Menetlus : 2019/2983(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0070/2020

Esitatud tekstid :

B9-0070/2020

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0070/2020</NoDocSe>
PDF 134kWORD 44k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho</Depute>

<Commission>{PPE}fraktsiooni PPE nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0070/2020

B9-0070/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta

(2019/2983(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ,

 võttes arvesse 5. juuni 2009. aasta vastastikuse mõistmise memorandumit mobiiltelefonide laadimisvõimaluste ühtlustamise kohta,

 võttes arvesse 20. märtsi 2018. aasta vastastikuse mõistmise memorandumit nutitelefonide tulevase ühise laadimislahenduse kohta,

 võttes arvesse komisjoni 11. novembri 2018. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL toimimise kohta,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et ühtne turg on olnud ja on jätkuvalt Euroopa majandusliku edu alus ning Euroopa integratsiooni alustala ja majanduskasvu ja töökohtade loomise mootor;

B. arvestades, et ühtse turu potentsiaali ei kasutata täielikult ära;

C. arvestades asjaolu, et Euroopa Parlamendi liikmed on juba üle kümne aasta võidelnud mobiilsete raadioseadmete, sealhulgas mobiiltelefonide, tahvelarvutite, e-lugerite, nutikaamerate, kantavate elektroonikaseadmete ja muude keskmise või väikese suurusega elektroonikaseadmete ühtse laadija eest;

D. arvestades, et vaatamata komisjoni jõupingutustele ei ole ettevõtjate vahelised vabatahtlikud kokkulepped andnud rahuldavaid tulemusi ning tarbijad on endiselt kohustatud ostma iga uue seadmega uue laadija;

E. arvestades, et igal aastal tekib maailmas elektroonikajäätmeid umbes 50 miljonit tonni, mis moodustab keskmiselt üle 6 kg inimese kohta; arvestades, et 2016. aastal tekkis Euroopas elektroonikajäätmeid kokku 12,3 miljonit tonni, mis moodustab keskmiselt 16,6 kg inimese kohta[1];

F. arvestades, et viimase kümne aasta tarbijasuundumused näitavad, et üha rohkem omatakse mitut seadet ning üha lühem on teatud mobiilsete raadioseadmete (nagu nutitelefonide) olelusring; arvestades, et sageli ei vahetata vanemaid seadmeid välja seetõttu, et need on katki või tehniliselt vananenud, vaid lihtsalt seetõttu, et neid peetakse iganenuks;

G. arvestades, et reisides on tarbijad sunnitud kandma endaga kaasas eri laadijaid sarnaste seadmete jaoks, mis piirab ELi kodanike liikumisvabadust ja täielikku osalemist ühiskonnas; arvestades, et see põhjustab tarbetut keskkonnajalajälge;

H. arvestades, et inimesed sõltuvad praegu hädaolukorras oma mobiilseadmest, eriti kuna üldkasutatavaid telefone on vähe; arvestades, et inimesed vajavad laetud mobiiltelefoni näiteks maksete tegemiseks, teabe otsimiseks, navigatsiooniseadmena jne;

1. rõhutab tungivat vajadust ELi tasandi meetmete järele, et vähendada elektroonikajäätmete kogust, anda tarbijatele võimalus teha kestlikke valikuid ning võimaldada neil täiel määral osaleda tõhusal ja nõuetekohaselt toimival siseturul;

2. toonitab vajadust võtta kiiremas korras vastu mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija standard, et vältida siseturu edasist killustumist;

3. palub seetõttu komisjonil võtta hiljemalt 2020. aasta juuliks vastu delegeeritud õigusakti, millega täiendatakse direktiivi 2014/53/EL raadioseadmete kohta, või muu seadusandliku meetme, millega kehtestataks viivitamata ühtne laadija;

4. palub komisjonil viivitamata esitada mobiiltelefonide ja muude ühilduvate seadmete ühtsete laadijate kasutuselevõttu käsitleva mõjuhinnangu tulemused;

5. juhib tähelepanu täiendavale kasule, mida pakub traadita laadimistehnoloogia kasutamine; kutsub seetõttu komisjoni üles võtma meetmeid, et tagada erinevate traadita laadijate koostalitlusvõime erinevate mobiilsete raadioseadmetega;

6. on veendunud, et komisjonil tuleks kaaluda seadusandlikke algatusi liikmesriikides kogutavate ja ringlussevõetavate juhtmete ja laadijate mahu suurendamiseks;

7. nõuab komisjonilt selle tagamist, et tarbijad ei oleks enam kohustatud iga uue seadmega ostma uut laadijat, mis vähendaks aastas toodetavate juhtmete ja laadijate kogust;

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

[1] Väljaanne „The Global E-waste Monitor 2017“: https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf

Viimane päevakajastamine: 27. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika