Förslag till resolution - B9-0072/2020Förslag till resolution
B9-0072/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en gemensam laddare för mobil radioutrustning

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0070/2020

Förfarande : 2019/2983(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0072/2020
Ingivna texter :
B9-0072/2020
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0072/2020

Europaparlamentets resolution om en gemensam laddare för mobil radioutrustning

(2019/2983(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU (direktivet om radioutrustning) av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG[1],

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den inre marknaden har utgjort, och utgör fortfarande, grunden för EU:s ekonomiska framgång, hörnstenen i europeisk integration och en motor för tillväxt och sysselsättning.

B. Den inre marknaden utnyttjar inte sin potential till fullo och den fortsatta marknadsfragmenteringen för mobiltelefonladdare och laddare för andra små och medelstora elektroniska enheter leder till betydande negativa effekter på marknaden, bland annat en ökning av elavfallet och användningen av plast, frustrerade konsumenter och konkurrenshinder i samband med tillverkningen av laddare.

C. Europaparlamentets ledamöter har i mer än tio år krävt en gemensam laddare för mobil radioutrustning, däribland mobiltelefoner och andra elektroniska enheter såsom surfplattor, läsplattor, smarta kameror och kroppsburen elektronik.

D. Trots kommissionens ansträngningar har frivilliga avtal mellan branschaktörerna inte lett till någon tillfredsställande lösning och visat sig vara ineffektiva när det gäller att främja marknadsförändringar och en inre konkurrensutsatt marknad, eftersom konsumenterna fortfarande tvingas köpa nya laddare med alla nya enheter.

E. Ungefär 50 miljoner ton elavfall genereras varje år i världen, dvs. i genomsnitt över 6 kg per person, vilket har en negativ inverkan på dumpningen av elavfall i tredjeländer. Europa var den näst största producenten av elavfall 2016, med totalt 123 miljoner ton, vilket motsvarar i genomsnitt 16,6 kg per invånare.

F. Den sammanlagda vikten av alla laddare till mobiltelefoner och andra elektroniska enheter som tillverkas varje år uppskattas till 1 miljon ton. Inom ramen för kommissionens åtagande om att genomföra den gröna given belyser detta vikten av att hitta en hållbar lösning för att minska antalet sådana nätaggregat till en enda universalladdare som är kompatibel med olika enheter.

G. Konsumenttrenderna de senaste tio åren visar att mängden föråldrad elektronisk utrustning drivs på ytterligare av de relativt korta ersättnings- och livscyklerna för vissa elektroniska enheter såsom smarta telefoner, som ofta inte byts ut på grund av att de är trasiga eller föråldrade, utan på grund av att de anses vara omoderna.

H. Konsumenter äger, använder och bär ofta med sig många olika laddare för liknande batteridrivna enheter. Det nuvarande överutbudet av laddare – både inom och mellan märken – leder därmed till orimliga kostnader och olägenheter för konsumenterna och ett onödigt miljöavtryck.

I. Konsumenterna har inte några ekonomiska incitament att köpa produkter utan laddare, eftersom det i genomsnitt kostar mer att köpa en enskild laddare än att få den levererad med produkten. Detta leder konsumenterna till ohållbara konsumtionsvanor och konsumtionsmönster, vilket innebär onödiga kostnader och bördor för miljön genom utvinningen av råvaror för tillverkning av laddare och efterföljande transporter, leveranser och bortskaffande.

J. Mobila enheter är i dag viktiga redskap i nöd- och force majeure-situationer, och människor har blivit beroende av enkelt och snabbt laddade mobiltelefoner för att snabbt få tillgång till sök-, navigations- eller larmtjänster osv.

K. Mobila enheter är ett viktigt verktyg för att kunna delta på marknaden och vara socialt delaktig eftersom användningen av dem i vardagliga transaktioner och i vardagskommunikation har ökat betydligt.

1. Europaparlamentet betonar med eftertryck att det omedelbart behövs lagstiftningsåtgärder på EU-nivå för att minska mängden elavfall och minska antalet laddare till en enda universalladdare, samt att göra det möjligt för konsumenterna att göra mer hållbara val och att delta fullt ut på en effektiv och välfungerande inre marknad.

2. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att utan ytterligare dröjsmål offentliggöra och lägga fram resultaten av konsekvensbedömningen av införandet av gemensamma laddare för mobiltelefoner och andra kompatibla enheter, i syfte att föreslå tvingande bestämmelser.

3. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att senast i juli 2020 anta den delegerade akt som kompletterar direktiv 2014/53/EU om radioutrustning för att säkerställa att en gemensam laddare för mobiltelefoner införs utan ytterligare dröjsmål. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att så snart som möjligt anta en annan lagstiftningsåtgärd avseende laddningslösningar för andra elektroniska enheter för att skapa en hållbar marknad för mobila enheter.

4. Europaparlamentet betonar att kommissionen måste begära att det tas fram en enhetlig europeisk standard för en gemensam laddare för mobil radioutrustning och andra enheter, som ska antas så snart som möjligt, för att undvika ytterligare fragmentering av den inre marknaden.

5. Europaparlamentet påpekar att användningen av trådlös laddningsteknik erbjuder ytterligare potentiella fördelar. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att även undvika marknadsfragmentering inom detta område och att vidta åtgärder för att på bästa sätt säkerställa interoperabilitet och laddningshastighet för olika trådlösa laddare och olika typer av mobil radioutrustning.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att minska hindren och kostnaderna för konsumenterna och att underlätta användarvänliga laddningslösningar för personer med funktionsnedsättning.

7. Europaparlamentet anser att kommissionen bör anta lagstiftningsinitiativ för att minska mängden sladdar och laddare som samlas in och återvinns i medlemsstaterna, främja återanvändningen av föråldrat material och skapa säkerhetsmässiga, ekonomiska och miljömässiga fördelar i konsumenternas och miljöns intresse.

8. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att se till att konsumenterna inte längre tvingas köpa en ny laddare med varje ny enhet, vilket skulle minska inköpskostnaden, och att de informeras om laddarnas interoperabilitet, laddningsprestanda och hastighet så att de kan välja det alternativ som är lämpligast, mest kostnadseffektivt och hållbart.

9. Europaparlamentet understryker att alla åtgärder som syftar till att mobila enheter och laddare inte längre ska säljas tillsammans bör åtföljas av lagstiftningsåtgärder som inför en universalladdare för mobil radioutrustning, för att undvika ytterligare olägenheter och potentiellt högre priser för konsumenterna.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy