<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0071/2020</NoDocSe>
PDF 128kWORD 46k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ja kyseisen asetuksen oikaisemisesta 4. lokakuuta 2019 annetusta komission delegoidusta asetuksesta</Titre>

<DocRef>(C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))</DocRef>


<Depute>Anna Zalewska</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>


B9‑0071/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ja kyseisen asetuksen oikaisemisesta 4. lokakuuta 2019 annetusta komission delegoidusta asetuksesta

(C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ja kyseisen asetuksen oikaisemisesta 4. lokakuuta 2019 annetun komission delegoidun asetuksen (C(2019)07227),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

 ottaa huomioon aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008[1] ja erityisesti sen 37 artiklan 5 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan ja 53 a artiklan 6 kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaan kirjatun suhteellisuusperiaatteen sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan,

A. toteaa, että titaanioksidi (TiO2) on laajalle levinnyt luonnossa esiintyvä titaanin oksidi, jota on olemassa lukuisina kidemuotoina, rutiili, brookiitti ja anataasi mukaan lukien;

B. toteaa, että titaanioksidi on inertti, termisesti stabiili palamaton ja liukenematon yhdiste, jota ei luokitella vaaralliseksi Yhdistyneiden kansakuntien kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun luokitus- ja merkintäjärjestelmän mukaisesti;

C. toteaa, että koska titaanioksidi pystyy siroamaan valoa ja absorboimaan ultraviolettivaloa, sitä on käytetty laajasti väriaineena yli sadan vuoden ajan, mikä on luonut globaalit markkinat, joiden arvioidaan olevan yli 25 miljardin euron suuruiset vuonna 2025;

D. toteaa, että titaanioksidia käytetään yleisesti hyvin monilla aloilla esimerkiksi kosmetiikassa, lääkkeissä, keramiikassa, pakkauksissa, rakentamisessa, autoteollisuuden komponenteissa sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa;

E. toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) 14. mukauttamisessa tekniseen kehitykseen komissio ehdotti, että titaanioksidi luokitellaan yhdenmukaistetusti ryhmään 2 kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi jauheseosten osalta siitä huolimatta, että asiaa tukeva näyttö oli riittämätön tietojen luotettavuutta koskevassa Klimischin pisteytyksessä, monet jäsenvaltiot vastustivat jyrkästi viitaten tieteellistä näyttöpohjaa koskeviin huolenaiheisiin ja että tämä ennakkotapaus aiheuttaa muiden jauhepohjaisten yhdisteiden luokituksessa mahdollisesti kielteisiä seurauksia;

F. toteaa, että CLP-asetuksen 37 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jos komissio katsoo, että kyseisen aineen luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen on asianmukaista, se antaa ilman aiheetonta viivästystä delegoituja säädöksiä kyseisen aineen ja asiaankuuluvan luokituksen ja merkintöjen sisällyttämisestä liitteessä VI olevan 3 osan taulukkoon 3.1; toteaa, että CLP-asetuksessa ei sen vuoksi aseteta komissiolle velvoitetta jatkaa yhdenmukaistettua luokitusta vaan sen sijaan säädetään, että komission olisi myös harkittava vaihtoehtoisia ratkaisuja;

G. ottaa huomioon, että pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 5 artiklassa todetaan muun muassa, että ”esityksessä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi otetaan huomioon, että unionille, jäsenvaltioiden hallituksille, alueellisille tai paikallisille viranomaisille, taloudellisille toimijoille ja kansalaisille aiheutuvan taloudellisen tai hallinnollisen rasituksen olisi pysyttävä mahdollisimman pienenä ja sen olisi oltava suhteutettu saavutettavaan tavoitteeseen”;

H. toteaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006[2] (REACH-asetus) mukainen riskinarviointikomitea (RAC) ei hyväksynyt karsinogeenisuusluokituksia 1A ja 1B sillä perusteella, että titaanioksidin haitalliset vaikutukset rottien keuhkoihin ylikuormitettuina eivät ole sen luontainen ominaisuus vaan ne liittyvät sen jauhemuotoon, joka aiheuttaa riskin, kun sitä hengitetään pitkän aikavälin kuluessa äärimmäisissä olosuhteissa (250 mg/m3) yli 18 kuukauden ajan, mikä johtuu sen heikosta vesiliukoisuudesta;

I. toteaa, että päätelmä perustui pitkälti rotilla tehtyyn tutkimukseen[3]; toteaa, että kyseisen tutkimuksen tekijät ja REACH-asetuksen mukainen RAC totesivat, että ei ole olemassa vakuuttavaa tieteellistä näyttöä asettaa kyseenalaiseksi rottien keuhkoissa havaittujen adenokarsinoomien merkityksellisyyttä ihmisten kannalta; toteaa, että mukauttamista tekniseen kehitykseen koskevan kuulemismenettelyn aikana jotkut tunnetut osallistujat, kuten Saksan työtapaturmavakuutusyhdistys, totesivat, että niillä ei ole näyttöä keuhkosyöpätapauksista työpaikoilta, joissa työskennellään titaanioksidin parissa[4]; katsoo, että titaanioksidin altistusnormit työpaikalla voitaisiin ottaa käyttöön yhdenmukaistettuina työperäisen altistuksen raja-arvoina (OEL) työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan lainsäädännön puitteissa, kuten monet jäsenvaltiot ja muut sidosryhmät ovat ehdottaneet;

J. toteaa, että tästä karsinogeenisuusluokituksesta aiheutuu tuotantoketjun loppupäässä mahdollisia haittavaikutuksia kiinteässä ja nestemäisessä muodossa titaanioksidia sisältäville tuotteille, jotka voivat leimautua mahdollisesti vaarallisiksi siitä huolimatta, että niiden turvallisuutta testataan tarkasti; toteaa, että tämä voi johtaa kuluttajia harhaan ja aiheuttaa liiketoiminnan epävarmuutta;

K. toteaa, että karsinogeenisuusluokitus ei ole monien tieteenalojen nykyisen innovaatiokontekstin mukainen ja voi mahdollisesti lopettaa titaanioksidin käytön ilman ja veden puhdistamista, ilman jäähdytysratkaisuja sekä myrkyllisten ja haitallisten aineiden pitoisuuksien vähentämistä koskevissa ympäristösovelluksissa[5], [6], [7];

L. toteaa, että kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön kiertotaloudessa voisi myös kohdistua kielteisiä vaikutuksia, koska luokituksesta aiheutuisi uusia käsittelyä ja lopullista jätteestä huolehtimista koskevia velvoitteita vähintään prosentin titaanioksidia sisältävän jätteen osalta (esimerkiksi muovit, tapetit, maalijätteet, posliini ja huonekalut), koska se luokiteltaisiin vaaralliseksi, vaikka mahdollista riskiä ihmisten terveydelle ei olisikaan; toteaa, että tällä hetkellä ei ole olemassa kaupallisesti toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, joilla varmistetaan korkeatasoinen ihmisten terveyden suoja ja joilla myös säilytetään titaanioksidin tehokkuus ja suorituskyky;

M. toteaa, että titaanioksidia arvioidaan REACH-asetuksen mukaisesti ja että tämän prosessin avulla saadaan aikaan kattavampi ja yksityiskohtaisempi arviointi;

1. vastustaa komission delegoitua asetusta;

2. katsoo, että komission delegoitua asetusta ei olisi pitänyt hyväksyä CLP-asetuksen mukaisesti, koska sitä sovelletaan aineisisin, jotka ovat vaarallisia yksittäisten ominaisuuksiensa vuoksi ja koska titaanioksidia koskeva REACH-asetuksen mukainen kattavampi ja yksityiskohtaisempi arviointi on kesken;

3. katsoo, että komission delegoidussa asetuksessa ylitetään se, mikä on tarpeellista ja oikeasuhteista, kun puututaan jauheiselle titaanioksidille altistumisesta työpaikoilla aiheutuviin mahdollisiin terveysriskeihin, ja sen vaarana on, että aine muissa muodoissa leimataan vaaralliseksi;

4. kehottaa komissiota peruuttamaan delegoidun asetuksen ja harkitsemaan työterveyslainsäädännön puitteissa muita vaihtoehtoja kuten titaanioksidin yhdenmukaistettua työperäisen altistuksen raja-arvoa (OEL);

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

6. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

 

[1] EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

[2] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

[3] K.P. Lee, H.J. Trochimowicz, C.F. Reinhardt, Pulmonary response of rats exposed to titanium dioxide (TiO2) by inhalation for two years, Toxicology and Applied Pharmacology 79 (1985), s. 179-182.

[5] R. Zouzelka, J. Rathousky, Photocatalytic abatement of NOx pollutants in the air using commercial functional coating with porous morphology, J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, University of Chemistry and Technology Prague, Applied Catalysis B: Environmental 217 (2017), s. 466–476.

[6] W.R. Siah, N.A. Roslan, H.O. Lintang, M. Shamsuddin, L. Yuliati, Photocatalytic Removal of 2,4-D Herbicide on Lanthanum Oxide-Modified Titanium Dioxide, Advanced Materials Research, 1112 (2015), s. 168-171.

[7] N.S. Alim, H.O. Lintang, L. Yuliati, Photocatalytic removal of phenol over titanium dioxide-reduced graphene oxide photocatalyst, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 107 (2016), 012001.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö