Propunere de rezoluţie - B9-0074/2020Propunere de rezoluţie
B9-0074/2020

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
depusă în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak, Pär Holmgren
în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0070/2020

Procedură : 2019/2983(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0074/2020
Texte depuse :
B9-0074/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0074/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile

(2019/2983(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Directiva 2014/53/UE (Directiva privind echipamentele radio) a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE[1],

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât piața unică a fost și rămâne baza succesului economic al Europei, piatra de temelie a integrării europene și un motor al creșterii economice și al creării de locuri de muncă;

B. întrucât piața unică nu exploatează pe deplin potențialul său din cauza gestionării ineficiente a resurselor și a eșecului pieței, care are efecte negative atât asupra consumatorilor, cât și asupra mediului, cu o creștere a deșeurilor electronice și utilizarea nesustenabilă a materiilor prime pentru fabricarea încărcătoarelor;

C. întrucât Comisia s-a angajat să pună în aplicare Pactul ecologic european, care ține seama de limitele planetei; subliniază, prin urmare, necesitatea unei gestionări eficiente a resurselor disponibile pentru a asigura securitatea aprovizionării, în special a materiilor prime esențiale, și reducerea semnificativă a poluării cu deșeuri electronice;

D. întrucât de peste zece ani deputații în Parlamentul European militează pentru un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile, inclusiv telefoane mobile, tablete, dispozitive de citit cărți în format digital, aparate de fotografiat sau camere video inteligente, echipamente electronice portabile și alte dispozitive electronice similare;

E. întrucât acordurile voluntare între părțile interesate din industrie nu au produs rezultate satisfăcătoare în ceea ce privește o soluție de încărcare comună, iar consumatorii trebuie încă să aleagă între diferite tipuri de încărcătoare pe piață;

F. întrucât transformarea la timp a actelor adoptate de UE în măsuri legislative și transparența sunt esențiale pentru credibilitatea Uniunii Europene în rândul cetățenilor săi și pe scena internațională;

G. întrucât Directiva privind echipamentele radio împuternicește Comisia în temeiul articolului 3 alineatul (3) litera (a) să adopte un act delegat pentru a impune soluții armonizate pentru încărcătoarele comune;

H. întrucât în fiecare an sunt generate la nivel mondial aproximativ 50 de milioane de tone de deșeuri electronice, cu o medie de peste 6 kg pe persoană; întrucât, în 2016, în Europa au fost generate în total 12,3 milioane de tone metrice de deșeuri electronice, ceea ce corespunde unei medii de 16,6 kg pe cap de locuitor;

I. întrucât, în ultimii zece ani, tendințele de consum arată că la durata de viață scurtă a majorității echipamentelor radio, în special a telefoanelor inteligente, contribuie semnificativ necompatibilitatea încărcătoarelor, ceea ce duce la creșterea obsolescenței premature a dispozitivelor, generând sporirea deșeurilor electronice și conducând la o amprentă ecologică negativă;

J. întrucât dezvoltarea unui încărcător comun pentru telefoanele mobile ar reduce costurile pentru consumatori și ar face mai convenabil accesul la servicii, inclusiv la serviciile de urgență, având în vedere faptul că persoanele se bazează pe telefoanele lor mobile pentru majoritatea serviciilor de utilități de viață; întrucât un încărcător comun ar promova un viitor digital orientat către oameni,

1. subliniază insistent că trebuie luate de urgență măsuri la nivelul UE pentru a reduce cantitatea de deșeuri electronice apărută din cauza încărcătoarelor inutile produse în fiecare an, precum și pentru a le permite consumatorilor să facă alegeri sustenabile și să participe pe deplin la o piață internă eficientă și funcțională;

2. subliniază că este nevoie urgentă de dezvoltarea unor standarde pentru un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile, care să fie adoptate fără întârzieri suplimentare, pentru a evita o și mai mare fragmentare a pieței interne;

3. invită Comisia să prezinte fără întârziere rezultatele evaluării impactului privind introducerea încărcătoarelor comune pentru telefoane mobile și alte dispozitive compatibile, cu scopul de a lua măsuri de reglementare;

4. invită, așadar, Comisia să adopte actul delegat de completare a Directivei 2014/53/UE privind echipamentele radio, sau orice altă măsură legislativă, până cel târziu în iulie 2020, pentru a asigura introducerea fără întârziere a încărcătoarelor comune pentru telefoanele mobile și alte dispozitive electronice similare;

5. subliniază că standardele elaborate ar trebui să definească cerințele de durabilitate și de sustenabilitate, astfel încât consumatorii să beneficieze de un echipament de lungă durată, în special în ceea ce privește capacitățile de încărcare;

6. atrage atenția asupra faptului că utilizarea tehnologiei de încărcare fără fir prezintă și alte beneficii potențiale; subliniază faptul că multe telefoane mobile au deja metode de reîncărcare fără fir și că ar trebui să se evite fragmentarea în acest domeniu; invită, prin urmare, Comisia să ia măsuri pentru a asigura interoperabilitatea încărcătoarelor fără fir cu diferite echipamente radio mobile și să împiedice utilizarea soluțiilor brevetate;

7. consideră că strategiile de decuplare (adică cele care permit cumpărarea separată a încărcătorului) ar oferi avantaje ecologice mai mari prin reducerea numărului de încărcătoare produse și, prin urmare, ar genera economii suplimentare pentru consumatori; îndeamnă, prin urmare, Comisia să ia măsurile necesare pentru a se asigura că consumatorii nu mai sunt obligați să cumpere noi încărcătoare cu fiecare dispozitiv nou; consideră, în acest sens, că sunt necesare stimulente atât pentru cerere, cât și pentru ofertă; subliniază, în același timp, că instituirea de strategii de decuplare, fără a asigura o soluție pentru un încărcător comun, nu ar atinge scopul directivei;

8. este de opinie că Comisia ar trebui să aibă în vedere elaborarea unor inițiative legislative pentru a crește volumul cablurilor și încărcătoarelor colectate și reciclate în statele membre;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate