<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0071/2020</NoDocSe>
PDF 166kWORD 48k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно Делегирания регламент на Комисията от 4 октомври 2019 г. за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за поправка на посочения регламент</Titre>

<DocRef>(C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))</DocRef>


<Depute>Анна Залевска</Depute>

<Commission>{ECR}от името на групата ECR</Commission>


B9-0071/2020

Резолюция на Европейския парламент относно Делегирания регламент на Комисията от 4 октомври 2019 г. за изменение, с цел адаптиране към научно‑техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за поправка на посочения регламент

(C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

Европейският парламент,

 като взе предвид Делегирания регламент на Комисията от 4 октомври 2019 г. за изменение, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и за поправка на посочения регламент (C(2019)07227),

 като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006[1], и по‑специално член 37, параграф 5, член 53, параграф 1 и член 53а, параграф 6 от него,

 като взе предвид принципа на пропорционалност, залегнал в член 5 от Договора за Европейския съюз, и Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 111, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че титановият диоксид (TiO2) е широкоразпространен титанов оксид, срещащ се в природата в редица кристални състояния, в т.ч. рутил, брукит и анатаз;

Б. като има предвид, че TiO2 е инертно, стабилно в термично отношение, незапалимо, неразтворимо съединение, което не е класифицирано като опасно съгласно Глобалната хармонизирана система на Организацията на обединените нации за класифициране и етикетиране на химикали;

В. като има предвид, че поради способността си да разсейва светлината и да абсорбира ултравиолетова светлина TiO2 е широко използван в продължение на повече от век като оцветител, чиято пазарна стойност в световен мащаб се очаква да надмине 25 млрд. евро през 2025 г.;

Г. като има предвид, че TiO2 е обичайно прилаган в широк спектър от сектори, в т.ч. козметика, лекарства, керамика, опаковане, строителство, автомобилни компоненти и електрическо и електронно оборудване;

Д. като има предвид, че при 14-ото адаптиране на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP) към техническия прогрес Комисията предложи хармонизирано класифициране на TiO2 като канцерогенно вещество от категория 2 за смеси на прах въпреки подкрепящите доказателства, даващи неадекватен резултат за надеждността на данните по скалата на Климиш, въпреки категоричното противопоставяне на много държави членки, цитиращи опасения във връзка с научната доказателствена база, както и въпреки потенциалните отрицателни последици от този прецедент за класифицирането на други съединения на прах;

Е. като има предвид, че в член 37, параграф 5 от Регламента CLP е разписано, че Комисията приема без необосновано забавяне делегирани актове относно включването на съответното вещество, заедно със съответните елементи на класифициране и етикетиране, в таблица 3.1 от част 3 от приложение VI, ако установи, че хармонизирането на класификацията и етикетирането на въпросното вещество е „целесъобразно“; следователно в Регламента CLP не се налага задължение Комисията да пристъпва към хармонизирана класификация, а се предвижда Комисията да обмисля алтернативни решения;

Ж. като има предвид, че член 5 от Протокол № 2 гласи, наред с другото, че „Проектите на законодателни актове отчитат необходимостта всяко финансово или административно задължение, възложено на Съюза, националните правителства, регионалните или местните власти, стопанските субекти и гражданите, да бъде възможно най-малко натоварващо и да бъде съобразено с поставената цел“;

З. като има предвид, че Комитетът за оценка на риска (КОР) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета[2] (Регламент REACH) отхвърли класификациите за канцерогенност 1А и 1Б въз основа на факта, че неблагоприятното въздействие на TiO2 върху белите дробове на плъховете при претоварване не е присъща характеристика, а е свързано с прахообразното състояние, което поражда риск след дълъг период на инхалиране на крайно високи концентрации (250 mg/m3) в продължение на над 18 месеца поради ниската степен на разтворимост в белите дробове;

И. като има предвид, че това заключение се основаваше до голяма степен на проведено проучване върху плъхове[3]; като има предвид, че авторите на това проучване и КОР съгласно Регламента REACH заявиха, че „няма убедителни научни доказателства, които да поставят под въпрос релевантността за човека на наблюдаваните аденокарциноми на белите дробове при плъховете“; като има предвид, че някои реномирани лица и организации с принос в обществената консултация във връзка с адаптирането към техническия прогрес, като например германското Сдружение за осигуряване при трудови злополуки, заявиха, че нямат „никакви доказателства за случаи на белодробни ракови заболявания на работни места, където се работи с титанов диоксид“[4]; като има предвид, че би могло да се въведат стандарти за експозиция на TiO2 на работното място чрез хармонизирани гранични стойности на професионална експозиция (OELs) в рамките на законодателството за здраве и безопасност на работното място, както предложиха много държави членки и други заинтересовани страни;

Й. като има предвид, че тази класификация за канцерогенност на продуктите, съдържащи TiO2 в твърдо и течно състояние, има потенциални ефекти надолу по веригата, състоящи се в това, че независимо че безопасността на продуктите е била строго изпитана, последните могат да бъдат стигматизирани като потенциално опасни; като има предвид, че това може да подведе потребителите и да създаде несигурност за бизнеса;

К. като има предвид, че класификацията за канцерогенност не съответства на преобладаващия иновационен контекст в много научни дисциплини и би могла да доведе потенциално до прекратяване на употребата на TiO2 в екологични приложения за пречистване на въздуха и водите, решения за охлаждане на атмосферата и за намаляване на концентрацията на токсични и вредни вещества[5][6][7];

Л. като има предвид, че рециклирането и повторната употреба в кръгова икономика биха могли да бъдат повлияни отрицателно, тъй като класификацията би установила нови задължения за третирането и депонирането на отпадъци, съдържащи 1% или повече TiO2 (т.е. в пластмаса, тапети, остатъчни количества бои, порцелан и мебели), тъй като те биха били класифицирани като опасни, дори когато няма потенциален риск за човешкото здраве; като има предвид, че понастоящем не са налице жизнеспособни в търговско отношение алтернативи, които да осигуряват високо равнище на опазване на човешкото здраве и същевременно да запазват ефикасността и функционалността на TiO2;

М. като има предвид, че TiO2 се оценява в съответствие с Регламента REACH и този процес ще осигури по-всеобхватна и подробна оценка;

1. възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2. счита, че делегираният регламент на Комисията не е следвало да бъде приет в съответствие с Регламента CLP, като се има предвид, че последният се прилага за вещества, които са опасни поради отделните си свойства, и че все още е в ход по‑всеобхватна и подробна оценка на TiO2 съгласно Регламента REACH;

3. счита, че делегираният регламент на Комисията надхвърля необходимото и пропорционалното за справяне с възможните здравни рискове, произтичащи от експозиция на TiO2 на прах, и има опасност да стигматизира като опасно веществото в други състояния;

4. призовава Комисията да оттегли делегирания регламент и да обмисли други възможности, като например хармонизирана гранична стойност на професионална експозиция (OEL) за TiO2 в рамките на законодателството за здраве и безопасност на работното място;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я нотифицира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

[1] ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

[2] Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

[3] K.P. Lee, H.J. Trochimowicz, C.F. Reinhardt, Pulmonary response of rats exposed to titanium dioxide (TiO2) by inhalation for two years, Toxicology and Applied Pharmacology 79 (1985 г.), стр. 179 – 182.

[5] R. Zouzelka, J. Rathousky, Photocatalytic abatement of NOx pollutants in the air using commercial functional coating with porous morphology, J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, University of Chemistry and Technology Prague, Applied Catalysis B: Environmental 217 (2017 г.), стр. 466 – 476.

[6] W.R. Siah, N.A. Roslan, H.O. Lintang, M. Shamsuddin, L. Yuliati, Photocatalytic Removal of 2,4-D Herbicide on Lanthanum Oxide-Modified Titanium Dioxide, Advanced Materials Research, 1112 (2015 г.), стр. 168 – 171.

[7] N.S. Alim, H.O. Lintang, L. Yuliati, Photocatalytic removal of phenol over titanium dioxide-reduced graphene oxide photocatalyst, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 107 (2016 г.), 012001.

Последно осъвременяване: 23 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност