Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0074/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0074/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl universalaus kroviklio mobiliojo radijo ryšio įrenginiams

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak, Pär Holmgren
Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0070/2020

Procedūra : 2019/2983(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0074/2020
Pateikti tekstai :
B9-0074/2020
Debatai :
Priimti tekstai :

B9‑0074/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl universalaus mobiliojo radijo ryšio įrenginių kroviklio

(2019/2983(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES (Radijo įrenginių direktyva) dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi bendroji rinka buvo ir tebėra Europos ekonominės sėkmės pagrindas, Europos integracijos pagrindas ir ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo variklis;

B. kadangi dėl neveiksmingo išteklių valdymo ir rinkos nepakankamumo bendroji rinka neišnaudoja visų savo galimybių, o tai daro neigiamą poveikį ir vartotojams, ir aplinkai, nes daugėja elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir netvariai naudojamos žaliavos krovikliams gaminti;

C. kadangi Komisija yra įsipareigojusi įgyvendinti Europos žaliąjį kursą, kuriame atsižvelgiama į mūsų planetos ribas; todėl pabrėžia, kad reikia veiksmingai valdyti turimus išteklius siekiant užtikrinti tiekimo, ypač pirminių svarbiausių žaliavų, saugumą ir gerokai sumažinti elektros ir elektroninės įrangos atliekų taršą;

D. kadangi daugiau nei dešimt metų Europos Parlamento nariai rengia kampanijas dėl universalaus mobiliojo radijo ryšio įrenginių, įskaitant mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, e. knygų skaitytuvus, išmaniuosius fotoaparatus, dėvimąją elektroniką ir panašius elektroninius prietaisus, kroviklio;

E. kadangi savanoriški pramonės suinteresuotųjų subjektų susitarimai nedavė teigiamų rezultatų, susijusių su universalaus kroviklio sprendimu, o vartotojai rinkoje vis dar turi rinktis skirtingų rūšių kroviklius;

F. kadangi būtina laiku užtikrinti priimtų ES teisės aktų vykdymą, taikant teisėkūros veiksmus ir skaidrumą, nes tai yra ypač svarbu siekiant, kad piliečiai ir tarptautinė bendruomenė pasitikėtų Europos Sąjunga;

G. kadangi pagal Radijo įrenginių direktyvos 3 straipsnio 3 dalies a punktą Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo būtų nustatyti suderinti sprendimai dėl universalių kroviklių;

H. kadangi pasaulyje per metus susidaro apie 50 mln. metrinių tonų elektroninių atliekų, t. y. vidutiniškai daugiau kaip 6 kg vienam asmeniui; kadangi 2016 m. Europoje iš viso susidarė 12,3 mln. metrinių tonų elektroninių atliekų, t. y. vidutiniškai 16,6 kg vienam gyventojui;

I. kadangi per pastaruosius 10 metų vartotojų tendencijos rodo, kad daugumos radijo ryšio įrenginių, ypač išmaniųjų telefonų, naudojimo trukmė gerokai sumažėjo dėl kroviklių nesuderinamumo, todėl didėja pirmalaikis prietaisų nusidėvėjimas, susidaro daugiau elektroninių atliekų ir paliekamas neigiamas aplinkosauginis pėdsakas;

J. kadangi sukūrus universalų mobiliųjų telefonų kroviklį sumažėtų vartotojų išlaidos ir būtų patogiau naudotis paslaugomis, įskaitant skubios pagalbos paslaugas, atsižvelgiant į tai, kad dauguma gyventojų pasikliauna savo mobiliaisiais telefonais dėl daugelio kasdieninio gyvenimo paslaugų; kadangi universaliu krovikliu būtų skatinama į žmones orientuota skaitmeninė ateitis;

1. tvirtai pabrėžia, kad reikia skubiai imtis ES veiksmų siekiant sumažinti elektroninių atliekų kiekį, kuris susidaro dėl kasmetinės nereikalingos kroviklių gamybos, ir įgalinti vartotojus priimti tvarius sprendimus ir sudaryti jiems sąlygas visapusiškai dalyvauti veiksmingoje ir tinkamai veikiančioje vidaus rinkoje;

2. pabrėžia, kad būtina kuo skubiau priimti universalaus mobiliojo radijo ryšio įrenginių kroviklio standartą ir taip išvengti tolesnio vidaus rinkos susiskaidymo;

3. ragina Komisiją ilgiau nedelsti ir pateikti mobiliųjų telefonų ir kitų suderinamų prietaisų universalių kroviklių įdiegimo poveikio vertinimo rezultatus, siekiant priimti reguliavimo priemones;

4. todėl ragina Komisiją ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos mėn. priimti deleguotąjį aktą, kuriuo būtų papildoma Direktyva 2014/53/ES dėl radijo ryšio įrenginių, arba kitą teisėkūros priemonę, siekiant užtikrinti, kad nedelsiant būtų įvedamas universalus mobiliųjų telefonų ar kitų panašių elektroninių prietaisų kroviklis;

5. pabrėžia, kad parengtuose standartuose turėtų būti apibrėžti ilgaamžiškumo ir tvarumo reikalavimai, kad vartotojams būtų suteikta ilgalaikė įranga, ypač kalbant apie įkrovimo charakteristikas;

6. pažymi, kad papildomos naudos galėtų duoti belaidžio įkrovimo technologijos naudojimas; pabrėžia tai, kad daugelyje mobiliųjų telefonų jau taikomi belaidžio įkrovimo metodai ir kad reikėtų vengti susiskaidymo šioje srityje; todėl ragina Komisiją imtis priemonių siekiant užtikrinti belaidžių kroviklių su skirtingais mobiliojo radijo ryšio įrenginiais sąveikumą ir išvengti nuosavybinių sprendimų naudojimo;

7. mano, kad atsiejimo strategijos (t. y. galimybė kroviklį pirkti atskirai nuo įrenginio) galėtų pasitarnauti aplinkai, nes sumažėtų gaminamų kroviklių skaičius ir dėl to vartotojai išvengtų papildomų išlaidų; todėl primygtinai ragina Komisiją imtis būtinų priemonių, siekiant užtikrinti, kad vartotojai nebebūtų įpareigoti pirkti naują kroviklį su kiekvienu nauju prietaisu; atsižvelgdamas į tai mano, kad reikia skatinti tiek paklausą, tiek pasiūlą; tuo tarpu pabrėžia, kad atsiejimo strategijų nustatymas neužtikrinant universalaus kroviklio sprendimo nepadėtų pasiekti direktyvos tikslo;

8. mano, kad Komisija turėtų apsvarstyti galimybę parengti teisėkūros iniciatyvas, kuriomis siekiama padidinti valstybėse narėse surinktų ir perdirbtų kabelių ir kroviklių kiekį;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

 

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika