Πρόταση ψηφίσματος - B9-0072/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0072/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0070/2020

Διαδικασία : 2019/2983(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0072/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0072/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0072/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

(2019/2983(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/53/ΕΕ (οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά υπήρξε και παραμένει η βάση της οικονομικής επιτυχίας της ΕΕ, ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και απασχόλησης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν εκμεταλλεύεται πλήρως το δυναμικό της και ότι η συνέχιση του κατακερματισμού της αγοράς για τους φορτιστές κινητών τηλεφώνων και τους φορτιστές για άλλες μικρές και μεσαίες ηλεκτρονικές συσκευές μεταφράζεται σε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά, μεταξύ των οποίων η αύξηση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και της χρήσης πλαστικών, η απογοήτευση των καταναλωτών και εμπόδια ανταγωνισμού στην κατασκευή φορτιστών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για περισσότερα από 10 έτη, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαιτούν να καθιερωθεί κοινός φορτιστής για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων, και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών όπως είναι οι ταμπλέτες, οι συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, οι έξυπνες κάμερες και οι φορετές ηλεκτρονικές συσκευές·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής, οι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ των παραγόντων του κλάδου δεν έχουν αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα και αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές στην προώθηση αλλαγών στην αγορά και μιας ενιαίας ανταγωνιστικής αγοράς, δεδομένου ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέο φορτιστή με όλες τις νέες συσκευές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 50 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων παράγονται σε παγκόσμιο επίπεδο ετησίως, με μέσο όρο πάνω από 6 κιλά ανά άτομο, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την απόρριψη ηλεκτρονικών αποβλήτων σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός ηλεκτρονικών αποβλήτων το 2016, με συνολικά 12,3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε 16,6 κιλά ανά κάτοικο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνδυασμένο βάρος όλων των φορτιστών για κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που παράγονται κάθε χρόνο υπολογίζεται σε 1 εκατομμύρια τόνους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της δέσμευσης της Επιτροπής για επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας, αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της εξεύρεσης βιώσιμης λύσης για τη μείωση του αριθμού των εν λόγω τροφοδοτικών με έναν παγκόσμιο φορτιστή ισχύος συμβατό με διαφορετικές συσκευές·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τάσεις των καταναλωτών κατά τα τελευταία 10 έτη δείχνουν ότι η ποσότητα του απαρχαιωμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχει ως περαιτέρω κινητήρια δύναμη τους σχετικά σύντομους κύκλους αντικατάστασης και διάρκειας ζωής ορισμένων ηλεκτρονικών συσκευών, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα, τα οποία συχνά αντικαθίστανται όχι επειδή είναι σπασμένα ή παρωχημένα, αλλά επειδή θεωρούνται ξεπερασμένα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές κατέχουν, χρησιμοποιούν και συχνά μεταφέρουν μαζί τους πολλούς διαφορετικούς φορτιστές για παρόμοιες συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα υπερπροσφορά φορτιστών προκαλεί, τόσο εντός κάθε μάρκας όσο και μεταξύ τους, υπερβολικό κόστος και ενόχληση στους καταναλωτές και περιττό περιβαλλοντικό αποτύπωμα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές δεν έχουν οικονομικά κίνητρα για την αγορά προϊόντων χωρίς φορτιστές, δεδομένου ότι η αγορά μεμονωμένου φορτιστή κοστίζει περισσότερο κατά μέσο όρο από ό,τι όταν παραδίδεται μαζί με το προϊόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό οδηγεί τους καταναλωτές σε μη βιώσιμες καταναλωτικές συνήθειες και πρότυπα, με αποτέλεσμα περιττό κόστος και επιβάρυνση για το περιβάλλον μέσω της εξόρυξης πρώτων υλών για την κατασκευή φορτιστών και την επακόλουθη μεταφορά και διάθεσή τους·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινητές συσκευές αποτελούν σήμερα σημαντικά εργαλεία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας, και ότι οι άνθρωποι έχουν καταλήξει να βασίζονται σε εύκολα και ευκολοφορτιζόμενα κινητά τηλέφωνα προκειμένου να αποκτήσουν ταχεία πρόσβαση σε υπηρεσίες αναζήτησης πληροφοριών, πλοήγησης ή έκτακτης ανάγκης, κ.λπ.·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινητές συσκευές αποτελούν βασικό εργαλείο για τη συμμετοχή στην αγορά και για την κοινωνική ένταξη, καθώς η χρήση τους στις καθημερινές συναλλαγές και την επικοινωνία έχει αυξηθεί σημαντικά·

1. τονίζει εμφατικά ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναλάβει ρυθμιστική δράση η ΕΕ ώστε να μειωθεί η ποσότητα των ηλεκτρονικών αποβλήτων και ο αριθμός των φορτιστών σε έναν ενιαίο φορτιστή, καθώς και να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές για να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές, καθώς και να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως σε μια αποδοτική και ομαλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά·

2. καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει και να παρουσιάσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την καθιέρωση κοινού φορτιστή για κινητά τηλέφωνα και άλλες συμβατές συσκευές, με στόχο τη λήψη δεσμευτικών μέτρων·

3. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό, το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2020, ώστε να διασφαλίσει ότι θα καθιερωθεί το συντομότερο δυνατό ένας κοινός φορτιστής για κινητά τηλέφωνα· καλεί επίσης την Επιτροπή να θεσπίσει ένα άλλο νομοθετικό μέτρο όσον αφορά την εξεύρεση λύσεων για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βιώσιμη αγορά για κινητές συσκευές·

4. τονίζει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή να ζητήσει την ανάπτυξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού προτύπου για έναν κοινό φορτιστή για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό και άλλες συσκευές, κάτι το οποίο επείγει προκειμένου να αποφευχθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς·

5. επισημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας ασύρματης φόρτισης συνεπάγεται πρόσθετα δυνητικά οφέλη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αποφύγει κάθε κατακερματισμό της αγοράς και στον εν λόγω τομέα και να λάβει μέτρα για την καλύτερη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της ταχύτητας φόρτισης των διαφόρων ασύρματων φορτιστών με διαφορετικό κινητό ραδιοεξοπλισμό·

6. καλεί την Επιτροπή να μειώσει τα εμπόδια και το κόστος για τους καταναλωτές και να διευκολύνει φιλικές προς τον χρήστη λύσεις φόρτισης για τα άτομα με αναπηρία·

7. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση του όγκου των καλωδίων και των φορτιστών που συλλέγονται και ανακυκλώνονται στα κράτη μέλη, για την ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης των απαρχαιωμένων υλικών και για την παροχή οφελών ασφάλειας, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιτευγμάτων προς όφελος των καταναλωτών και του περιβάλλοντος·

8. προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να αγοράζουν καινούριο φορτιστή με κάθε νέα συσκευή, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος αγοράς και ότι θα ενημερώνονται σχετικά με τη διαλειτουργικότητα, τις επιδόσεις φόρτισης και την ταχύτητα των συσκευών φόρτισης έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τις πιο κατάλληλες, οικονομικά αποδοτικές και βιώσιμες επιλογές οι ίδιοι·

9. υπογραμμίζει ότι κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποσύνδεση της πώλησης κινητών συσκευών και φορτιστών θα πρέπει να συνοδεύεται από κανονιστικά μέτρα που εισάγουν έναν παγκόσμιο φορτιστή για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα και ενδεχομένως υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου