Предложение за резолюция - B9-0075/2020Предложение за резолюция
B9-0075/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно общо зарядно устройство, както е предвидено в член 3, параграф 3, буква а) от Директивата за радиосъоръженията

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Европейския съвет и на Комисията
внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Лише Схренемахер, Дита Харанзова, Влад-Мариус Ботош, Андрус Ансип, Стефани Йон-Куртен, Иварс Иябс, Мортен Льокегор, Пиер Карлескинд, Клаудия Гамон, Карен Мелкиор
от името на групата Renew

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0070/2020

Процедура : 2019/2983(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0075/2020
Внесени текстове :
B9-0075/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0075/2020

Резолюция на Европейския парламент относно общо зарядно устройство, както е предвидено в член 3, параграф 3, буква а) от Директивата за радиосъоръженията

(2019/2983(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО[1],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че единният пазар е бил и продължава да бъде основата за икономическия успех на Европа, както и крайъгълният камък на европейската интеграция и двигателят за растеж и работни места;

Б. като има предвид, че потенциалът на единния пазар не се оползотворява напълно;

В. като има предвид, че в продължение на над 10 години членовете на Европейския парламент настояват за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, в т.ч. мобилни телефони, таблети, четци за електронни книги, интелигентни камери, преносими електронни устройства и други електронни устройства със среден или малък размер;

Г. като има предвид, че са предприети стъпки в правилната посока, като броят на зарядните устройства е намалял от 30 на 3; като има предвид, че това все пак не е достатъчно;

Д. като има предвид, че въпреки усилията на Комисията доброволните споразумения между участниците в сектора не доведоха до задоволителни резултати и потребителите продължават да са принудени да купуват ново зарядно устройство с всяко ново устройство;

Е. като има предвид, че развитието на потребителските тенденции през последните 10 години показва, че се увеличава притежаването на повече от едно устройство и дори по-кратък жизнен цикъл на някои радиосъоръжения, като смартфоните;

Ж. като има предвид, че сега хората зависят от своите мобилни устройства в случай на извънредна ситуация, включително поради липсата на обществени телефони; като има предвид, че хората се нуждаят от зареден мобилен телефон, например, за да извършват плащания, да търсят информация или за да го използват като навигационно средство;

1. подчертава изрично, че съществува спешна необходимост от действия на равнището на ЕС, за да се намали количеството на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, да се предостави възможност на потребителите да правят устойчиви избори и да им се позволи пълноценно да участват в ефикасен и добре функциониращ вътрешен пазар;

2. подчертава необходимостта от стандарт за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, който спешно да бъде приет, за да се избегне по-нататъшно фрагментиране на вътрешния пазар;

3. призовава съответно Комисията да приеме най-късно до юли 2020 г. делегиран акт за допълване на Директива 2014/53/ЕС за радиосъоръженията или друга законодателна мярка, за да се гарантира въвеждането на общо зарядно устройство във възможно най-кратък срок;

4. посочва, че Комисията следва също така да насърчава иновациите и поради това следва да гарантира, че законодателната рамка за общо зарядно устройство няма да забави иновациите;

5. призовава Комисията да представи без по-нататъшно забавяне резултатите от оценката на въздействието, направена във връзка с въвеждането на общо зарядно устройство за мобилни телефони и други съвместими устройства;

6. изтъква, че използването на технологии за безжично зареждане предлага допълнителни потенциални ползи; следователно призовава Комисията да вземе мерки, за да гарантира по най-добрия начин оперативната съвместимост на различните безжични зарядни устройства с различните мобилни радиоустройства;

7. счита, че Комисията следва да обмисли законодателни инициативи за увеличаване на количеството кабели и зарядни устройства, които се събират и рециклират в държавите членки;

8. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че потребителите не продължават да са задължени да купуват нови зарядни устройства с всяко ново устройство, като по този начин би се намалил броят на ежегодно произвежданите зарядни устройства;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност