<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0071/2020</NoDocSe>
PDF 148kWORD 47k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 111. stavkom 3. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o Delegiranoj uredbi Komisije od 4. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku te o ispravku te uredbe </Titre>

<DocRef>(C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))</DocRef>


<Depute>Anna Zalewska</Depute>

<Commission>{ECR}u ime Kluba zastupnika ECR-a</Commission>


B9‑0071/2020

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 4. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku te o ispravku te uredbe

(C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije od 4. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku te o ispravku te uredbe (C(2019)07227),

 uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006[1], a posebice njezin članak 37. stavak 5., članak 53. stavak 1. i članak 53.a stavak 6.,

 uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji i Protokolu br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti priloženo Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 111. stavak 3. Poslovnika,

A. budući da je titanijev dioksid (TiO2) vrlo rasprostranjen oksid titanija koji se u prirodi nalazi u brojnim kristalnim oblicima, uključujući rutil, brukit i anatas;

B. budući da je TiO2 inertan, termički stabilan, nesagoriv, netopiv spoj koji nije razvrstan kao opasan u okviru Globalno usklađenog sustava Ujedinjenih naroda za razvrstavanje i označivanje kemikalija;

C. budući da se TiO2 zbog svoje sposobnosti da raspršuje svjetlo i upija ultraljubičasto svjetlo već više od stoljeća naširoko koristi kao bojilo i čini globalno tržište za čiju se vrijednost procjenjuje da će prijeći 25 milijardi EUR u 2025. godini;

D. budući da se TiO2 obično primjenjuje u širokom nizu sektora, uključujući u kozmetici, lijekovima, keramici, ambalaži, gradnji, automobilskim dijelovima i električnoj i elektroničkoj opremi;

E. budući da je pri 14. prilagodbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 znanstvenom napretku („Uredba o razvrstavanju”) Komisija predložila usklađeno razvrstavanje TiO2, kao karcinogena 2. kategorije za smjese u obliku praha, unatoč tome što popratni dokazi sadrže neadekvatnu ocjenu pouzdanosti podataka po Klimischu te unatoč čvrstom protivljenju mnogih država članica koje navode zabrinutost zbog utemeljenosti znanstvenih dokaza i potencijalnih negativnih posljedica na razvrstavanje drugih smjesa u prahu zbog postavljanja tog presedana;

F. budući da u članku 37. stavku 5. Uredbe o razvrstavanju stoji da Komisija bez odgode donosi delegirane akte o uvrštavanju tvari u tablicu 3.1. u dijelu 3. Priloga VI. uz navođenje relevantnih elemenata o razvrstavanju i označivanju ako smatra da postoji „potreba” za usklađivanjem razvrstavanja i označivanja te tvari; Uredbom o razvrstavanju se stoga ne uspostavlja obveza za Komisiju da pokrene postupak usklađenog označivanja, već se određuje da bi Komisija trebala uzeti u obzir i alternativna rješenja;

G. budući da u članku 5. Protokola 2 između ostalog stoji da se „u nacrtima zakonodavnih akata uzima u obzir potreba da se svako opterećenje, financijsko ili administrativno, koje nastaje za Uniju, nacionalne vlade, regionalne ili lokalne vlasti, gospodarske subjekte i građane svede na najmanju moguću mjeru i da bude primjereno cilju koji se treba ostvariti”;

H. budući da je Odbor za procjenu rizika (RAC) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća[2] („Uredba REACH”) odbio njegovo razvrstavanje kao karcinogena 1.A ili 1.B kategorije na temelju činjenice da štetni učinci TiO2 na pluća štakora, kada ih se izloži pretjeranom naporu, nisu njemu svojstveni, već su povezani s njegovim oblikom u prahu koji predstavlja opasnost nakon dugog razdoblja udisanja ekstremnih koncentracija (250 mg/m3) tijekom više od 18 mjeseci, budući da se teško otapa u plućima;

I. budući da se zaključak najviše temeljio na studiji provedenoj na štakorima[3]; budući da su autori te studije i RAC u skladu s Uredbom REACH izjavili da „ne postoje uvjerljivi znanstveni dokazi da se postavi pitanje jesu li adenokarcinomi na plućima štakora relevantni za ljude”; budući da su neki ugledni članovi koji su sudjelovali u postupku javnog savjetovanja u vezi s prilagodbom tehničkom napretku, poput njemačkog društva za zakonsko osiguravanje od ozljeda na radu, izjavili da „ne postoje dokazi o slučajevima raka pluća na radnim mjestima na kojima se radi s titanijevim dioksidom”[4]; budući da bi se mjerila za izloženost na radnom mjestu za TiO2 mogla uvesti preko usklađenih graničnih vrijednosti izloženosti u okviru zakonodavstva o zdravlju i sigurnosti na radu, kao što su predložile mnoge države članice i drugi dionici;

J. budući da postoji mogućnost da razvrstavanje TiO2 u karcinogene tvari proizvede domino-efekt zbog kojeg bi proizvodi koji sadrže TiO2 u krutom i tekućem obliku nosili stigmu potencijalno nesigurnih proizvoda, iako se njihova neškodljivost rigorozno testira; budući da bi to moglo poslati pogrešnu poruku potrošačima i stvoriti poslovnu nesigurnost;

K. budući da razvrstavanje u karcinogene tvari nije u skladu s prevladavajućim kontekstom inovacija u mnogim disciplinama i da bi zbog nje TiO2 mogao biti izbačen iz ekoloških primjena poput pročišćavanja zraka i vode, rješenja za hlađenje atmosfere i smanjenja koncentracije otrovnih i štetnih tvari[5][6][7];

L. budući da bi se takvim razvrstavanjem možda negativno utjecalo na recikliranje i ponovnu uporabu u kružnom gospodarstvu jer bi ono značilo nove obveze u pogledu obrade i zbrinjavanja otpada koji sadrži 1 % ili više TiO2 (dakle, plastiku, tapete, ostatke boje, porculana i namještaja) budući da bi takav otpad bio razvrstan kao opasan, iako ne postoji potencijalna opasnost za ljudsko zdravlje; budući da u ovom trenutku nema komercijalno iskoristivih alternativa kojima se osigurava visoka razina zaštite ljudskog zdravlja, a koje ujedno imaju učinkovitosti i funkcionalnost TiO2;

M. budući da se TiO2 ocjenjuje u skladu s Uredbom REACH i da će se tim postupkom dobiti sveobuhvatnija i detaljnija procjena;

1. ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2. smatra da se Delegirana uredba Komisije ne bi trebala donijeti u skladu s Uredbom o razvrstavanju, s obzirom na to da se primjenjuje na tvari koje nisu opasne zbog njihovih individualnih svojstava i da se još uvijek provodi sveobuhvatna i detaljna evaluacija TiO2 u skladu s Uredbom REACH;

3. smatra da Delegirana uredba Komisije nadilazi ono što je potrebno i proporcionalno za smanjivanje zdravstvenih rizika koji nastaju zbog izloženosti prahu TiO2 na radnom mjestu te da postoji mogućnost da će ta tvar u drugim oblicima doći na zao glas kao opasna;

4. poziva Komisiju da povuče Delegiranu uredbu i razmotri druge mogućnosti poput usklađenih graničnih vrijednosti za izloženost na radnom mjestu za TiO2 u okviru zakonodavstva o zdravlju na radnom mjestu;

5. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu;

6. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

[1] SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

[2] Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str.1.).

[3] K.P. Lee, H.J. Trochimowicz, C.F. Reinhardt, Pulmonary response of rats exposed to titanium dioxide (TiO2) by inhalation for two years (Pulmonarna reakcija štakora izloženih titanijevom dioksidu (TiO2) udisanjem tijekom dvije godine), Toxicology and Applied Pharmacology 79 (1985.), str. 179. – 182.

[5] R. Zouzelka, J. Rathousky, Photocatalytic abatement of NOx pollutants in the air using commercial functional coating with porous morphology (Fotokatalitičko smanjenje onečišćivača NOx u zraku korištenjem komercijalnih funkcionalnih premaza s poroznom morfologijom), Institut J. Heyrovsky za fizikalnu kemiju, Sveučilište za kemiju i tehnologiju u Pragu, Applied Catalysis B: Environmental 217 (2017.), str. 466. – 476.

[6] W.R. Siah, N.A. Roslan, H.O. Lintang, M. Shamsuddin, L. Yuliati, Photocatalytic Removal of 2,4-D Herbicide on Lanthanum Oxide-Modified Titanium Dioxide (Fotokatalitičko uklanjanje herbicida 2,4-D na titanijevom dioksidu izmijenjenom lantanovim oksidom), Advanced Materials Research, 1112 (2015.), str. 168. – 171.

[7] N.S. Alim, H.O. Lintang, L. Yuliati, Photocatalytic removal of phenol over titanium dioxide-reduced graphene oxide photocatalyst (Fotokatalitičko uklanjanje fenola nad grafenovim oksidom reduciranim titanijevim dioksidom kao katalizatorom), IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 107 (2016.), 012001.

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti