Предложение за резолюция - B9-0072/2020Предложение за резолюция
B9-0072/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Кристел Шалдемозе, Алекс Аджус Салиба
от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0070/2020

Процедура : 2019/2983(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0072/2020
Внесени текстове :
B9-0072/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0072/2020

Резолюция на Европейския парламент относно общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения

(2019/2983(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Директива 2014/53/ЕС (Директива за радиосъоръженията) на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО[1],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че единният пазар е бил и продължава да бъде основата за икономическия успех на ЕС, крайъгълният камък на европейската интеграция и двигателят за растеж и работни места;

Б. като има предвид, че единният пазар не оползотворява напълно потенциала си и че продължава да съществува разпокъсаност на пазара на зарядни устройства за мобилни телефони и зарядни устройства за други малки и средни електронни устройства, което предизвиква значителни отрицателни ефекти върху пазара, включително увеличаване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване и на използването на пластмаси, чувство на неудовлетвореност на потребителите и пречки пред конкуренцията в сектора на производството на зарядни устройства;

В. като има предвид, че в продължение на над 10 години членовете на Европейския парламент настояват за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, в т.ч. мобилни телефони и други електронни устройства, като таблети, четци за електронни книги, интелигентни камери, преносими електронни устройства;

Г. като има предвид, че въпреки усилията на Комисията доброволните споразумения между участниците в сектора не доведоха до задоволителни резултати и се показаха като неефективни от гледна точка на поощряването на промяна на пазара и създаването на единен конкурентен пазар, тъй като потребителите все още са принудени да купуват нови зарядни устройства с всяко ново устройство;

Д. като има предвид, че годишно се генерират около 50 милиона тона отпадъци от електрическо и електронно оборудване, средно повече от 6 кг на човек, което има отрицателно въздействие върху изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване в трети страни; като има предвид, че Европа е вторият по големина генератор на отпадъци от електрическо и електронно оборудване през 2016 г., с общо 12,3 милиона тона, което съответства на средно 16,6 кг на жител;

Е. като има предвид, че общото тегло на всички зарядни устройства за мобилни телефони и други електронни устройства, произвеждани ежегодно, се оценява на 1 милион тона; като има предвид, че в рамките на ангажимента на Комисията за изпълнение на Зеления пакт, това подчертава колко е важно да се намери устойчиво решение, за да се сведе броят на тези захранващи устройства до едно универсално зарядно устройство, съвместимо с различните устройства;

Ж. като има предвид, че потребителските тенденции през последните 10 години показват, че количеството на остарялото електронно оборудване зависи също така от сравнително краткия цикъл на подмяна и на продължителност на жизнения цикъл на някои електронни устройства, като смартфони, които често се подменят не защото са счупени или остарели, а защото се считат за неактуални;

З. като има предвид, че потребителите притежават, използват и често носят със себе си много различни зарядни за сходни устройства, използващи батерии; като има предвид, че настоящото свръхпредлагане на зарядни устройства – както в рамките на търговските марки, така и между тях – генерира прекомерни разходи и неудобства за потребителите и ненужен отпечатък върху околната среда;

И. като има предвид, че потребителите нямат финансов стимул да купуват продукти без зарядни устройства, тъй като закупуването на отделно зарядно устройство струва средно повече, отколкото когато се предоставя заедно с продукта; като има предвид, че това тласка потребителите към неустойчиви потребителски навици и модели, което води до ненужни разходи и тежести за околната среда чрез добива на суровини за изработването на зарядни устройства и тяхното последващо транспортиране, превоз и обезвреждане;

Й. като има предвид, че мобилните устройства в днешно време са важни инструменти при извънредни ситуации и форсмажорни обстоятелства и че хората започнаха да разчитат на лесно и бързо зареждащи се мобилни телефони, за да получат бърз достъп до услуги за търсене на информация, навигация или спешна помощ и т.н.;

К. като има предвид, че мобилните устройства са основен инструмент за участие на пазара и за социално приобщаване, тъй като използването им в ежедневни трансакции и комуникация значително се е увеличило;

1. подчертава изрично, че съществува спешна необходимост от регулаторни действия на равнището на ЕС, за да се намали количеството на отпадъците от електрическо и електронно оборудване и да се сведе броят на зарядните устройства до едно универсално зарядно, както и за да се предостави възможност на потребителите да правят по-устойчиви избори и да им се позволи пълноценно да участват в ефикасен и добре функциониращ вътрешен пазар;

2. призовава настоятелно Комисията да публикува и представи без по-нататъшно забавяне резултатите от оценката на въздействието, направена във връзка с въвеждането на общо зарядно устройство за мобилни телефони и други съвместими устройства, за да се предложат задължителни разпоредби;

3. призовава съответно Комисията да приеме най-късно до юли 2020 г. делегиран акт за допълване на Директива 2014/53/ЕС за радиосъоръженията, за да се гарантира, че без по-нататъшно забавяне ще бъде въведено общо зарядно устройство за мобилни телефони; освен това призовава Комисията да приеме възможно най-скоро друга законодателна мярка във връзка с възможностите за зареждане на другите електронни устройства, за да се създаде устойчив пазар за мобилни устройства;

4. подчертава необходимостта Комисията да поиска разработване на единен европейски стандарт за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения и другите устройства, който да бъде приет незабавно, за да се избегне по-нататъшно фрагментиране на вътрешния пазар;

5. изтъква, че използването на технологии за безжично зареждане предлага допълнителни потенциални ползи; поради това призовава Комисията да избягва всякаква разпокъсаност на пазара в тази област и да вземе мерки, за да гарантира по най-добрия начин оперативната съвместимост и скоростта на зареждане на различните безжични зарядни устройства с различните мобилни радиосъоръжения;

6. призовава Комисията да намали пречките и разходите за потребителите и да благоприятства въвеждането на лесни за ползване зарядни за хората с увреждания;

7. счита, че Комисията следва да приеме законодателни инициативи, за да намали количеството кабели и зарядни устройства, събирани и рециклирани в държавите членки, да стимулира повторното използване на остарели материали и да постигне безопасност, икономически и екологични ползи в интерес на потребителите и околната среда;

8. призовава настоятелно Комисията да гарантира, че потребителите вече не са задължени да купуват ново зарядно с всяко ново устройство, като по този начин се намаляват разходите за закупуване, и че потребителите са информирани за оперативната съвместимост, за ефективността на зареждане и скоростта на зареждане на зарядните устройства, така че да могат да направят най-подходящия, икономически ефективен и устойчив избор за себе си;

9. подчертава, че всички мерки, насочени към прекъсване на връзката между продажбата на мобилни устройства и зарядни устройства, следва да бъдат придружени от регулаторни мерки, с които да се въведе универсално зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, за да се избегнат допълнителни неудобства и потенциално по-високи цени за потребителите;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност