Förslag till resolution - B9-0074/2020Förslag till resolution
B9-0074/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en gemensam laddare för mobil radioutrustning

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak, Pär Holmgren
för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0070/2020

Förfarande : 2019/2983(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0074/2020
Ingivna texter :
B9-0074/2020
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0074/2020

Europaparlamentets resolution om en gemensam laddare för mobil radioutrustning

(2019/2983(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU (direktivet om radioutrustning) av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG[1],

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den inre marknaden har utgjort, och utgör fortfarande, grunden för Europas ekonomiska framgång, hörnstenen i europeisk integration och en motor för tillväxt och sysselsättning.

B. Den inre marknadens potential utnyttjas inte till fullo på grund av ineffektiv resurshantering och marknadsmisslyckanden, vilket får negativa konsekvenser för både konsumenterna och miljön, med ökat elektroniskt avfall och en ohållbar användning av råvaror för att tillverka laddare.

C. Kommissionen har åtagit sig att genomföra den europeiska gröna given, som tar hänsyn till jordens begränsningar. Det är därför viktigt att de tillgängliga resurserna hanteras effektivt för att säkerställa försörjningstrygghet, i synnerhet för de primära råvarorna av avgörande betydelse, och en betydande minskning av föroreningarna från elavfall.

D. Europaparlamentets ledamöter har i mer än tio år drivit en kampanj för en gemensam laddare för mobil radioutrustning, däribland mobiltelefoner, surfplattor, läsplattor, smarta kameror, kroppsburen elektronik och liknande elektroniska enheter.

E. Frivilliga avtal mellan branschaktörer har inte gett tillfredsställande resultat när det gäller en gemensam laddningslösning, och konsumenterna erbjuds fortfarande olika sorters laddare på marknaden.

F. Ett snabbt genomförande av antagna EU-rättsakter genom konkreta lagstiftningsåtgärder och transparens är avgörande för EU:s trovärdighet hos medborgarna och på den internationella arenan.

G. Enligt artikel 3.3 a i direktivet om radioutrustning har kommissionen befogenhet att anta en delegerad akt för att införa harmoniserade lösningar för gemensamma laddare.

H. Ungefär 50 miljoner ton elavfall, i genomsnitt mer än 6 kilo per person, genereras per år i världen. Under 2016 genererades totalt 12,3 miljoner ton elavfall i Europa, vilket motsvarar i genomsnitt 16,6 kilo per invånare.

I. Konsumenttrenderna de senaste tio åren visar att den korta livslängden för de flesta typerna av radioutrustning, särskilt smarttelefoner, markant förkortas av att laddarna inte är kompatibla, vilket påskyndar enheternas planerade åldrande, genererar mer elavfall och leder till ett negativt miljöavtryck.

J. Att ta fram en gemensam laddare för mobiltelefoner skulle minska kostnaderna för konsumenterna och göra det lättare att få tillgång till tjänster, inbegripet räddningstjänster, med tanke på att människor förlitar sig på sina mobiltelefoner för de flesta aktiviteterna i vardagen. En gemensam laddare skulle främja en digital framtid med människorna i centrum.

1. Europaparlamentet betonar med eftertryck att EU utan dröjsmål måste vidta åtgärder för att minska mängden elektroniskt avfall på grund av de onödiga laddare som tillverkas varje år samt ge konsumenterna möjlighet att göra hållbara val och delta fullt ut på en effektiv och välfungerande inre marknad.

2. Europaparlamentet understryker att man omedelbart måste ta fram standarder för en gemensam laddare för mobil radioutrustning som antas utan vidare dröjsmål för att undvika ytterligare fragmentering av den inre marknaden.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan ytterligare dröjsmål lägga fram resultaten av konsekvensbedömningen av införandet av gemensamma laddare för mobiltelefoner och andra kompatibla enheter, i syfte att vidta lagstiftningsåtgärder.

4. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att senast i juli 2020 anta den delegerade akt som kompletterar direktiv 2014/53/EU om radioutrustning eller vidta en annan lagstiftningsåtgärd för att säkerställa att gemensamma laddare för mobiltelefoner och liknande elektroniska enheter införs utan ytterligare dröjsmål.

5. Europaparlamentet betonar att de standarder som tas fram bör fastställa krav på beständighet och hållbarhet så att konsumenterna ges tillgång till utrustning som håller länge, särskilt när det gäller laddningsprestanda.

6. Europaparlamentet påpekar att användningen av trådlös laddningsteknik erbjuder ytterligare potentiella fördelar. Parlamentet framhåller att många mobiltelefoner redan har metoder för trådlös laddning och att man bör undvika fragmentering på detta område. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att vidta åtgärder för att säkerställa interoperabilitet mellan trådlösa laddare och olika typer av mobil radioutrustning, och förebygga användningen av patentskyddade lösningar.

7. Europaparlamentet anser att en frikopplingsstrategi (det vill säga att laddaren kan köpas separat från enheten) skulle ge större miljöfördelar genom att antalet tillverkade laddare reduceras, vilket också skulle minska kostnaderna ytterligare för konsumenterna. Parlamentet uppmanar därför eftertryckligen kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att konsumenterna inte längre tvingas köpa en ny laddare med varje ny enhet. Parlamentet anser i detta hänseende att det krävs incitament både i fråga om utbud och efterfrågan. Parlamentet betonar samtidigt att direktivets syfte inte skulle uppfyllas om man inrättar en frikopplingsstrategi utan att säkerställa en lösning med en gemensam laddare.

8. Europaparlamentet anser att kommissionen bör överväga lagstiftningsinitiativ för att öka mängden sladdar och laddare som samlas in och materialåtervinns i medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Senaste uppdatering: 27 januari 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy