Rezolūcijas priekšlikums - B9-0074/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0074/2020

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak, Pär Holmgren
Verts/ALE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0070/2020

Procedūra : 2019/2983(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0074/2020
Iesniegtie teksti :
B9-0074/2020
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9-0074/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām

(2019/2983(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvu 2014/53/ES (Radioiekārtu direktīva) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK[1],

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā vienotais tirgus līdz šim ir bijis un joprojām ir pamats Eiropas ekonomikas panākumiem, Eiropas integrācijas stūrakmens un izaugsmes un nodarbinātības dzinējspēks;

B. tā kā netiek izmantots viss vienotā tirgus potenciāls, tāpēc ka resursi netiek apsaimniekoti efektīvi un tirgū ir nepilnības, un tas nelabvēlīgi ietekmē gan patērētājus, gan vidi, jo palielinās elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (e-atkritumu) daudzums un ilgtspējīgi netiek izmantotas izejvielas lādētāju ražošanai;

C. tā kā Komisija ir apņēmusies īstenot Eiropas zaļo kursu, kurā tiek ņemtas vērā mūsu planētas iespēju fiziskās robežas; tāpēc uzsver, ka ir nepieciešama resursu efektīva apsaimniekošana, lai garantētu drošu piegādi, un tas jo īpaši attiecas uz kritiski svarīgu primāro izejvielu piegādi, un ka ir nopietni jāsamazina piesārņojums ar e-atkritumiem;

D. tā kā jau vairāk nekā 10 gadus Eiropas Parlamenta deputāti ir aicinājuši ieviest kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām, tostarp mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, e-grāmatu lasītājiem, viedkamerām, valkājamām elektroniskajām ierīcēm un citām līdzīgām elektroniskajām ierīcēm;

E. tā kā brīvprātīgās vienošanās starp nozares ieinteresētajām personām nav devušas apmierinošus rezultātus kopēju uzlādes iespēju ziņā un patērētājiem tirgū joprojām tiek piedāvāti dažādu veidu lādētāji;

F. tā kā pieņemto ES tiesību aktu izpildes nolūkā ir ļoti svarīgi laikus nodrošināt, ka tiek sperti attiecīgi soļi likumdošanas jomā un ir garantēta pārredzamība, lai iedzīvotāji uzticētos Eiropas Savienībai un lai Eiropas Savienībai uzticētos arī starptautiskā mērogā;

G. tā kā Radioiekārtu direktīvā Komisija saskaņā ar 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu ir pilnvarota pieņemt deleģētu aktu, ar ko par obligātiem nosaka saskaņotus risinājumus attiecībā uz kopējiem lādētājiem;

H. tā kā katru gadu pasaulē tiek radīti aptuveni 50 miljoni metrisko tonnu e-atkritumu, proti, vidēji vairāk nekā 6 kg uz vienu cilvēku; tā kā 2016. gadā Eiropā pavisam tika radīti 12,3 miljoni metrisko tonnu e-atkritumu jeb vidēji 16,6 kg uz vienu iedzīvotāju;

I. tā kā patēriņa tendences aizvadītajos 10 gados liecina, ka īsais ekspluatācijas ilgums lielākajai daļai radioiekārtu, jo īpaši mobilajiem tālruņiem, sarūk vēl stipri īsāks tāpēc, ka nav saderīgu lādētāju, un līdz ar to ierīces pārāk ātri vairs netiek izmantotas, veidojas aizvien vairāk e-atkritumu un rodas negatīva slodze vides pēdas nospieduma izteiksmē;

J. tā kā mobilajiem tālruņiem kopēja lādētāja izstrāde ietaupītu izmaksas patērētājiem un ērtāk būtu pieejami pakalpojumi, tostarp neatliekamās palīdzības dienestu pakalpojumi, jo sabiedrisko pakalpojumu ziņā cilvēki ikdienā lielākoties paļaujas uz saviem mobilajiem tālruņiem; tā kā kopējs lādētājs veicinātu uz cilvēku vērstas digitālās nākotnes tapšanu,

1. pārliecinoši uzsver, ka ES ir steidzami jārīkojas, lai samazinātu elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu, kas rodas, katru gadu saražojot liekas lādētāju vienības, un lai dotu patērētājiem pilnvērtīgas iespējas izdarīt ilgtspējīgu izvēli un ļautu viņiem kļūt par efektīva un pareizi funkcionējoša iekšējā tirgus pilntiesīgiem dalībniekiem;

2. uzsver, ka ir steidzami jāizstrādā mobilajām radioiekārtām kopēja lādētāja standarti, kas ir nevilcinoties jāpieņem, lai nepieļautu iekšējā tirgus turpmāku šķelšanos;

3. aicina Komisiju normatīvu pasākumu īstenošanas nolūkā nevilcinoties iepazīstināt ar rezultātiem, kas gūti, veicot ietekmes novērtējumu par mobilo tālruņu un citu saderīgu ierīču kopēja lādētāja ieviešanu;

4. tāpēc aicina Komisiju ne vēlāk kā līdz 2020. gada jūlijam pieņemt deleģēto aktu, ar ko Direktīva 2014/53/ES par radioiekārtām tiek papildināta, vai arī īstenot citu likumdošanas pasākumu, lai nodrošinātu, ka nevilcinoties tiek ieviesti kopēji lādētāji mobilajiem tālruņiem un citām līdzīgām elektroniskajām ierīcēm;

5. uzsver, ka izstrādātajos standartos būtu jānosaka ilglietošanas un ilgtspējas prasības, lai nodrošinātu, ka patērētājiem tiek piedāvātas iekārtas, kuras kalpo ilgi, un tas jo īpaši attiecas uz lādēšanas raksturlielumiem;

6. norāda, ka iespējamus papildu ieguvumus šajā ziņā piedāvā bezvadu uzlādes tehnoloģijas izmantošana; uzsver, ka daudzus mobilos tālruņus jau var uzlādēt ar bezvadu metodēm un ka šķelšanās šajā ziņā nebūtu pieļaujama; tāpēc aicina Komisiju veikt pasākumus, kas nodrošina bezvadu lādētāju sadarbspēju ar dažādām radioiekārtām un nepieļauj ar īpašumtiesībām aizsargātu risinājumu izmantošanu;

7. uzskata, ka nošķiršanas stratēģijas (proti, iespēja iegādāties lādētāju atsevišķi no ierīces) piedāvātu videi labvēlīgākus ieguvumus, jo mazāks kļūtu saražoto lādētāju skaits, un tas savukārt ietaupītu vēl vairāk izmaksu patērētājiem; tāpēc mudina Komisiju īstenot vajadzīgos pasākumus, kas nodrošina, ka patērētājiem ar katru jaunu ierīci vairs nav noteikti jāiegādājas jauns lādētājs; šajā ziņā uzskata, ka stimuli ir vajadzīgi gan pieprasījumam, gan piedāvājumam; vienlaikus uzsver — ja nošķiršanas stratēģijas tiks īstenotas bez kopēja lādētāja nodrošināšanas, direktīvas mērķis netiks sasniegts;

8. uzskata, ka Komisijai būtu jāapsver likumdošanas iniciatīvas, ar kurām ir iespējams panākt, ka palielinās dalībvalstīs savākto un reciklēto vadu un lādētāju daudzums;

9. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika