Procedura : 2019/2983(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0070/2020

Teksty złożone :

B9-0070/2020

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0070/2020</NoDocSe>
PDF 149kWORD 44k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho</Depute>

<Commission>{PPE}w imieniu grupy PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0070/2020

B9‑0070/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych

(2019/2983(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE,

 uwzględniając protokół ustaleń w sprawie ujednolicenia możliwości ładowania telefonów komórkowych z dnia 5 czerwca 2009 r.,

 uwzględniając protokół ustaleń w sprawie przyszłych wspólnych rozwiązań dotyczących ładowania smartfonów z dnia 20 marca 2018 r.,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 listopada 2018 r. w sprawie funkcjonowania dyrektywy 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że jednolity rynek był i pozostaje podstawą sukcesu gospodarczego Europy, fundamentem europejskiej integracji oraz siłą napędową wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

B. mając na uwadze, że potencjał jednolitego rynku nie jest w pełni wykorzystywany;

C. mając na uwadze, że od ponad 10 lat posłowie do Parlamentu Europejskiego zabiegają o wprowadzenie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych, w tym telefonów komórkowych, tabletów, czytników e‑książek, inteligentnych aparatów fotograficznych, elektroniki użytkowej oraz innych urządzeń elektronicznych średniej i małej wielkości;

D. mając na uwadze, że pomimo wysiłków Komisji dobrowolne porozumienia między podmiotami z branży nie przyniosły zadowalających rezultatów, a konsumenci nadal muszą wraz z wszystkimi nowymi urządzeniami kupować nowe ładowarki;

E. mając na uwadze, że co roku na świecie wytwarza się około 50 mln ton odpadów elektronicznych, czyli średnio ponad 6 kg na osobę; mając na uwadze, że w 2016 r. w Europie wytworzono łącznie 12,3 mln ton odpadów elektronicznych, czyli średnio 16,6 kg na osobę[1];

F. mając na uwadze, że w ostatnich 10 latach tendencją wśród konsumentów jest coraz częstsze posiadanie wielu urządzeń, przy czym cykle życia niektórych urządzeń radiowych, na przykład smartfonów, są coraz krótsze; mając na uwadze, że starszych urządzeń często nie wymienia się, ponieważ się zepsuły lub są przestarzałe, lecz po prostu dlatego, że są postrzegane jako niemodne;

G. mając na uwadze, że konsumenci są faktycznie zmuszeni do zabierania ze sobą w podróż różnych ładowarek do podobnych urządzeń, co ogranicza swobodę przemieszczania się obywateli UE i ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym; mając na uwadze, że praktyka ta pozostawia niepotrzebny ślad środowiskowy;

H. mając na uwadze, że w nagłych wypadkach ludzie muszą obecnie polegać na swoich urządzeniach mobilnych, m.in. ze względu na brak publicznych telefonów; mając na uwadze, że ludzie potrzebują naładowanego telefonu komórkowego, aby na przykład dokonać płatności, wyszukać informacje lub skorzystać z urządzenia nawigacyjnego itp.;

1. zdecydowanie podkreśla, że UE musi pilnie podjąć działania w celu zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych, umożliwienia konsumentom dokonywania zrównoważonych wyborów oraz pełnego uczestnictwa w sprawnym i właściwie funkcjonującym rynku wewnętrznym;

2. podkreśla potrzebę pilnego przyjęcia standardu uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych, aby uniknąć dalszego rozdrobnienia rynku wewnętrznego;

3. w związku z tym wzywa Komisję do przyjęcia najpóźniej do lipca 2020 r. aktu delegowanego uzupełniającego dyrektywę 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych lub innego środka ustawodawczego, które wprowadzą bez dalszej zwłoki uniwersalną ładowarkę;

4. wzywa Komisję do przedstawienia bez dalszej zwłoki wyników oceny skutków wprowadzenia uniwersalnych ładowarek do telefonów komórkowych i innych kompatybilnych urządzeń;

5. zwraca uwagę, że stosowanie technologii ładowania bezprzewodowego zapewnia dodatkowe potencjalne korzyści; w związku z tym wzywa Komisję do podjęcia działań, aby jak najlepiej zapewnić interoperacyjność różnych ładowarek bezprzewodowych z różnymi przenośnymi urządzeniami radiowymi;

6. uważa, że Komisja powinna rozważyć podjęcie inicjatyw ustawodawczych mających na celu zwiększenie liczby kabli i ładowarek zbieranych i poddawanych recyklingowi w państwach członkowskich;

7. wzywa Komisję do dopilnowania, by konsumenci nie musieli wraz z każdym nowym urządzeniem kupować nowych ładowarek, co pozwoli zmniejszyć liczbę produkowanych corocznie kabli i ładowarek;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

[1] Monitor światowych odpadów elektronicznych za 2017 r.: https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności