Πρόταση ψηφίσματος - B9-0074/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0074/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak, Pär Holmgren
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0070/2020

Διαδικασία : 2019/2983(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0074/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0074/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0074/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

(2019/2983(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/53/ΕΕ (οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά υπήρξε και παραμένει η βάση της οικονομικής επιτυχίας της Ευρώπης, ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και απασχόλησης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό της λόγω της μη αποδοτικής διαχείρισης των πόρων και της ανεπάρκειας της αγοράς, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους καταναλωτές όσο και στο περιβάλλον, με την αύξηση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και τη μη βιώσιμη χρήση πρώτων υλών για την παραγωγή φορτιστών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα όρια του πλανήτη μας· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, ιδίως των πρωτογενών πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας, και η σημαντική μείωση της ρύπανσης από ηλεκτρονικά απόβλητα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για περισσότερα από 10 έτη, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ξεκινήσει εκστρατεία ζητώντας να καθιερωθεί κοινός φορτιστής για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων, των ταμπλετών, των συσκευών ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, των έξυπνων συσκευών λήψης, των φορετών ηλεκτρονικών διατάξεων και παρόμοιων ηλεκτρονικών συσκευών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ των συμφεροντούχων του κλάδου δεν έχουν αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά μια κοινή λύση φόρτισης και ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαφορετικούς τύπους φορτιστών σε ολόκληρη την αγορά·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκαιρη επιβολή των εκδιδόμενων πράξεων της ΕΕ με τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων, καθώς και η διαφάνεια, είναι ουσιαστικής σημασίας για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των πολιτών της και στη διεθνή σκηνή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό παρέχει στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχείο α), την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την επιβολή εναρμονισμένων λύσεων για κοινούς φορτιστές·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ετησίως παράγονται περίπου 50 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή κατά μέσο όρο πάνω από 6 κιλά ανά άτομο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 παρήχθησαν στην Ευρώπη συνολικά 12,3 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων, που αντιστοιχούν σε μέσο όρο 16,6 κιλών ανά κάτοικο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία 10 χρόνια, οι καταναλωτικές τάσεις δείχνουν ότι η μικρή διάρκεια ζωής του μεγαλύτερου ραδιοεξοπλισμού, ιδίως των έξυπνων τηλεφώνων, αυξάνεται σημαντικά λόγω της μη συμβατότητας των φορτιστών, κάτι το οποίο αυξάνει την πρόωρη αχρήστευση των συσκευών, δημιουργώντας αυξημένα ηλεκτρικά απόβλητα και οδηγώντας σε αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ενός κοινού φορτιστή για τα κινητά τηλέφωνα θα εξοικονομήσει δαπάνες για τους καταναλωτές και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δεδομένου ότι τα άτομα βασίζονται στα κινητά τους τηλέφωνα για τις περισσότερες ευκολίες της ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας κοινός φορτιστής θα προωθούσε ένα ψηφιακό μέλλον με επίκεντρο τον άνθρωπο·

1. τονίζει εμφατικά ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναλάβει δράση η ΕΕ ώστε να μειωθεί η ποσότητα των ηλεκτρονικών αποβλήτων λόγω των περιττών φορτιστών που παράγονται κάθε χρόνο, και να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές για να κάνουν βιώσιμες επιλογές, καθώς και να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως σε μια αποδοτική και ομαλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά·

2. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση πρότυπα κοινού φορτιστή για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό, προκειμένου να αποφευχθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς·

3. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την καθιέρωση κοινού φορτιστή για κινητά τηλέφωνα και άλλες συμβατές συσκευές, με στόχο τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων·

4. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εκδώσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό, ή άλλη νομοθετική πράξη, το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2020, ώστε να διασφαλίσει ότι θα καθιερωθούν κοινοί φορτιστές για κινητά τηλέφωνα και παρόμοιες ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

5. τονίζει ότι τα πρότυπα που θα αναπτυχθούν πρέπει να ορίζουν απαιτήσεις ως προς τη διάρκεια ζωής και τη βιωσιμότητα, έτσι ώστε να προσφέρεται στους καταναλωτές εξοπλισμός ανθεκτικός στο χρόνο, ιδίως προκειμένου για τις επιδόσεις φόρτισης·

6. επισημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας ασύρματης φόρτισης συνεπάγεται πρόσθετα δυνητικά οφέλη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι πολλά κινητά τηλέφωνα διαθέτουν ήδη μεθόδους ασύρματης φόρτισης και ότι θα πρέπει να αποφευχθεί ο κατακερματισμός στον εν λόγω τομέα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των ασύρματων φορτιστών με διαφορετικό κινητό ραδιοεξοπλισμό και να αποτρέψει τη χρήση ιδιoταγών λύσεων·

7. θεωρεί ότι οι στρατηγικές αποσύνδεσης (δηλ. που επιτρέπουν να αγοράζεται ο φορτιστής ξεχωριστά από τη συσκευή), θα προσέφεραν μεγαλύτερα περιβαλλοντικά οφέλη μέσω της μείωσης του αριθμού των παραγόμενων φορτιστών και, κατά συνέπεια, θα εξοικονομούσαν περαιτέρω κόστος για τους καταναλωτές· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέους φορτιστές με κάθε νέα συσκευή· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι απαιτούνται κίνητρα τόσο για τη ζήτηση όσο και για την προσφορά· τονίζει, εν τω μεταξύ, ότι η καθιέρωση στρατηγικών αποσύνδεσης χωρίς τη διασφάλιση μιας κοινής λύσης για τη φόρτιση δεν θα επιτύγχανε τον σκοπό της οδηγίας·

8. φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να αυξηθεί ο όγκος των καλωδίων και των φορτιστών που συλλέγονται και ανακυκλώνονται στα κράτη μέλη·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου