Predlog resolucije - B9-0074/2020Predlog resolucije
B9-0074/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o univerzalnem polnilniku za mobilno radijsko opremo

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak, Pär Holmgren
v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0070/2020

Postopek : 2019/2983(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0074/2020
Predložena besedila :
B9-0074/2020
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9-0074/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o univerzalnem polnilniku za mobilno radijsko opremo

(2019/2983(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Direktive 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES[1],

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je enotni trg bil in ostaja temelj gospodarskega uspeha Evrope, temeljni kamen evropske integracije ter gonilo rasti in delovnih mest;

B. ker enotni trg ne izkorišča svojega potenciala v celoti, in sicer zaradi neučinkovitega upravljanja z viri in nedelovanja trga, kar ima negativen učinek na potrošnike in okolje, pri čemer se veča količina elektronskih odpadkov in prihaja do netrajnostne rabe surovin za proizvodnjo polnilnikov;

C. ker je Komisija zavezana izvajanju evropskega zelenega dogovora, ki upošteva omejitve našega planeta; zato poudarja, da je potrebno učinkovito upravljanje z razpoložljivimi viri, da bi zagotovili varnost preskrbe, zlasti s primarnimi kritičnimi surovinami, in znatno zmanjšanje onesnaževanja z e-odpadki;

D. ker se poslanci Evropskega parlamenta že več kot 10 let zavzemajo za uvedbo univerzalnega polnilnika za mobilno radijsko opremo, vključno z mobilnimi telefoni, tabličnimi računalniki, bralniki e-knjig, pametnimi kamerami, nosljivimi elektronskimi napravami ter drugimi podobnimi elektronskimi napravami;

E. ker prostovoljni sporazumi med deležniki industrije niso prinesli zadovoljivih rezultatov v smislu enotne polnilne rešitve, potrošniki pa se na trgu še vedno soočajo z različnimi vrstami polnilnikov;

F. ker sta pravočasno izvrševanje sprejetih aktov EU kot zakonodajnih ukrepov in preglednost bistvena za verodostojnost Evropske unije med svojimi državljani in na mednarodnem prizorišču;

G. ker direktiva o radijski opremi v okviru člena 3(3)(a) Komisijo pooblašča, da sprejme delegirani akt za določitev harmoniziranih rešitev za univerzalne polnilnike;

H. ker vsako leto po svetu nastane 50 milijonov ton e-odpadkov, kar je v povprečju več kot 6 kg na osebo; ker je v letu 2016 skupaj 12,3 milijona ton e-odpadkov nastalo v Evropi, kar ustreza povprečju 16,6 kg na prebivalca;

I. ker potrošniški trendi zadnjih 10 let kažejo, da na kratko življenjsko dobo večine radijske opreme, zlasti pametnih telefonov, znatno vpliva nezdružljivost polnilnikov, s čimer naprave bistveno bolj zgodaj postanejo zastarele, s tem pa se povečuje količina e-odpadkov, kar vodi k negativnemu okoljskemu odtisu;

J. ker bi razvoj univerzalnega polnilnika za mobilne telefone pomenil prihranek stroškov za potrošnike, dostop do storitev, vključno s storitvami v sili, pa bi postal ugodnejši, glede na to, da se ljudje zanašajo na svoje mobilne telefone pri opravljanju večine vsakodnevnih opravil; ker bi univerzalni polnilnik spodbujal digitalno prihodnost, osredotočeno na ljudi;

1. odločno poudarja, da so nujno potrebni ukrepi EU, da bi se zmanjšala količina elektronskih odpadkov zaradi nepotrebnih polnilnikov, proizvedenih vsako leto, okrepila moč potrošnikov za sprejemanje trajnostnih odločitev ter da bi se potrošnikom omogočilo, da v celoti sodelujejo na učinkovitem in ustrezno delujočem notranjem trgu;

2. poudarja, da je nujno treba pripraviti standarde za univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo, ki jih je treba sprejeti brez nadaljnjega odlašanja, da bi preprečili nadaljnje drobljenje notranjega trga;

3. poziva Komisijo, naj brez nadaljnjega odlašanja predstavi rezultate ocene učinka v zvezi z uvedbo univerzalnih polnilnikov za mobilne telefone in druge združljive naprave, in sicer z namenom sprejeti regulativne ukrepe;

4. zato poziva Komisijo, naj najkasneje do julija 2020 sprejme delegirani akt, ki bo dopolnil Direktivo 2014/53/EU o radijski opremi ali drug zakonodajni akt, da bi zagotovila, da se bodo univerzalni polnilniki za mobilne telefone in druge podobne elektronske naprave uvedli brez odlašanja;

5. poudarja, da bi morali pripravljeni standardi opredeljevati odpornost in trajnost, da bi potrošnikom zagotovili trpežno opremo, zlasti ko gre za učinkovitost polnjenja;

6. poudarja, da uporaba brezžične polnilne tehnologije nudi dodatne potencialne koristi; poudarja, da številni mobilni telefoni že omogočajo brezžično polnjenje in da bi bilo treba preprečiti razdrobljenost na tem področju; zato poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za zagotovitev interoperabilnosti brezžičnih polnilnikov z različnimi vrstami mobilne radijske opreme in preprečitev uporabe lastniških rešitev;

7. meni, da bi strategije ločevanja (tj. da bi bilo mogoče polnilnik kupiti ločeno od naprave) nudile večje okoljske koristi z zmanjšanjem števila proizvedenih polnilnikov in bi s tem prihranile dodatne stroške za potrošnike; zato poziva Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da potrošnikom ne bo več treba kupiti novega polnilnika z vsako novo napravo; meni, da so za to potrebne spodbude tako glede ponudbe kot povpraševanja; poudarja pa, da uvedba strategij ločevanja brez zagotovitve univerzalne polnilne rešitve ne bi izpolnila namena te direktive;

8. meni, da bi morala Komisija razmisliti o zakonodajnih pobudah, da bi povečala količino zbranih in recikliranih kablov in polnilnikov v državah članicah;

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov