ώστε να κάνουν βιώσιμες επιλογές, καθώς και να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως σε μια αποδοτική και ομαλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά·

2. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εγκριθεί επειγόντως ένα πρότυπο κοινού φορτιστή για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό, προκειμένου να αποφευχθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς·

3. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εκδώσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό, ή άλλη νομοθετική πράξη, το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2020, ώστε να καθιερωθεί ο κοινός φορτιστής χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

4. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την καθιέρωση κοινού φορτιστή για κινητά τηλέφωνα και άλλες συμβατές συσκευές·

5. επισημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας ασύρματης φόρτισης συνεπάγεται πρόσθετα δυνητικά οφέλη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων ασύρματων φορτιστών με τις διάφορες κινητές συσκευές ραδιοεξοπλισμού·

6. φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να αυξηθεί ο όγκος των καλωδίων και φορτιστών που συλλέγονται και ανακυκλώνονται στα κράτη μέλη·

7. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δεν θα είναι πια υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέο φορτιστή με κάθε νέα συσκευή, ώστε να μειωθεί ο όγκος των καλωδίων και φορτιστών που παράγονται ετησίως·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου