Forslag til beslutning - B9-0074/2020Forslag til beslutning
B9-0074/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om en universaloplader til mobilt radioudstyr

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak, Pär Holmgren
for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0070/2020

Procedure : 2019/2983(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0074/2020
Indgivne tekster :
B9-0074/2020
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0074/2020

Europa-Parlamentets beslutning om en universaloplader til mobilt radioudstyr

(2019/2983(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU (radioudstyrsdirektivet) af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF[1],

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at det indre marked har været og fortsat er grundlaget for Europas økonomiske succes, udgør hjørnestenen i den europæiske integration og er en motor for vækst og beskæftigelse;

B. der henviser til, at det indre marked ikke udnytter dets potentiale fuldt ud på grund af ineffektiv ressourceforvaltning og markedssvigt, som har negative konsekvenser for både forbrugerne og miljøet, med en stigning i elektronisk affald og ikke-bæredygtig brug af råstoffer til at producere opladere;

C. der henviser til, at Kommissionen er fast besluttet på at gennemføre den europæiske grønne pagt, som tager hensyn til planetens ressourcebegrænsninger; understreger derfor behovet for en effektiv forvaltning af de tilgængelige ressourcer med henblik på at sikre forsyningssikkerhed, navnlig for primære råstoffer, og den betydelige reduktion af forurening med elektronisk affald;

D. der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i mere end ti år har kæmpet for en fælles oplader til mobilt radioudstyr, herunder mobiltelefoner, tablets, e-bogslæsere, intelligente kameraer, kropsbåren elektronik og andre lignende elektroniske apparater;

E. der henviser til, at frivillige aftaler mellem interessenter fra erhvervslivet ikke har givet tilfredsstillende resultater med hensyn til en løsning med en universaloplader, og at forbrugerne stadig får tilbudt forskellige typer opladere på markedet;

F. der henviser til, at rettidig gennemførelse af vedtagne EU-retsakter i lovgivningsmæssige foranstaltninger og gennemsigtighed er afgørende for EU's troværdighed blandt borgerne og på den internationale scene;

G. der henviser til, at radioudstyrsdirektivet i henhold til artikel 3, stk. 3, litra a), bemyndiger Kommissionen til at vedtage en delegeret retsakt med henblik på at indføre harmoniserede løsninger for universalopladere;

H. der henviser til, at der hvert år globalt genereres omkring 50 mio. ton elektronisk affald med et gennemsnit på mere end 6 kg pr. person; der henviser til, at der i Europa i 2016 blev produceret i alt 12,3 mio. ton elektronisk affald, hvilket svarer til et gennemsnit på 16,6 kg pr. indbygger;

I. der henviser til, at forbrugertendenserne i de seneste ti år viser, at levetiden for det meste radioudstyr, især smartphones, er blevet stadig kortere på grund af manglende overensstemmelse mellem opladere, hvorved udstyret hurtigere bliver for forældet, hvilket skaber mere elektronisk affald og medfører et negativt miljøaftryk;

J. der henviser til, at udviklingen af en universaloplader til mobiltelefoner ville medføre besparelser for forbrugerne og gøre det nemmere at få adgang til tjenester, herunder alarmtjenester, i betragtning af at folk er afhængige af deres mobiltelefoner til de fleste aktiviteter i dagligdagen; der henviser til, at en universaloplader ville fremme en digital fremtid, der sætter mennesket i centrum;

1. understreger på det kraftigste, at der er et presserende behov for EU-tiltag for at reducere mængden af elektronisk affald på grund af de mange unødvendige opladere, der produceres hvert år, og for at sætte forbrugerne i stand til at træffe mere bæredygtige valg og give dem mulighed for at deltage fuldt ud i et effektivt og velfungerende indre marked;

2. understreger det presserende behov for, at der hurtigst muligt vedtages en standard for en universaloplader til mobilt radioudstyr for at undgå yderligere opsplitning af det indre marked;

3. opfordrer Kommissionen til uden yderligere forsinkelse at forelægge resultaterne af konsekvensanalysen vedrørende indførelsen af universalopladere til mobiltelefoner og andre kompatible apparater med henblik på at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger;

4. opfordrer derfor Kommissionen til senest i juli 2020 at vedtage den delegerede retsakt, der supplerer direktiv 2014/53/EU om radioudstyr, eller andre lovgivningsmæssige foranstaltninger for at sikre, at der uden yderligere forsinkelse indføres en universaloplader til mobiltelefoner og andre lignende elektroniske apparater;

5. understreger, at der i de udviklede standarder bør fastsættes holdbarheds- og bæredygtighedskrav, så forbrugerne får udstyr med lang holdbarhed, navnlig når det drejer sig om opladningskapacitet;

6. påpeger, at brugen af trådløs ladeteknologi medfører yderligere potentielle fordele; understreger, at mange mobiltelefoner allerede fungerer med trådløse opladningsmetoder, og at fragmentering på dette område bør undgås; opfordrer derfor Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at sikre interoperabilitet mellem trådløse opladere og forskelligt mobilt radioudstyr og til at forhindre brugen af patentbeskyttede løsninger;

7. mener, at afkoblingsstrategier (dvs. åbning af muligheden for at købe opladere særskilt fra apparatet) vil give større miljøfordele ved at reducere antallet af opladere, der produceres, og dermed spare forbrugerne for yderligere omkostninger; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at forbrugerne ikke længere er tvunget til at købe nye opladere med hvert nyt apparat; mener i denne forbindelse, at der er behov for incitamenter både på udbuds- og efterspørgselssiden; understreger dog, at indførelsen af afkoblingsstrategier, uden at der sikres en løsning med en universaloplader, ikke ville opfylde direktivets formål;

8. mener, at Kommissionen bør overveje lovgivningsmæssige initiativer for at øge mængden af genanvendte kabler og opladere i medlemsstaterne;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 27. januar 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik