Päätöslauselmaesitys - B9-0070/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0070/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS yleislaturista mobiileille radiolaitteille

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho
PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0070/2020

Menettely : 2019/2983(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0070/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0070/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0070/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma yleislaturista mobiileille radiolaitteille

(2019/2983(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU,

 ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2009 tehdyn yhteistyösopimuksen matkapuhelinten latausmahdollisuuksien yhdenmukaistamisesta,

 ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2018 tehdyn yhteistyösopimuksen älypuhelimia koskevasta tulevasta yhteisestä latausratkaisusta,

 ottaa huomioon 11. marraskuuta 2018 annetun komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle radiolaitedirektiivin 2014/53/EU toiminnasta,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että sisämarkkinat ovat olleet ja ovat edelleen Euroopan taloudellisen menestyksen perusta sekä Euroopan yhdentymisen kulmakivi ja kasvua ja työpaikkoja luova tekijä;

B. toteaa, että sisämarkkinoiden potentiaalia ei täysin hyödynnetä;

C. toteaa, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat yli kymmenen vuoden ajan kampanjoineet mobiileja radiolaitteita, kuten matkapuhelimia, taulutietokoneita, e-kirjan lukulaitteita, älykameroita, päälle puettavaa elektroniikkaa ja muita keskikokoisia tai pieniä elektroniikkalaitteita, varten tarkoitetun yleislaturin puolesta;

D. ottaa huomioon, että komission ponnisteluista huolimatta alan toimijoiden väliset vapaaehtoiset sopimukset eivät ole tuottaneet toivottuja tuloksia ja kuluttajien on edelleen pakko ostaa uusi laturi aina hankkiessaan uuden laitteen;

E. ottaa huomioon, että maailmassa syntyy sähkö- ja elektroniikkalaiteromua vuosittain noin 50 miljoonaa tonnia eli keskimäärin yli 6 kiloa henkeä kohti; ottaa huomioon, että vuonna 2016 sähkö- ja elektroniikkalaiteromua tuotettiin Euroopassa yhteensä 12,3 miljoonaa tonnia eli keskimäärin 16,6 kiloa henkeä kohti[1];

F. toteaa, että kulutussuuntauksena kymmenen viime vuoden aikana on ollut, että yhä useampi kuluttaja omistaa useamman kuin yhden laitteen ja joidenkin radiolaitteiden, kuten älypuhelinten, elinkaari lyhenee entisestäänkin; ottaa huomioon, että vanhempia laitteita ei usein vaihdeta siksi, että ne rikkoutuvat tai ne ovat teknisesti vanhentuneita, vaan yksinkertaisesti siksi, että mielletään vanhanaikaisiksi;

G. ottaa huomioon, että kuluttajat joutuvat matkustaessaan käytännössä kuljettamaan mukanaan erilaisia latureita samankaltaisia laitteita varten, mikä rajoittaa EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta ja täysipainoista osallistumista yhteiskuntaan; toteaa, että tämä käytäntö aiheuttaa tarpeettoman ympäristöjalanjäljen;

H. ottaa huomioon, että ihmiset ovat nykyisin hätätilanteessa riippuvaisia mobiililaitteistaan jo siitäkin syystä, että yleisöpuhelimia ei ole; toteaa, että ihmiset tarvitsevat ladattua matkapuhelinta esimerkiksi maksamiseen, tiedonhakuun tai navigointilaitteeksi;

1. korostaa painokkaasti, että tarvitaan kiireellisesti EU:n toimia, joilla vähennetään elektroniikkaromun määrää, annetaan kuluttajille mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja ja mahdollistetaan heidän täysipainoinen osallistumisensa tehokkaille ja asianmukaisesti toimiville sisämarkkinoille;

2. korostaa tarvetta hyväksyä mitä pikimmiten mobiilien radiolaitteiden yleislaturia koskeva standardi, jotta vältetään sisämarkkinoiden enempi pirstoutuminen;

3. kehottaa siksi komissiota hyväksymään radiolaitteista annettua direktiiviä 2014/53/EU täydentävän delegoidun säädöksen tai muun lainsäädäntötoimenpiteen viimeistään heinäkuussa 2020, jotta yleislaturi voitaisiin ottaa viipymättä käyttöön;

4. kehottaa komissiota esittämään matkapuhelimille ja muille yhteensopiville laitteille tarkoitettujen yleislatureiden käyttöönottoa koskevan vaikutustenarvioinnin tulokset viipymättä;

5. huomauttaa, että langattoman latausteknologian käytöstä voi koitua myös muita etuja; kehottaakin komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, joilla voidaan parhaiten varmistaa erilaisten langattomien latureiden yhteentoimivuus erilaisten mobiilien radiolaitteiden kanssa;

6. katsoo, että komission olisi harkittava lainsäädäntöaloitteita jäsenvaltioissa kerättyjen ja kierrätettyjen johtojen, kaapeleiden ja latureiden määrän lisäämiseksi;

7. kehottaa komissiota varmistamaan, että kuluttajien ei enää tarvitse ostaa uutta laturia aina hankkiessaan uuden laitteen, mikä vähentää vuosittain tuotettavien johtojen, kaapeleiden ja latureiden määrää;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö