Postup : 2019/2983(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0070/2020

Predkladané texty :

B9-0070/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0070/2020</NoDocSe>
PDF 143kWORD 44k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o univerzálnej nabíjačke pre mobilné rádiové zariadenia</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0070/2020

B9‑0070/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o univerzálnej nabíjačke pre mobilné rádiové zariadenia

(2019/2983(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES,

 so zreteľom na memorandum o porozumení týkajúce sa harmonizácie možností nabíjania mobilných telefónov z 5. júna 2009,

 so zreteľom na memorandum o porozumení o budúcom spoločnom riešení nabíjania smartfónov z 20. marca 2018,

 so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o fungovaní smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach z 11. novembra 2018,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže jednotný trh bol a stále zostáva základom hospodárskeho úspechu Európy, ako aj základným kameňom európskej integrácie a motorom rastu a zamestnanosti;

B. keďže potenciál jednotného trhu sa nevyužíva v plnej miere;

C. keďže poslanci Európskeho parlamentu už viac ako 10 rokov požadujú univerzálnu nabíjačku pre mobilné rádiové zariadenia vrátane mobilných telefónov, tabletov, čítačiek elektronických kníh, inteligentných kamier, prenosnej elektroniky a ďalších elektronických zariadení strednej alebo malej veľkosti;

D. keďže dobrovoľné dohody medzi priemyselnými subjektmi nepriniesli ani napriek úsiliu Komisie uspokojivé výsledky a spotrebitelia sú stále nútení kupovať s každým novým zariadením novú nabíjačku;

E. keďže celosvetovo sa za rok vyprodukuje približne 50 miliónov metrických ton elektronického odpadu, čo je v priemere viac ako 6 kg na osobu; keďže v roku 2016 vzniklo v Európe celkovo 12,3 milióna ton elektronického odpadu, čo predstavuje v priemere 16,6 kg na obyvateľa[1];

F. keďže zo spotrebiteľských trendov za posledných 10 rokov vyplýva, že čoraz viac ľudí vlastní viacero zariadení a že životný cyklus niektorých rádiových zariadení, ako sú smartfóny, sa skracuje; keďže staršie zariadenie sa často nahrádza nie preto, že je pokazené alebo opotrebované, ale jednoducho preto, že sa považuje za zastarané;

G. keďže pri cestovaní sú spotrebitelia skutočne nútení nosiť so sebou rôzne nabíjačky pre podobné zariadenia, čím sa obmedzuje sloboda pohybu občanov EÚ a ich plná účasť na živote spoločnosti; keďže táto prax vytvára zbytočnú environmentálnu stopu;

H. keďže v núdzových situáciách sú ľudia v súčasnosti závislí od svojich mobilných zariadení, a to aj z dôvodu nedostatku verejných telefónnych automatov; keďže ľudia potrebujú nabitý mobilný telefón, napríklad na uskutočňovanie platieb, vyhľadávanie informácií, použitie ako navigačné zariadenie atď.;

1. dôrazne zdôrazňuje, že EÚ by mala naliehavo prijať kroky, vďaka ktorým sa zníži množstvo elektronického odpadu, spotrebiteľom sa umožní prijímať udržateľnejšie rozhodnutia a v plnej miere sa zúčastňovať na efektívnom a riadne fungujúcom vnútornom trhu;

2. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby sa pre univerzálnu nabíjačku pre mobilné rádiové zariadenia stanovila norma a zabránilo sa tak ďalšej fragmentácii vnútorného trhu;

3. vyzýva preto Komisiu, aby najneskôr do júla 2020 prijala delegovaný akt, ktorým sa doplní smernica 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach, ktorou by sa bezodkladne zaviedla univerzálna nabíjačka;

4. vyzýva Komisiu, aby bez ďalšieho odkladu predložila výsledky posúdenia vplyvu zavedenia univerzálnych nabíjačiek pre mobilné telefóny a iné kompatibilné zariadenia;

5. poukazuje na to, že používanie bezdrôtovej technológie nabíjania ponúka ďalšie potenciálne prínosy; preto vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom čo najlepšie zabezpečiť interoperabilitu rôznych bezdrôtových nabíjačiek s rôznymi mobilnými rádiovými zariadeniami;

6. domnieva sa, že Komisia by mala zvážiť legislatívne iniciatívy na zvýšenie objemu káblov a nabíjačiek zozbieraných a recyklovaných v členských štátoch;

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že spotrebitelia už nebudú nútení si kupovať nové nabíjačky s každým novým zariadením, čím sa zníži množstvo káblov a nabíjačiek vyrobených ročne;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

[1] Globálny monitor elektronického odpadu 2017: https://www.itu.int/en/ITU-D/Climate-Change/Documents/GEM%202017/Global-E-waste%20Monitor%202017%20.pdf

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia