Rezolūcijas priekšlikums - B9-0072/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0072/2020

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
S&D grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0070/2020

Procedūra : 2019/2983(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0072/2020
Iesniegtie teksti :
B9-0072/2020
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9-0072/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām

(2019/2983(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvu 2014/53/ES (Radioiekārtu direktīva) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK[1],

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā vienotais tirgus līdz šim ir bijis un joprojām ir pamats ES ekonomikas panākumiem, Eiropas integrācijas stūrakmens un izaugsmes un nodarbinātības dzinējspēks;

B. tā kā netiek izmantots viss vienotā tirgus potenciāls, turklāt tirgus šķelšanās mobilo tālruņu lādētāju un maza un vidēja lieluma elektronisko ierīču lādētāju segmentā turpinās un tas stipri nelabvēlīgi ietekmē tirgu, kas cita starpā nozīmē, ka pieaug elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (e-atkritumu) un plastmasas izmantošanas apjoms, patērētāji ir neapmierināti un tiek kavēta konkurence lādētāju ražošanas sektorā;

C. tā kā jau vairāk nekā 10 gadus Eiropas Parlamenta deputāti ir prasījuši ieviest kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām, tostarp mobilajiem tālruņiem un citām elektroniskajām ierīcēm, tādām kā planšetdatori, e-grāmatu lasītāji, viedkameras un valkājamas elektroniskās ierīces;

D. tā kā Komisija gan ir centusies, un tomēr brīvprātīgās vienošanās starp nozares dalībniekiem nav devušas apmierinošus rezultātus un ar tām nav izdevies veicināt pārmaiņas tirgū un vienota konkurējoša tirgus veidošanos, jo patērētājiem visas jaunās ierīces vēl arvien ir jāiegādājas kopā ar jauniem lādētājiem;

E. tā kā katru gadu pasaulē tiek radīti aptuveni 50 miljoni metrisko tonnu e-atkritumu, proti, vidēji vairāk nekā 6 kg uz vienu cilvēku, un tam ir nelabvēlīga ietekme, jo palielinās atkritumu plūsma uz izgāztuvēm trešās valstīs; tā kā 2016. gadā Eiropa bija otrs lielākais e-atkritumu radītājs — 12,3 miljoni metrisko tonnu jeb vidēji 16,6 kg uz vienu iedzīvotāju;

F. tā kā tiek lēsts, ka visi mobilo tālruņu un citu elektronisko ierīču lādētāji, kas katru gadu tiek saražoti, kopā sver aptuveni 1 miljonu tonnu; tā kā Komisija ir apņēmusies īstenot Eiropas zaļo kursu, un tas liecina, ka ir svarīgi rast ilgtspējīgu risinājumu, kas ļautu samazināt šādu barošanas avotu skaitu, radot vienu universālu lādētāju, kurš der dažādām ierīcēm;

G. tā kā patēriņa tendences aizvadītajos 10 gados liecina — elektronisko ierīču, kas vairs netiek izmantotas, kļūst aizvien vairāk arī tāpēc, ka dažām elektroniskajām ierīcēm — piemēram, mobilajiem tālruņiem — ir salīdzinoši īss nomaiņas un ekspluatācijas ilguma cikls, jo tās bieži tiek mainītas nevis tāpēc, ka ir salūzušas vai nolietojušās, bet gan tāpēc, ka tiek uzskatītas par novecojušām;

H. tā kā patērētājiem ir un viņi izmanto un bieži nēsā sev līdzi vairākus atšķirīgus lādētājus līdzīgām ar akumulatoru darbināmām ierīcēm; tā kā lādētāju piedāvājums, kas pašlaik ir pārmērīgi liels gan viena zīmola, gan dažādu zīmolu ierīcēm, tādējādi rada pārāk lielas izmaksas un neērtības patērētājiem un arī rada lieku slodzi vides pēdas nospieduma izteiksmē;

I. tā kā patērētājiem nav finansiāla stimula iegādāties ražojumus bez lādētājiem, jo atsevišķi pirkt lādētāju vidēji ir dārgāk nekā tad, ja to var iegādāties komplektā ar ražojumu; tā kā šī iemesla dēļ patērētājiem veidojas ilgtspējai pretēji patēriņa ieradumi un tendences, un tas savukārt rada liekas izmaksas un slodzi videi saistībā ar lādētāju ražošanai vajadzīgo izejvielu ieguvi un pēcāk ar lādētāju pārvadāšanu, kravu nosūtīšanu un izmantoto ražojumu apglabāšanu;

J. tā kā mobilās ierīces mūsdienās ir svarīgs līdzeklis ārkārtas situācijās un ārkārtēju nenovēršamu apstākļu gadījumos, un cilvēki ir pieraduši paļauties uz viegli un uzreiz lādējamiem mobilajiem tālruņiem, lai ātri piekļūtu informācijas meklēšanai, navigācijas vai neatliekamās palīdzības dienestu pakalpojumiem u. tml.;

K. tā kā mobilās ierīces ir būtiski svarīgas dalībai tirgū un integrācijai sabiedrībā, jo tās krietni vairāk tiek izmantotas ikdienas vajadzībām un saziņai,

1. pārliecinoši uzsver, ka ES ir steidzami jārīkojas regulējuma līmenī, lai samazinātu elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un lādētāju skaitu, radot vienu universālu lādētāju, un arī lai dotu patērētājiem pilnvērtīgas iespējas izdarīt ilgtspējīgāku izvēli un ļautu viņiem kļūt par efektīva un pareizi funkcionējoša iekšējā tirgus pilntiesīgiem dalībniekiem;

2. mudina Komisiju nevilcinoties publicēt rezultātus ietekmes novērtējumam par mobilo tālruņu un citu saderīgu ierīču kopēja lādētāja ieviešanu un ar šiem rezultātiem iepazīstināt, lai piedāvātu obligātus noteikumus;

3. tāpēc aicina Komisiju ne vēlāk kā līdz 2020. gada jūlijam pieņemt deleģēto aktu, ar ko Direktīva 2014/53/ES par radioiekārtām tiek papildināta, lai nodrošinātu, ka nevilcinoties tiek ieviests kopējs lādētājs; turklāt aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk īstenot vēl arī likumdošanas pasākumu attiecībā uz lādēšanas iespējām citām elektroniskajām ierīcēm, tā tiecoties veidot ilgtspējīgu tirgu mobilajām ierīcēm;

4. uzsver, ka Komisijai ir jāpieprasa mobilo radioiekārtu un citu ierīču kopējam lādētājam vienota Eiropas standarta izstrāde, kurš ir steidzami jāpieņem, lai nepieļautu iekšējā tirgus turpmāku šķelšanos;

5. norāda, ka iespējamus papildu ieguvumus šajā ziņā piedāvā bezvadu uzlādes tehnoloģijas izmantošana; tāpēc aicina Komisiju nepieļaut turpmāku tirgus šķelšanos arī šajā jomā un veikt pasākumus, kas vislabāk nodrošina dažādu bezvadu lādētāju un dažādu mobilo radioiekārtu sadarbspēju un uzlādes ātrumu;

6. aicina Komisiju mazināt šķēršļus un izmaksas patērētājiem un veicināt lietotājdraudzīgu uzlādes iespēju piedāvāšanu cilvēkiem ar invaliditāti;

7. uzskata, ka Komisijai būtu jāpieņem likumdošanas iniciatīvas, lai panāktu, ka samazinās dalībvalstīs savākto un reciklēto vadu un lādētāju daudzums un ka vairāk tiek atkārtoti izmantoti vecie materiāli, un lai patērētāju un vides interesēs panāktu ieguvumus drošības, ekonomikas un vides ziņā;

8. mudina Komisiju nodrošināt, lai patērētājiem ar katru jaunu ierīci vairs nebūtu noteikti jāiegādājas jauns lādētājs, un tā panākt pirkuma izmaksu samazināšanos, un lai patērētāji būtu informēti par lādēšanas ierīču sadarbspēju, lādēšanas raksturlielumiem un ātrumu, tā dodot patērētājiem iespēju pašiem izdarīt viņiem visērtāko un izmaksu ziņā lietderīgāko izvēli, kas ir ilgtspējīga;

9. uzsver, ka līdz ar pasākumiem, ar ko ir iecerēts likvidēt saikni starp mobilo ierīču un lādētāju tirdzniecību, būtu jāveic arī attiecīgi normatīvi pasākumi, lai ieviestu universālu lādētāju mobilajām radioiekārtām, tā nepieļaujot, ka patērētājiem rodas vēl vairāk neērtību un, iespējams, paaugstinās cenas;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika