Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0075/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0075/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Radijo įrenginių direktyvos 3 straipsnio 3 dalies a punkte numatyto bendrojo kroviklio

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon, Karen Melchior
RENEW frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0070/2020

Procedūra : 2019/2983(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0075/2020
Pateikti tekstai :
B9-0075/2020
Debatai :
Priimti tekstai :

B9-0075/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl Radijo įrenginių direktyvos 3 straipsnio 3 dalies a punkte numatyto bendrojo kroviklio

(2019/2983(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi bendroji rinka buvo ir tebėra Europos ekonominės sėkmės pagrindas, taip pat kertinis Europos integracijos akmuo ir ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo variklis;

B. kadangi bendrosios rinkos potencialas nėra visapusiškai išnaudojamas;

C. kadangi daugiau nei dešimt metų Europos Parlamento nariai prašo nustatyti universalų mobiliojo radijo ryšio įrenginių, įskaitant mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, e. knygų skaitytuvus, išmaniuosius fotoaparatus, dėvimąją elektroniką ir kitus vidutinio ar mažo dydžio elektroninius prietaisus, kroviklį;

D. kadangi buvo padaryta žingsnių teisinga linkme – skirtingų kroviklių nuo 30 sumažėjo iki 3; kadangi to nepakanka;

E. kadangi, nepaisant Komisijos pastangų, savanoriški pramonės subjektų susitarimai nedavė patenkinamų rezultatų ir vartotojai vis dar yra priversti su visais naujais prietaisais pirkti naujus kroviklius;

F. kadangi vartotojų tendencijos per pastaruosius dešimt metų rodo, kad vis daugiau vartotojų turi po kelis prietaisus, o kai kurių radijo įrenginių, pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų, naudojimo ciklas dar labiau sutrumpėjo;

G. kadangi ekstremaliosios situacijos atveju žmonės gali pasikliauti tik savo mobiliaisiais įrenginiais, taip pat dėl to, kad trūksta viešųjų telefonų; kadangi mobilusis telefonas reikalingas pakrautas, pavyzdžiui, mokėjimams atlikti, informacijai surasti, taip pat kaip navigacijos prietaisas;

1. tvirtai pabrėžia, kad ES turi skubiai imtis veiksmų, kad sumažintų elektronikos atliekų kiekį, įgalintų vartotojus priimti tvarius sprendimus ir sudarytų jiems sąlygas visapusiškai dalyvauti veiksmingoje ir tinkamai veikiančioje vidaus rinkoje;

2. pabrėžia, kad siekiant išvengti tolesnio vidaus rinkos susiskaidymo skubiai turi būti priimtas universalaus mobiliojo radijo ryšio įrenginių kroviklio standartas;

3. todėl ragina Komisiją ne vėliau kaip 2020 m. liepos mėn. priimti deleguotąjį aktą, kuriuo būtų papildyta Direktyva 2014/53/ES dėl radijo ryšio įrenginių, arba kitą teisės aktą, siekiant užtikrinti, kad universalus kroviklis būtų įdiegtas kaip įmanoma anksčiau;

4. pažymi, kad Komisija taip pat turėtų skatinti inovacijas ir todėl turėtų užtikrinti, kad teisės aktų dėl universalaus kroviklio sistema nelėtintų inovacijų;

5. ragina Komisiją ilgiau nedelsti ir pateikti mobiliųjų telefonų ir kitų suderinamų prietaisų universalaus kroviklio įdiegimo poveikio vertinimo rezultatus;

6. pažymi, kad papildomos naudos galėtų duoti belaidžio įkrovimo technologijos naudojimas; todėl ragina Komisiją imtis priemonių, kad būtų kuo geriau užtikrintas skirtingų belaidžių kroviklių funkcinis suderinamumas su įvairiais mobiliojo radijo ryšio įrenginiais;

7. mano, kad Komisija turėtų apsvarstyti galimybę parengti teisėkūros iniciatyvas, kuriomis siekiama padidinti valstybėse narėse surinktų ir perdirbtų kabelių ir kroviklių kiekį;

8. ragina Komisiją užtikrinti, kad vartotojai nebebūtų įpareigoti pirkti po naują kroviklį su kiekvienu nauju prietaisu, ir taip sumažinti per metus pagaminamų kroviklių kiekį;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

 

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika