Menettely : 2019/2983(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0074/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0074/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0074/2020</NoDocSe>
PDF 134kWORD 46k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>yleislaturista mobiileille radiolaitteille</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak, Pär Holmgren</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0070/2020

B9‑0074/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma yleislaturista mobiileille radiolaitteille

(2019/2983(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU[1] (radiolaitedirektiivi),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että sisämarkkinat ovat olleet ja ovat edelleen Euroopan taloudellisen menestyksen perusta ja Euroopan yhdentymisen kulmakivi sekä kasvua ja työpaikkoja luova tekijä;

B. toteaa, että sisämarkkinoiden potentiaalia ei täysin hyödynnetä, mikä johtuu tehottomasta resurssien hallinnasta ja markkinoiden toimimattomuudesta, jolla on sekä kuluttajiin että ympäristöön kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia elektroniikkaromun lisääntymisen ja latureiden tuotannossa käytettävien raaka-aineiden kestämättömän käytön vuoksi;

C. ottaa huomioon, että komissio on sitoutunut panemaan täytäntöön Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jossa otetaan huomioon planeettamme kestävyyden rajat; korostaa sen vuoksi käytettävissä olevien resurssien tehokkaan hallinnan tarvetta, jotta voidaan varmistaa erityisesti kriittisten primaariraaka-aineiden toimitusvarmuus ja sähkö- ja elektroniikkaromusta johtuvan pilaantumisen merkittävä väheneminen;

D. toteaa, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat yli kymmenen vuoden ajan kampanjoineet mobiileja radiolaitteita, kuten matkapuhelimia, taulutietokoneita, e-kirjan lukulaitteita, älykameroita, päälle puettavaa elektroniikkaa ja vastaavia elektroniikkalaitteita, varten tarkoitetun yleislaturin puolesta;

E. toteaa, että teollisuuden sidosryhmien väliset vapaaehtoiset sopimukset eivät ole tuottaneet tyydyttäviä tuloksia yleisten latausratkaisujen osalta ja kuluttajille tarjotaan markkinoilla edelleen erityyppisiä latureita;

F. ottaa huomioon, että hyväksyttyjen EU:n säädösten oikea-aikainen toteuttaminen lainsäädäntötoimenpiteinä ja avoimuus ovat olennaisia Euroopan unionin uskottavuuden säilyttämiseksi kansalaisten keskuudessa ja kansainvälisellä näyttämöllä;

G. toteaa, että radiolaitedirektiivin 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa annetaan komissiolle valtuudet antaa delegoitu säädös, jossa edellytetään yleislatureita koskevia yhdenmukaistettuja ratkaisuja;

H. ottaa huomioon, että maailmassa syntyy sähkö- ja elektroniikkalaiteromua vuosittain noin 50 miljoonaa tonnia eli keskimäärin yli 6 kiloa henkeä kohti; ottaa huomioon, että vuonna 2016 Euroopassa syntyi yhteensä 12,3 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, mikä on keskimäärin 16,6 kg asukasta kohti;

I. toteaa, että kulutussuuntaus kymmenen viime vuoden ajalta osoittaa, että latureiden yhteensopimattomuus lyhentää huomattavasti useimpien radiolaitteiden, erityisesti älypuhelinten, lyhyttä elinkaarta, mikä näin ollen edistää laitteiden ennenaikaista vanhenemista ja synnyttää lisää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ja aiheuttaa negatiivisen ympäristöjalanjäljen;

J. toteaa, että yleislaturin kehittäminen matkapuhelimille säästäisi kuluttajien kustannuksia ja tekisi helpommaksi palvelujen käytön, hätäpalvelut mukaan lukien, koska ihmiset ovat riippuvaisia matkapuhelimistaan useimmissa arkipäivän tilanteissa; toteaa, että yleislaturi edistäisi ihmiskeskeistä digitaalista tulevaisuutta;

1. korostaa painokkaasti, että tarvitaan kiireellisesti EU:n toimia, jotta voidaan vähentää vuosittain tuotettavista tarpeettomista latureista johtuvan elektroniikkaromun määrää, antaa kuluttajille mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja ja mahdollistaa heidän täysipainoinen osallistumisensa tehokkaille ja asianmukaisesti toimiville sisämarkkinoille;

2. korostaa tarvetta laatia mitä pikimmiten mobiilien radiolaitteiden yleislaturia koskevat standardit, jotka on hyväksyttävä viipymättä, jotta vältetään sisämarkkinoiden enempi pirstoutuminen;

3. kehottaa komissiota esittämään matkapuhelimille ja muille yhteensopiville laitteille tarkoitettujen yleislatureiden käyttöönottoa koskevan vaikutustenarvioinnin tulokset viipymättä, jotta voidaan toteuttaa sääntelytoimenpiteitä;

4. kehottaa siksi komissiota hyväksymään radiolaitteista annettua direktiiviä 2014/53/EU täydentävän delegoidun säädöksen tai muun lainsäädäntötoimenpiteen viimeistään heinäkuussa 2020, jotta varmistetaan, että matkapuhelinten ja muiden vastaavien elektroniikkalaitteiden yleislaturit otetaan viipymättä käyttöön;

5. korostaa, että kehitetyissä standardeissa olisi määriteltävä lujuutta ja kestävyyttä koskevat vaatimukset, jotta kuluttajat saavat pitkäkestoisia laitteita erityisesti latauksen suorituskyvyn osalta;

6. huomauttaa, että langattoman latausteknologian käytöstä voi koitua myös muita etuja; korostaa, että monet matkapuhelimet hyödyntävät jo nyt langattomia latausmenetelmiä ja että pirstoutumista tällä alalla olisi vältettävä; kehottaa sen vuoksi komissiota toteuttamaan toimenpiteitä varmistaakseen langattomien latureiden yhteentoimivuuden erilaisten mobiilien radiolaitteiden kanssa ja estääkseen valmistajakohtaisten ratkaisujen käytön;

7. katsoo, että strategiat, joilla mahdollistetaan laturin ja laitteen ostaminen erikseen, tarjoaisivat suurempia ympäristöhyötyjä vähentämällä tuotettavien latureiden määrää ja sen seurauksena säästäisivät lisää kuluttajien kustannuksia; kehottaa sen vuoksi komissiota ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kuluttajien ei enää tarvitse ostaa uutta laturia aina hankkiessaan uuden laitteen; katsoo, että tätä varten tarvitaan sekä kysyntää että tarjontaa koskevia kannustimia; korostaa samalla, että erikseen ostamisen mahdollistavia strategioita laatimalla ei saavutettaisi tämän direktiivin tarkoitusta, jos yleislaturille ei löydetä ratkaisua;

8. katsoo, että komission olisi harkittava lainsäädäntöaloitteita jäsenvaltioissa kerättyjen ja kierrätettyjen johtojen, kaapeleiden ja latureiden määrän lisäämiseksi;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

[1] EUVL L 153, 22.5.2014, s. 62.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö