Förslag till resolution - B9-0070/2020Förslag till resolution
B9-0070/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en gemensam laddare för mobil radioutrustning

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho
för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0070/2020

Förfarande : 2019/2983(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0070/2020
Ingivna texter :
B9-0070/2020
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0070/2020

Europaparlamentets resolution om en gemensam laddare för mobil radioutrustning

(2019/2983(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG,

 med beaktande av samförståndsavtalet av den 5 juni 2009 om harmonisering av laddare för mobiltelefoner,

 med beaktande av samförståndsavtalet av den 20 mars 2018 om en framtida gemensam laddare för smarttelefoner,

 med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 11 november 2018 om tillämpningen av direktiv 2014/53/EU om radioutrustning,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den inre marknaden har utgjort, och utgör fortfarande, såväl grunden för Europas ekonomiska framgång som hörnstenen i europeisk integration och en motor för tillväxt och sysselsättning.

B. Den inre marknadens potential utnyttjas inte till fullo.

C. Europaparlamentets ledamöter har i mer än tio år drivit en kampanj för en gemensam laddare för mobil radioutrustning, däribland mobiltelefoner, surfplattor, läsplattor, smarta kameror, kroppsburen elektronik och andra medelstora eller små elektroniska enheter.

D. Trots kommissionens ansträngningar har frivilliga avtal mellan branschaktörerna inte lett till någon tillfredsställande lösning och konsumenterna tvingas fortfarande köpa nya laddare till alla nya enheter.

E. Ungefär 50 miljoner ton elavfall, i genomsnitt mer än 6 kilo per person, genereras per år i världen. Totalt genererades 12,3 miljoner ton elavfall i Europa under 2016, vilket motsvarar i genomsnitt 16,6 kilo per person[1].

F. Konsumenttrenderna de senaste tio åren visar att allt fler människor äger flera enheter och att vissa typer av radioutrustning, till exempel smarttelefoner, har allt kortare livslängd. Äldre utrustning byts ofta ut inte för att den är trasig eller föråldrad, utan helt enkelt för att den anses omodern.

G. När de reser är konsumenterna i praktiken tvungna att ta med sig olika laddare till nästan likadana enheter, vilket begränsar EU-medborgarnas fria rörlighet och fulla deltagande i samhället. Denna praxis orsakar ett onödigt miljöavtryck.

H. I dag är människor beroende av sina mobila enheter i händelse av en nödsituation, delvis på grund av att det inte finns några allmänna telefoner. Människor behöver en laddad mobiltelefon bland annat för att göra betalningar, för informationssökning eller som navigationsenhet etc.

1. Europaparlamentet betonar med eftertryck att EU omgående måste vidta åtgärder för att minska mängden elektroniskt avfall samt ge konsumenterna möjlighet att göra hållbara val och delta fullt ut på en effektiv och välfungerande inre marknad.

2. Europaparlamentet betonar behovet av att anta en standard för en gemensam laddare för mobil radioutrustning så snart som möjligt, för att undvika ytterligare fragmentering av den inre marknaden.

3. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att senast i juli 2020 anta den delegerade akt som kompletterar direktiv 2014/53/EU om radioutrustning eller vidta en annan lagstiftningsåtgärd, som skulle införa en gemensam laddare utan ytterligare dröjsmål.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan ytterligare dröjsmål lägga fram resultaten av konsekvensbedömningen av införandet av gemensamma laddare för mobiltelefoner och annan kompatibel utrustning.

5. Europaparlamentet påpekar att användningen av trådlös laddningsteknik erbjuder ytterligare potentiella fördelar. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att vidta åtgärder för att på bästa sätt säkerställa interoperabiliteten mellan olika trådlösa laddare och olika typer av mobil radioutrustning.

6. Europaparlamentet anser att kommissionen bör överväga lagstiftningsinitiativ för att öka mängden sladdar och laddare som samlas in och materialåtervinns i medlemsstaterna.

7. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att se till att konsumenterna inte längre tvingas köpa nya laddare med varje ny enhet, och därmed minska antalet sladdar och laddare som produceras per år.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Senaste uppdatering: 27 januari 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy