Menetlus : 2019/2983(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0072/2020

Esitatud tekstid :

B9-0072/2020

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0072/2020</NoDocSe>
PDF 132kWORD 45k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba</Depute>

<Commission>{S&D}fraktsiooni S&D nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0070/2020

B9-0072/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta

(2019/2983(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/53/EL (raadioseadmete direktiiv) raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ[1],

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et ühtne turg on olnud ja on jätkuvalt Euroopa Liidu majandusliku edu alus, Euroopa integratsiooni alustala ning majanduskasvu ja töökohtade loomise hoogustaja;

B. arvestades, et ühtse turu võimalusi ei kasutata täielikult ning mobiiltelefonide laadijate ja muude väikeste ja keskmise suurusega elektrooniliste seadmete laadijate turu killustatuse jätkumisel on tuntavalt kahjulik turumõju, kuna see suurendab muu hulgas elektroonikajäätmete hulka ja plasti kasutamist, tarbijate frustratsiooni ja konkurentsitõkkeid laadijate tootmisel;

C. arvestades asjaolu, et Euroopa Parlamendi liikmed on juba üle kümne aasta nõudnud ühtset laadijat mobiilsetele raadioseadmetele, sealhulgas mobiiltelefonidele ja muudele elektroonikaseadmetele, nagu tahvelarvutid, e-lugerid, nutikaamerad ja kantavad elektroonikaseadmed;

D. arvestades, et vaatamata komisjoni pingutustele ei ole ettevõtjate vahelised vabatahtlikud kokkulepped andnud rahuldavaid tulemusi ega ole soodustanud turu muutumist ja ühtset konkurentsiturgu ning tarbijad on endiselt sunnitud ostma iga uue seadmega uue laadija;

E. arvestades, et igal aastal tekib maailmas elektroonikajäätmeid umbes 50 miljonit tonni, seega keskmiselt üle 6 kg inimese kohta, millel on kahjulik mõju elektroonikajäätmete dumpingule kolmandates riikides; arvestades, et Euroopa oli 2016. aastal suuruselt teine elektroonikajäätmete tekitaja, andes kokku 12,3 miljonit tonni elektroonikajäätmeid, mis tähendab keskmiselt 16,6 kg elaniku kohta;

F. arvestades, et igal aastal toodetavate mobiiltelefonide ja muude elektrooniliste seadmete laadijate kogukaal on hinnanguliselt üks miljon tonni; võttes arvesse komisjoni võetud kohustust, et roheline kokkulepe tuleb teoks teha, näitab see, kui oluline on leida kestlik lahendus, et vähendada selliste toiteallikate arvu ühele universaalsele elektrilaadijale, mis sobib kasutamiseks eri seadmetega;

G. arvestades, et viimase kümne aasta tarbimissuundumused näitavad, et vananenud elektroonikaseadmete hulk on tingitud teatavate elektroonikaseadmete, näiteks nutitelefonide suhteliselt lühikesest väljavahetamis- ja kasutusajast, kuna neid vahetatakse sageli välja mitte seetõttu, et need oleksid katkised või vananenud, vaid seetõttu, et neid peetakse vananenuks;

H. arvestades, et tarbijad omavad, kasutavad ja kannavad sageli kaasas mitmeid erinevaid laadijaid ühelaadsete patareitoitega seadmete jaoks; arvestades, et praegune laadijate liigpakkumine – nii kaubamärkide sees kui ka vahel – tekitab tarbijatele ülemääraseid kulusid ja ebamugavusi ning tarbetu keskkonnajalajälje;

I. arvestades, et tarbijatel puudub rahaline stiimul osta tooteid ilma laadijateta, sest eraldi laadija ostmine maksab keskmiselt rohkem kui koos tootega ostmine; arvestades, et see tekitab tarbijates jätkusuutmatuid tarbimisharjumusi ja -malle, mille tulemuseks on tarbetud kulud ja keskkonna koormamine, tulenevalt laadimisseadmete ehitamiseks vajalike toorainete eraldamisest ning hilisemast transpordist, veost ja jäätmete kõrvaldamisest;

J. arvestades, et mobiilseadmed on tänapäeval hädaolukorras ja force majeure’i puhul olulised vahendid ning inimesed on teabeotsingu-, navigeerimis- ja hädaabiteenustele jm kiire juurdepääsu saamiseks harjunud kasutama kergesti laaditavaid mobiiltelefone;

K. arvestades, et mobiilseadmed on olulised turul osalemise ja sotsiaalse kaasamise vahendid, kuna nende kasutamine igapäevastes tehingutes ja suhtluses on märkimisväärselt suurenenud;

1. rõhutab tungivalt, et EL peab kiiresti võtma reguleerivaid meetmeid, et vähendada elektroonikajäätmete kogust ja võtta paljude erinevate laadijate asemel kasutusele üks universaalne laadija, anda tarbijatele võimalus teha kestlikke valikuid ning võimaldada neil täiel määral osaleda tõhusal ja nõuetekohaselt toimival siseturul;

2. palub komisjonil viivitamata avaldada ja esitada mobiiltelefonide ja muude ühilduvate seadmete ühtsete laadijate kasutuselevõttu käsitleva mõjuhinnangu tulemused, et oleks võimalik teha ettepanekud kohustuslike nõuete kehtestamiseks;

3. palub seetõttu komisjonil võtta hiljemalt 2020. aasta juuliks vastu delegeeritud õigusakti, millega täiendatakse direktiivi 2014/53/EL raadioseadmete kohta, et tagada ühtse mobiiltelefonilaadija kasutuselevõtt pikema viivituseta; palub komisjonil peale selle võimalikult kiiresti vastu võtta veel ühe seadusandliku meetme, mis puudutab muude elektroonikaseadmete laadimisvõimalusi, et luua kestlik mobiilseadmete turg;

4. toonitab, et komisjon peab taotlema üleeuroopalise standardi kiiret vastuvõtmist mobiilsete raadioseadmete ja muude seadmete ühtse laadija kohta, et vältida siseturu edasist killustumist;

5. juhib tähelepanu täiendavale kasule, mida annab traadita laadimistehnoloogia kasutamine; kutsub seetõttu komisjoni üles vältima ka selles valdkonnas turu killustumist ning võtma meetmeid, et kõige paremini tagada mitmesuguste mobiilsete raadioseadmete traadita laadijate koostalitlusvõime ja laadimiskiirus;

6. palub komisjonil vähendada tõkkeid ja kulusid tarbijate jaoks ning hõlbustama kasutajasõbralikke laadimislahendusi puuetega inimestele;

7. on kindlalt seisukohal, et komisjon peaks heaks kiitma seadusandlikud algatused, et vähendada liikmesriikides kogutavate ja ringlussevõetavate kaablite ja laadijate mahtu, edendada vananenud materjalide taaskasutamist ning tagada tarbijate ja keskkonna huvides ohutus, majanduslik ja keskkonnaalane kasu;

8. palub komisjonil tagada, et tarbijad ei oleks enam sunnitud ostma uut laadijat iga uue seadmega, vähendades sellega ostukulusid, ning et tarbijaid teavitataks laadimisseadmete koostalitlusvõimest, laadimise tõhususest ja kiirusest, et nad saaksid teha kõige mugavama, kulutõhusama ja jätkusuutlikuma valiku;

9. rõhutab, et kõigi meetmetega, mille eesmärk on mobiilsideseadmete ja laadijate müük üksteisest lahti siduda, peaksid kaasnema reguleerivad meetmed, millega võetakse kasutusele mobiilsete raadioseadmete universaalne laadija, et vältida jätkuvaid ebamugavusi ja potentsiaalselt kõrgemaid tarbijahindu;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

[1] ELT L 153, 22.5.2014, lk 62.

Viimane päevakajastamine: 27. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika