Предложение за резолюция - B9-0074/2020Предложение за резолюция
B9-0074/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Давид Корман, Петра Де Сутер, Свен Гиголд, Размус Андрезен, Хенрике Хан, Филип Ламбертс, Ернест Уртасун Доменек, Ана Кавацини, Моли Скот Кейто, Ким Ван Спарентак, Пер Холмгрен
от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0070/2020

Процедура : 2019/2983(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0074/2020
Внесени текстове :
B9-0074/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0074/2020

Резолюция на Европейския парламент относно общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения

(2019/2983(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Директива 2014/53/ЕС (Директива за радиосъоръженията) на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО[1],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че единният пазар е бил и продължава да бъде основата за икономическия успех на Европа, крайъгълният камък на европейската интеграция и двигателят за растеж и работни места;

Б. като има предвид, че единният пазар не оползотворява изцяло потенциала си поради неефективно управление на ресурсите и неефективност на пазара, което оказва отрицателно въздействие както върху потребителите, така и върху околната среда, като успоредно се увеличават отпадъците от електрическо и електронно оборудване и неустойчивата употреба на суровини за производство на зарядни устройства;

В. като има предвид, че Комисията се ангажира с прилагането на Европейския зелен пакт, който взема предвид възможностите на нашата планета; поради това подчертава необходимостта от ефективно управление на наличните ресурси, за да се гарантира сигурността на доставките, по-специално на първични суровини от изключителна важност, и от значителното намаляване на замърсяването с отпадъци от електрическо и електронно оборудване;

Г. като има предвид, че в продължение на над 10 години членовете на Европейския парламент се застъпват за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, в т.ч. мобилни телефони, таблети, четци за електронни книги, интелигентни камери, преносими електронни устройства и сходни електронни устройства;

Д. като има предвид, че доброволните споразумения между заинтересованите страни от отрасъла не доведоха до задоволителни резултати от гледна точка на общо зарядно устройство и че на пазара на потребителите все още се предлагат различни видове зарядни устройства;

Е. като има предвид, че навременното изпълнение на приетите актове на ЕС чрез законодателни мерки и прозрачност са от съществено значение за доверието в Европейския съюз на неговите гражданите и на международните участници;

Ж. като има предвид, че съгласно член 3, параграф 3, буква а) от Директивата за радиосъоръженията Комисията е оправомощена да приеме делегиран акт за налагане на хармонизирани решения за общи зарядни устройства;

З. като има предвид, че в световен план годишно се генерират около 50 милиона тона отпадъци от електрическо и електронно оборудване, средно над 6 кг на човек; като има предвид, че през 2016 г. в Европа са генерирани общо 12,3 милиона тона отпадъци от електрическо и електронно оборудване, което съответства средно на 16,6 кг на глава от населението;

И. като има предвид, че през последните 10 години тенденциите в потреблението показват, че краткият живот на повечето радиосъоръжения, особено на смартфоните, се увеличава значително от несъвместимостта на зарядните устройства, като по този начин се увеличава преждевременното остаряване на устройствата, което води до увеличаване на отпадъците от електрическо и електронно оборудване и до отрицателен отпечатък върху околната среда;

Й. като има предвид, че разработването на общо зарядно устройство за мобилните телефони би спестило разходи за потребителите и би направило по-удобен достъпът до услуги, включително службите за спешна помощ, като се отчита фактът, че хората разчитат на мобилните си телефони за повечето ежедневни комунални услуги; като има предвид, че общото зарядно устройство би насърчило ориентирано към хората цифрово бъдеще;

1. подчертава изрично, че съществува спешна необходимост от действия на равнището на ЕС, за да се намали количеството на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, които се дължат на ежегодно произвежданите ненужни зарядни устройства, да се предостави възможност на потребителите да правят устойчиви избори и да им се позволи пълноценно да участват в ефикасен и добре функциониращ вътрешен пазар;

2. подчертава спешната необходимост от разработването на стандарти за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, които да бъдат приети незабавно, за да се избегне по-нататъшно фрагментиране на вътрешния пазар;

3. призовава Комисията да представи без по-нататъшно забавяне резултатите от оценката на въздействието, направена във връзка с въвеждането на общи зарядни устройства за мобилни телефони и други съвместими устройства, с оглед на предприемането на регулаторни мерки;

4. призовава съответно Комисията да приеме най-късно до юли 2020 г. делегиран акт за допълване на Директива 2014/53/ЕС за радиосъоръженията или друга законодателна мярка, за да се гарантира, че без по-нататъшно забавяне ще бъдат въведени общи зарядни устройства за мобилни телефони и други сходни електронни устройства;

5. подчертава, че разработените стандарти следва да определят изискванията за трайност и устойчивост, така че потребителите да разполагат с дълготрайно оборудване, особено когато става въпрос за показателите за зареждане;

6. изтъква, че използването на технологии за безжично зареждане предлага допълнителни потенциални ползи; подчертава факта, че много мобилни телефони вече разполагат с методи за безжично зареждане и че фрагментирането в тази област следва да се избягва; поради това призовава Комисията да предприеме мерки, за да гарантира оперативната съвместимост на безжичните зарядни устройства с различни мобилни радиосъоръжения и да предотврати използването на затворени решения;

7. счита, че стратегиите за отделяне (т.е. да се даде възможност за закупуване на зарядното отделно от устройството), биха осигурили по-големи ползи за околната среда чрез намаляване на броя на произвежданите зарядни устройства и съответно биха спестили допълнителни разходи за потребителите; поради това настоятелно призовава Комисията да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че потребителите вече не са задължени да купуват нови зарядни устройства с всяко ново устройство; във връзка с това счита, че са необходими стимули както по отношение на търсенето, така и на предлагането; подчертава междувременно, че въвеждането на стратегии за отделяне, без да се гарантира общо зарядно устройство, няма да постигне целта на директивата;

8. счита, че Комисията следва да обмисли законодателни инициативи за увеличаване на количеството кабели и зарядни устройства, които се събират и рециклират в държавите членки;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност