Πρόταση ψηφίσματος - B9-0075/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0075/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με κοινού τύπου φορτιστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad‑Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon‑Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon, Karen Melchior
εξ ονόματος της Ομάδας Renew

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0070/2020

Διαδικασία : 2019/2983(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0075/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0075/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0075/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με κοινού τύπου φορτιστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό

(2019/2983(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά υπήρξε και παραμένει η βάση της οικονομικής επιτυχίας της Ευρώπης, καθώς και ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και απασχόλησης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό της ενιαίας αγοράς δεν αξιοποιείται πλήρως·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και περισσότερα από 10 έτη οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούν να καθιερωθεί κοινός φορτιστής για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό, μεταξύ άλλων για κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, έξυπνες κάμερες, φορετές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μεσαίου ή μικρού μεγέθους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν πραγματοποιηθεί διαβήματα στη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι ο αριθμός των φορτιστών έχει μειωθεί από 30 σε 3· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο εξακολουθεί να μην είναι αρκετό·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής, οι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ των παραγόντων του κλάδου δεν έχουν αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, οι δε καταναλωτές εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέο φορτιστή με όλες τις νέες συσκευές·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις καταναλωτικές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας, έχει αυξηθεί η ιδιοκτησία πολυάριθμων συσκευών και έχει μειωθεί ο κύκλος ζωής ορισμένων συσκευών ραδιοεξοπλισμού, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι πλέον εξαρτώνται από τις κινητές συσκευές τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης δημόσιων τηλεφώνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει το κινητό τους τηλέφωνο να είναι φορτισμένο για να προβούν, παραδείγματος χάριν, σε πληρωμές, να αναζητήσουν πληροφορίες ή να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο πλοήγησης·

1. τονίζει εμφατικά ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναλάβει δράση η ΕΕ ώστε να μειωθεί η ποσότητα των ηλεκτρονικών αποβλήτων και να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές για να κάνουν βιώσιμες επιλογές, καθώς και να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως σε μια αποδοτική και ομαλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά·

2. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εγκριθεί επειγόντως ένα πρότυπο κοινού φορτιστή για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό, προκειμένου να αποφευχθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς·

3. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό, ή άλλη νομοθετική πράξη, το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2020, ώστε να διασφαλίσει ότι θα καθιερωθεί το συντομότερο δυνατό ένας κοινός φορτιστής·

4. επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προωθήσει την καινοτομία και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διασφαλίσει ότι το νομοθετικό πλαίσιο για έναν κοινό φορτιστή δεν θα επιβραδύνει την καινοτομία·

5. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την καθιέρωση κοινού φορτιστή για κινητά τηλέφωνα και άλλες συμβατές συσκευές·

6. επισημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας ασύρματης φόρτισης συνεπάγεται πρόσθετα δυνητικά οφέλη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων ασύρματων φορτιστών με τις διάφορες κινητές συσκευές ραδιοεξοπλισμού·

7. φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να αυξηθεί ο όγκος των καλωδίων και φορτιστών που συλλέγονται και ανακυκλώνονται στα κράτη μέλη·

8. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δεν θα είναι πια υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέο φορτιστή με κάθε νέα συσκευή, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των φορτιστών που παράγονται ανά έτος·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου