Procedure : 2019/2983(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0070/2020

Ingediende teksten :

B9-0070/2020

Debatten :

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0070/2020</NoDocSe>
PDF 136kWORD 44k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreSuite>naar aanleiding van een verklaring van de Commissie</TitreSuite>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over een universele oplader voor mobiele radioapparatuur</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho</Depute>

<Commission>{PPE}namens de PPE-Fractie</Commission>

</RepeatBlock-By>

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0070/2020

B9‑0070/2020

Resolutie van het Europees Parlement over een universele oplader voor mobiele radioapparatuur

(2019/2983(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG,

 gezien het memorandum van overeenstemming over de harmonisatie van de laadcapaciteit voor mobiele telefoons van 5 juni 2009;

 gezien het memorandum van overeenstemming over de toekomstige oplossing voor het opladen van smartphones van 20 maart 2018;

 gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de werking van de richtlijn radioapparatuur (2014/53/EU) van 11 november 2018;

 gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de eengemaakte markt de basis is en blijft voor het economische succes van Europa, de hoeksteen van de Europese integratie en een motor voor groei en werkgelegenheid;

B. overwegende dat het potentieel van de eengemaakte markt niet volledig wordt benut;

C. overwegende dat al meer dan tien jaar leden van het Europees Parlement aandringen op een universele oplader voor mobiele radioapparatuur, met inbegrip van mobiele telefoons, tablets, e-readers, slimme camera’s, draagbare elektronica en andere kleine en middelgrote elektronische toestellen;

D. overwegende dat, ondanks de inspanningen van de Commissie, vrijwillige overeenkomsten tussen actoren in de sector geen bevredigende resultaten hebben opgeleverd en dat de consumenten nog steeds verplicht zijn met alle nieuwe apparaten nieuwe opladers te kopen;

E. overwegende dat jaarlijks ongeveer 50 miljoen ton elektronisch afval wordt gegenereerd, met een gemiddelde van meer dan 6 kg per persoon per jaar; overwegende dat de totale productie van elektronisch afval in Europa in 2016 in totaal 12,3 miljoen ton bedroeg, wat overeenkomt met gemiddeld 16,6 kg per inwoner per inwoner[1];

F. overwegende dat de consumententrends in de afgelopen tien jaar laten zien dat de eigendom van meerdere apparaten toeneemt en de levensduur van bepaalde radioapparatuur, zoals smartphones, korter wordt; overwegende dat oudere uitrusting dikwijls vervangen wordt omdat deze eenvoudigweg als achterhaald wordt beschouwd, en niet omdat deze kapot of verouderd is;

G. overwegende dat wanneer zij reizen consumenten daadwerkelijk gedwongen zijn hun verschillende opladers voor soortgelijke toestellen mee te nemen, wat een beperking betekent van de vrijheid van verkeer van EU-burgers en de volwaardige deelname aan de samenleving; overwegende dat deze praktijk een onnodige ecologische voetafdruk oplevert;

H. overwegende dat mensen tegenwoordig afhankelijk zijn van hun mobiele apparatuur in geval van nood, mede als gevolg van het gebrek aan openbare telefoons; overwegende dat mensen een opgeladen mobiele telefoon nodig hebben, bijvoorbeeld om te betalen, informatie op te zoeken of als navigatiehulpmiddel;

1. benadrukt met klem dat het optreden van de EU dringend noodzakelijk is om de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen, de consumenten in staat te stellen duurzame keuzes te maken en om hen in staat te stellen volledig deel te nemen aan een efficiënte en goed functionerende interne markt;

2. benadrukt dat er dringend behoefte is aan een norm voor een universele oplader voor mobiele radioapparatuur, om verdere fragmentering van de interne markt te voorkomen;

3. verzoekt daarom Commissie om uiterlijk in juli 2020 de gedelegeerde handeling ter aanvulling van Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur vast te stellen of een andere wetgevende maatregel, waardoor de universele lader zonder verdere vertraging wordt ingevoerd;

4. verzoekt de Commissie zonder verdere vertraging de resultaten te presenteren van de effectbeoordeling van de invoering van universele opladers voor mobiele telefoons en andere compatibele toestellen;

5. wijst erop dat het gebruik van draadloze oplaadtechnologie bijkomende potentiële voordelen inhoudt; verzoekt daarom de Commissie maatregelen te treffen om zo goed mogelijk de interoperabiliteit van verschillende draadloze opladers met verschillende mobiele radioapparatuur te waarborgen;

6. is van mening dat de Commissie wetgevingsinitiatieven moet overwegen om de hoeveelheid verzamelde en gerecycleerde kabels en opladers in de lidstaten te verhogen;

7. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat consumenten niet langer worden verplicht met elk nieuw toestel nieuwe opladers te kopen, zodat de hoeveelheid jaarlijks geproduceerde kabels en opladers wordt verminderd;

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

 

[1] The Global E-waste Monitor 2017: https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid