Päätöslauselmaesitys - B9-0072/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0072/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS yleislaturista mobiileille radiolaitteille

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0070/2020

Menettely : 2019/2983(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0072/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0072/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0072/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma yleislaturista mobiileille radiolaitteille

(2019/2983(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU[1] (radiolaitedirektiivi),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että sisämarkkinat ovat olleet ja ovat edelleen EU:n taloudellisen menestyksen perusta, Euroopan yhdentymisen kulmakivi ja kasvua ja työpaikkoja luova tekijä;

B. toteaa, että sisämarkkinoiden potentiaalia ei saada täysin hyödynnettyä ja että matkapuhelinlatureiden ja muiden pienten ja keskikokoisten elektroniikkalaitteiden latureiden markkinoiden pirstaloituminen johtaa jatkuessaan merkittäviin haitallisiin markkinavaikutuksiin, kuten sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja muovin käytön lisääntymiseen, kuluttajien turhautumiseen ja kilpailuesteisiin latureiden valmistuksessa;

C. toteaa, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat yli kymmenen vuoden ajan vaatineet mobiileja radiolaitteita, muun muassa matkapuhelimia ja muita elektroniikkalaitteita, kuten taulutietokoneita, e-kirjan lukulaitteita, älykameroita ja päälle puettavaa elektroniikkaa, varten tarkoitettua yleislaturia;

D. ottaa huomioon, että komission ponnisteluista huolimatta alan toimijoiden väliset vapaaehtoiset sopimukset eivät ole tuottaneet toivottuja tuloksia ja ne ovat osoittautuneet tehottomaksi keinoksi edistää markkinoiden muutosta ja kilpailukykyisiä sisämarkkinoita, sillä kuluttajien on edelleen pakko ostaa uusi laturi aina hankkiessaan uuden laitteen;

E. ottaa huomioon, että maailmassa syntyy sähkö- ja elektroniikkalaiteromua vuosittain noin 50 miljoonaa tonnia eli keskimäärin yli 6 kiloa henkeä kohti, mikä vaikuttaa kielteisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun dumppaukseen kolmansiin maihin; ottaa huomioon, että vuonna 2016 Euroopassa tuotettiin sähkö- ja elektroniikkalaiteromua yhteensä 12,3 miljoonaa tonnia eli keskimäärin 16,6 kiloa asukasta kohti ja se oli näin toiseksi suurin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tuottaja;

F. ottaa huomioon, että kaikkien yhden vuoden aikana tuotettujen matkapuhelinten ja muiden elektroniikkalaitteiden latureiden yhteenlaskettu paino on arviolta miljoona tonnia; toteaa, että kun otetaan huomioon komission sitoutuminen vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen, on erittäin tärkeää löytää kestävä ratkaisu, jolla vähennetään tällaisten virtalähteiden määrää siten, että käytössä on vain yksi yleislaturi, joka on yhteensopiva erilaisten laitteiden kanssa;

G. ottaa huomioon, että kulutussuuntauksena kymmenen viime vuoden aikana on ollut, että vanhentuneiden elektroniikkalaitteiden määrä kasvaa entisestään joidenkin elektroniikkalaitteiden, esimerkiksi älypuhelinten, suhteellisen nopean uusimistahdin ja lyhyen elinkaaren vuoksi, sillä niitä ei usein vaihdeta siksi, että ne rikkoutuvat tai ne ovat teknisesti vanhentuneita, vaan siksi, että mielletään vanhanaikaisiksi;

H. ottaa huomioon, että kuluttajat omistavat, käyttävät ja usein kuljettavat mukanaan monia erilaisia latureita samankaltaisia akkukäyttöisiä laitteita varten; toteaa, että latureiden nykyinen ylitarjonta – sekä tuotemerkkien sisällä että niiden välillä – aiheuttaa näin kohtuuttomia kustannuksia ja haittaa kuluttajille sekä tarpeettoman ympäristöjalanjäljen;

I. ottaa huomioon, että kuluttajilla ei ole taloudellista kannustinta ostaa tuotteita ilman latureita, koska erikseen ostettava laturi maksaa keskimäärin enemmän kuin tuotteen mukana toimitettava; toteaa tämän ohjaavan kuluttajia kestämättömiin kulutustottumuksiin ja -malleihin ja aiheuttavan tarpeettomia kustannuksia ja ympäristörasitteita, kun latureiden valmistamista varten louhitaan raaka-aineita ja kun niitä myöhemmin kuljetetaan, toimitetaan ja loppukäsitellään;

J. toteaa, että mobiililaitteet ovat nykyisin tärkeitä välineitä hätä- ja poikkeustilanteissa ja ihmiset ovat tottuneet turvautumaan helposti ja vaivattomasti ladattaviin matkapuhelimiin voidakseen käyttää nopeasti esimerkiksi tiedonhaku-, navigointi- tai hätäpalveluita;

K. toteaa, että mobiililaitteet ovat olennainen markkinoille osallistumisen ja sosiaalisen osallisuuden väline, sillä niiden käyttö jokapäiväisissä liiketoimissa ja päivittäisessä viestinnässä on lisääntynyt merkittävästi;

1. korostaa painokkaasti, että tarvitaan kiireellisesti EU:n sääntelytoimia, jotta voidaan pienentää elektroniikkaromun määrää ja vähentää latureiden määrää siirtymällä yhteen yleislaturiin sekä antaa kuluttajille mahdollisuus tehdä kestävämpiä valintoja ja mahdollistaa heidän täysipainoinen osallistumisensa tehokkaille ja asianmukaisesti toimiville sisämarkkinoille;

2. kehottaa komissiota julkaisemaan ja esittämään matkapuhelimille ja muille yhteensopiville laitteille tarkoitettujen yleislatureiden käyttöönottoa koskevan vaikutustenarvioinnin tulokset viipymättä, jotta voidaan ehdottaa pakottavia säännöksiä;

3. kehottaa siksi komissiota hyväksymään radiolaitteista annettua direktiiviä 2014/53/EU täydentävän delegoidun säädöksen viimeistään heinäkuussa 2020, jotta varmistetaan, että matkapuhelinten yleislaturi otetaan viipymättä käyttöön; kehottaa lisäksi komissiota hyväksymään mahdollisimman pian toisen lainsäädäntötoimenpiteen, joka koskee muiden elektroniikkalaitteiden latausratkaisuja, jotta voidaan luoda kestävät mobiililaitteiden markkinat;

4. painottaa, että komission on pyydettävä kehittämään mobiilien radiolaitteiden ja muiden laitteiden yleislaturia koskeva yhtenäinen eurooppalainen standardi, joka on hyväksyttävä mitä pikimmiten, jotta vältetään sisämarkkinoiden enempi pirstoutuminen;

5. huomauttaa, että langattoman latausteknologian käytöstä voi koitua myös muita etuja; kehottaa siksi komissiota välttämään markkinoiden pirstaloitumista myös tällä alalla ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan parhaalla mahdollisella tavalla erilaisten langattomien latureiden yhteentoimivuus ja latausnopeus erilaisilla mobiileilla radiolaitteilla;

6. kehottaa komissiota vähentämään kuluttajille aiheutuvia esteitä ja kustannuksia ja edistämään vammaisille henkilöille helppokäyttöisiä latausratkaisuja;

7. katsoo, että komission olisi hyväksyttävä lainsäädäntöaloitteita jäsenvaltioissa kerättyjen ja kierrätettyjen johtojen, kaapeleiden ja latureiden määrän vähentämiseksi, vanhentuneiden materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi sekä turvallisuus-, talous- ja ympäristöhyötyjen tuottamiseksi kuluttajien ja ympäristön eduksi;

8. kehottaa komissiota varmistamaan, että kuluttajien ei enää tarvitse ostaa uutta laturia aina hankkiessaan uuden laitteen, mikä alentaa hankintakustannuksia, ja että he saavat tietoa latureiden yhteentoimivuudesta, lataustehosta ja latausnopeudesta, jotta he voivat tehdä itselleen sopivimmat, kustannustehokkaimmat ja kestävämmät valinnat;

9. korostaa, että kaikkiin toimenpiteisiin, joilla pyritään irrottamaan mobiililaitteiden ja latureiden myynti toisistaan, olisi liitettävä sääntelytoimia, joilla otetaan käyttöön yleislaturi mobiileille radiolaitteille, jotta vältetään kuluttajille koituvat lisähaitat ja mahdollinen kuluttajahintojen nousu;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö