Päätöslauselmaesitys - B9-0075/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0075/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS radiolaitedirektiivin 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetystä yleislaturista

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad‑Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon‑Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon, Karen Melchior
Renew-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0070/2020

Menettely : 2019/2983(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0075/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0075/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0075/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma radiolaitedirektiivin 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetystä yleislaturista

(2019/2983(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU[1],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että sisämarkkinat ovat olleet ja ovat edelleen Euroopan taloudellisen menestyksen perusta sekä Euroopan yhdentymisen kulmakivi ja kasvua ja työpaikkoja luova tekijä;

B. toteaa, että sisämarkkinoiden potentiaalia ei täysin hyödynnetä;

C. toteaa, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat yli kymmenen vuoden ajan pyytäneet mobiileja radiolaitteita, kuten matkapuhelimia, taulutietokoneita, e-kirjan lukulaitteita, älykameroita, päälle puettavaa elektroniikkaa ja muita keskikokoisia tai pieniä elektroniikkalaitteita, varten tarkoitettua yleislaturia;

D. toteaa, että askeleita oikeaan suuntaan on otettu ja latureiden määrä on vähentynyt kolmestakymmenestä kolmeen; toteaa, että tämä ei vielä riitä;

E. ottaa huomioon, että komission ponnisteluista huolimatta alan toimijoiden väliset vapaaehtoiset sopimukset eivät ole tuottaneet toivottuja tuloksia ja kuluttajien on edelleen pakko ostaa uusi laturi aina hankkiessaan uuden laitteen;

F. toteaa, että kulutussuuntauksena kymmenen viime vuoden aikana on ollut, että yhä useampi kuluttaja omistaa useamman kuin yhden laitteen ja joidenkin radiolaitteiden, kuten älypuhelinten, elinkaari lyhenee entisestäänkin;

G. ottaa huomioon, että ihmiset ovat nykyisin hätätilanteessa riippuvaisia mobiililaitteistaan jo siitäkin syystä, että yleisöpuhelimia ei ole; toteaa, että ihmiset tarvitsevat ladattua matkapuhelinta esimerkiksi maksamiseen, tiedonhakuun tai navigointilaitteeksi;

1. korostaa painokkaasti, että tarvitaan kiireellisesti EU:n toimia, joilla vähennetään elektroniikkaromun määrää, annetaan kuluttajille mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja ja mahdollistetaan heidän täysipainoinen osallistumisensa tehokkaille ja asianmukaisesti toimiville sisämarkkinoille;

2. korostaa tarvetta hyväksyä mitä pikimmiten mobiilien radiolaitteiden yleislaturia koskeva standardi, jotta vältetään sisämarkkinoiden enempi pirstoutuminen;

3. kehottaa siksi komissiota hyväksymään radiolaitteista annettua direktiiviä 2014/53/EU täydentävän delegoidun säädöksen tai muun lainsäädäntötoimenpiteen viimeistään heinäkuussa 2020 varmistaakseen, että yleislaturi otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti;

4. korostaa, että komission olisi myös edistettävä innovointia ja sen olisi siksi varmistettava, että yleislaturia koskeva lainsäädäntökehys ei hidasta innovointia;

5. kehottaa komissiota esittämään matkapuhelimille ja muille yhteensopiville laitteille tarkoitetun yleislaturin käyttöönottoa koskevan vaikutustenarvioinnin tulokset viipymättä;

6. huomauttaa, että langattoman latausteknologian käytöstä voi koitua myös muita etuja; kehottaakin sen vuoksi komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, joilla voidaan parhaiten varmistaa erilaisten langattomien latureiden yhteentoimivuus erilaisten mobiilien radiolaitteiden kanssa;

7. katsoo, että komission olisi harkittava lainsäädäntöaloitteita jäsenvaltioissa kerättyjen ja kierrätettyjen johtojen, kaapeleiden ja latureiden määrän lisäämiseksi;

8. kehottaa komissiota varmistamaan, että kuluttajien ei enää tarvitse ostaa uutta laturia aina hankkiessaan uuden laitteen, mikä vähentää vuosittain tuotettavien latureiden määrää;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö