<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0071/2020</NoDocSe>
PDF 173kWORD 47k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu</TitreRecueil>


<Titre>par Komisijas 2019. gada 4. oktobra deleģēto regulu, ar ko, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un labo minēto regulu</Titre>

<DocRef>(C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))</DocRef>


<Depute>Anna Zalewska</Depute>

<Commission>{ECR}ECR grupas vārdā</Commission>


B9‑0071/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas deleģēto regulu, ar ko, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un labo minēto regulu

(C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas 2019. gada 4. oktobra deleģēto regulu, ar ko, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un labo minēto regulu (C(2019)07227),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006[1], un jo īpaši tās 37. panta 5. punktu un 53. panta 1. punktu un 53.a panta 6. punktu,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto proporcionalitātes principu un Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienoto 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu,

 ņemot vērā Reglamenta 111. panta 3. punktu,

A. tā kā titāna dioksīds (TiO2) ir plaši izplatīts un dabā sastopams titāna oksīds, kas sastopams vairākās kristāliskās formās, tostarp rutilā, brukītā un anatāzē;

B. tā kā TiO2 ir inerts, termiski stabils, nedegošs un nešķīstošs savienojums, kas nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ķimikāliju klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizēto sistēmu;

C. tā kā TiO2, pateicoties tā spējai izkliedēt gaismu un absorbēt ultravioleto gaismu, vairāk nekā gadsimtu ir plaši izmantots kā krāsviela, izveidojot globālu tirgu, kura vērtība 2025. gadā varētu pārsniegt 25 miljardus EUR;

D. tā kā TiO2 plaši izmanto daudzās un dažādās nozarēs, tostarp kosmētikas, zāļu, keramikas, iepakojuma, būvniecības, automobiļu detaļu un elektrisko un elektronisko iekārtu nozarē;

E. tā kā Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (“CLP regula”) 14. pielāgojumā tehnikas attīstībai Komisija ierosināja harmonizētu TiO2 klasifikāciju kā 2. kategorijas kancerogēnu pulverveida maisījumu, neraugoties uz apstiprinošiem pierādījumiem, kas liecina par nepietiekamu Klimiša datu ticamības vērtējumu, daudzu dalībvalstu stingriem iebildumiem saskaņā ar zinātnisko pierādījumu bāzi un iespējamām negatīvām sekām, ko šis precedents rada attiecībā uz citu pulverveida savienojumu klasifikāciju;

F. tā kā CLP regulas 37. panta 5. punktā ir noteikts, ka Komisija bez liekas kavēšanās pieņem deleģētos aktus attiecībā uz attiecīgās vielas un attiecīgo klasificēšanas un marķēšanas elementu iekļaušanu VI pielikuma 3. daļas 3.1 tabulā, ja tā uzskata, ka minētās vielas klasificēšanas un marķēšanas saskaņošana ir lietderīga; tāpēc CLP regulā nav paredzēts pienākums Komisijai turpināt īstenot harmonizēto klasifikāciju, bet gan noteikts, ka Komisijai būtu jāapsver arī alternatīvi risinājumi;

G. tā kā 2. protokola 5. pantā cita starpā ir noteikts, ka “leģislatīvo aktu projektos ņem vērā vajadzību nodrošināt to, ka visi finansiālie vai administratīvie apgrūtinājumi, kas rodas Savienībai, valstu valdībām, reģionālajām un vietējām iestādēm, uzņēmējdarbības subjektiem un pilsoņiem, ir cik iespējams mazi un atbilstīgi noteiktajam mērķim”;

H. tā kā Riska novērtēšanas komiteja (RAC) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006[2] (REACH regula) noraidīja 1A un 1B kancerogēniskuma klasifikāciju, pamatojoties uz to, ka TiO2 negatīvā ietekme uz žurku plaušām, kad tās ir pārpildītas, nav šai vielai piemītoša īpašība, bet ir saistīta ar pulvera formu, kas rada risku pēc ilgstošas ārkārtīgu koncentrāciju (250 mg/m³) ieelpošanas vairāk nekā 18 mēnešus, ņemot vērā tā zemo šķīdību plaušās;

I. tā kā šis secinājums lielā mērā balstījās uz pētījumu, kas veikts ar žurkām[3]; tā kā šā pētījuma autori un RAC saskaņā ar REACH regulu norādīja, ka “nav pārliecinošu zinātnisku pierādījumu, lai apšaubītu novēroto žurku plaušu adenokarcinomu nozīmīgumu attiecībā uz cilvēka veselību”; tā kā sabiedriskās apspriešanas procesā saistībā ar pielāgošanos tehnikas attīstībai daži vērā ņemami dalībnieki, piemēram, Vācijas darba negadījumu apdrošināšanas asociācija, norādīja, ka “nav pierādījumu par plaušu vēža gadījumiem darbvietās, kurās strādā ar titāna dioksīdu”[4]; tā kā arodekspozīcijas standartus attiecībā uz TiO2 varētu ieviest, ieviešot saskaņotas arodekspozīcijas robežvērtības (OEL) darba aizsardzības tiesību aktos, kā to ierosinājušas daudzas dalībvalstis un citas ieinteresētās personas;

J. tā kā šādai kancerogenitātes klasificēšanai potenciāli var būt lejupēja ietekme attiecībā uz produktiem, kuri satur TiO2 cietā un šķidrā formā un, kuri, lai gan ir stingri pārbaudīti attiecībā uz drošumu, var tikt stigmatizēti kā potenciāli nedroši; tā kā tas varētu maldināt patērētājus un radīt nenoteiktību uzņēmumiem;

K. tā kā kancerogenitātes klasificēšana neatbilst dominējošajam inovācijas kontekstam, kas pastāv daudzās zinātnes disciplīnās, un potenciāli varētu izbeigt TiO2 izmantošanu vides jomā gaisa un ūdens attīrīšanā, atmosfēras dzesēšanas risinājumos un toksisku un kaitīgu vielu koncentrācijas samazināšanā[5][6][7];

L. tā kā varētu tikt negatīvi ietekmēta arī pārstrāde un atkārtota izmantošana aprites ekonomikā, jo ar klasifikāciju tiktu noteikti jauni pienākumi attiecībā uz tādu atkritumu apstrādi un apglabāšanu, kas satur 1 % vai vairāk TiO2 (t. i., plastmasa, tapetes, krāsas atliekas, porcelāns un mēbeles), ja to klasificētu kā bīstamu, lai gan nepastāv potenciāls risks cilvēka veselībai; tā kā pašlaik nav komerciāli dzīvotspējīgu alternatīvu, kas nodrošinātu augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni, vienlaikus saglabājot TiO2 efektivitāti un funkcionalitāti;

M. tā kā TiO2 tiek vērtēts saskaņā ar REACH regulu un šis process nodrošinās visaptverošāku un detalizētāku novērtējumu;

1. izsaka iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu;

2. uzskata, ka Komisijas deleģēto regulu nevajadzēja pieņemt saskaņā ar CLP regulu, ņemot vērā, ka tā attiecas uz vielām, kas ir bīstamas to individuālo īpašību dēļ, un ka saskaņā ar REACH regulu joprojām tiek veikts vispusīgāks un detalizētāks TiO2 novērtējums;

3. uzskata, ka Komisijas deleģētā regula pārsniedz to, kas ir nepieciešams un samērīgs, lai novērstu iespējamos veselības riskus, ko rada TiO2 pulvera iedarbība darbvietā, un riskus, ka viela citos veidos tiktu stigmatizēta kā nedroša;

4. aicina Komisiju atsaukt deleģēto regulu un apsvērt citas iespējas, piemēram, saskaņotu TiO2 arodekspozīcijas robežvērtību (OEL) arodveselības tiesību aktos;

5. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un paziņot, ka deleģētā regula nevar stāties spēkā;

6. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

[1] OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

[3] K. P. Lee, H. J. Trochimowicz, C. F. Reinhardt, Pulmonary response of rats exposed to titanium dioxide (TiO2) by inhalation for two years, Toxicology and Applied Pharmacology 79 (1985), 179.–182. lpp.

[5] R. Zouzelka, J. Rathousky, Photocatalytic abatement of NOx pollutants in the air using commercial functional coating with porous morphology, J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, University of Chemistry and Technology Prague, Applied Catalysis B: Environmental 217 (2017), 466.–476. lpp.

[6] W. R. Siah, N. A. Roslan, H. O. Lintang, M. Shamsuddin, L. Yuliati, Photocatalytic Removal of 2,4-D Herbicide on Lanthanum Oxide-Modified Titanium Dioxide, Advanced Materials Research, 1112 (2015), 168.–171. lpp.

[7] N. S. Alim, H. O. Lintang, L. Yuliati, Photocatalytic removal of phenol over titanium dioxide-reduced graphene oxide photocatalyst, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 107 (2016), 012001.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 28. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika